Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. přednáška Process capability. ZPŮSOBILOST PROCESU Způsobilost procesu je pojem pro vyjádření schopnosti (capability) procesu Způsobilost procesu je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. přednáška Process capability. ZPŮSOBILOST PROCESU Způsobilost procesu je pojem pro vyjádření schopnosti (capability) procesu Způsobilost procesu je."— Transkript prezentace:

1 5. přednáška Process capability

2 ZPŮSOBILOST PROCESU Způsobilost procesu je pojem pro vyjádření schopnosti (capability) procesu Způsobilost procesu je pojem pro vyjádření schopnosti (capability) procesu pracovat s určitou přesností. je to informace o tom, s jakou přesností může zákazník je to informace o tom, s jakou přesností může zákazník počítat u budoucích dodávek

3 Předpoklad Způsobilost jako informaci pro zákazníka smíme počítat pouze u procesu regulovaného!!!!

4 Přesnost procesu Přesnost procesu vyjádříme jako Přesnost procesu vyjádříme jako Smí být zahrnuto pouze inherentní kolísání Smí být zahrnuto pouze inherentní kolísání (výpočet jen z „dobrých“ podskupin)

5 Odhad přesnosti Protože analýzu způsobilosti provádíme u regulovaného procesu Protože analýzu způsobilosti provádíme u regulovaného procesu použijeme z regulačního diagramu pro odhad rozptylu použijeme z regulačního diagramu pro odhad rozptylu  Průměrné rozpětí nebo  Průměrnou směrodatnou odchylku

6 Odhad variability

7

8 Posouzení přesnosti Vypočetli jsme přesnost procesu Vypočetli jsme přesnost procesu Vyšlo číslo 0,126 Vyšlo číslo 0,126 Je taková přesnost dostatečná? Je taková přesnost dostatečná? Jak pro koho! Jak pro koho!

9 Posouzení způsobilosti Přesnost (schopnost pracovat s takovou přesností) je nutno porovnat s požadavky zákazníka – technickými specifikacemi Přesnost (schopnost pracovat s takovou přesností) je nutno porovnat s požadavky zákazníka – technickými specifikacemi USL, LSL USL, LSL Upper Specification Limit Upper Specification Limit Lower Specification Limit Lower Specification Limit

10 Požadavek zákazníka

11 Porovnání Rozmezí požadavků je tedy 6,98 – 7,02 Rozmezí požadavků je tedy 6,98 – 7,02 Rozmezí kolísání můžeme vyjádřit dosazením výpočtu odhadu rozptylu do vzorce Rozmezí kolísání můžeme vyjádřit dosazením výpočtu odhadu rozptylu do vzorce a výsledky můžeme porovnat graficky a výsledky můžeme porovnat graficky

12 Skutečné kolísání je větší, než přípustné LSL USL LL UL 6 sigma

13 Skutečné kolísání se rovná přípustnému LSL USL LL UL 6 sigma

14 Tolerované rozmezí je větší, než rozmezí kolísání hodnot LSL USL LLUL 6 sigma

15 Index způsobilosti

16 Capability Ratio

17 Posouzení indexů způsobilosti

18 Skutečné kolísání je větší, než přípustné LSL USL LL UL 6 sigma

19 Nezpůsobilý proces

20 Skutečné kolísání se rovná přípustnému LSLUSL LL UL

21 Nezpůsobilý proces Mezi skutečným a přípustným rozmezím není žádná rezerva Mezi skutečným a přípustným rozmezím není žádná rezerva Pravděpodobnost výskytu neshod je Pravděpodobnost výskytu neshod je 100% - 99, 73% = 0,27% CR = 100%

