Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek2 nástroje hospodářské politikyfiskální politikastátní rozpočetdaněsociální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jabok, ETF 2010 Michael Martinek 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek2 nástroje hospodářské politikyfiskální politikastátní rozpočetdaněsociální."— Transkript prezentace:

1

2 Jabok, ETF 2010 Michael Martinek

3 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek2 nástroje hospodářské politikyfiskální politikastátní rozpočetdaněsociální solidaritaredistribuce

4 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek3 Monetární politika (nositelem je Česká národní banka - ČNB) Fiskální politika (systém veřejných rozpočtů, státní rozpočet navrhuje vláda a schvaluje parlament) Důchodová politika (regulace mezd, regulace cen, nositelem je vláda a parlament - právní úprava fungování trhu, zprostředkovaně ČNB - hlídá inflaci) Vnější obchodní a měnová politika (celní politika - vláda, kurzová politika - ČNB, apod.)

5  Fiskální politika je součást hospodářské politiky státu, která se snaží ovlivnit vývoj ekonomiky změnami výše a struktury veřejných výdajů a daní. Na rozdíl od monetární politiky, která pečuje o stabilitu měny, je fiskální politika nástrojem aktivního zasahování státu do hospodářství.  Slovo fiskální (z lat. fiscus – košík, později státní pokladna) vyjadřuje spojitost s daněmi: původně k pokrytí potřeb panovnického dvora a armády, později i pro financování veřejně prospěšných staveb (silnice, průplavy, železnice, školy atd.) a veřejných statků (bezpečnost a policie, zdravotnictví, školství, ochrana prostředí a další).  Během 20. století se moderní státy staly tak významnými účastníky hospodářského života, že mohly aktivně ovlivňovat chod hospodářství jako celku. 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek4

6  Expanzivní fiskální politika: Veřejné výdaje jsou větší než vybrané daně, takže vzniká schodek (deficit) státního rozpočtu, čímž roste státní dluh. Expanzivní fiskální politika se snaží stimulovat růst výkonu ekonomiky prostřednictvím růstu státních výdajů a projeví se krátkodobým růstem HDP. Přes všechny teoretické námitky pracují moderní státy většinou se schodkovým státním rozpočtem a spokojují se jen s tím, že se snaží tento schodek a kumulovaný státní dluh udržovat v jistých mezích – viz např. Maastrichtská kritéria EU: ◦ Výše hrubého veřejného dluhu – podíl veřejného dluhu na HDP nesmí překročit 60 % (HDP v ČR 2009: 3 628.1mld. Kč, dluh cca 35%) ◦ Deficit veřejného rozpočtu – podíl deficitu státního rozpočtu na HDP musí být menší než 3 % (ČR 2009 cca 5%).  Neutrální fiskální politika: Veřejné výdaje se rovnají vybraným daním, státní rozpočet je tudíž vyrovnaný. Tento stav představuje zřejmě těžko dosažitelný ideál, neboť se vyskytuje jen zcela výjimečně.  Restriktivní fiskální politika: Veřejné výdaje jsou menší než daně, takže se snižuje státní dluh. Restriktivní fiskální politika má smysl tehdy, má-li stát veliký státní dluh; jinak by totiž znamenala, že stát vybírá zbytečně vysoké daně. Ve skutečnosti jsou však všechny moderní státy spíš více než méně zadluženy, přesto se jim nedaří restriktivní politiku zavést. Federální rozpočet USA byl za posledních 40 let v přebytku jen v roce 1999 a 2000 (díky iniciativě prezidenta Clintona). 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek5

7  John Maynard Keynes - Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936): návod na probuzení utlumených ekonomik po světové hospodářské krizi a nastartování nové prosperity.  Ceny (zejména mzdy) jsou nepružné, a tak může na trzích existovat i dlouhodobá nerovnováha. Řešení: vládní intervence, např. v podobě veřejných výdajů na nákup zboží - zvýšení agregátní poptávky (= úhrn výdajů všech subjektů – státu, domácností, firem, dovozců...) – zamezení propadu krize a růstu nezaměstnanosti – aktivní fiskální politika.  V praxi aplikována především v 50. a 60. letech 20. stol. 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek6

8  Monetaristé jsou pokračovateli klasické školy (učení Adama Smithe), která považuje státní vměšování do ekonomiky za nepřípustné. Hospodářská politika by se měla omezit na usměrňování množství peněz v oběhu a řízenou nabídkou peněz. Výchozí předpoklady: ◦ lidé sledují svůj ekonomický zájem, ◦ ceny (tedy i mzdy) zajišťují svým pohybem obnovování rovnováhy na trzích.  Základem fungující ekonomiky je tedy existence volných trhů - trhu výrobků a služeb, trhu práce a trhu kapitálu. Ty nesmějí být deformovány státními zásahy (zmrazení cen a mezd, stropy úrokových sazeb, zaručené minimální mzdy atd.).  Milton Friedman (chicagská škola), v praxi R. Reagan, M. Thatcherová, A. Pinochet v Chile v 80. letech 20. století.  Aktivní monetární politika (součást a nástroje hospodářské politiky, souhrn opatření a zásad, které mají prostřednictvím měnových nástrojů prosazovat plnění měnových cílů; nástroj centrální banky, základním cílem je hlídání a aktivní ovlivňování míry znehodnocení peněz – inflace). 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek7

9 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek8 Kde se dá ušetřit?

