Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSFA2 Přednáška č. 2 Sociální interakce ve skupině, skupinová kooperace, týmová spolupráce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSFA2 Přednáška č. 2 Sociální interakce ve skupině, skupinová kooperace, týmová spolupráce."— Transkript prezentace:

1 PSFA2 Přednáška č. 2 Sociální interakce ve skupině, skupinová kooperace, týmová spolupráce

2 Sociální interakce „Člověk se člověkem nerodí, člověk se člověkem stává…“  SOC. INTERAKCE = vzájemné působení jednoho člověka na druhého; klíčový význam pro vytvoření základních lidských charakteristik (vědomí sebe sama, myšlení, řeč, prožívání, sebehodnocení)

3 Sociální interakce  Po narození dítěte závisí na interakci jeho fyzické přežití (výživa, čistota, bezpečí)+ rozvoj emocionality, základ navazování vztahů s druhými. Zdroj podnětů pro rozvoj motoriky, intelektu, řeči, myšlení

4  Vlčí děti  Psychická deprivace: studená výchova n. odmítání – dítě nemá možnost vytvořit si stabilní vztah  Člověk během života vstupuje do stále se měnících interakcí ( s různými lidmi, v různých situacích, za různých podmínek)  Základy dané zděděnými dispozicemi a přiměřenou výchovou je třeba celý život rozvíjet

5 Malá sociální skupina a pracovní tým  Většina osobního i profesního života – vztahy s druhými lidmi  Zdroj zkušeností, učení, intenzivních zážitků + problémů, stresů, frustrací  Spolupráce na nějakém úkolu (řešení problému) – efektivnější než samostatně řešící jedinec x plýtvání času a energie v osobních sporech a neshodách

6 Malá sociální skupina  Lidé se dobře znají  Běžně komunikují tváří v tvář  Jsou spojeni společným cílem nebo zájmem  Mají vytvořenou formální a neformální strukturu  Počet členů orientační, uvádí se 2 – 30 členů

7  Rodina, školní třída, pracovní kolektiv, malá firma

8 Rozdělení malé sociální skupiny  Formální (organizovaná pravidly) x neformální (samoorganizovaná na základě vzájemné sympatie a nesympatie členů)  Členská (do které jedinec patří) x referenční (se kterou se jedinec identifikuje, do které by chtěl patřit)  Otevřená (s propustnými hranicemi, jejíž členové se průběžně mění) x uzavřená (s pevnými hranicemi a relativně stálými členy)  Primární (do které se člověk narodí) x sekundární (kterou si člověk volí nebo je do ní zařazen)

9 Struktura sociální skupiny  Sociální hierarchie členů  Pozice: kdo je komu nadřízený  Status:jakou hodnotu má daná pozice ve skupině  Role, které členové ve skupině mají – vůdce, expert, bavič…  Skupinové normy – soubor často nepsaných pravidel, závazný pro chování členů skupiny

10 Skupinová dynamika  = hybné síly, které ovlivňují skupinové chování a prožívání  Skupinová koheze – síla, která váže, přitahuje, spojuje členy skupiny dohromady  Skupinová tenze – síla, která působí proti skupinové kohezi, navzájem proti členům skupiny, odtahuje je od sebe, narušuje skupinové vazby a vztahy  Optimálně fungující sociální skupina – tvoří ji jedinci, kteří samostatně a aktivně pracují na dosažení stejného cíle

11 Skupinová kooperace /týmová spolupráce  Rozlišení nemá ostré hranice, nevylučují se  Skupina: formálnější charakter, více pravidel, méně pravomocí, pracovní skupiny dlouhodobější, respektují více organizační řád  Týmy: vytvářejí se k řešení konkrétních úkolů, výběr členů je podřízen požadavkům, které úkol klade na členy týmu. Délka spolupráce dána trváním úkolu.  Vyžaduje více tvůrčí svobody, dostatek příležitostí pro vzájemné kontakty, členové se vzájemně inspirují, podporují a doplňují. Větší zodpovědnost za společný výsledek.  Lidé v týmu nesoupeří, spolupracují  Tým sestaven z odborníků, kteří se respektují  Celkový úspěch týmu prožívání intenzivněji než individuální přínos  Respekt k ostatním členům týmu

12

13 Kooperace Schopnost více osob:  sledovat společný cíl  zaměřit na něj své jednání  Účelně se k němu přibližovat Připravenost všech:  Uplatnit schopnosti a dovednosti jednotlivců v procesu řešení

14 Faktory, které usnadňují kooperaci:  Přiměřená velikost skupiny  Zevrubná definice problému  Přesná definice cíle  Tvořivé metody hledání nápadů  Účinné metody ověřování různých řešení  Rozhodování, do nichž se pokud možno zapojí všichni účastníci  Jasné určení odpovědnosti každého účastníka  Demokratický styl řízení vedoucího

15 Deset zlatých pravidel úspěšné kooperace 1. Můj základní postoj je: „Já jsem ok, ty jsi ok.“ (Eric Berne) 2. Každý má určité představy, které musí umět nabídnout, protože jsou důležité 3. Každý má zcela speciální schopnosti, které jsou pro tým užitečné 4. Každý je zodpovědný za to, co dělá, ale také za to, co nedělá 5. Respektuji mínění druhých

16 6. Nikdy nespouštím ze zřetele cíl 7. Čím více souhlasím s prací ostatních, tím lepší bude výkon skupiny 8. Tvořivost je lepší než jednokolejnost 9. Konflikty, jsou-li produktivně urovnány, podporují výsledek skupiny 10. Svět má hádanky, ale má stejně tolik řešení – stokrát krásnějších, než hádanky (Martin Leichti).