22 Tolerované rozmezí je větší, než skutečné LSL USL LLUL

23 Proces podmíněně způsobilý

24 Tolerované rozmezí je dostatečně větší, než skutečné LSL USL LLUL 3 s 4 s 1 s

25 Tolerované rozmezí je větší, než skutečné o 2 s LSL USL LLUL 1 s 8 s 6 s 1 s

26

27 Způsobilý proces Podíl neshod nepřesáhne 64 ppm

28 Způsobilý proces

29 Úskalí indexu c p

30 Tolerované rozmezí je větší, než skutečné, index c p vyhovuje LSL USL

31 Indexy způsobilosti zahrnující polohu procesu

32 Tolerované rozmezí je větší, než skutečné, index c p vyhovuje LSL USL 3 sigma

33 Indexy způsobilosti, zahrnující polohu procesu

34 PŘESNĚJŠÍ PROCESY Tolerované rozmezí je větší, než skutečné o 4 s LSL USL LLUL 2 s 10 s 6 s 2s

35 Přesnější procesy CR = 60% CR = 60% Podíl neshod nepřesáhne 0,6 ppm Podíl neshod nepřesáhne 0,6 ppm

36 Velmi přesné procesy LSL USL LLUL 3 s 12 s 3 s 6 s

37 Velmi přesné procesy Dvojnásobná rezerva Dvojnásobná rezerva CR = 50 % CR = 50 % Podíl neshod nepřesáhne 2 ppb Podíl neshod nepřesáhne 2 ppb

38 Příklad – význam záruk Automobilka vyrobí 500 000 aut ročně Automobilka vyrobí 500 000 aut ročně Na jednom autě je asi 20 000 dílů Na jednom autě je asi 20 000 dílů Na každém dílu je asi 10 kritických znaků Na každém dílu je asi 10 kritických znaků  Při záruce 64 ppm bude na každém autu průměrně jedna závada  Při záruce 1 ppm bude 91 000 aut s vadou  Při záruce 2ppb = 0,002 ppm to bude 200 aut s vadou

39 Jediná toleranční mez Je – li zadána pouze USL Je – li zadána pouze USL Příklad: šum u mikrofonu nesmí překročit daný limit Příklad: šum u mikrofonu nesmí překročit daný limit Lze použít pouze index: Lze použít pouze index:

40 Jediná toleranční mez Je – li zadána pouze LSL Je – li zadána pouze LSL Příklad: pevnost betonu nesmí být menší než daný limit Příklad: pevnost betonu nesmí být menší než daný limit Lze použít pouze index: Lze použít pouze index:

41 Podíl neshod Odvodíme z CPU, CPL Odvodíme z CPU, CPL Nalezneme v tabulkách jako z U z L Nalezneme v tabulkách jako z U z L

42 Regulační meze a indexy C p = C pk s 1,33 1,67dtto 2,00dtto

43 Vzorce Výběrová charakteristika Centrální přímka UCL a LCL X 0 nebo  0 X0  A0X0  A0 R R 0 nebo d 2  0 D 2  0, D 1  0 s s 0 nebo C 4  0 B 6  0, B 5  0 X X 0 nebo  0 X 0  3  0 MR R 0 nebo d 2  0 D 2  0, D 1  0

44 Kvalitativní regulovaná veličina (regulace srovnáváním) Přesnost vyjadřuje průměrná charakteristika Přesnost vyjadřuje průměrná charakteristika - vypočítaná pouze z „dobrých“ podskupin!! Například Například

45 Index způsobilosti Můžeme se setkat i s indexem způsobilosti Můžeme se setkat i s indexem způsobilosti Jeho vzorec odvodíme ze vzorce pro regulační mez, index c pk pak vypočítáme dle vzorce Jeho vzorec odvodíme ze vzorce pro regulační mez, index c pk pak vypočítáme dle vzorce

46 Cílová hodnota neleží uprostřed tolerančního pole Tedy nikoli Tedy nikoli nýbrž nýbrž Příklad: kus má mít délku 7 mm Příklad: kus má mít délku 7 mm Požadované rozmezí je 6,995 – 7,001 Požadované rozmezí je 6,995 – 7,001 příliš velký kus lze zmenšit příliš velký kus lze zmenšit Příliš malý je neopravitelným „zmetkem“ Příliš malý je neopravitelným „zmetkem“

47 Index způsobilosti Výpočet musí zahrnovat USL, LSL, ale i cílovou hodnotu - T

48

49 Ztrátová funkce Procesy, kde každé odchýlení od T je ztrátou Procesy, kde každé odchýlení od T je ztrátou Nezajímá nás jenom cílové pole USL – LSL, ale i cíl sám Nezajímá nás jenom cílové pole USL – LSL, ale i cíl sám Příklad: tloušťka izolace Příklad: tloušťka izolace

50 T USLLSL Ztráta L(Y) d A

51 Použité výrazy L …………ztráta L …………ztráta Y …………dosažená úroveň ukazatele kvality Y …………dosažená úroveň ukazatele kvality d …………tolerance d …………tolerance K …koeficient K …koeficient A …ztráta při překročení USL nebo LSL A …ztráta při překročení USL nebo LSL

