Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra Činovníci Gemini 2010 Bilbo, Brusinka, Světluška, Špalek, Vrána.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra Činovníci Gemini 2010 Bilbo, Brusinka, Světluška, Špalek, Vrána."— Transkript prezentace:

1 Katedra Činovníci Gemini 2010 Bilbo, Brusinka, Světluška, Špalek, Vrána

2 150. oddíl skautů při 65. pražském středisku Pata a Mata jako pronajímatel a Křeček a Plundra, s.r.o jako nájemce uzavřeli tuto SMLOUVU O NÁJMU POZEMKU: 1/ Pronajímatel přenechává Nájemci k užívání pozemek č. parcelní 111/13 v katastr. území Kosov, obec Velký Kosov za jednorázové nájemné v částce 10 000 kč. 2/ Nájem podle čl. 1/ se sjednává na dobu neurčitou bez možnosti výpovědi kteroukoliv ze stran této smlouvy 3/ Nájemce zaplatil nájemné podle čl. 1/ při podpisu této smlouvy v hotovosti 4/ S ohledem na na skutečnost, že louka podle čl. 1/ je obtížně přístupná, poskytne Pronajímatel Nájemci kompenzaci a to tak, že Pronajímatel se tímto zavazuje, že členové Pronajímatele na akcích na skautském oděvu (kroji) budou nosit po dobu trvání této smlouvy reklamní nášivku na viditelném místě. Nášivku dodá Pronajímateli v potřebném počtu kusů a v barevném provedení dle svých obchodních potřeb Nájemce. Nájemce Pronajímatel Jan Křeček - jednatel František Lučný - vůdce oddílu

3 minitest 1) Kdo se stal vlastníkem louky, když ji "SVAZARM daroval skautům" ? (Ječmen? Baghíra? Tábor 150. oddílu? nebo 150. oddíl? středisko? Junák jako celek? ) 2) Kdo byl stranou nájemní smlouvy na straně pronajímatele ? (Ječmen? Baghíra? Tábor 150. oddílu? nebo 150. oddíl? středisko? Junák jako celek? ) 3) A kdo mohl tu smlouvu uzavřít - tedy podepsat? 4) Mohl by smlouvu uzavřít "za skauty" někdo i v případě, že by Baghíra nedával "každému táboru plnou moc"? 6) Byla smlouva o prodeji louky platná, přestože Hospodářský řád Junáka převod pozemku bez souhlasu VRJ zakazuje?

4 prodaná a pronajatá louka * * * Právní subjektivita a Právní úkony... nejen v Junáku

5 Nakládání s loukou z pohledu práva 1) Právní subjektivita: Kdo může mít práva a povinnosti ? 2) Jak lze nabývat práv a povinností ? 3) Právní úkon 4) Způsobilost k právním úkonům 5) Zastoupení - fyzické osoby 6) Právní úkony právnických osob

6 Právní subjektivita: Kdo může mít práva a povinnosti ? Z pohledu právního řádu mohou být nositelem práv a povinností pouze ti, jimž tuto "schopnost" zákon přiznává: 1)člověk /fyzická osoba/

7 Právní subjektivita: Kdo může mít práva a povinnosti ? 1) člověk /fyzická osoba/ > vždy, od narození do smrti, bez výjimky 2) sdružení osob /právnická osoba/ > sdružení osob (majetku) tehdy, jestliže to zákon stanoví > od vzniku PO do zániku PO (tj. od zápisu v registru či jiné zákonem určené skutečnosti)... a právní subjektivita Junáka ?

