Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005."— Transkript prezentace:

1 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

2 Výchozí stav v roce 1989 Negativa  Celková neefektivnost ekonomiky  Nevhodná sektorová a odvětvová struktura  Administrativní způsob řízení ekonomiky  Převaha velkých podniků  Deformovaný trh práce  Nadbytečná zaměstnanost  Nevhodná kvalifikační struktura z pohledu tržního hospodářství  Nivelizované mzdy Pozitiva  Průmyslová tradice a celková relativně vysoká kvalifikační úroveň obyvatel  Nezaměstnanost téměř neexistovala, pokud ano, byla skrytá  Nízká zadluženost ekonomiky

3 Úkoly politiky zaměstnanosti po roce 1989  Vytvořit trh práce a uzákonit odpovídající právní normy (Zákon o zaměstnanosti 1/1991, Zákon o kolektivním vyjednávání)  Přizpůsobit existující pracovně právní normy (Zákoník práce, vyhlášky)  Vytvořit instituce trhu práce (úřady práce)  Vytvořit nástroje k usměrňování vývoje na trhu práce (aktivní politika zaměstnanosti)  Uvádět politiku zaměstnanosti do života  V roce 2002 vznikla nová koncepce politiky zaměstnanosti včleněná do (NAPZ 2002). Vychází z analýz situace na trhu práce a z principů Evropské strategie zaměstnanosti, mezi než patří zejména plná zaměstnanost obyvatel.

4 Vývoj po roce 1990  1990-1991 stabilizační etapa, přijetí ekonomické reformy a cenová liberalizace, zahájení malé privatizace. Důsledek prudký pokles výkonu ekonomiky a pokles produktivity práce, snížení poptávky po pracovní síle.  Po roce 1992 – zahájení velké privatizace; Makrostrukturální změny v ekonomice, pokles I., II., vzestup III. sektoru. Prudký pokles počtu pracovních míst (zhruba o půl milionu). Zvýšení počtu ekonomicky neaktivních osob. Odchody starších osob do předčasných důchodů uvolnily napětí na trhu práce. Vznik nezaměstnanosti, ale bez výrazných sociálních otřesů. Změny ve struktuře zaměstnanosti: pokles zaměstnanosti starších žen,. Opožděné mikrostrukturální změny. Vznik ohrožených sociálních skupin (nekvalifikovaní, mládež a absolventi škol, ženy po mateřské dovolené, etnické skupiny, zdravotně postižení a osoby v předdůchodovém věku a velké regionální rozdíly v nezaměstnanosti.  Pracovní migrace cizinců začaly hrát důležitou roli.

5 Co označujeme výrazem pracovní migrace  Pracovní migrace se vztahují k přechodnému zaměstnání a podnikání cizinců. Jejich struktura je odvozena z právních podmínek určujících pravidla ekonomických činností cizinců.  Legální zaměstnávání cizinců je možné na základě povolení k pobytu za účelem zaměstnání a povolení k zaměstnání. Cizinci jsou zaměstnáváni na základě individuálního povolení anebo povolení k zaměstnání v rámci obchodních kontraktů českých a zahraničních firem.  Pro občany EU platí v ČR zvláštní režim, nepotřebují povolení k zaměstnání. Mají povinnost informovat místně příslušný úřad práce o zaměstnání.  Podnikání cizinců se řídí stejnými předpisy jako podnikání českých občanů. Podmínkou je zápis v obchodním rejstříku ČR. Cizinec může podnikat na území ČR i mimo území ČR. Povolení k pobytu za účelem podnikání potřebují pouze cizinci podnikající na území ČR.

6 Pracovní migrace  Změny v charakteru pracovní migrace – přesun od organizovaných pracovních stáží cizinců k spontánním individuálním migracím.  Vytvoření legislativního rámce pro zaměstnávání a podnikání cizinců.  V návaznosti na legislativní úpravy vznik různých typů pracovních migrací: zaměstnávání cizinců v rámci smluv o dílo, sezónní pracovní migrace na základě pracovních povolení.  Vytvoření legislativního rámce pro zaměstnávání občanů Slovenské republiky po rozpadu federace.  Trvalý růst zaměstnanosti cizinců nezávisle na růstu míry nezaměstnanosti obyvatel  Pokles cizinců v závislých zaměstnáních a vzestup sebe zaměstnaných cizinců podnikajících na základě živnostenského oprávnění. Vysoká flexibilita živnostníků.  Převaha občanů SR mezi zaměstnanými cizinci 34 % na konci roku 2004.  Zdrojové země pracovních migrací do ČR leží v Evropě (82 %); z 50 % tvoří občané EU 25 (z toho 80 % občané Slovenska a 12 % občané Polska). 16 % pracovních migrací tvoří občané některé z asijských zemí, nejčastěji Vietnamu.