52 Index způsobilosti

53 Non – normal Rozdělení není normální ani po odstranění působení všech vymezitelných příčin Rozdělení není normální ani po odstranění působení všech vymezitelných příčin Nelze použít zmíněné indexy Nelze použít zmíněné indexy 2 stavy: 2 stavy:  1. některé hodnoty přesahují USL (LSL)  2. všechny hodnoty leží uvnitř tolerancí

54 Ad 1)

55 Ad 2) využití kvantilů U p je 99,865 % kvantil L p je 0,135 % kvantil

56

57 Druhy analýz způsobilosti Krátkodobá Krátkodobá Předběžná Předběžná Dlouhodobá Dlouhodobá

58 KRÁTKODOBÁ *způsobilost strojů a zařízení* provádíme při nákupu strojů nebo zařízení - u výrobce provádíme při nákupu strojů nebo zařízení - u výrobce provádíme po významné úpravě strojů provádíme po významné úpravě strojů odběr 50 po sobě jdoucích výrobků odběr 50 po sobě jdoucích výrobků nebo 10 podskupin po 5 kusech nebo 10 podskupin po 5 kusech při zachování stejných M při zachování stejných M posoudíme tvar rozdělení posoudíme tvar rozdělení vypočteme index způsobilost C p vypočteme index způsobilost C p index způsobilosti C p má být alespoň 1,67 index způsobilosti C p má být alespoň 1,67

59 PŘEDBĚŽNÁ- odhad dlouhodobé způsobilosti procesu probíhá za simulovaných podmínek výroby probíhá za simulovaných podmínek výroby doporučuje se doporučuje se k = 25 podskupin o rozsahu n = 5 minimálně však alespoň 20x3 minimálně však alespoň 20x3 Shewhartův regulační diagram Shewhartův regulační diagram ověření normality ověření normality index způsobilosti C p má být index způsobilosti C p má být alespoň 1,67

60 DLOUHODOBÁ Probíhá za reálných podmínek sériové výroby Data shromažďujeme minimálně za 20 pracovních dní – projeví se změny 6M Celkem nejméně 500 dat, denně:  k alespoň 5  n alespoň 5 Vedení Shewhartových regulačních diagramů Výpočet indexů způsobilosti a výkonnosti

61 Výkonnost procesu

62 „Totální variabilita“ Zahrnuje kolísání způsobené Zahrnuje kolísání způsobené  Náhodnými příčinami i  Vymezitelnými příčinami Všechny indexy mají stejné vzorce Všechny indexy mají stejné vzorce Liší se pouze výpočtem směrodatné odchylky Liší se pouze výpočtem směrodatné odchylky

63 Totální směrodatná odchylka pro výpočet P p, P pk, PR

64 Předpoklady správného použití indexů způsobilosti Normalita Normalita Statistická stabilita Statistická stabilita Správnost specifikací USL, LSL Správnost specifikací USL, LSL Ochota přijmout vypočítanou hodnotu jako „pravou“ Ochota přijmout vypočítanou hodnotu jako „pravou“

65 Six sigma Jistota pro zákazníka – dvojnásobná rezerva Jistota pro zákazníka – dvojnásobná rezerva Identifikace významného procesu Identifikace významného procesu Identifikace všech dotčených osob Identifikace všech dotčených osob Jejich proškolení – různé úrovně (belts) Jejich proškolení – různé úrovně (belts) Měření produktu, procesu, vstupů Měření produktu, procesu, vstupů Připouští přirozený posun polohy o 1,5 s Připouští přirozený posun polohy o 1,5 s

66 Six sigma LSL USL LLUL 3 s 12 s 3 s

67 Posun polohy a neshody Index C pk Pod kontrolou je Podíl neshod Posun o 1,5 s 1,00 6 s 2700 ppm 66 810 ppm 1,33 8 s 63 ppm 6 210 ppm 1,67 10 s 0,6 ppm 233 ppm 2,00 12 s 0,002 ppm 3,4 ppm


Stáhnout ppt "5. přednáška Process capability. ZPŮSOBILOST PROCESU Způsobilost procesu je pojem pro vyjádření schopnosti (capability) procesu Způsobilost procesu je."

Podobné prezentace


Reklamy Google