8 Právní subjektivita: Kdo může mít práva a povinnosti ? 1) člověk /fyzická osoba/ > vždy, od narození do smrti, bez výjimky 2) sdružení osob /právnická osoba/ > sdružení osob/majetku tehdy, jestliže to zákon stanoví 3) Junák - svaz skautů a skautek ČR > je občanským sdružením = právnickou osobou > podle zákona o sdružování občanů má právní subjektivitu >> Junák – jako celek a také >> všechny organizační jednotky Junáka (střediska, vyšší org.jednotky)

9 Jak lze nabývat práv a povinností ? (1) ze zákona (2) z rozhodnutí orgánu veřejné moci (3) z právních úkonů …

10 Právní úkon = projev vůle, kterým se zakládají práva/povinnosti mezi subjekty forma právních úkonů: - písemná (např. nájemní smlouva o pronájmu louky)

11 Právní úkon = projev vůle, kterým se zakládají práva/povinnosti mezi subjekty forma právních úkonů: - písemná - ústní (koupě rohlíků v samoobsluze) - konkludentní (tj. faktická)

12 Způsobilost k právním úkonům způsobilost k PU u lidí plná > v plném rozsahu se nabývá zletilostí > tedy dosažením 18 let věku

13 Způsobilost k právním úkonům způsobilost k PU u lidí plná > v plném rozsahu se nabývá zletilostí > tedy dosažením 18 let věku …. a když si šestileté vlče koupí zmrzlinu ?!?

14 Způsobilost k právním úkonům způsobilost k PU u lidí plná > v plném rozsahu se nabývá zletilostí > tedy dosažením 18 let věku částečná > nabývají lidé i před zletilostí > podle své rozumové a volní vyspělosti (koupě zmrzliny vlčetem: ANO, koupě auta: NE)

15 Zastoupení - fyzické osoby zákonné zastoupení nezletilých : rodiče = zákonní zástupci A rozvedení rodiče?...

16 Zastoupení - fyzické osoby zákonné zastoupení nezletilých : > rodiče = zákonní zástupci zastoupení smluvní > na základě dohody o zastoupení > plná moc je jen průkaz o zastoupení

17 Právní úkony právnických osob Právnické osoby neumí jednat "přirozeně" statutární orgán = univerzální zástupce > všechny PO mají ze zákona statutární orgán

18 Právní úkony právnických osob Právnické osoby neumí jednat "přirozeně" statutární orgán smluvní zastoupení > na základě dohody o zastoupení (plná moc udělená střediskem Ječmenovi) (koupě rohlíků skautem na táboře)

19 Právní úkony právnických osob 1 statutární orgán 2 smluvní zastoupení 3 zastoupení při výkonu funkce u PO > každý pracovník PO zastupuje PO při pr. úkonech >> stanoví-li to vnitřní předpis PO >> obvykle spojených s výkonem jeho funkce

20 Právní úkony v Junáku činovník/funkcionář v Junáku = pracovník PO každý kdo je v Junáku / jeho organizační jednotce ustanoven do jakékoliv funkce >> je oprávněn činit PÚ jménem Junáka / OJ >> v rozsahu dle povahy své funkce >> nerozhoduje věk >> platí i funkcí ad hoc (pověřenec pro vánoční besídku)

21 minitest 1) Kdo se stal vlastníkem louky, když ji "SVAZARM daroval skautům" ? (Ječmen? Baghíra? Tábor 150. oddílu? nebo 150. oddíl? středisko? Junák jako celek? ) 2) Kdo byl stranou nájemní smlouvy na straně pronajímatele ? (Ječmen? Baghíra? Tábor 150. oddílu? nebo 150. oddíl? středisko? Junák jako celek? ) 3) A kdo mohl tu smlouvu uzavřít - tedy podepsat? 4) Mohl by smlouvu uzavřít "za skauty" někdo i v případě, že by Baghíra nedával "každému táboru plnou moc"? 6) Byla smlouva o prodeji louky platná, přestože Hospodářský řád Junáka převod pozemku bez souhlasu VRJ zakazuje?

