Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojištění „If“ - základní principy, dosažené výsledky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojištění „If“ - základní principy, dosažené výsledky"— Transkript prezentace:

1 Pojištění „If“ - základní principy, dosažené výsledky
Michal Pravda tel

2 Shrnutí základních principů a podmínek pojištění „If“
pojištěná je finanční instituce příjemcem úvěru je buď zahraniční společnost investora (SPV), nebo investor sám komerční rizika jsou pojištěna vždy částečná odpovědnost (ručení) investora za komerční rizika a odpovídající rekurz EGAP vůči investorovi investor musí ovládat zahraniční společnost (51% podíl či převaha hlasů) částečné financování pořízení investice, případně i provozního kapitálu z vlastních zdrojů investora (equity 25 %) a jejich pojištění typem „I“ projekt nemá významný negativní vliv na životní prostředí dostatečná zkušenost a bonita českého investora

3 Schéma vztahů při pojištění úvěru na investice
3 Banka 6 7 5 4b 2 Investor 4a Založení zahraniční společnosti Pojistná smlouva typu „I“ Pojistná smlouva typu „I f“ Úvěr na financování investice (přímo zahraniční společnosti - 4a nebo přes investora - 4b ) Investor ručí bance za splacení úvěru zahraniční společností v případě komerčních rizik Případné odškodnění banky (nesplacení úvěru) Případné odškodnění investora (politická rizika) 4b 1 Zahraniční společnost

4 Charakteristika a účel úvěru na investice, předmět pojištění
dlouhodobý úvěr se splatností nad 3 roky (neplatí pro úvěr na provozní financování) účel úvěru: pořízení investice investorem pořízení dlouhodobého hmotného, nehmotného nebo finančního majetku zahraniční společností provozní financování zahraniční společnosti na předem odsouhlasené a kontrolovatelné účely se zajištěnou návratností úvěru (doplňkový účel) předmět pojištění: pohledávky pojištěné banky za dlužníkem z poskytnutého úvěru na investice včetně úroků a poplatků (commitment fee)

5 Riziko kryté pojištěním If
pojištěné riziko: nesplacení úvěru dlužníkem v důsledku komerčních resp. i politických rizik (jsou-li připojištěna) automaticky kryto kurzové riziko (bez navýšení pojistné sazby) komerční rizika: základní pojištění platební neschopnost dlužníka (konkurz, vyrovnání apod.) platební nevůle dlužníka (odepření splatit úvěr bez právního důvodu)

6 Připojištění teritoriálních rizik
4 typy teritoriálních rizik: nemožnost konverze a transferu splátek do ČR vyvlastnění bez odpovídající kompenzace politické násilné činy včetně terorismu porušení smluvních závazků

7 Požadavky EGAP na podklady pro hodnocení rizika projektu
od banky: její hodnocení rizikovosti investora a investičního projektu může být zpracováno i jiným subjektem, banka však za takovou analýzu odpovídá, jako kdyby ji zpracovala sama od investora: standardní podklady k analýze investora feasibility study resp. business plán investice další podklady podle seznamu EGAP, pokud již nejsou součástí feasibility study

8 Povinnosti pojištěné banky
postoupit EGAP analýzu investičního projektu včetně posouzení návratnosti a reálnosti investičního projektu a hodnocení ekonomické situace investora kontrola účelovosti čerpání, vedení dokladové evidence uplatnit své nároky a vymáhat splatné pohledávky vůči dlužníkovi; pojištěný je odpovědný za snížení dobytnosti či právní vymahatelnosti pohledávek z důvodu jejich pozdního uplatnění u soudu nebo u jiného příslušného orgánu informovat EGAP o všech okolnostech které by mohly vést k pojistné události jen se souhlasem EGAP: postoupení pojištěného úvěru na investice na třetí osobu

9 Povinnosti investora předložit business plán, nebo studii proveditelnosti a další podklady pro analýzu dle seznamu EGAP zaručit se pojištěnému za splacení úvěru pro případ komerčních rizik pokud je dlužníkem zahraniční společnost příp. jiná vhodná formu zajištění (např. záruka jiné firmy ze skupiny investora), výše ručení = 50 % investičních nákladů - equity splnit závazky vůči zahraniční společnosti obstarat si licence a povolení pro sebe a zahraniční společnost, před zahájením investování a čerpáním úvěru poskytnout náhradu získanou od hostitelské vlády jako kompenzace vyvlastnění  investor vloží na účet u pojištěné banky a umožní zablokování ve výši nesplacené části úvěru na investice jen se souhlasem EGAP: změna podmínek investice, postoupení investice, zástavní právo k investici

10 Odškodnění nesplaceného úvěru na investice v případě vzniku pojistné události (PU)
základ pro odškodnění: nesplacená jistina a pojištěné příslušenství úvěru, snížená o spoluúčast banky: teritoriální rizika: 0 % komerční rizika: 1 % spoluúčast lze pokrýt ze zajišťovacích instrumentů k úvěru akcelerace splátek úvěru není vůči EGAP účinná EGAP vychází při odškodňování z původních dat splatnosti splátek úvěru banka je povinna nahlásit PU nejdéle 6 měsíců od vzniku prodlení dlužníka se splácením úvěru čekací doba 6 měsíců od nahlášení vzniku PU EGAP ukončí šetření PU do 1 měsíce od uplynutí čekací doby uvede výsledky šetření v Rozhodnutí o pojistném plnění a seznámí pojištěného s jeho obsahem výplata pojistného plnění do 15 dnů od vydání Rozhodnutí na návrh EGAP je uzavřena smlouva o postoupení pojištěné pohledávky nebo smlouva o úpravě práv a povinností

