Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poznámky ke grantovému systému hlavního města Prahy 2. Workshop Ing. Milana Richtera, radního hl.m.Prahy pro kulturu Josef Herman 25.6.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poznámky ke grantovému systému hlavního města Prahy 2. Workshop Ing. Milana Richtera, radního hl.m.Prahy pro kulturu Josef Herman 25.6.2007."— Transkript prezentace:

1 Poznámky ke grantovému systému hlavního města Prahy 2. Workshop Ing. Milana Richtera, radního hl.m.Prahy pro kulturu Josef Herman 25.6.2007

2 O co půjde  Otázky, které je třeba v grantovém systému řešit Domnívám se, že stávající model tyto otázky nezohlednil  Kroky k proměně grantového systému města Prahy Grantové řízení jako součást přístupu města ke kulturním a uměleckým aktivitám  Vše řešila už Analýza transformace příspěvkových organizací – divadel zřizovaných hlavním městem Prahou, Divadelní ústav pro MHMP, 2001, http://www.divadlo.cz/box/clanek.asp?id=5520 http://www.divadlo.cz/box/clanek.asp?id=5520

3 Jak zpracovat návrh proměny grantového systému  Systém mají dle základních požadavků navrhnout odborníci nabízí se objednat v Institutu umění - Divadelním ústavu  Takto vznikl i Program podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů Formulování systému je věc odborná a politická, nikoli burza nápadů poskytovaných zdarma na workshopu  Potencionální žadatelé nemají systém navrhovat, ale pouze připomínkovat

4 Nezbytný předpoklad fungujícího grantového systému  Oddělení odborného a politického rozhodování Platí pro všechny typy podpory Platí pro všechny typy podpory  granty, spolupořadatelství, dotace příspěvkovým organizacím politická a odborná rovina grantového řízení se mají doplňovat, nikoli křížit, natož vzájemně soupeřit politická a odborná rovina grantového řízení se mají doplňovat, nikoli křížit, natož vzájemně soupeřit

5 Politické rozhodování (výbor pro kulturu, Rada města, zastupitelstvo):  Stanovení kulturní politiky (vize) města Mj. stanovení priorit (mohou se proměňovat) návrh vize zpravidla zpracuje poradní odborné grémium („Rada“), které si města stanovují  může být zčásti nebo zcela totožné s odbornou grantovou komisí  Stanovení příslušné rozpočtové kapitoly města Objem prostředků vyčleněných pro kulturu  Stanovení modelu grantového řízení  Jmenování odborné grantové komise stanovení mechanismu obměny komise  Přidělení dotace  Vyhodnocení dotace z hlediska dodržení ekonomických pravidel  = Vliv volených politiků na dotace je větší než vliv „odborníků“ – je to správné

6 Odborné rozhodování (odborná grantová komise bez politiků)  Posouzení grantových žádostí  Zdůvodnění návrhů na přidělení dotace  Posouzení odborných výsledků realizovaných grantů zároveň součást následujícího grantového řízení, pokud se subjekt znovu přihlásil  Odborné rozhodování Mělo by být veřejně kontrolovatelné a zpochybnitelné nemá se řídit jen vlastním „vkusem“

7 Postup zpracování návrhu systému  navrhnout principy systému Zatím nejsou jasné – viz vztah ke „komerčním“ subjektům  Navrhnout základní parametry systému Především hodnotící kritéria a způsob jejich uplatnění  Navrhnout konkrétní podobu dokumentů, kritérií, organizační struktury řízení Technická záležitost

8 Principy grantového systému  Vycházejí z kulturní politiky (vize) města – stanovení priorit Viz Analýza transformace… (2001)

9 = Otevřený systém  Umožňuje vznik nových a zánik starých aktivit Prostupnost mezi kategoriemi Princip účelné kontinuity  Posouzení dle kritérií systému podléhají všechny subjekty, i příspěvkové organizace a spolupořadatelství města

10 = Rovný přístup subjektů k veřejným zdrojům  včetně komerčních subjektů za jasně stanovených podmínek Velmi by tomu napomohlo dokončení transformace příspěvkových organizací  Nezbytný předpoklad fungujícího „trhu“

11 = Veřejná kontrola grantového řízení  Rozhodnutí udělit/neudělit prostředky musí být zdůvodněné Kontrola způsobu posouzení grantových žádostí  Zveřejnění návrhů na udělení grantů ze strany grantové komise  Průhledné rozdělování veřejných prostředků

12 účel dotací Základní kritéria systému účel dotací  Cíle dotací Veřejná služba  dotace na vstupenku Podpora určitých druhů a typů umělecké tvorby  Tvorba pro děti, výjimečné projekty Podpora vybraných skupin tvůrců  Výjimečné osobnosti, mladí začínající umělci aj. Umělecký provoz  Mimořádné provozní náklady, zahraniční spolupráce, koprodukce, pořízení produkce Investice  Pořízení techniky, stavební úpravy apod.

