Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trendy trhu práce a pracovní migrace Mgr. Milada Horáková Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Seminář MF Fiskální vývoj ČR, cesta k přijetí eura Smilovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trendy trhu práce a pracovní migrace Mgr. Milada Horáková Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Seminář MF Fiskální vývoj ČR, cesta k přijetí eura Smilovice."— Transkript prezentace:

1 Trendy trhu práce a pracovní migrace Mgr. Milada Horáková Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Seminář MF Fiskální vývoj ČR, cesta k přijetí eura Smilovice 4.12.-6.12.2006

2 Globalizace a mezinárodní migrace Mezi globalizací a mezinárodní migrací existuje úzká souvislost; proces globalizace ekonomiky závisí na svobodném pohybu zboží, kapitálu, služeb a pracovní síly; Moderní technologie zejména v dopravě a komunikacích podporují mobilitu všeho druhu; mobilitu osob, přesuny celých výrobních celků, oběh zboží i peněz, výměnu idejí, informací; Mobilita v oblasti ekonomiky, např. přesun nadnárodních výrobních celků, oblast mezinárodních financí a obchodu si vynucují mobilitu vysoce kvalifikovaných profesionálů; Dočasné migrace profesionálů jsou podporovány v řadě ekonomicky vyspělých zemí cílenými programy; Podle odhadů žije mimo země původu 191 mil. Osob, z toho 112 mil. v zemích s vysokými příjmy; V roce 2005 Evropa hostila 35% všech migrantů, Severní Amerika 23%, Asie 28%, Afrika 9%, Latinská Amerika a Karibik 3% a Oceánie rovněž 3%. Migrační politiky zemí ovlivňují zejména dlouhodobé demografické a ekonomické prognózy a prognózy vývoje v oblasti vzdělávání a kvalifikace pracovní síly.

3 Otázky spojené s globalizací a migrací vysoce kvalifikované pracovní síly Jsou mezinárodní migrace vysoce kvalifikované pracovní síly bytostně propojeny s globální ekonomikou anebo se jedná o přetahování lidských zdrojů z chudších zemí ve prospěch bohatých? Aby bylo možno říci, že dochází v určité zemi k drancování mozků „brain drain“, musel by být předně zaznamenán signifikantní pokles vysoce vzdělané populace v zemi provázený prokazatelným následným ekonomickým poklesem. (Lowell 2003) Detailní analýzy naznačují, že odliv lidského kapitálu nemá přímý negativní vliv na ekonomický růst, naopak, zpětné účinky spíše stimulují ekonomický růst; (Lowell 2003) Vzdělanostní úroveň a kvalifikační výbava „lidského potenciálu“ dané země je všeobecně uznávána jako její největší kapitál, proto může být masivní odliv kvalifikovaných pracovních sil potenciální hrozbou pro vznik chudoby; Měření dopadů odlivu a přílivu kvalifikovaných sil není dostatečně rozvinuto, a je spíše na úrovní kvalifikovaných odhadů;

4 Trendy v mezinárodních pracovních migracích vysoce kvalifikovaných odborníků Podpora dočasné migrace vysoce kvalifikovaných odborníků existuje v USA od roku 1952, v Kanadě a Austrálii existuje od sedmdesátých let minulého století. V Evropě se rozšiřuje po roce 2000. Podmínkou je úspěšnost odborníků na pracovním trhu. Bodové hodnocení při výběru odborníků je rozšířenou praxí. GB uvažuje dnes o dočasném přerušení programu HSMP (Highly Skilled Migrant Programe). Příčinou je zneužívání systému. Francie a Hong-Kong usnadňují imigraci odborníků pokud jejich specializace odpovídá potřebám národního trhu práce. Hong-Kong zavedl Quality Migrant Admission Scheme (bodový systém), který umožňuje imigraci až 1 tis. odborníků ročně (podmínkou je věk 30-34 let a odborná praxe). Nový Zéland přehodnotil politiku náboru kvalifikovaných pracovníků, která byla v posledních letech restriktivní vůči asiatům; v současnosti rozšiřuje program imigrace odborníků na 52 tis. residentů v letech 2006-2007. V USA v roce 2001 převládali odborníci v oblasti výpočetní techniky 58%, 12% byli architekti a inženýři, 7% specialisté v administrativě, 5% ve vzdělávání; v GB bylo v roce 2006 najímáno nejvíce zahraničních odborníků v odvětvích: zdravotnictví, věda, IT, finance a obchod. Ve Francii existuje seznam oborů a profesí, po nichž je dlouhodobě neuspokojená poptávka. Migrace musí být ekonomicky, nebo intelektuálně či kulturně prospěšná pro Francii i zemi původu.

