Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj Sekce evropské integrace Evropské strukturální fondy; Jak využít partnerství mezi městy a regiony pro lepší přístup k evropským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj Sekce evropské integrace Evropské strukturální fondy; Jak využít partnerství mezi městy a regiony pro lepší přístup k evropským."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj Sekce evropské integrace Evropské strukturální fondy; Jak využít partnerství mezi městy a regiony pro lepší přístup k evropským fondům. Mezinárodní konference, Praha, 16. 3. 2005

2 Struktura programových dokumentů SF  Národní rozvojový plán OP Průmysl a podnikání OP Infrastruktura OP Rozvoj venkova a multifunkční zeměd. SROP OP Rozvoj lidských zdrojů JPD pro Prahu Cíl 2 JPD pro Prahu Cíl 3 Fond soudržnosti Iniciativa společenství EQUAL Iniciativa společenství INTERREG

3 Alokace na operační programy (2004 - 2006)  454 mil €31%SROP 174 mil €12% OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 319 mil €22%OP Rozvoj lidských zdrojů 246 mil €17%OP Infrastruktura 261 mil €18%OP Průmysl a podnikání Podíl na SF v ČR NÁZEV Finanční pomoc z ERDF, ESF + EAGGF, FIFG

4 SPECIFIKA SROP  Regionálně decentralizovaný program Regionálně decentralizovaný program (realizovaný v regionech) (realizovaný v regionech) Sektorově průřezový program Sektorově průřezový program (doplňkový k ostatním OP) (doplňkový k ostatním OP) Přístupný pro různé typy žadatelů Přístupný pro různé typy žadatelů (veřejný, neziskový i soukromý sektor) (veřejný, neziskový i soukromý sektor)

5 SROP – regionálně decentralizovaný program 

6  Typy projektů v programu SROP ✔ Projekty individuální - regionální (investiční projekty veřejných subjektů, NNO) ✔ Akce v rámci grantových schémat (projekty podnikatelů, neinvestiční projekty veřejných subjektů) veřejných subjektů) ✔ Projekty národní (finančně náročné projekty v oblasti cestovního ruchu)

7 Priority Společného regionálního operačního programu PrioritaNázevAlokace (v mil EUR) Priorita 1 Regionální podpora podnikání 45,131 Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury 196,967 Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech 92,288 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu 108,069 Priorita 5 Technická pomoc

8 Opatření Společného regionálního operačního programu  Opatření 1.1: Podpora podnikání ve vybraných regionech Opatření 2.1: Rozvoj dopravy v regionech Opatření 2.2: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech technologií v regionech Opatření 2.3: Regenerace a revitalizace vybraných měst Opatření 3.1: Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.2: Podpora sociální integrace v regionech Opatření 3.3: Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programu orgánů při plánování a realizaci programu Opatření 4.1: Rozvoj služeb pro cestovní ruch Opatření 4.2: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

9 Národní rozvojový plán Programový dokument Programový dodatek Operační manuál Příručka pro žadatele Příručka administrace Příručka kontrolora Příručka pro příjemce BrožuryLetákyWeb I. úroveň II. úroveň III. úroveň SeminářePoradenstvíRegionální kanceláře Programové a administrativní zajištění

10 Výzvy k předkládání projektů vyhlašují po dobu 2 měsíců Regionální rady v jednotlivých regionech soudržnosti v těchto termínech: ☑ 1. února ☑ 1. června ☑ 1. října Předpokládané termíny podávání projektů 

11 Projektový cyklus  Vyhlášení výzvy Zpracování žádosti Doručení žádosti na ZS Výběr Podepsání smlouvy Realizace projektu Kontroly Platby

12 SROP – stav realizace 1. výzva SROP (1.6. - 30.7.2004) - předloženo 383 projektů + 73 GS - požadavek 13 mld. Kč (60% z celku) - vybráno 129 projektů - celková alokace 3,1 mld. Kč - 40% úspěšnost žadatelů - vydávána rozhodnutí a podpis smluv1. výzva SROP (1.6. - 30.7.2004) - předloženo 383 projektů + 73 GS - požadavek 13 mld. Kč (60% z celku) - vybráno 129 projektů - celková alokace 3,1 mld. Kč - 40% úspěšnost žadatelů - vydávána rozhodnutí a podpis smluv

13 SROP – stav realizace 1. výzva opatření 2.2. - předloženo 58 projektů - požadavek 239 mil. Kč ze SF - celkové náklady 343 mil. Kč - vybráno 34 projektů v souhrnné výši 128 mil. Kč ze SF - celkové náklady 189 mil. Kč - Vyčerpáno ze sumy opatření 2.2 – 17%1. výzva opatření 2.2. - předloženo 58 projektů - požadavek 239 mil. Kč ze SF - celkové náklady 343 mil. Kč - vybráno 34 projektů v souhrnné výši 128 mil. Kč ze SF - celkové náklady 189 mil. Kč - Vyčerpáno ze sumy opatření 2.2 – 17%

14 SROP – stav realizace 2. výzva (1.10.- 30.11.2004)2. výzva (1.10.- 30.11.2004) - předloženo 263 projektů + 5 GS - požadavek 3,1 mld. Kč - v opatření 2.2. – 66 projektů - požadavek 260 mil. Kč ze SF - celkové náklady 391 mil. Kč - výběr projektů RR - kontrola Ex-ante, podpis smluv

15 SROP – stav realizace 3. výzva (1.2.- 31.3.2005) - předkládání individuálních projektů Grantová schémata - vyhlašují kraje3. výzva (1.2.- 31.3.2005) - předkládání individuálních projektů Grantová schémata - vyhlašují kraje