22 minitest 1) Mohou Č. dráhy požadovat - a) zaplacení práce sklenáře ? b) kompenzaci toho, že ve stanici z bezpečnostních důvodů nesměly cca 2 hodiny zastavovat vlaky ? c) náklady na plechovou tabuli "zákaz hraní míčových her" do stanice ? 2) Bude to muset někdo Č. drahám zaplatit? Kdo ? [ Žíža - (prokopla okno) ? / Bíďa - (organizovala hru)? / Střípek? / Baghíra - (statutární orgán) ? / středisko Pataamata ? / přednosta stanice ? ] 3) Mohou Č. dráhy požadovat nějakou náhradu, pokud by a) okno rozbila mentálně postižená světluška Bluma, jíž není možné nebezpečnost f. vůbec vysvětlit? b) okno rozbily skautky při pokusu opustit hořící budovu?

23 rozbité okno * * * Odpovědnost za škodu... nejen v Junáku

24 Odpovědnost z pohledu práva 1 Jaké jsou podmínky odpovědnosti za škodu ? ( 1.1 jednání 1.2 újma 1.3 zavinění ) 2 V čem odpovědnost spočívá, co se nahrazuje ? 3 Kdo za škodu odpovídá ? 3.1 škoda způsobená dětmi 3.2 škoda způsobená organizací 4 Jsou okolnosti vylučující vznik odpovědnosti ?

25 Odpovědnost v právu právo rozlišuje a postihuje porušení práva odpovědnost = postih = souhrn sekundárních povinností 3 druhy odpovědnosti > > trestněprávní > správněprávní (přestupková) > občanskoprávní

26 Odpovědnost občanskoprávní Občanský zákoník: Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil

27 Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil 3 podmínky vzniku odpovědnosti : škoda (následek jednání) (objektivní) + protiprávní jednání (objektivní) + zavinění (subjektivní) ==================== ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

28 Škoda § Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil škoda = objektivní následky zásahu do majetkové sféry poškozeného >> š. majetková (rozbité okno) >> š. nemajetková (újma na zdraví, cti...)

29 porušení právní povinnosti 1/2 Obč.zákoník: § Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil protiprávní jednání = jednání porušující pr. povinnost > povinnost uložená zákonem / rozhodnutím > povinnost z právního úkonu (ze smlouvy)

30 porušení právní povinnosti 2/2 Obč.zákoník: § Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil prevenční povinnost : každý je povinen > počínat si tak, aby škoda nevznikala nikomu > zakročit proti škodě hrozící jemu

31 Zavinění § Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil zavinění = psychický vztah škůdce k následkům jednání

32 Zavinění § Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil zavinění úmyslné > > škůdce chtěl následek přímo způsobit (úmysl přímý) > škůdce chtěl způsobit něco jiného ale byl srozuměn i se způsobením škody (úmysl nepřímý)

33 Zavinění § Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil zavinění úmyslné > > škůdce chtěl následek přímo způsobit > škůdce chtěl způsobit něco jiného ale byl srozuměn i se způsobením škody zavinění nedbalostí > > škůdce NEchtěl následek způsobit ačkoliv mohl a měl vědět, že může nastat > škůdce věděl, že může způsobit, a bez přiměřených důvodů spoléhal, že nezpůsobí

34 Podmínky odpovědnosti § Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil : škoda (následek jednání) (objektivní) + protiprávní jednání (objektivní) + zavinění (subjektivní) ==================== ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU >> existenci objektivních podmínek prokazuje žalobce

35 Obsah odpovědnosti za škodu odpovědnost = povinnost (nová - sankční) § Škůdce je povinen poškozenému nahradit > hodnotu hmotného poškození (opravy...) >> včetně účelných nákladů spojených > ušlý zisk > nemajetkovou újmu § škoda se hradí > v penězích / naturálně

36 Kdo odpovídá §Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil zletilá FO > odpovídá plně více škůdců> odpovídají společně a nerozdílně > poškozený může vymáhat po kterémkoliv > každý je povinen v celém rozsahu (poškozený nesmí žádat víc, než je celkem škoda)

