Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak vstupovat na trh s elektřinou v ČR – finanční jištění Pavel Maxa Seminář AEM, 24. února 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak vstupovat na trh s elektřinou v ČR – finanční jištění Pavel Maxa Seminář AEM, 24. února 2005."— Transkript prezentace:

1 Jak vstupovat na trh s elektřinou v ČR – finanční jištění Pavel Maxa Seminář AEM, 24. února 2005

2 Finanční zajištění - součást obchodování  Některé z činností Operátora trhu s elektřinou (OTE) jsou završeny finančním vypořádáním jejich výsledků vůči účastníkům trhu  Jedná se hlavně o činnost vyhodnocení a zúčtování odchylek skutečných a sjednaných dodávek a odběrů elektřiny a o výsledky obchodování na krátkodobém trhu  V těchto případech je OTE jedinou protistranou účastníkům trhu ve finančním vypořádání  Toto finanční vypořádaní funguje na principu vyrovnané bilance kde platí: příjmy = výdaje

3 Finanční zajištění - rizika  Zachování uvedeného principu ohrožují situace, kdy zjednodušeně řečeno, účastník trhu není schopný dostát svému závazku včas, nebo vůbec  Zde můžeme definovat hlavní finanční rizika OTE –Kreditní riziko – OTE má za úkol zaručit vypořádání obchodních transakcí vůči účastníkům trhu a zamezit tak působení kreditního rizika na účastníky trhu. –Riziko likvidity - OTE musí finančně vypořádat všechny obchodní transakce ve stanovených termínech.

4 Finanční zajištění - výchozí pozice OTE  Nutnost řízení definovaných rizik  Velký objem toku finančních prostředků  Velké množství obchodních transakcí  Nutnost zajištění bezproblémového finančního vypořádání těchto transakcí  Nízký základní kapitál OTE  Pevně stanovené ceny za činnost OTE  Krátký čas do doby spuštění trhu (1. 1. 2002)  Zavedení Finančního zajištění (FZ)

5 Finanční zajištění – kdo, kde, jak  Plní subjekty zúčtování (SZ) a jeho výše je zakotvena ve Formuláři pro stanovení výše finančního zajištění, který je přílohou č. 2 Smlouvy o zúčtování odchylek  Finanční zajištění je stanoveno na základě odhadu výše možných finančních závazků SZ vůči OTE dle objemu obchodů v čase  Provázanost do informačního systému (IS) OTE (limity FZ – statický a dynamický, čerpání FZ)  Automatická aktualizace stavu FZ v IS OTE v závislosti na prováděných obchodních transakcích SZ (tzv. utilizace FZ)

6 Finanční zajištění - části Systém finančního zajištění tvoří následující části:  Kauce  Disponibilní finanční zajištění (DFZ) -zajištění odchylek -zajištění krátkodobého trhu _________________________________________  Povolení k inkasu z účtu(ů) SZ ve prospěch OTE -umožňuje automatické vypořádání závazků bez nutnosti lidského zásahu na základě příkazů vygenerovaných ze systému

7 Finanční zajištění - kauce  Je jednotná pro všechny SZ  Skládá se na vyhrazený účet u banky OTE (pouze ve formě finančních prostředků)  Je vratná po ukončení působnosti SZ na trhu a vypořádání všech závazků z jeho činnosti  Slouží k dodatečnému vypořádání obchodů a jiných závazků SZ v případě jejich neschopnosti splnit tyto závazky  Pomáhá snižovat riziko likvidity možností jejího okamžitého čerpání

8 Disponibilní finanční zajištění pro odchylky  Je požadováno od všech SZ  Závisí na denním objemu všech obchodů SZ (včetně krátkodobého trhu), způsobu zajištění (vyšší z pozic, disbilance), ratingu SZ (stanoví OTE) a počtu obchodů v denním objemu v závislosti na době finančního vypořádání těchto obchodů (doba od vzniku závazku do úhrady)  Plní se formou: –bankovní záruky typového znění (standard) –složením prostředků na vyhrazeném účtu u banky OTE –konstrukcí kontokorentního účtu s denním udržováním stanoveného kreditního zůstatku

