Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra Ordo et iusticia Adam Hurón Vrána

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra Ordo et iusticia Adam Hurón Vrána"— Transkript prezentace:

1 Katedra Ordo et iusticia Adam Hurón Vrána
Část II: CIVILNÍ PRÁVO

2 150. oddíl Plaváčci při 65. pražském středisku Pata a Mata
jako pronajímatel a Křeček a Plundra, s.r.o jako nájemce uzavřeli tuto SMLOUVU O NÁJMU POZEMKU: 1/ Pronajímatel přenechává Nájemci k užívání pozemek č. parcelní 111/13 v katastr. území Kosov, obec Velký Kosov za jednorázové nájemné v částce kč. 2/ Nájem podle čl. 1/ se sjednává na dobu 99 let bez možnosti výpovědi kteroukoliv ze stran této smlouvy 3/ Nájemce zaplatil nájemné podle čl. 1/ při podpisu této smlouvy v hotovosti 4/ S ohledem na na skutečnost, že louka podle čl. 1/ je obtížně přístupná, poskytne Pronajímatel Nájemci kompenzaci a to tak, že Pronajímatel se tímto zavazuje, že členové Pronajímatele na akcích na skautském oděvu (kroji) budou nosit po dobu trvání této smlouvy reklamní nášivku na viditelném místě. Nášivku dodá Pronajímateli a v provedení dle svých obchodních potřeb. Nájemce Pronajímatel promítnout při scénce (když hospodář Skrblík listuje odevzdanými dokumenty 150.odd. a čte smlouvu) 2

3 MINITEST Kdo se stal vlastníkem louky, když ji „SVAZARM“ daroval skautům? (Kapitán / Baghira / Tábor Plaváčků / 150. oddíl Plaváčci/ středisko Pataamata / Junák jako celek) Kdo byl stranou nájemní smlouvy na straně pronajímatele? (Kapitán / Baghira / Tábor Plaváčků / 150. oddíl Plaváčci / středisko Pataamata / Junák jako celek) Kdo mohl nájemní smlouvu uzavřít - tedy podepsat? Mohl by někdo uzavřít smlouvu za „skauty“, pokud by Baghíra nedával „každému táboru plnou moc“? Byla smlouva o prodeji louky platná, přestože Hospodářský řád Junáka převod pozemku bez souhlasu VRJ zakazuje?

4 PRÁVO = soubor pravidel chování, která jsou uznávána státem, jsou státem vynutitelná stát prostřednictvím právních norem ukládá práva a povinnosti subjektům práva na základě zákona, právního jednání a protiprávního jednání nebo rozhodnutím st. orgánu SOUKROMÉ – rovnost právních subjektů, nelze mezi subjekty práva jednostranně ukládat povinnosti a zřizovat práva, autonomie vůle VEŘEJNÉ – stát má nadřazené postavení k právním subjektům, práva a povinnosti ukládá z mocenské pozice

5 PRÁVNÍ OSOBNOST vs. SVÉPRÁVNOST
PRÁVNÍ OSOBNOST !!!( nelze zbavit ani omezit) !!! = způsobilost mít v rámci právní řádu práva a povinnosti FYZICKÁ OSOBA = každý člověk od narození do smrti PRÁVNICKÁ OSOBA = sdružení osob, pokud to stanoví zákon > od zápisu do veřejného rejstříku do výmazu s.r.o., akciová společnost, obec, kraj, Česká republika Junák – český skaut, z.s. = spolek (občanské sdružení) a všechny jeho organizační jednotky

6 PRÁVNÍ OSOBNOST vs. SVÉPRÁVNOST
= způsobilost vlastním jednáním nabývat práva, měnit a rušit práva a povinnosti (uzavírat smlouvy, činit právní úkony) FYZICKÁ OSOBA > plná způsobilost od 18 let; před dosažením 18 let částečná způsobilost (dítě kupující v samoobsluze rohlíky) (může být omezena rozhodnutím soudu) PRÁVNICKÉ OSOBA > plná po celou dobu existence

7 PRÁVNÍ JEDNÁNÍ (PR. ÚKONY)
FORMY PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ písemně ústně konkludentně (faktické právní jednání) př. koupení jízdenky v automatu neplatí, že kdo mlčí souhlasí !!! výklad : vůle, zvyklost, praxe před /praxe po, ...

