Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak vstupovat na trh s elektřinou v ČR – finanční jištění Pavel Maxa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak vstupovat na trh s elektřinou v ČR – finanční jištění Pavel Maxa"— Transkript prezentace:

1 Jak vstupovat na trh s elektřinou v ČR – finanční jištění Pavel Maxa
Seminář AEM, 24. února 2005

2 Finanční zajištění - součást obchodování
Některé z činností Operátora trhu s elektřinou (OTE) jsou završeny finančním vypořádáním jejich výsledků vůči účastníkům trhu Jedná se hlavně o činnost vyhodnocení a zúčtování odchylek skutečných a sjednaných dodávek a odběrů elektřiny a o výsledky obchodování na krátkodobém trhu V těchto případech je OTE jedinou protistranou účastníkům trhu ve finančním vypořádání Toto finanční vypořádaní funguje na principu vyrovnané bilance kde platí: příjmy = výdaje

3 Finanční zajištění - rizika
Zachování uvedeného principu ohrožují situace, kdy zjednodušeně řečeno, účastník trhu není schopný dostát svému závazku včas, nebo vůbec Zde můžeme definovat hlavní finanční rizika OTE Kreditní riziko – OTE má za úkol zaručit vypořádání obchodních transakcí vůči účastníkům trhu a zamezit tak působení kreditního rizika na účastníky trhu. Riziko likvidity - OTE musí finančně vypořádat všechny obchodní transakce ve stanovených termínech.

4 Finanční zajištění - výchozí pozice OTE
Nutnost řízení definovaných rizik Velký objem toku finančních prostředků Velké množství obchodních transakcí Nutnost zajištění bezproblémového finančního vypořádání těchto transakcí Nízký základní kapitál OTE Pevně stanovené ceny za činnost OTE Krátký čas do doby spuštění trhu ( ) Zavedení Finančního zajištění (FZ)

5 Finanční zajištění – kdo, kde, jak
Plní subjekty zúčtování (SZ) a jeho výše je zakotvena ve Formuláři pro stanovení výše finančního zajištění, který je přílohou č. 2 Smlouvy o zúčtování odchylek Finanční zajištění je stanoveno na základě odhadu výše možných finančních závazků SZ vůči OTE dle objemu obchodů v čase Provázanost do informačního systému (IS) OTE (limity FZ – statický a dynamický, čerpání FZ) Automatická aktualizace stavu FZ v IS OTE v závislosti na prováděných obchodních transakcích SZ (tzv. utilizace FZ)

6 Finanční zajištění - části
Systém finančního zajištění tvoří následující části: Kauce Disponibilní finanční zajištění (DFZ) - zajištění odchylek - zajištění krátkodobého trhu _________________________________________ Povolení k inkasu z účtu(ů) SZ ve prospěch OTE - umožňuje automatické vypořádání závazků bez nutnosti lidského zásahu na základě příkazů vygenerovaných ze systému

7 Finanční zajištění - kauce
Je jednotná pro všechny SZ Skládá se na vyhrazený účet u banky OTE (pouze ve formě finančních prostředků) Je vratná po ukončení působnosti SZ na trhu a vypořádání všech závazků z jeho činnosti Slouží k dodatečnému vypořádání obchodů a jiných závazků SZ v případě jejich neschopnosti splnit tyto závazky Pomáhá snižovat riziko likvidity možností jejího okamžitého čerpání

8 Disponibilní finanční zajištění pro odchylky
Je požadováno od všech SZ Závisí na denním objemu všech obchodů SZ (včetně krátkodobého trhu), způsobu zajištění (vyšší z pozic, disbilance), ratingu SZ (stanoví OTE) a počtu obchodů v denním objemu v závislosti na době finančního vypořádání těchto obchodů (doba od vzniku závazku do úhrady) Plní se formou: bankovní záruky typového znění (standard) složením prostředků na vyhrazeném účtu u banky OTE konstrukcí kontokorentního účtu s denním udržováním stanoveného kreditního zůstatku