7 Pracovní migrace českých občanů do zahraničí  Otevření hranic v roce 1990 a spontánní odliv českých občanů za prací do zahraničí, zejména sousedního Německa a Rakouska. Zaměstnávání českých občanů se řídilo zákonodárstvím příslušné země.  Vznik dvoustranných dohod o vzájemném zaměstnávání občanů Německa a České republiky (v rámci smluv o dílo, sezónní zaměstnávání a zaměstnávání za účelem zvýšení kvalifikace)  Dočasný charakter pracovních migrací českých občanů za hranice, ochrana pracovních trhů členských zemí EU neumožnila masivní odliv pracovní síly z ČR  Brain drain z ČR je doposud relativně nevýznamný  Vstup ČR do EU v květnu 2004, asymetrický volný pohyb pracovníků v rámci EU (pouze Velká Británie, Irsko a Švédsko nezavedly přechodné období pro volný pohyb pracovníků z ČR)

8 Vývoj migrační politiky ČR  1990-1997 liberální politika v oblasti migrace cizí pracovní síly  od roku 1998 restriktivní politika úřadů práce v oblasti vydávání pracovních povolení cizincům v důsledku růstu nezaměstnanosti  1999 zavedení koncepce integrace dlouhodobě legálně usídlených cizinců  2000 přísnější kontrola hranic v souvislosti s bojem proti nelegální migraci, harmonizace vízové politiky ČR s politikami členských zemí EU, změny zákonů o pobytu, azylu a zaměstnanosti i podnikání, jejichž cílem bylo snížení nelegální migrace a nedokumentované práce cizinců, vytváření ucelené koncepce migrační politiky  2001 zaváděn pilotní projekt aktivního výběru cizí kvalifikované pracovní síly  2004 změna zákona o zaměstnanosti, liberalizace pracovních migrací kvalifikované pracovní síly  současný hlavní cíl migrační politiky je řízení migrací vládou České republiky tak, aby byly v souladu s prioritami EU v této oblasti a aby současně odpovídaly potřebám domácí ekonomiky a vedly v dlouhodobé perspektivě ke zlepšeni demografické skladby obyvatel ČR

9 Průměrný počet pracovníků v civilním sektoru národního hospodářství (fyzické osoby) od roku 1948 do roku 2003 Pramen ČSÚ, graf Milada Horáková, VÚPSV

10 Zaměstnaní v národním hospodářství 1990-2004 podle VŠPS/ČSÚ Zaměstnaní v národním hospodářství = roční průměry v tis. osob Pramen ČSÚ, VŠPS, graf Milada Horáková, VÚPSV

11 Zaměstnaní v národním hospodářství 15+ podle VŠPS (průměr) 1993-2004

12 Míra registrované nezaměstnanosti Pramen ČSÚ, VŠPS, Bulletin 19 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů, VÚPSV, graf Milada Horáková, VÚPSV

13 Pracovní síla a zaměstnaní v národním hospodářství 1993-2004

14 Vývoj na trhu práce podle VŠPS Pramen ČSÚ, VŠPS, graf Milada Horáková, VÚPSV

15 Míra zaměstnanosti a míra ekonomické aktivity obyvatel ČR 15+ podle VŠPS

16 Registrovaná nezaměstnanost a volná pracovní místa MPSV/SSZ

17 Podíl cizinců na zaměstnanosti a míra registrované nezaměstnanosti v ČR koncové stavy podle MPSV/SSZ Pramen: MPSV/SSZ, MPO, graf Milada Horáková, VÚPSV

18 Uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a cizinci v postavení zaměstnanců Pramen: MPSV/SSZ, MPO, graf Milada Horáková, VÚPSV

19 Struktura zaměstnanosti cizinců Pramen: MPSV/SSZ, MPO, graf Milada Horáková, VÚPSV

20 Struktura zaměstnanosti občanů SR v ČR Pramen: MPSV/SSZ, MPO, graf Milada Horáková, VÚPSV

21 Vývoj struktury zaměstnanosti cizinců Pramen: MPSV/SSZ, MPO, graf Milada Horáková, VÚPSV

22 Struktura zaměstnanosti cizinců v roce 2004 (k 31.12) Pramen: MPSV/SSZ, MPO, graf Milada Horáková, VÚPSV

23 Zaměstnanost cizinců v ČR podle kontinentů v roce 2004 (k 31.12.) Pramen: MPSV/SSZ, MPO, graf Milada Horáková, VÚPSV

24 Zdrojové regiony pracovních migrací do ČR Pramen:Bulletin Mezinárodní pracovní migrace v ČR, VÚPSV, výpočet Milada Horáková, VÚPSV

25 Zdrojové regiony pracovních migrací Pramen: MPSV/SSZ, MPO, graf Milada Horáková, VÚPSV

26 Zaměstnanost občanů EU v ČR v roce 2004 (k 312.12.) Pramen: MPSV/SSZ, MPO, graf Milada Horáková, VÚPSV

27 Struktura zaměstnanosti občanů EU Pramen:Bulletin Mezinárodní pracovní migrace v ČR, VÚPSV, výpočet Milada Horáková, VÚPSV

28 Cizinci v postavení zaměstnanců podle věku a pohlaví Pramen:MPSV SSZ, předběžná data pro publikaci cizinci v ČR, Scientia, ČSÚ

29 Cizinci v postavení zaměstnanců podle OKEČ v roce 2004 (stav k 31.12.) Pramen:MPSV SSZ, předběžná data pro publikaci cizinci v ČR, Scientia, ČSÚ


Stáhnout ppt "PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google