Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vstup ČR do schengenského prostoru Eurocentrum Ostrava 20.3.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vstup ČR do schengenského prostoru Eurocentrum Ostrava 20.3.2007."— Transkript prezentace:

1 1 Vstup ČR do schengenského prostoru Eurocentrum Ostrava 20.3.2007

2 2 Struktura prezentace  Známé „pravdy“ o Schengenu  základní informace o schengenské spolupráci  příprava ČR na vstup do Schengenu – konkrétní změny ve vybraných oblastech  rozšiřování Schengenu o nové členské státy EU

3 3 ZNÁMÉ „PRAVDY“ O SCHENGENU  Po vstupu ČR do Schengenu odejdou z hranic celníci  Zrušení kontrol na hranicích přinese zvýšení kriminality v příhraničních oblastech  Možnost překračovat v Schengenu hranice kdykoliv a kdekoliv se týká pouze občanů EU  Při překračování hranic nemusí mít dotyčná osoba u sebe průkaz totožnosti ani pas  V Schengenském informačním systému budou vedeny osobní údaje občanů EU i v jiných než opodstatněných případech a Vaše osobní údaje tak budou k nahlédnutí např. ve Španělsku či Řecku

4 4 Schengenský prostor  volný pohyb v rámci společného prostoru  zrušení kontrol osob na společných hranicích  zesílená ochrana vnějších hranic  intenzivní mezinárodní spolupráce  Schengenský informační systém

5 5 Schengen

6 6 Historický vývoj schengenské spolupráce I. období mezivládní spolupráce  1985 Schengenská dohoda „Dohoda o postupném zrušení kontrol na společných státních hranicích“ – účinnost 1985  1990 Schengenská prováděcí úmluva („SPÚ“) - účinnost 1995 přesná pravidla pro:  zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob, překračování vnějších hranic  víza  podmínky pro pohyb cizinců  povolení k pobytu a záznam o osobě, které má být odepřen vstup  povinnosti dopravců  azyl  policejní spolupráce  vzájemná pomoc v trestních věcech, zákaz dvojího trestu, vydávání osob  předávání výkonu trestních rozsudků  omamné a psychotropní látky, střelné zbraně a střelivo  Schengenský informační systém  přeprava a pohyb zboží  ochrana osobních údajů

7 7 Historický vývoj schengenské spolupráce II. v rámci EU 1999 Amsterodamská smlouva – Schengenský protokol (Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce EU)  začlenění schengenského acquis do rámce EU I. pilíř - azylová a migrační politika, vnitřní a vnější hranice III. pilíř - policejní a justiční spolupráce v trestních věcech  povinnost nových členských států převzít schengenské acquis v plném rozsahu

8 8 Rozšiřování schengenského prostoru 1995 1998 2001  SRN  Francie  Belgie  Nizozemsko  Lucembursko  Portugalsko  Španělsko  Itálie  Rakousko  Švédsko  Finsko  Dánsko  Norsko  Island  Řecko 2000

9 9 Příprava ČR na vstup do Schengenu

10 10 Příprava ČR na Schengen strategie Aplikace schengenského acquis I. kategorie ke dni vstupu do EU  systematická příprava od roku 1998  meziresortní Pracovní skupina pro schengenskou spolupráci (1998- 2004)  detailní analýza právního základu  Schengenský akční plán České republiky (SAP ČR)  principy přípravy dle SAP ČR 2001  organizace přípravy v souladu s kategorií I a II acquis  plné zapojení do Schengenu při nejbližší možné příležitosti  připravenost zajistit i vnější schengenskou hranici Příprava na provádění schengenského acquis II. kategorie  strategie schválená vládou ČR 2003  strategické datum: říjen 2007  plná kontrola pozemních hranic až do rozhodnutí o jejím zrušení

11 11 Schengenské acquis Kategorie I  překračování vnějších hranic (kromě SIS)  umístění vízového štítku v pasu  povinnosti dopravců  vzájemná pomoc mezi policejními orgány pro účely prevence a odhalování trestných činů  vzájemná spolupráce v trestních věcech  boj proti nelegálnímu dovozu omamných a psychotropních látek  výměna informací o střelných zbraních  ochrana osobních dat Kategorie II  překračování vnitřních hranic  krátkodobá a dlouhodobá víza  podmínky pro pohyb a pobyt občanů třetích zemí  přeshraniční policejní spolupráce  SIS  ochrana osobních dat v SIS

12 12 Příprava ČR na Schengen institucionální rámec  vláda ČR  každoroční Zpráva o připravenosti ČR k převzetí schengenského acquis (od roku 2001)  Harmonogram úkolů pro dokončení implementace schengenského acquis  pracovní skupina Hodnocení Schengenu – Česká republika (2005)  meziresortní koordinace  příprava schengenského hodnocení  za činnost odpovídá Ministerstvo vnitra  hlavní orgány účastnící se přípravy  Ministerstvo vnitra (Policie ČR), Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo dopravy, Úřad pro ochranu osobních údajů

13 13 Změny v ČR po vstupu do Schengenu v praxi

14 14 Volné překračování vnitřních hranic Nyní  překračování hranic pouze na hraničních přechodech a během provozní doby  speciální režim na zelených stezkách  hraniční kontroly osob, celní kontroly zrušeny k 1.5.2004  protiprávní překročení státních hranic mimo hraniční přechody přestupkem, převaděčství trestným činem  ochrana hranic vykonávána Policií ČR (služba cizinecké a pohraniční policie) v Schengenu  překračování vnitřních hranic kdykoli a kdekoli bez hraničních kontrol  odstranění zábran na hraničních přechodech  průjezd hraničních přechodů bez zastavení a snížení rychlosti  žádné hraniční kontroly při letech v rámci schengenského prostoru  bezpečnost v příhraničí zajišťována mobilně  v mimořádných situacích možnost dočasného znovuzavedení kontrol