11 Možnost odmítnutí odškodnění úvěru na investice ze strany EGAP
převod práv vyplývajících ze smlouvy o úvěru na třetí osobu bez předchozího souhlasu EGAP spor mezi bankou a dlužníkem o plnění smlouvy o úvěru nebo o oprávněnosti pohledávky banky, a to až do okamžiku pravomocného rozhodnutí sporu ve prospěch banky EGAP rozhodne o vyplacení zálohy na pojistné plnění nebo pojistného plnění, pokud posoudí spor dlužníka jako neoprávněný banka uvede vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje o rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se PU zamlčí

12 Pojistná smlouva If jednorázová, na celou dobu trvání úvěru
třístranná: pojištěná je banka, pojistitelem EGAP investor je účastníkem pojištění  bere na sebe povinnosti z pojistné smlouvy včetně možného rekurzu, zaviní-li on nebo zahraniční společnost pojistnou událost pojistná hodnota: jistina, úroky (ne sankční a z prodlení), poplatky a příp. financované pojistné EGAP (je-li nad 5 mil. Kč a pojistná hodnota nad 200 mil. Kč) podmínkou uzavření smlouvy If je: sjednání pojištění I (proti teritoriálním rizikům) na vlastní kapitál investora vložený do zahraniční společnosti

13 Pojistné sazby If standardně: jednorázové pojistné placené předem, pojistné nad 5 mil. Kč může být rozloženo do splátek nebo zahrnuto do čerpání úvěru pojistná sazba „If“ obsahuje i krytí proti riziku „breach of contract“ i pojištění „I“ na equity Výše sazeb: dle teritoria a délky úvěru – sazebník na Možné slevy: investor poskytne dodatečná zajištění, např. majetkem mateřské společnosti úvěr poskytnutý na investici do stávající fungující výrobní kapacity

14 Teritoriální rozdělení pojištění „If“

15 Aktuální stav pojištění „If“
- pojištěné obory: vodní elektrárny a distribuce elektrické energie, těžba nerostných surovin, výroba automobilových komponentů, konstrukce zásobníků na ropné produkty, leasing výrobních technologií, výstavba v zahraničí

16 Problémy týkající se investorů (1)
nedostatečná kapitálová vybavenost snaha o financování projektů s nízkým podílem vlastních zdrojů (expanze na riziko věřitelů) nedostatečná historie podnikatelské činnosti nezkušenost s oborem, do kterého vstupuje

17 Problémy týkající se investorů (2)
neochota ručit za komerční riziko - zejm. velcí investoři, namísto ručení nabízejí zajištění v podobě zástavy aktiv projektu a zástavy podílu investora na projektu nemožnost investora ručit za komerční riziko: investor ve financující bance nemá dostatečný rating a/nebo volný limit, investor podle stávajících úvěrových smluv nemůže poskytovat další záruky

18 Další problémy (3) - investice nesplňující základní kritéria - namísto dceřinné společnosti jen obchodní zastoupení, pronajímání majetku ve vlastnictví investora dceřinné společnosti - nedostatečná kvalita a věcný obsah zpracovaného business plánu resp. studie proveditelnosti, projekty s nedostatečně zajištěným budoucím odbytem - produkt nechrání investory před komerčními riziky podnikání jejich dceřinné společnost v zahraničí

19 Další problémy (4) poptávka po pojištění pouze provozního financování pro zahraniční dceřinnou společnost bez souběžného pojištění úvěru na investici - projekty výlučně krátkodobého či spekulativního charakteru se záměrem investici v krátkodobém časovém horizontu prodat - finanční investoři, development bez následné výstavby

20 Další specifické okruhy k řešení
Pojištění „performance“ záruky požadované zahraničním odběratelem na SPV českého investora (EGAP ne / pojistí ???) Definice „českého investora“ - právnická osoba, podnikatel, sídlo v ČR, historie

21 Schéma - Porovnání vztahů pojištění I, If a D
Pojištění investic a akcionářských úvěrů (I) Úvěr na investici (If) Vývozní odběratelský úvěr (D) Rekurz na investora Pojistná smlouva na vývozní úvěr Pojistná smlouva na investici Rekurz na investora Pojistná smlouva na investiční úvěr Odškodnění investice nebo úvěru akcionáře Odškodnění úvěru Odškodnění úvěru Investor Investor Úvěr na financování investice Vývozce Banka vývozce Odpovědnost za komerční riziko Vývozní úvěr Účast na zahraniční společnosti, vklad vlastního kapitálu Většinová účast na zahraniční společnosti, vklad vlastního kapitálu Banka investora Banka investora Smlouva o vývozu Banka dovozce Úvěr akcionáře Úvěr na investici Vývozní úvěr Zahraniční společnost Zahraniční dovozce Zahraniční společnost

22 Vedoucí oddělení pojištění investic v zahraničí
Děkuji! Ing. Michal Pravda Vedoucí oddělení pojištění investic v zahraničí Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Vodičkova 34/701 Praha 1 Česká republika tel fax


Stáhnout ppt "Pojištění „If“ - základní principy, dosažené výsledky"

Podobné prezentace


Reklamy Google