8 ZASTOUPENÍ = právní jednání vykoná zástupce,
ale právní účinky vznikají přímo zastoupenému ZASTOUPENÝ TŘETÍ OSOBA SMLOUVA, PRÁVA A POVINNOSTI PROJEV VŮLE DOHODA O ZASTUPOVÁNÍ ZÁSTUPCE

9 zástupčí vztah,zmocnění x plná moc
ZASTOUPENÍ = právní jednání vykoná zástupce, ale právní účinky vznikají přímo zastoupenému zástupčí vztah,zmocnění x plná moc Zástupčí oprávnění = vztah zastoupeného a zástupce Plná moc = průkaz/osvědčení pro třetí osoby

10 Zastoupení – exces překročení vnitřních omezení zastoupení (pokyny, vnitřní předpisy) zastoupeného přesto zavazuje >> odpovídá : zastoupený třetí osobě >> odpovídá : regresem zástupce zastoupenému překročení plné moci: zastoupený souhlasí = zavázán zastoupený zastoupený nesouhlasí = zavázán zástupce ZASTOUPENÍ NA ZÁKLADĚ ZÁKONA ZASTOUPENÍ SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ Z VÝKONU FUNKCE

11 Zastoupení – vznik 1) ZASTOUPENÍ NA ZÁKLADĚ ZÁKONA
2) ZASTOUPENÍ SMLUVNÍ 3) ZASTOUPENÍ Z VÝKONU FUNKCE

12 ZASTOUPENÍ ZÁKONNÉ ZASTOUPENÍ nezletilý – dle zákona o rodině rodiče
při zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo omezení ve způsobilosti k právním úkonům zastoupení právnické osoby statutárním orgánem; = orgán, kterým právnická osoba jedná navenek

13 ZASTOUPENÍ A) ZÁKONNÉ ZASTOUPENÍ STATUTÁRNÍ ORGÁN Junák – český skaut - středisko - VOJ -

14 ZASTOUPENÍ A) ZÁKONNÉ ZASTOUPENÍ STATUTÁRNÍ ORGÁN
Junák – český skaut - starosta Junáka středisko - vedoucí střediska junácký okres / kraj - předseda rady

15 na základě dohody o zastoupení
B) SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ na základě dohody o zastoupení písemná plná moc prokazuje třetí osobě zastoupení (střediskový správce kluboven/zmocněný rodič … uzavírá smlovu o koupi kanoe pro středisko)

16 ZASTOUPENÍ C) ZASTOUPENÍ Z VÝKONU FUNKCE
je to stanoveno vnitřním předpisem obvyklé vzhledem k jejich zařazení (např. vedoucí oddílu může nakupovat materiál na táboře x nemůže uzavírat nájemní smlouvu na nemovitost) překročení: vázána právnická osoba, pokud se týká právní úkon předmětu činnosti PO a druhý účastník o překročení nemohl vědět

17 Zastoupení – práva a povinnosti
povinnosti zástupce - jednat v zájmu zastoupeného - zástupce na zastoupeného převede všechny užitky, které získal - zástupce musí upozornit třetí stranu, že jedná jako zástupce - zástupce odpovídá zastoupenému za porušení pravidel mezi nimi sjednaných - zástupce je povinen respektovat pokyny zastoupeného, - upozorňovat na nevhodnost pokynů a nečekané okolnosti, - zastoupený zástupci nahradí všechny (odpovídající) výdaje +nahradí škodu - i po skončení vykoná ještě vše, co nesnese odkladu _______________________________________

18 MINITEST Kdo se stal vlastníkem louky, když ji „SVAZARM“ daroval skautům? (Kapitán / Baghira / Tábor Plaváčků / 150. oddíl Plaváčci/ středisko Pataamata / Junák jako celek) Kdo byl stranou nájemní smlouvy na straně pronajímatele? (Kapitán / Baghira / Tábor Plaváčků / 150. oddíl Plaváčci / Kdo mohl nájemní smlouvu uzavřít - tedy podepsat? Mohl by někdo uzavřít smlouvu za „skauty“, pokud by Baghíra nedával „každému táboru plnou moc“? Byla smlouva o prodeji louky platná, přestože Hospodářský řád Junáka převod pozemku bez souhlasu VRJ zakazuje?

