Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dvě důležité strategie 24. črvna 2004 Jaroslava Barbara Sporková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dvě důležité strategie 24. črvna 2004 Jaroslava Barbara Sporková."— Transkript prezentace:

1 Dvě důležité strategie 24. črvna 2004 Jaroslava Barbara Sporková

2 21. století?

3 21. století Změna paradigmatu Od industriální společnosti ke znalostní a inovační společnosti

4 LISABONSKÝ PROCES Evropská rada Státy EU se stanou do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného růstu s více a s lepšími pracovními místy a s více posílenou sociální soudržností.

5 Lisabonský summit – 2000 /1 Informační společnost Vytváření evropského prostoru výzkumu a inovací Vytváření příznivého prostředí pro zakládání a rozvoj inovativních podniků, zejména malých a středních

6 Lisabonský summit – 2000 /2 Ekonomické reformy pro dobudování a plně funkční vnitřní trh Koordinace makroekonomických politik Vzdělávání a odborná příprava pro život a práci ve znalostní společnosti Více a lepších pracovních míst pro Evropu, aktivní politika zaměstnanosti

7 Summit v Bruselu – 2003 Přizvání kandidátských zemí (mimo acquis) ČR – usnesení vlády č. 282 ze dne 19. března 2003 - Stanovení priorit na rok 2003 Koordinace makroekonomických politik Koordinace makroekonomických politik Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Vzdělávání Vzdělávání Věda a výzkum Věda a výzkum

8 Česká republika Strategie rozvoje lidských zdrojů rlz.vlada.cz rlz.vlada.cz Usnesení vlády ČR č. 210 ze dne 3. března 2003

9 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR Základní cíle Strategie Nastolit celoživotní učení jako běžnou praxi. Připravit lidské zdroje v ČR na výzvy, které přináší znalostní společnost, globální ekonomika a blížící se členství v Evropské unii. Zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky a její přitažlivost pro investory. Zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil a tím pozitivně ovlivnit zaměstnanost. Zlepšit využívání omezených zdrojů a mobilizaci nutných prostředků pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.

10 Strategie rozvoje lidských zdrojů Globální a domácí výzvy Vývoj k informační a znalostní společnosti Vývoj k informační a znalostní společnosti Globální ekonomika a konkurence Globální ekonomika a konkurence Efektivní členství v Evropské unii Efektivní členství v Evropské unii Společenské uplatnění - zaměstnatelnost a zaměstnanost Společenské uplatnění - zaměstnatelnost a zaměstnanost Česká generační výzva Česká generační výzva

11 Strategie rozvoje lidských zdrojů Globální a domácí výzvy /2 Demografická výzva Demografická výzva Hospodaření s talenty Hospodaření s talenty Regionální výzvy Regionální výzvy Výzvy udržitelného rozvoje Výzvy udržitelného rozvoje Optimální využívání omezených zdrojů: investování do RLZ Optimální využívání omezených zdrojů: investování do RLZ

12 Strategie rozvoje lidských zdrojů Základní společné znalosti, dovednosti a hodnoty Informační gramotnost Informační gramotnost Občanská gramotnost Ekonomická gramotnost Gramotnost pro udržitelnost rozvoje Jazyková gramotnost

13 S trategie rozvoje lidských zdrojů Specifické oblasti strategie Celoživotní učení Celoživotní učení Vzdělávání dětí a mládeže Terciární vzdělávání a věda Další vzdělávání Čeští manažeři a podnikatelé Podnikové strategie RLZ – zaměstnanci pro konkurenceschopné organizace Odborné profese pro tržní ekonomiku Lidské zdroje ve veřejném sektoru

14 Cesta k realizaci Strategie rozvoje lidských zdrojů Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů Program realizace Strategie RLZ Novela kompetenčního zákona Novela kompetenčního zákona Zákon o celoživotním vzdělávání Informační a komunikační systém

15 Česká republika Národní inovační strategie Usnesení vlády č. 270/2004 rlz.vlada.czÚkoly: Zpracovat Národní politiku inovací a návrh legislativních opatření (věcného záměru zákona) a návrh legislativních opatření (věcného záměru zákona)

16 Hlavní strategický záměr dokumentu Inovace, jako nedílná součást ekonomiky založené na znalostech, musí dovést zemi k prosperitě a zajištění udržitelného hospodářského růstu

17 Národní inovační strategie (definice Evropské komise) „ Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.“

18 Sjednocení odborných pojmů  Inovační firma  Inovační podnikání  Offsetové programy  Průmyslový svazek (cluster)  Předstartovní financování  Spin-off firma  Transfer technologií  Vědeckotechnický park