13 ategorizace projektů Základní kritéria systému kategorizace projektů  Kategorie = různá míra podpory ze strany města  Kategorie stanovené dle různých kritérií, resp. jejich souběhu, např. Podle délky podpory  Dlouhodobé, krátkodobé, periodické akce Podle významu (umělecké kvality) Podle společenské potřebnosti – priority kulturní politiky  Vstupní kritéria vymezují zařazení do kategorií, případně do systému vůbec  Prostupnost mezi kategoriemi !!!  Kategorie mohou být samostatné „rozpočtové kapitoly“ systému

14 kritéria hodnocení Základní kritéria systému kritéria hodnocení  Pouze ekonomická považuji za nevyhovující ve stávajících podmínkách sponzoringu, daní apod. Použitelná jen v některých kategoriích  Ekonomická i umělecká ve stanoveném poměru Patrně nejschůdnější řešení  mohou platit různá kritéria pro různé kategorie žadatelů

15 způsob hodnocení Základní kritéria systému způsob hodnocení  Složení komise početnější „statistická“ nebo méně početná „ověřovací“  Hlasování – ověřování sebedefinice subjektu (model Programu podpory profesionálních divadel) Zastoupení odborníků a politiků  Podle mne bez politiků Externí posudky, doporučení  Jsou možné, nikoli nezbytné  Komunikace se žadatelem Nepovažuji za potřebné veřejné slyšení

16 Časové horizonty proměny grantového systému  Proces připomínek a schvalování se pohybuje v řádu měsíců  Proces odborného návrhu systému se pohybuje v řádu týdnů předpokládá se využití některého ze stávajících modelů grantových řízení Viz např. Srovnání modelů financování divadla, se zvláštním zřetelem ke grantovým systémům, v evropských metropolích, především v zemích EU, http://www.divadlo.cz/box/clanek.asp?i d=7162 http://www.divadlo.cz/box/clanek.asp?i d=7162

17 Přechodně upravit stávající systém  Doporučuji zásadně přepracovat grantový systém v logických krocích tak, aby nebyla narušena kontinuita přidělování grantových prostředků  Následně navrhuji kroky podle naléhavosti řešení Za nezbytné pro nejbližší grantové řízení považuji první dva body

18 = Oddělit hodnocení odborné a politické  Rekonstruovat systémové složení grantových komisí

19 = Rozhodnout o způsobu hodnocení komise „statistická“ nebo „ověřovací“ podle zvoleného modelu rozhodování

20 = Dopracovat kategorizaci projektů  Dle výše navržených zásad, postupně

21 = Dopracovat konkrétní kritéria hodnocení projektů podle kategorií  V zásadě rozhodovat podle prokázaných výsledků žadatele zavést kategorii „prvních žadatelů“  Pokud by se rozhodlo postupovat cestou sebedefinice a jejího „ověřování“, pak je nezbytné ihned dopracovat i tato kritéria Nepovažuji to za proveditelné  za nejschůdnější přechodné řešení považuji rekonstruovat grantovou komisi na „statistickou“ ryze odbornou – model grantového řízení odboru umění MK

22 Doporučení grantového systému  Osobně doporučuji za základ grantového řízení Program podpory profesionálních divadel … Ministerstva kultury Viz http://www.mkcr.cz/umeni/programy/default.htmhttp://www.mkcr.cz/umeni/programy/default.htm Zahrnuje hodnocení podle ekonomických i uměleckých kritérií Vlastní hodnocení se provádí hodnotící tabulkou na základě doložené sebedefinice žadatele  Tabulka urychluje posuzování a poskytuje průkazné výsledky  Umožňuje uplatnit námitky žadatelů  Argument vůči veřejnosti i politikům  Zpětná kontrola práce odborných posuzovatelů

23 Doporučení základních uměleckých kritérií  Jsou obsaženy už v Analýze transformace… (2001)  V zásadě hodnotí postavení (renomé) subjektu (individua, organizace) ve srovnatelné oblasti divadelního umění  Hlavní kritéria pro stanovení „renomé“: Kritická reflexe, ocenění, uznávané osobnosti, koprodukce, návštěvnost, dosah (lokální až mezinárodní), umělecké inovace (dramaturgické, inscenační, jiné) = obecně souhrn společenského ohlasu subjektu

24 Příklad možné kategorizace  Obsaženo v Analýze transformace… (2001) i jinde  Kategorie jako úseky souvislé hodnotové řady Metropolitní divadla – kontinuální podpora, nejvyšší % nákladů Městská divadla – víceletá podpora (4 roky), nižší % nákladů Podporovaná divadla – víceletá podpora (2-3 roky) Periodické akce – zaručená podpora dalšího ročníku Jednoleté granty – různé zacílení

25 Závěrem  Nedůvěra v grantový systém vyplývá obecně z neřešených základních otázek, které reálně pokládají uchazeči o grant  Systém navržený pro praxi nemusí být organizačně a provozně příliš složitý, jak se nyní možná zdá  Lze ho navrhnout tak, aby byl jasný, průhledný a v zásadě neměnný, nutný vývoj systému zajišťují jeho proměnlivé parametry  Honorovaná profese – nikoli brigáda pro blaho celku


Stáhnout ppt "Poznámky ke grantovému systému hlavního města Prahy 2. Workshop Ing. Milana Richtera, radního hl.m.Prahy pro kulturu Josef Herman 25.6.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google