37 Kdo odpovídá - nezletilý §Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil nezletilý > odpovídá v rozsahu podle schopnosti ovládnout své jenání a posoudit jeho následky dozor> společně s nezletilým odpovídá dozor, (= ten, kdo byl povinen dohlížet na nezl.). > dozor se zprostí odpovědnosti prokáže-li, že náležitý dohled nezanedbal

38 Kdo odpovídá - nezletilý Mohou tedy nastat 4 situace: Podle toho, Kdo porušil své povinnosti >Bude odpovídat ▼ jen dohlížející> jen dohlížející jen nezletilý> jen nezletilý dohlížející i nezletilý> dohlížející i nezletilý ani dohlížející ani nezletilý > ani dohlížející ani nezletilý

39 Kdo odpovídá - právnická osoba Právnická osoba > odpovídá za škodu způsobenou její činností >> PO odpovídá za škodu způsobenou těmi, jichž při způsobení škody použila (pracovníci) >> pracovník sám neodpovídá >> po pracovníkovi může být požadován náhrada "regresem" >> činnost PO může spočívat i v dozoru nad nezl.

40 Okolnosti vylučující protiprávnost A) Krajní nouze: Za škodu neodpovídá > kdo odvracel škodu (kterou sám nevyvolal) >> ledaže bylo možno odvrátit jinak >> nebo způsobil stejný či horší následek B) Nutná obrana: Za škodu neodpovídá > kdo se bránil proti hrozícímu / trvajícímu útoku >> ledaže se bránil zcela zjevně nepřiměřeně

41 Speciality - odpovědnost objektivní (bez ohledu na zavinění) > škoda způsobená "provozní činností" > šk. na vnesených věcech > šk. způsobená povahou věci/nástroje (atd.) > šk. vzniklá záchranářům - hasičům - apod. - škůdce se sám uvedl do stavu.... - souběh odp. trestní x správní x civilní - stanovení výše nemajetkové újmy - pojištění v Junáku - regres - bezdůvodné obohacení

42 Za škodu odpovídá, kdo ji protiprávním jednáním zavinil škoda (následek jednání) (objektivní) + protiprávní jednání (objektivní) + zavinění (subjektivní) ==================== ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

43 minitest 1) Mohou Č. dráhy požadovat - a) zaplacení práce sklenáře ? b) kompenzaci toho, že ve stanici z bezpečnostních důvodů nesměly cca 2 hodiny zastavovat vlaky ? c) náklady na plechovou tabuli "zákaz hraní míčových her" do stanice ? 2) Bude to muset někdo Č. drahám zaplatit? Kdo ? [ Žíža - (prokopla okno) ? / Bíďa - (organizovala hru)? / Střípek? / Baghíra - (statutární orgán) ? / středisko Pataamata ? / přednosta stanice ? ] 3) Mohou Č. dráhy požadovat nějakou náhradu, pokud by a) okno rozbila mentálně postižená světluška Bluma, jíž není možné nebezpečnost f. vůbec vysvětlit? b) okno rozbily skautky při pokusu opustit hořící budovu?

44 minitest 1.Může středisko zakoupit trampolínu? 2.Může předseda revizní komise střediska hlasovat na střediskové radě? 3.Může hospodář hlasovat na střediskové radě? 4.Má středisková rada co mluvit do rozpočtu střediska? 5.Existuje nějaká vazba mezi výší členských příspěvků a náklady střediska?