19 Inovace a EU A.Lisabonský proces – vytváření: Evropského prostoru výzkumu a inovací Evropského prostoru výzkumu a inovací Příznivého prostředí pro zakládání inovativních podniků, zejména malých a středních Příznivého prostředí pro zakládání inovativních podniků, zejména malých a středních

20 Inovace a EU B.Doporučení EK (příklady) Význam politické intervence Spolupráce VŠ a výzkumných institucí s průmyslem Zakládání nových technologicky orientovaných podniků Zakládání vývojových (spin-off) společností

21 Inovace a EU Financování inovací – výcvik investičních analytiků, přátelská průmyslová politika Rozvoj všech přímých i nepřímých forem konzultací se zaměstnanci Vytváření daňových pobídek, které podpoří dodatečné podnikové investice do inovací

22 Inovační systém Řídící složky Vzdělávací Finance systém systémInovačnípodnikání

23 Subjekty inovačního podnikání Orgány státní správy a samosprávy Profesní komory Banky Svazy, agentury, sdružení a nadace Pracoviště V+V Zahraniční agentury a organizace Podnikatelské subjekty Zákazníci, klienti

24 Hodnocení inovačního prostředí v České republice Silné stránky Slabé stránky

25 Silné stránky ČR Silné stránky ČR Tradice průmyslové výroby a tradiční inovační potenciál pracovníků Technologie a zavádět inovativní výrobky do výrobního sortimentu Probouzející se zájem vysokých škol o spolupráci s domácím průmyslem Rozvoj fungující sítě vědeckotechnických parků

26 Silné stránky Silné stránky Vládou podporované programy (Záruka, Kredit, Start, Trh, Kooperace, Speciál, Marketing, Design, Poradanství, Regenerace) Zájem odborné veřejnosti o problematiku inovací (např. X. ročník Inovace 2003, The First Tuesday – Brno) Deklarovaný zájem vlády ČR

27 Slabé stránky  Malá podpora inovativního podnikání státními institucemi Malý počet inovativních firem Malá podpora vzniku spin-off firem Nízký počet studentů na technických a přírodovědných školách

28 Slabé stránky  Malý důraz na patenty Neuspokojivá praxe v oblasti převodu výsledků výzkumu do praxe Malý objem rizikového kapitálu Neexistence zákona o inovacích Neexistence fungující institucionální základny inovací slabá inovační infrastruktura

29 Systémové nedostatky inovačního procesu Financování výzkumu, vývoje a inovační činnosti Podíl HDP Podíl HDP Poměr financování základního a aplikovaného výzkumu Poměr financování základního a aplikovaného výzkumu Slabá poptávka po výsledcích výzkumných řešení Slabá poptávka po výsledcích výzkumných řešení Nevyužití nepřímých nástrojů podpory – daňové úlevy Nevyužití nepřímých nástrojů podpory – daňové úlevy

30 Systémové nedostatky inovačního procesu - 2 Politický rámec pro inovační aktivity Komunikace mezi výzkumnou a podnikatelskou oblastí Jiná kultura, jazyk Jiná kultura, jazyk Chybí kompetentní a specializovaná agentura pro transfer technologií Chybí kompetentní a specializovaná agentura pro transfer technologií

31 Nástroje přímé LegislativníFinančníOrganizačníPolitické Metody a postupy Rozvíjení inovační kultury Rozvíjení inovační kultury Komunikace s veřejností a s médii Komunikace s veřejností a s médii Organizační aspekty, spolupráce výzkumu a podnikové sféry Organizační aspekty, spolupráce výzkumu a podnikové sféry Efektivní využívání V+V k inovacím Efektivní využívání V+V k inovacím Podpora inovací Podpora inovací

32 Nástroje nepřímé Vnitřní vlivy Inovační infrastruktura Inovační infrastruktura Personální a technické aspekty Personální a technické aspekty Vnější vlivy Mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce

33 Návrh opatření NIS Zpracovat Národní politiku inovací Provést legislativní inventuru v oblasti inovací- zákon o inovacích Snižovat byrokratickou zátěž a náklady nutné k zakládání podniku i k podnikání obecně, zejména v oblasti V+V a inovací

34 Znalostní ekonomika Šance pro Českou republiku

35 Děkuji za pozornost sporkova@vlada.cz


Stáhnout ppt "Dvě důležité strategie 24. črvna 2004 Jaroslava Barbara Sporková."

Podobné prezentace


Reklamy Google