19 Rozbité okno aneb Odpovědnost za škodu
19

20 Minitest Mohou Č. dráhy požadovat -
zaplacení práce sklenáře ? kompenzaci toho, že z bezpečnostních důvodů nesměly ve stanici dvě hodiny zastavovat vlaky ? náklady na plechovou tabuli „zákaz hraní míčových her“ jako preventivní opatření podobných problémů v budoucnosti? Bude to muset někdo Č. drahám zaplatit? Kdo ? Žíža - (prokopla okno) ? Bíďa - (organizovala hru)? Střípek? Baghíra - (statutární orgán) ? Junák – středisko Pata a Mata ? přednosta stanice ? 20

21 Minitest - pokračování
Mohou České dráhy požadovat nějakou náhradu, pokud by okno rozbila mentálně postižená světluška Bluma, jíž není možné nebezpečnost fotbálku vůbec vysvětlit? Mohou České dráhy požadovat nějakou náhradu, pokud by okno rozbily skautky při pokusu opustit hořící budovu? 21

22 Odpovědnost z pohledu práva
Jaké jsou podmínky odpovědnosti za škodu ? V čem odpovědnost spočívá, co se nahrazuje ? Kdo za škodu odpovídá ? škoda způsobená dětmi škoda způsobená organizací Jsou okolnosti vylučující vznik odpovědnosti ? 22

23 Odpovědnost v právu právo rozlišuje a postihuje porušení práva
souhrn sekundárních povinností Tři druhy odpovědnosti: trestněprávní správněprávní (přestupková) občanskoprávní 23

24 Odpovědnost občanskoprávní
Občanský zákoník: Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil 24

25 protiprávním jednáním
Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil 3 podmínky vzniku odpovědnosti : škoda (následek jednání) (objektivní) + protiprávní jednání (objektivní) zavinění (subjektivní) ==================== ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 25

26 Škoda Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil škoda = objektivní následky zásahu do majetkové sféry poškozeného: škoda majetková (rozbité okno) škoda nemajetková (újma na zdraví, cti ...) 26

27 Porušení právní povinnosti 1/2
Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil protiprávní jednání = jednání porušující právní povinnost: povinnost uložená zákonem / rozhodnutím povinnost z právního úkonu (ze smlouvy) 27

28 Porušení právní povinnosti 2/2
Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil Prevenční povinnost: každý je povinen počínat si tak, aby škoda nevznikala nikomu zakročit proti škodě hrozící jemu 28

29 Zavinění 1/4 Zavinění = psychický vztah škůdce k následkům jednání
Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil Zavinění = psychický vztah škůdce k následkům jednání 29

30 Zavinění 2/4 Zavinění úmyslné = Za škodu odpovídá, kdo ji
protiprávním jednáním zavinil Zavinění úmyslné = škůdce chtěl následek přímo způsobit (úmysl přímý) škůdce chtěl způsobit něco jiného, ale byl srozuměn i se způsobením škody (úmysl nepřímý) 30

31 Zavinění 3/4 Zavinění nedbalostí = Za škodu odpovídá, kdo ji
protiprávním jednáním zavinil Zavinění nedbalostí = škůdce NEchtěl následek způsobit, ačkoliv mohl a měl vědět, že může nastat škůdce věděl, že může způsobit, a bez přiměřených důvodů spoléhal, že nezpůsobí 31

32 Zavinění 4/4 Zavinění úmyslné = Zavinění nedbalostí =
škůdce chtěl následek přímo způsobit (úmysl přímý) škůdce chtěl způsobit něco jiného, ale byl srozuměn i se způsobením škody (úmysl nepřímý) Zavinění nedbalostí = škůdce NEchtěl následek způsobit, ačkoliv mohl a měl vědět, že může nastat škůdce věděl, že může způsobit, a bez přiměřených důvodů spoléhal, že nezpůsobí 32

33 protiprávním jednáním
Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil 3 podmínky vzniku odpovědnosti : škoda (následek jednání) (objektivní) + protiprávní jednání (objektivní) zavinění (subjektivní) ==================== ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU existenci objektivních podmínek prokazuje žalobce 33

34 Obsah odpovědnosti za škodu
odpovědnost = povinnost (nová - sankční) Škůdce je povinen poškozenému nahradit hodnotu hmotného poškození (opravy...) včetně účelných nákladů spojených ušlý zisk nemajetkovou újmu Škoda se hradí v penězích naturálně 34

35 kdo ji protiprávním jednáním
Kdo odpovídá Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil Zletilá fyzická osoba odpovídá plně Více škůdců: odpovídají společně a nerozdílně poškozený může vymáhat po kterémkoliv každý je povinen v celém rozsahu poškozený nesmí žádat víc, než je celkem škoda 35