9 Disponibilní finanční zajištění pro krátkodobý trh
Je požadováno pouze od SZ který se účastní krátkodobého trhu Odpovídá celkovému množství poptávané elektřiny ohodnocené maximální cenou poptávky (stanovuje SZ) doplněnou o DPH a počtu obchodů v denním objemu v závislosti na době finančního vypořádání těchto obchodů (doba od vzniku závazku do úhrady) Plní se formou: bankovní záruky typového znění (standard) složením prostředků na vyhrazeném účtu u banky OTE konstrukcí kontokorentního účtu s denním udržováním stanoveného kreditního zůstatku

10 Finanční zajištění – bankovní záruka
Nejvyužívanější forma plnění DFZ Vzorový text bankovní záruky na webu OTE Musí obsahovat správné identifikační údaje: Identifikace SZ (jméno, adresa, ič…) Identifikace smluv (typ, číslo, datum…) Bankovní záruka (BZ) je před akceptací ověřována bankou (formální správnost, text, podpisy) Prodlužování BZ je nutné doložit nejpozději 35 dní před vypršením původní BZ (lze ošetřit návaznost původní a nové BZ)

11 Finanční zajištění z pohledu nového SZ
Nedílná součást procedury registrace nového SZ na trh s elektřinou Zejména prostřednictvím formulářů zveřejněných na webu OTE ( předává budoucí SZ informace a podklady pro stanovení FZ a jeho zakotvení ve smluvní dokumentaci Splnění náležitostí FZ je nezbytnou podmínkou pro začátek obchodování na trhu s elektřinou FZ lze v průběhu působení na trhu upravovat

12 Finanční zajištění- postup při registraci SZ
SZ vyplní a odešle elektronicky a následně v písemné podobě Formulář pro stanovení obchodně technologického ratingu Formulář obsahuje několik částí: Struktura očekávaných obchodů na trzích OTE Přehled spojených osob působících na trzích OTE Struktura a přehled přiřazených OPM Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát Na jeho základě OTE stanoví rating tohoto SZ a o tomto ratingu jej neprodleně informuje v elektronické i písemné podobě

13 Finanční zajištění- postup při registraci SZ
Po zařazení do skupiny obchodně-technologického ratingu SZ vyplní a odešle elektronicky Formulář pro stanovení výše finančního zajištění Tento formulář je k dispozici ve dvou variantách: Zajištění na vyšší z pozic – určeno pro SZ s primární odpovědností za jiné RÚT nebo OPM (jejich odchylky jsou dány skutečnými daty měření) Zajištění na disbilanci – určeno zejména pro SZ jejichž odchylky jsou dány rozdílem v bilanci mezi nákupem a prodejem a nikoliv skutečným měřením (obchodníci) Obsah tohoto formuláře se stává přílohou č.2 Smlouvy o zúčtování odchylek

14 Finanční zajištění- postup při registraci SZ
Následuje podpis smlouvy (smluv – v případě krátkodobého trhu) mezi OTE a SZ Po podpisu smlouvy (smluv) je SZ povinen splnit zbývající náležitosti FZ: Složit kauci ve prospěch účtu OTE v souladu s Obchodními podmínkami do 10 dnů od podpisu smlouvy (před začátkem obchodování) Splnit disponibilní finanční zajištění ve stanovené výši v souladu s Obchodními podmínkami OTE do 10 dnů od podpisu smlouvy (před začátkem obchodování)

15 Finanční zajištění- postup při registraci SZ
SZ dále předá bankou potvrzenou kopii svolení k inkasu ke svému vypořádacímu účtu ve prospěch OTE v potřebné výši v souladu s Obchodními podmínkami Na základě splnění těchto podmínek je pro SZ nastaven v IS OTE obchodní limit odpovídající velikosti splněného disponibilního finančního zajištění a SZ tak může zahájit své působení na trhu (o této skutečnosti je informován) Začátek obchodování

16 Činnosti související s FZ
Úročení finančních prostředků složených jako FZ na účet OTE Změny ve výši a struktuře FZ v průběhu času Pravidelná analýza souboru dat jednotlivých SZ získaných z IS OTE umožňující jejich hodnocení Součástí je přehodnocování ratingů SZ na základě těchto analýz Zlepšování informační úrovně v souvislosti s rozšiřující se časovou řadou dat z IS OTE

17 Kontakty


Stáhnout ppt "Jak vstupovat na trh s elektřinou v ČR – finanční jištění Pavel Maxa"

Podobné prezentace


Reklamy Google