16 1.Žadatel resp. konečný příjemce ( Předchozí zkušenosti, organizační a projektové zajištění, finanční hodnocení ) 2.Potřeba (relevance) projektu ( zájem veřejnosti, soulad s rozvojovými programy, provázanost s jinými programy, partnerství ) 3.Kvalita projektu ( ekonomické hodnocení projektu, vazba na indikátory, udržitelnost ) 4.Horizontální kritéria ( udržitelný rozvoj, rovné příležitosti, informační společnost, vyvážený rozvoj regionů, soc. integrace a zaměstnanost ) Hodnocení je zaměřeno především 

17 Klíčové body úspěchu  Doporučení pro další výzvy

18 Klíčové body úspěchu projektu  1.Definování projektu 2.Posouzení svých možností (projektový tým) 3.Volba zpracovatele projektu 4.Začít včas 5.Kontrola zpracovatele 6.Finanční krytí projektu 7.Výběr dodavatele 8.Proplácení projektu 9.Udržitelnost projektu 10.Konzultovat, konzultovat, konzultovat !!!

19 Nejčastější chyby  Nedodržení formálních náležitostí žádosti –nebyl dodán potřebný počet výtisků dokumentů –nedoloženy všechny PP –elektronická žádost ve špatném formátu –chyběla část ISPROFINU, případně nesouhlasily uvedené údaje –nevyjasněné majetkové vztahy! –nebyla doložena žádost o příspěvek ze SR a kraje –ÚR nenabylo právní moci –nedoložen snímek z katastrální mapy –zaměněny typy ekonomických analýz –nedoložen doklad o posouzení vlivu na ŽP –nesoulad mezi jednotlivými dokumenty Přecenění vlastních schopností, předložení na poslední chvíli, nedodržení pravidelPřecenění vlastních schopností, předložení na poslední chvíli, nedodržení pravidel Projekty nebyly konzultoványProjekty nebyly konzultovány

20 Základní principy při předkládání projektů do programu SROP

21 I. Administrace individuálních projektů  Řídící orgán Centrum pro regionální rozvoj (CRR) Regionální rada (RR) Sektretariát RR (S-RR) Pobočka CRR Konečný příjemce žadatel

22 Příjem projektů: Projekty : ! v zalepené obálce ! osobně doručené na místo příjmu (SRR) V obálce : ! disketa/CD s elektronickou žádostí ! 3 paré tištěného výstupu el. žádosti ! 2 paré povinných příloh Příjem projektů 

23

24

25 Přibližný výčet povinných příloh   doklad o subjektivitě žadatele  ekonomická analýza projektu;  doklady o bezdlužnosti;  doklady o vlastnictví;  soulad se strategickými dokumenty  projektová dokumentace  podrobný rozpočet

26 Přibližný výčet povinných příloh   podklady pro zjištění finančního zdraví žadatele;  posouzení vlivu na projektu ŽP;  doklad o zřízení běžného účtu;  doklad o zajištění fin. prostředků  seznam příloh.

27  www.strukturalni-fondy.cz  Strukturální fondy  Operační programy  SROP  Strukturální fondy  Operační programy  SROP  Dokumenty  Dokumenty KONTAKTY KONTAKTY  Strukturální fondy  Operační programy  SROP  Strukturální fondy  Operační programy  SROP  Kontakty  mapka  Kontakty  mapka  www.mmr.cz  www.evropska-unie.cz  srop@mmr.cz Důležité odkazy 

28 www.strukturalni-fondy.cz

29 Vize na období 2007 - 2013  Strategie Lisabonský proces Lisabonský proces Strategie hospodářského růstu Strategie hospodářského růstu Národní strategický referenční rámec Národní strategický referenční rámec

30 Vize na období 2007 - 2013  Lisabonský proces - priority Koordinace makroekonomických politik Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Informační společnost pro všechny Informační společnost pro všechny Vzdělávání Vzdělávání Podpora podnikání Podpora podnikání

31 Vize na období 2007 - 2013  Národní strategický ref. rámec – priority podnikání rozvoj lidských zdrojů rozvoj lidských zdrojů infrastruktura a dostupnost infrastruktura a dostupnost inovace a znalostní ekonomika inovace a znalostní ekonomika (Nové typy projektů!)(Nové typy projektů!)

32 Vize na období 2007 - 2013  Harmonogram přípravy Obnovení činnosti ŘKV – únor ´05Obnovení činnosti ŘKV – únor ´05 Strategie hospodářského růstu – duben ´05Strategie hospodářského růstu – duben ´05 NSRR – červen ´05NSRR – červen ´05 NSRR včetně impl. struktury – prosinec ´05NSRR včetně impl. struktury – prosinec ´05 Vyjednávání s EK – rok 2006Vyjednávání s EK – rok 2006

33 Vize na období 2007 - 2013  Cíle strukturální politiky Konvergence Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Evropská územní spolupráce

34 Vize na období 2007 - 2013  Finanční perspektiva probíhá vyjednávání s EK probíhá vyjednávání s EK současná pozice ČR: současná pozice ČR: 4% HDP ČR příjem ze SF 4% HDP ČR příjem ze SF 1,14% HDP platba do EU 1,14% HDP platba do EU 120 - 160 mld. Kč ročně 120 - 160 mld. Kč ročně

35 Děkuji za pozornost Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2 Mgr. Věra Jourová srop@mmr.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj Sekce evropské integrace Evropské strukturální fondy; Jak využít partnerství mezi městy a regiony pro lepší přístup k evropským."

Podobné prezentace


Reklamy Google