45 Členské příspěvky Náčelnictvo Junáka stanoví 210 Kč ústředí stanoví krajská rada např. v Praze 60 Kč kraj stanoví okresní rada např. 30 Kč okres stanoví středisková rada např. 400 Kč středisko 210 + 60 + 30 + 400 = 700 Kč CELKEM

46 SR a hospodaření schvalování rozpočtu na další rok schvalování výše členských příspěvků na další rok schvalování zprávy o hospodaření střediska za uplynulý rok kontrola nad akcemi a majetkem

47 minitest 1.Může středisko zakoupit trampolínu? 2.Může předseda revizní komise střediska hlasovat na střediskové radě? 3.Může hospodář hlasovat na střediskové radě? 4.Má středisková rada co mluvit do rozpočtu střediska? 5.Existuje nějaká vazba mezi výší členských příspěvků a náklady střediska?

48 minitest 1.Jsou stany ve vlastnictví oddílu? 2.Existuje povinnost evidovat majetek střediska? 3.Liší se v něčem evidence od inventarizace? 4.Je správné mít v evidenci stany i bez toho, abychom tyto stany měli? 5. Měl vedoucí střediska na tento problém narazit dříve?

49 Evidence majetku číslopopis majetku umístěníodpovědná osobaz dotací?poznámka OE-001stan Jurek Alp2 Duo hnědý sklad Perunova 12 skladník Jan Novákanochybí kolíky OE-002stan Jurek Alp2 Duo hnědý sklad Perunova 12 vedoucí 12. oddílu Petr Mocný ano …

50 Inventarizace číslopopis majetkuumístěnínalezenopoznámka OE-001stan Jurek Alp2 Duo hnědý sklad Perunova 12 anoděravý OE-002stan Jurek Alp2 Duo hnědý sklad Perunova 12 ne …

51 minitest 1.Jsou stany ve vlastnictví oddílu? 2.Existuje povinnost evidovat majetek střediska? 3.Liší se v něčem evidence od inventarizace? 4.Je správné mít v evidenci stany i bez toho, abychom tyto stany měli? 5. Měl vedoucí střediska na tento problém narazit dříve?

52 minitest 1.Musí rozpočet každé akce schvalovat středisková rada? 2.Odpovídá za hospodaření akce a dodržování rozpočtu výhradně hospodář akce? 3.Může půjčovna vyžadovat půjčovné za dobu, kdy byl raft ukradený a kdy ho Policie vracela? 4.Jsou skautská střediska pojištěna na odpovědnost za škodu? 5.Jsou lidé na skautských akcích pojištěni na úrazy?

53 Akce velké akce –mají rozpočet nad 10000 Kč –trvají déle než 6 dní –středisková rada schvaluje vedoucího a rozpočet akce (případně pověří někoho schválením) malé akce – ty ostatní –pravidla pro pořádání malých akcí stanoví středisková rada svým usnesením

54 minitest 1.Musí rozpočet každé akce schvalovat středisková rada? 2.Odpovídá za hospodaření akce a dodržování rozpočtu výhradně hospodář akce? 3.Může půjčovna vyžadovat půjčovné za dobu, kdy byl raft ukradený a kdy ho Policie vracela? 4.Jsou skautská střediska pojištěna na odpovědnost za škodu? 5.Jsou lidé na skautských akcích pojištěni na úrazy?

55 minitest 1.Může středisko vydávat vyhlášky? 2.Může středisková rada rozhodnout o přezouvání do "oddílové klubovny"? 3.Může středisková rada přehlasovat vedoucího střediska? 4.Může středisková rada odvolat vedoucího střediska z funkce? 5.Může středisková rada vedoucího střediska vyloučit z Junáka?

56 minitest 1.Je možné být předsedou ORJ a zároveň se zúčastnit střediskové rady? 2.Může se středisková rada sama prohlásit za střediskový sněm? 3.Kdo může být řádným delegátem sněmu? 4.Mohl by vůbec předseda ORJ hlasovat na střediskovém sněmu? 5.Zachoval se předseda ORJ správně? Nebo bylo všechno v pořádku? ano/ne


Stáhnout ppt "Katedra Činovníci Gemini 2010 Bilbo, Brusinka, Světluška, Špalek, Vrána."

Podobné prezentace


Reklamy Google