9 Disponibilní finanční zajištění pro krátkodobý trh  Je požadováno pouze od SZ který se účastní krátkodobého trhu  Odpovídá celkovému množství poptávané elektřiny ohodnocené maximální cenou poptávky (stanovuje SZ) doplněnou o DPH a počtu obchodů v denním objemu v závislosti na době finančního vypořádání těchto obchodů (doba od vzniku závazku do úhrady)  Plní se formou: –bankovní záruky typového znění (standard) –složením prostředků na vyhrazeném účtu u banky OTE –konstrukcí kontokorentního účtu s denním udržováním stanoveného kreditního zůstatku

10 Finanční zajištění – bankovní záruka  Nejvyužívanější forma plnění DFZ  Vzorový text bankovní záruky na webu OTE  Musí obsahovat správné identifikační údaje: –Identifikace SZ (jméno, adresa, ič…) –Identifikace smluv (typ, číslo, datum…)  Bankovní záruka ( BZ ) je před akceptací ověřována bankou (formální správnost, text, podpisy)  Prodlužování BZ je nutné doložit nejpozději 35 dní před vypršením původní BZ (lze ošetřit návaznost původní a nové BZ)

11 Finanční zajištění z pohledu nového SZ  Nedílná součást procedury registrace nového SZ na trh s elektřinou  Zejména prostřednictvím formulářů zveřejněných na webu OTE (www.ote-cr.cz) předává budoucí SZ informace a podklady pro stanovení FZ a jeho zakotvení ve smluvní dokumentaci  Splnění náležitostí FZ je nezbytnou podmínkou pro začátek obchodování na trhu s elektřinou  FZ lze v průběhu působení na trhu upravovat

12 Finanční zajištění- postup při registraci SZ  SZ vyplní a odešle elektronicky a následně v písemné podobě Formulář pro stanovení obchodně technologického ratingu  Formulář obsahuje několik částí: –Struktura očekávaných obchodů na trzích OTE –Přehled spojených osob působících na trzích OTE –Struktura a přehled přiřazených OPM –Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát  Na jeho základě OTE stanoví rating tohoto SZ a o tomto ratingu jej neprodleně informuje v elektronické i písemné podobě

13 Finanční zajištění- postup při registraci SZ  Po zařazení do skupiny obchodně-technologického ratingu SZ vyplní a odešle elektronicky Formulář pro stanovení výše finančního zajištění  Tento formulář je k dispozici ve dvou variantách: –Zajištění na vyšší z pozic – určeno pro SZ s primární odpovědností za jiné RÚT nebo OPM (jejich odchylky jsou dány skutečnými daty měření) –Zajištění na disbilanci – určeno zejména pro SZ jejichž odchylky jsou dány rozdílem v bilanci mezi nákupem a prodejem a nikoliv skutečným měřením (obchodníci)  Obsah tohoto formuláře se stává přílohou č.2 Smlouvy o zúčtování odchylek

14 Finanční zajištění- postup při registraci SZ  Následuje podpis smlouvy (smluv – v případě krátkodobého trhu) mezi OTE a SZ  Po podpisu smlouvy (smluv) je SZ povinen splnit zbývající náležitosti FZ:  Složit kauci ve prospěch účtu OTE v souladu s Obchodními podmínkami do 10 dnů od podpisu smlouvy (před začátkem obchodování)  Splnit disponibilní finanční zajištění ve stanovené výši v souladu s Obchodními podmínkami OTE do 10 dnů od podpisu smlouvy (před začátkem obchodování)

15 Finanční zajištění- postup při registraci SZ  SZ dále předá bankou potvrzenou kopii svolení k inkasu ke svému vypořádacímu účtu ve prospěch OTE v potřebné výši v souladu s Obchodními podmínkami  Na základě splnění těchto podmínek je pro SZ nastaven v IS OTE obchodní limit odpovídající velikosti splněného disponibilního finančního zajištění a SZ tak může zahájit své působení na trhu (o této skutečnosti je informován)  Začátek obchodování

16 Činnosti související s FZ  Úročení finančních prostředků složených jako FZ na účet OTE  Změny ve výši a struktuře FZ v průběhu času  Pravidelná analýza souboru dat jednotlivých SZ získaných z IS OTE umožňující jejich hodnocení  Součástí je přehodnocování ratingů SZ na základě těchto analýz  Zlepšování informační úrovně v souvislosti s rozšiřující se časovou řadou dat z IS OTE

17 Kontakty www.ote-cr.cz pmaxa@ote-cr.cz


Stáhnout ppt "Jak vstupovat na trh s elektřinou v ČR – finanční jištění Pavel Maxa Seminář AEM, 24. února 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google