15 15 Důkladná kontrola vnějších hranic Nyní  2311 km pozemní hranice  19 mezinárodních letišť  hraniční kontroly na všech hraničních přechodech  občané EU minimální kontrola (ověření totožnosti, pravosti a platnosti cestovních dokladů)  občané třetích států důkladná kontrola v Schengenu  12 mezinárodních letišť s vnější schengenskou hranicí (5 s fyzickou separací cestujících)  hraniční kontroly pouze při odletu/příletu z/do zemí mimo Schengen  občané EU minimální kontrola  občané třetích států důkladná kontrola

16 16 Víza Nyní  společná vízová politika EU  vydávání národních víz a pobytových povolení  občané třetích zemí s pobytem v ČR musí žádat o schengenská/národní víza při vstupu na území jiného státu Schengenu/EU  uznávání schengenského víza pro až 5-ti denní tranzit přes území ČR v Schengenu  společná vízová politika EU  vydávání národních víz a pobytových povolení  vydávání a uznávání schengenských víz  zapojení do konzultací VISION, resp. VIS při vyřizování žádostí o schengenské vízum  pohyb občanů třetích zemí po Schengenu s pobytovým povolením vydaným ČR

17 17 Společná vízová politika  jednotný seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci podléhají vízové povinnosti  jednotné schengenské vízum pro území všech smluvních stran (s pobytem max. 90 dní)  společná kritéria pro posuzování a rozhodování o žádostech o víza  příprava Vízového informačního systému (VIS): veškeré relevantní informace týkající se uchazečů o víza  dlouhodobá víza dle vnitrostátních pravidel; uznávána pro průjezd přes území ostatních smluvních stran

18 18 Mezinárodní spolupráce Nyní  aplikace schengenských institutů na základě bilaterálních smluv  rozvoj přeshraniční spolupráce (společná policejní pracoviště, společné hlídky, školení apod.) v Schengenu  přímá aplikovatelnost schengenských institutů (např. přeshraniční pronásledování a sledování)  další rozvoj přeshraniční spolupráce a spolupráce s ostatními státy Schengenu

19 19 Policejní spolupráce  vzájemná pomoc a výměna informací  přeshraniční sledování  přeshraniční pronásledování  rádiová komunikace  přihlašovací povinnost ubytovacích zařízení  nevyžádaná výměna informací  styční úředníci

20 20 Informační systémy Nyní  fungující národní informační databáze  harmonizace stávajících databází s technickými požadavky SIS  vytváření národní části SIS  vytvoření kanceláře VISION a příprava národní části VIS v Schengenu  využívání národních databází  fungující N.SIS a využívání SIS  fungující N.VIS a využívání VIS

21 21 Schengenský informační systém -centrální databáze (Štrasburk) + národní kopie -výměna informací mezi všemi schengenskými státy -kanceláře SIRENE -přístup příslušné orgány (policie, justiční orgány, celníci, konzulární úřady..) -současná kapacita: 18 států Údaje především o: -hledaných či pohřešovaných osobách a osobách vyžadujících ochranu, -občanech třetích států se zákazem vstupu na schengenské území, -odcizených a pohřešovaných vozidlech nebo věcech (atd.) Národní data PT ES NL LU IT BE DE AT FR GR IS NW SE FI DK C.SIS SIS II: nový právní základ, přístup více států, biometrické údaje

22 22 Ochrana dat Nyní  legislativa harmonizovaná s mezinárodními právními předpisy  Úřad pro ochranu osobních údajů (kontrolní a dozorová činnost)  pravidla platná pro užívání stávajících národních informačních systémů v Schengenu  přizpůsobená legislativa ve vztahu k SIS  kompetence ÚOOÚ týkající se SIS (právo přístupu, kontrola, spolupráce s úřady jiných schengenských států, vyřizování stížností týkajících se SIS,..)

23 23 Rozšíření Schengenu o nové členské státy

24 24 Rozšíření Schengenu Rozhodnutí Rady EU po splnění dvou podmínek:  konstatování připravenosti na plné uplatňování schengenského acquis na základě výsledků schengenského hodnotícího procesu  připojení k Schengenskému informačnímu systému

25 25 Schengenské hodnocení ČR ledenúnorbřezendubenkvětenčerven Policejní spolupráce Ochrana dat Vzdušné hranice víza 2005  schengenský evaluační dotazník  prezentace institucionálního a strategického rámce přípravy 2006 schengenský hodnotící proces:

26 26 Další kroky 2006  4.-5. prosince Rada pro justici a vnitro  souhrnná zpráva o pokroku, resp. o výsledcích schengenského hodnocení za rok 2006 v oblastech nesouvisejících se SIS  rozhodnutí o zapojení nových členských států do SIS  varianta SISone4all (rozšíření prosinec 2007/březen 2008) 2007?  hodnocení SIS/SIRENE  diskuse o celkových výsledcích schengenského hodnotícího procesu na Radě pro justici a vnitro  konzultace Evropského parlamentu  jednomyslné rozhodnutí stávajících schengenských států a ČR o zrušení kontrol na vnitřních hranicích

27 27 Děkuji za pozornost, otázky? Mgr. Petr Mück odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra pmuck@mvcr.cz


Stáhnout ppt "1 Vstup ČR do schengenského prostoru Eurocentrum Ostrava 20.3.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google