17 Formy kooperace  Tři druhy kooperace: strategie poražený – poražený; vítěz – poražený; vítěz – vítěz Strategie poražený – poražený  Základní postoj účastníků: „Já nejsem ok, ty nejsi ok.“  Obě strany pouze ztrácejí  Je možno dosáhnout pouze nepatrných částí z toho, co chceme.  Účastníci se stahují do pozadí.  Vyhýbají se názorovým rozdílům.  Uzavírají se pohodlné, tzn. nikoli přijatelné kompromisy.

18 Strategie vítěz – poražený  Základní postoj účastníků: „Já jsem ok, ty nejsi ok.“  Zisk jedné strany vede nevyhnutelně ke ztrátě z druhé strany.  „hra s nulovým výsledkem“, součet zisku a ztráty se vždy rovná nule.  Jedna strana se prosazuje na úkor druhé strany.  Na prvním místě je konkurenční myšlení.  Rozdíly a protiklady jsou bagatelizovány.  Vyzdvihují se pouze pozitivní charakteristiky.  Z dlouhodobého hlediska se stanou zdánlivý vítězové poraženými.

19 Strategie vítěz – vítěz  Základní postoj účastníků je: „Já jsem ok, ty jsi ok.“  O rozdílných zájmech se diskutuje.  Různé názory se navzájem zvažují.  Formuluje se řešení problému a diskutuje se o něm.  Dochází k rozhodnutím, ve kterých se každý může „najít“, neboť rozdíly se vyvíjejí v lepší celek.  Konstruktivní řešení problému směrem ke konsenzu.  Vedou k trvalým výsledkům.

20 Úspěšná kooperace  = společné jednání různých osob ve skupině v zájmu společného cíle. Členové skupiny jednotní.

21 Předpoklady efektivní skupinové práce  Vzájemné akceptování účastníků: „Beru tě takového jaký jsi.“  Otevřenost komunikace o obsahu a vztazích: „Klidně řekni, co si myslíš, co tě rozčiluje nebo z čeho máš radost.  Všichni se podílejí na hledání cíle a cesty: „Co si o tom myslí ostatní…?“  Kolegiální rozdělení práce: „Co mohu udělat já, čeho se ujmeš ty?

22

23 Charakteristické znaky účinné skupinové práce  Přesná definice výchozí situace (Kdo jsme? Jak na tom jsme? Co chceme?)  Společný popis cíle: cíle realistické, dosažitelné, jasné a časově přehledné Individuální a kolektivní cíle musí být ve vzájemném souladu Mělo by být dosaženo konkrétních výsledků

24  Sjednocení na kritériích úspěšnosti  Jaká měřítka hodnot platí, jakých postupných cílů se má dosáhnout, kdo hodnotí  Sjednocení na společném způsobu řešení (Co kdo může udělat, jaké způsoby řešení existují, jak se bude rozhodovat)  Identifikace s rozhodnutími (byli vzaty v úvahu jednotlivé zájmy, může každý dodržet ujednání?  Posuzování výsledků (Čeho jsme dosáhli, jsme spokojeni, čeho chceme ještě dosáhnout?)

25 Projevy týmového ducha skupiny  Jednotlivý účastníci se cítí ve skupině jako doma  Všichni se cítí jako příslušníci skupiny, mohou se sami rozvíjet, rozhodují se sami, a tím jsou relativně nezávislí  V pracovní skupině existuje věcná odborná spolupráce v uvolněném a radostném skupinovém klimatu  Pěstují se také soukromé kontakty  Výkonnost jednotlivých účastníků je snahou všech  Každý se může uplatnit tak, jak umí, a ostatní mu poskytnou zpětnou vazbu

26 Jak být dobrým členem týmu?  Sdílejte odpovědnost za efektivitu skupiny  Připravte se na schůzku  Omluvte se, pokud se nemůžete zúčastnit  Praktikujte sebedisciplinu  Buďte si vědomi svých neverbálních projevů  Berte na vědomí názory ostatních  Plňte své úkoly  Cvičte dobré komunikační schopnosti  Nechte si vysvětlit nejasné body  Řešte spory na základě rozumu  Nezapojujte do debaty osobní otázky  Buďte dobrý pozorovatel

27 Skupinové rozhodování  Identifikace problému  Analýza problému  Navržení řešení  Implementace rozhodnutí

28  Vše, co se vysloví je vizualizováno  Fantazii se nekladou žádné meze  Na začátku (předběžně) rozum a logika nehrají žádnou roli  Kvantita místo kvality  Kritika je přísně zakázána  Nejsou žádná autorská práva  Myšlenky se nemají zeširoka vysvětlovat  Mluvit zřetelně, ne jeden přes druhého Brainstorming

29  Popsat, ale nehodnotit  Zprostředkovat vlastní dojem, ale nezevšeobecňovat  Popsat konkrétní jednání osoby, ne osobu samotnou  Nejdříve zprostředkovat pozitivní ohlasy, poté kritické, na závěr opět pozitivní („metoda sendviče“ +/-/+)  „Vážím si Tě!“ – zpětná vazba je nabídka, nikoliv rozsudek  Je-li nám poskytována zpětná vazba, neskákejte řečníkovi do řeči  Přísná důvěrnost Zpětná vazba

30

31 Belbinovy týmové role koordinátor analytik implementátor formovač hledač zdrojů inovátor stmelovač dotahovač


Stáhnout ppt "PSFA2 Přednáška č. 2 Sociální interakce ve skupině, skupinová kooperace, týmová spolupráce."

Podobné prezentace


Reklamy Google