36 Kdo odpovídá - nezletilý
Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil Nezletilý odpovídá v rozsahu podle schopnosti ovládnout své jednání a posoudit jeho následky Dozor: Společně s nezletilým odpovídá dozor, (= ten, kdo byl povinen dohlížet na nezl.). dozor se zprostí odpovědnosti prokáže-li,že náležitý dohled nezanedbal 36

37 Kdo odpovídá - nezletilý
Mohou tedy nastat čtyři situace podle toho, kdo porušil své povinnosti: Povinnosti porušil jen dohlížející Odpovídá jen jen dohlížející Povinnosti porušil jen nezletilý Opovídá jen nezletilý Povinnosti porušili oba Odpovídají oba Povinnosti neporušili ani jeden z nich Neodpovídá ani jeden z nich 37

38 Kdo odpovídá - právnická osoba
Právnická osoba odpovídá za škodu způsobenou její činností PO odpovídá za škodu způsobenou těmi, jichž při způsobení škody použila (pracovníci) pracovník sám neodpovídá (přímo poškozenému) po pracovníkovi může být požadován náhrada „regresem“ Činnost PO může spočívat i v dozoru nad nezletilým 38

39 Speciality odpovědnost objektivní (bez ohledu na zavinění)
škoda způsobená "provozní činností" škoda na vnesených věcech škoda způsobená povahou věci/nástroje (atd.) škoda vzniklá záchranářům - hasičům - apod. škůdce se sám uvedl do stavu .... souběh odp. trestní x správní x civilní stanovení výše nemajetkové újmy pojištění v Junáku regres bezdůvodné obohacení 39

40 protiprávním jednáním
Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil škoda (následek jednání) (objektivní) + protiprávní jednání (objektivní) zavinění (subjektivní) ==================== ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 40

41 Minitest Mohou Č. dráhy požadovat -
zaplacení práce sklenáře ? kompenzaci toho, že z bezpečnostních důvodů nesměly ve stanici dvě hodiny zastavovat vlaky ? náklady na plechovou tabuli „zákaz hraní míčových her“ jako preventivní opatření podobných problémů v budoucnosti? Bude to muset někdo Č. drahám zaplatit? Kdo ? 41

42 Minitest - pokračování
Mohou České dráhy požadovat nějakou náhradu, pokud by okno rozbila mentálně postižená světluška Bluma, jíž není možné nebezpečnost fotbálku vůbec vysvětlit? Mohou České dráhy požadovat nějakou náhradu, pokud by okno rozbily skautky při pokusu opustit hořící budovu? 42

43 Struktura střediska Vedoucí střediska Revizní komise Vedoucí oddílů
Volení členové rady Středisková rada Revizní komise Zpravodajové Webmaster Hospodář Správce základny Atd.

44 Minitest PŘEZŮVKY Může středisko vydávat vyhlášky?
Může středisková rada rozhodnout o přezouvání do "oddílové klubovny"? Může středisková rada přehlasovat vedoucího střediska? Může středisková rada odvolat vedoucího střediska z funkce? Může středisková rada vedoucího střediska vyloučit z Junáka?

45 Minitest VOLBY Je možné být předsedou ORJ a zároveň se zúčastnit střediskové rady? Může se středisková rada sama prohlásit za střediskový sněm? Kdo může být řádným delegátem sněmu? Mohl by vůbec předseda ORJ hlasovat na střediskovém sněmu? Zachoval se předseda ORJ správně? Nebo bylo všechno v pořádku?

46 Minitest SCHVÁLENÉ TÁBORY
Může vedoucí střediska neschválit tábor? Má oddíl povinnost hlásit své akce? Může středisko zasahovat do činnosti oddílů? Jak?

47 Minitest Práva dětí 1) Jak mohlo středisko (Střípek) postupovat,
Minitest Práva dětí 1) Jak mohlo středisko (Střípek) postupovat, když Marii shořel spacák na začátku tábora ? 2) Můžeme děti ve skautu trestat? Jsou přípustné fyzické tresty ? 3) Jsou práva dětí zakotvena v nějakém zákonu ? 4) Vztahuje se na děti na táboře ochrana poštovního tajemství ? 5) Můžeme publikovat fotografie našich členů a informace o nich na webu bez jejich souhlasu ?

48 Minitest Práva dětí 1) Jak mohlo středisko (Střípek) postupovat,
Minitest Práva dětí 1) Jak mohlo středisko (Střípek) postupovat, když Marii shořel spacák na začátku tábora ? 2) Můžeme děti ve skautu trestat? Jsou přípustné fyzické tresty ? 3) Jsou práva dětí zakotvena v nějakém zákonu ? 4) Vztahuje se na děti na táboře ochrana poštovního tajemství ? 5) Můžeme publikovat fotografie našich členů a informace o nich na webu bez jejich souhlasu ?