5 Zaměstnanost a trh práce České republiky v 2. pololetí 2006 Obyvatelstvo ČR celkem v tis. 10 258,9 Obyvatelstvo 15+ podle VŠPS v tis II.Q.20068 765,3 Pracovní síla podle VŠPS v tis. 5 466,3 Zaměstnaní v národním hospodářství podle VŠPS v tis. 4 825,9 Nezaměstnaní podle VŠPS v tis.366,8 Ekonomicky neaktivní v tis. VŠPS3 572,6 Míra nezaměstnanosti podle VŠPS v %7,1 % Míra registrované nezaměstnanosti v % 7,7 % Míra registrované nezaměstnanosti muži6,3 % Míra registrované nezaměstnanosti ženy9,6% Míra zaměstnanosti podle VŠPS 55,1 % Míra ekonomické aktivity VŠPS 59,2 % Volná pracovní místa v tis.85,95 Počet neumístěných uchazečů o zaměstnání v tis.451,1 Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 5,2 Pramen: VŠPS, ČSÚ MPSV SSZ

6 Cizinci s povolením k pobytu a jejich participace na trhu práce v České republice v 2. pololetí 2006 Počet cizinců s povolením k pobytu k 30.6.2006 v tis.295,5 S povolením k trvalému pobytu v tis.125,9 S povolením k dlouhodobému pobytu v tis.170,1 Podíl cizinců s povolením k pobytu na obyvatelstvu2,9% Podíl cizinců s dlouhodobým pobytem na obyvatelstvu1,7% Podíl cizinců s trvalým pobytem na obyvatelstvu1,2 % Podíl cizinců na pracovní síle ČR4,2% Nejvyšší podíl cizinců na pracovní síle je v okrese Mladá Boleslav12% Nejnižší podíl cizinců na pracovní síle je v okrese Opava 0,3% Nejpříznivější podmínky pro zaměstnávání cizinců jsou v okresech Mladá Boleslav, Praha, Praha-východ a Praha-západ, kde je zde nízký počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo a nízká míra registrované nezaměstnanosti. Jediným rizikovým okresem je v současnosti Karviná, protože se zde kombinuje vysoký podíl cizinců v postavení zaměstnanců na pracovní síle okresu, s vysokým počtem uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo a relativně vysokou mírou registrované nezaměstnanosti. Pramen: VŠPS, ČSÚ MPSV SSZ; Bulletin 17 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, č.17, VÚPSV, 2006: Milada Horáková, technická asistence Ivana Macounová

7 Podíl žen mezi cizinci v České republice Stav k 31.12.2004 Podíl cizinců s povolením k pobytu na obyvatelstvu 2,5% Podíl cizinců - mužů na počtu mužů v obyvatelstvu ČR 3,1% Podíl žen cizinek na počtu žen v obyvatelstvu ČR 2,0% Stav k 30.6.2006 Podíl žen mezi cizinci s povolením k zaměstnání 34% Podíl žen mezi občany EU/EHP/ESVO 29% Podíl žen mezi cizinci z třetích zemí, bez povolení k zaměstnání 49% Podíl žen mezi všemi cizinci v postavení zaměstnanců 31% Podíl žen mezi cizinci s živnostenským oprávněním 29% Pramen: MPSV, MPO, MV, ČSÚ Statistická ročenka 2005, ČSÚ Cizinci v České republice 2005

8 Vývoj podílu cizinců s povolením k pobytu na obyvatelstvu ČR

9 Vývoj na trhu práce v České republice podle ČSÚ VŠPS Pramen: ČSÚ VŠPS, MPSV-SSZ; graf Milada Horáková

10 Vývoj pracovní síly a zaměstnanosti v národním hospodářství podle ČSÚ VŠPS graf Milada Horáková Pramen: ČSÚ, VŠPS

11 Vývoj míry registrované nezaměstnanosti a míry nezaměstnanosti podle MPSV-SSZ a ČSÚ VŠPS graf Milada Horáková Pramen: ČSÚ, VŠPS, MPSV-SSZ

12 Vývoj registrované nezaměstnanosti a volných pracovních míst graf Milada Horáková Pramen: MPSV-SSZ

13 Vývoj podílu cizinců na pracovní síle ČR v procentech

14 Vybrané ukazatele trhu práce a zaměstnanosti cizinců na konci 2. pololetí 2006 graf Milada Horáková Pramen: ČSÚ, VŠPS, MPSV-SSZ