49 každá fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti
OCHRANA OSOBNOSTI každá fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti ochrana života a zdraví ochrana občanské cti, lidské důstojnosti a dobré pověsti ochrana soukromí (osobní svoboda, listovní tajemství, osobní údaje, …) ochrana jména (i přezdívky ) ochrana projevů osobní povahy (audio / video záznamy, písemnosti) ochrana podoby, apod. …. právnická osoba - ochrana názvu a dobré pověsti

50 OCHRANA OSOBNOSTI Písemnosti osobní povahy (dopisy, zápisy v deníku), podobizny, foto/video/audiozáznamy člověka lze pořizovat a používat jen s jeho souhlasem - stačí souhlas mlčky - u dětí písemný souhlas zákonných zástupců – rodiče výjimky, kdy není nutné mít souhlas: - úřední účely (př. pouliční kamery) - vědecké účely - umělecké účely - zpravodajské účely

51 OCHRANA OSOBNOSTI PROSTŘEDKY OCHRANY
právo žádat upuštění od neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti právo na odstranění následků zásahů přiměřené zadostiučinění (i v penězích)

52 OCHRANA PRÁV DÍTĚTE LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (23/1991 Sb.)
ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (104/1991 Sb.) dítě = každá lidská bytost mladší 18 let chápe dítě jako lidskou bytost s plnými právy a povinnostmi a specifickými dětskými právy; dítě jako rovnoprávný subjekt obsahuje výčet dětských práv, které jsou signatářské státy povinny dodržovat např: zákaz diskriminace, právo na život a zdraví, právo na soukromí, svoboda myšlení a projevu, svobodný přístup k informacím, právo na rozvoj dítěte,právo na vzdělání a výchovu, právo na odpočinek, volný čas a hru („právo být dítětem“), právo aktivně se podílet na rozhodování, která se jich týkají, atd.

53 Občanský zákoník (89/2012 Sb.)
OCHRANA PRÁV DÍTĚTE Občanský zákoník (89/2012 Sb.) většinu právních vztahů mezi rodiči a dětmi upravuje jako vzájemná práva a povinnosti rodičů a dětí RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST = soubor práv a povinností rodičů vůči dítěti: a) k zajištění péče o dítě a o jeho rozumový, citový a tělesný vývoj b) k zastupování dítěte při právních úkonech a ke správě jeho jmění c) + vykonávají nad dítětem dohled podle stupně jeho vývoje, právo užít přiměřené výchovné prostředky tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte, ohroženo jeho zdraví a tělesný, duševní a citový vývoj Rodiče mohou dítě svěřit dočasně do péče jiné osoby (skaut. středisko) >> na takovou osobu přechází přiměřená část práv a povinností rodičů

54 INSTITUCE K OCHRANĚ PRÁV DÍTĚTE
OCHRANA PRÁV DÍTĚTE INSTITUCE K OCHRANĚ PRÁV DÍTĚTE Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem trestných činů DONA linka – pomoc obětem domácího násilí (tel: , Nadace Naše dítě Dětské krizové centrum – pomoc dětem při krizových situacích orgán sociálně-právní ochrany dětí – odbor městského úřadu obce s rozšířenou působností („ většina bývalých okresních měst“) orgány činné v trestním řízení - Policie ČR, státní zastupitelství - povinnost policie a státního zastupitelství prověřovat spáchání trestného činu na základě trestního oznámení, vlastních poznatků nebo podnětů Veřejný ochránce práv Občanskoprávní žaloba k příslušnému soudu

55 Minitest Práva dětí 1) Jak mohlo středisko (Střípek) postupovat,
Minitest Práva dětí 1) Jak mohlo středisko (Střípek) postupovat, když Marii shořel spacák na začátku tábora ? 2) Můžeme děti ve skautu trestat? Jsou přípustné fyzické tresty ? 3) Jsou práva dětí zakotvena v nějakém zákonu ? 4) Vztahuje se na děti na táboře ochrana poštovního tajemství ? 5) Můžeme publikovat fotografie našich členů a informace o nich na webu bez jejich souhlasu ?

56 Katedra Ordo et iusticia Adam Hurón Vrána
Díky za pozornost !


Stáhnout ppt "Katedra Ordo et iusticia Adam Hurón Vrána"

Podobné prezentace


Reklamy Google