15 Vývoj zaměstnanosti občanů EU/ EHP/ ESVO a ostatních Pramen: MPSV SSZ, MPO; Bulletin 17 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, č.17, VÚPSV, 2006: výpočet a graf VÚPSV, Milada Horáková

16 Vývoj struktury celkové zaměstnanosti cizinců Pramen: MPSV SSZ, MPO; Bulletin 17 Mezinárodní pracovní migrace v České republice, č.17, VÚPSV, 2006: výpočet a graf VÚPSV, Milada Horáková

17 Struktura zaměstnanosti cizinců k 30.6.2006

18 Srovnání struktury zaměstnaných v NH a zaměstnanosti cizinců na konci 2.pololetí 2006 graf Milada Horáková

19 Rozdíly ve struktuře zaměstnanosti občanů EU/EHP/ESVO a ostatních cizinců k 30.6.2006 graf Milada Horáková

20 Zaměstnanost cizinců EU v ČR k 30.6.2006 graf Milada Horáková

21 Zaměstnanost občanů nejpočetnějších skupin občanů EU k 30.6.2006

22 Vývoj zaměstnanosti nejpočetnějších skupin cizinců v uplynulé dekádě

23 Vývoj zaměstnanosti nejpočetnějších skupin občanů EU na trhu práce ČR

24 Zaměstnanost cizinců podle NUTS 2 k 30.6.2006

25 Celková zaměstnanost cizinců podle NUTS 3 k 30.6.2006

26 Struktura celkové zaměstnanosti cizinců podle NUTS 2 k 30.6.2006

27 Struktura cizinců v postavení zaměstnanců podle NUTS 2

28 Celková struktura zaměstnanosti cizinců podle NUTS 3 k 30.6.2006

29 cizinců v postavení zaměstnanců podle NUTS 3 k 30.6.2006

30 Pořadí krajů (NUTS 3) podle podílu cizinců na pracovní síle kraje, počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo a počtu a registrovaných uchazečů o zaměstnání k 30.6.2006 Podíl cizinců v postavení zaměstnanců na pracovní síle ČR: 3,2%; průměrný počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo: 5,2; míra registrované nezaměstnanosti: 7,7 %. Následující tabulka ukazuje, že se v žádném z krajů České republiky nesetkává vysoký podíl cizinců na pracovní síle s vysokým podílem uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo a s vysokou mírou registrované nezaměstnanosti. Nedá se říci, že by zaměstnávání cizinců vyvolávalo v některém z krajů napětí na trhu práce. Naopak, kraje Praha, Středočeská a Plzeňský, které se vyznačují vysokým podílem cizinců na pracovní síle vykazují nejnižší míru registrované nezaměstnanosti..

31 Pořadí okresů podle podílu cizinců v postavení zaměstnanců na pracovní síle

32 Pořadí okresů podle počtu uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo

33 Pořadí okresů podle míry registrované nezaměstnanosti

34 Podíl žen mezi cizinci v postavení zaměstnanců v letech 1996-2006

35 Podíl žen mezi ekonomicky aktivními cizinci k 30.6.2006

36 Podíl žen ve věkových skupinách cizinců v postavení zaměstnanců k 31.12.2005 Pramen MPSV-SSZ graf VÚPSV Milada Horáková

37 Podíl žen ve věkových skupinách cizinců s živnostenským oprávněním k 31.12.2005 Pramen MPO; graf VÚPSV Milada Horáková

38 Zastoupení žen mezi cizinci v postavení zaměstnanců podle KZAM k 30.6.2006 Pramen MPSV-SSZ graf VÚPSV Milada Horáková

39 Podíl žen mezi cizinci v postavení zaměstnanců a mezi zaměstnanými v národním hospodářství v 2. pololetí 2006 Pramen MPSV-SSZ graf VÚPSV Milada Horáková

40 Cizinci v postavení zaměstnanců a zaměstnaní v NH podle OKEČ graf Milada Horáková

41 Zastoupení žen mezi cizinci v postavení zaměstnanců podle OKEČ k 30.6.2006 graf Milada Horáková

42 Cizinci v postavení zaměstnanců podle OKEČ k 30.6.2006 Pramen: MPSV-SSZ; graf VÚPSV Milada Horáková


Stáhnout ppt "Trendy trhu práce a pracovní migrace Mgr. Milada Horáková Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Seminář MF Fiskální vývoj ČR, cesta k přijetí eura Smilovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google