10 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek9

11 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek10

12 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek11

13 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek12

14 Daň je povinná a nenávratná, zpravidla pravidelně se opakující platba do veřejného rozpočtu bez nároku na ekvivalentní a přímé plnění z veřejného rozpočtu. Spolu s příspěvky na sociální zabezpečení tvoří rozhodující skupinu příjmů v rozpočtových soustavách vyspělých zemí. Tři hlavní funkce daní: ffiskální funkce rredistribuční funkce sstabilizační funkce 0813 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek

15 0814 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek

16  Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků  Zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí  Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů  Zákon č. 13/1993 Sb. celní zákon  Zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční  Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních  Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek15

17  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  § 3 (1) Předmětem daně z příjmů fyzických osob (dále jen "daň") jsou a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6), b) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7), c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8), d) příjmy z pronájmu (§ 9), e) ostatní příjmy (§ 10).§ 6§ 7§ 8§ 9§ 10  § 16 Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %.§ 15§ 34  § 17 Poplatníci daně z příjmů právnických osob  (1) Poplatníky daně z příjmů jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, a i organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu  Sazba daně činí 19%. 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek16

18  Daň z přidané hodnoty je jedním ze základních zdrojů příjmů státního rozpočtu. Zavedena je v podstatě ve všech vyspělých zemích světa. Při nákupu zboží, popřípadě služeb, ji platí naprosto všichni. Někdy se také nazývá Univerzální daň.  Princip této daně je v tom, že dodavatel, pokud je registrován jako plátce, musí odvést z obchodu část hodnoty, pokud je tento obchod předmětem daně.  Příklad: Obchodník zakoupí od svého dodavatele zboží za 1100 Kč - z toho 1000 Kč tvoří cena zboží a 100 Kč tvoří DPH, kterou dodavatel odvede státu. Obchodník zboží rozveze svým odběratelům a prodá za 1650 Kč. Z toho 1500 činí cena zboží a 150 Kč DPH. Při vyčíslení daně obchodník od DPH na výstupu (150) odečte DPH na vstupu (100 Kč) a odvede rozdíl: 50 Kč.  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek17

19  Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických)  Krmiva pro zvířata;  živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin;  výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda.  Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví.  Rostliny a semena  Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen používané pro zdravotní péči, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.  Dětské pleny  Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy pro kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě.  Zdravotnické prostředky včetně náhradních dílů, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému zdravotnickému prostředku k ošetřování nemocných,  Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek18

20 Opravy zdravotnických prostředků Opravy invalidních vozíků. Shromažďování, úprava a rozvod vody. Ubytovací služby Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel; doprava lanovkami a lyžařskými vleky. Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. Služby mytí oken prováděné v domácnostech. Služby tradičního čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech. Zdravotní péče, pokud není osvobozena od daně podle §58. Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle §59. Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany Odváděn a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi Sběr, svoz a zpracování komunálního odpadu. Vstupné na koncerty, filmová a divadelní představení, ohňostroje, výstavy, vyhlídkové věže, do zábavných parků, cirkusů, muzeí, zoologických a botanických zahrad, historických objektů a na podobné kulturní události; vstupné na sportovní události; použití sportovních zařízení krytých i nekrytých ke sportovním činnostem; použití rekreačních parků a pláží. Činnosti samostatných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít. Pohřebnictví a související služby, včetně dodání zboží přímo souvisejícího s poskytováním těchto služeb. Služby posiloven a kondičního cvičení, provoz saun, tureckých a parních lázní. Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany. 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek19

21  Základní agendu daňové správy tvoří správa daní. Jedná se o:  Procesní stránka správy daní je upravena zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (ZSDP).  Postavení a kompetence orgánů daňové správy jsou upraveny zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech (dle ZÚFO).  Daňová správa je v České republice tvořena třístupňovou soustavou orgánů. Daňovou správu tvoří: ◦ Ministerstvo financí (úroveň celostátní) ◦ finanční ředitelství (úroveň regionální) ◦ finanční úřady (úroveň místní) ◦ Finanční ředitelství a finanční úřady dohromady tvoří tzv. územní finanční orgány (ÚFO).  http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava _7997.html?year= 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek20

22  Ministerstvo financí v daňové oblasti zejména:  zajišťuje tvorbu návrhů zákonů a jiných právních předpisů v oblasti daní. To se týká jak hmotněprávních předpisů, které upravují jednotlivé druhy daní, tak procesněprávní úpravy správy daní,  zabezpečuje pro oblast daní úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce,  řídí správu daní a v rozsahu stanoveném ZSDP se podílí na jejím výkonu,  řídí finanční ředitelství a jejich prostřednictvím finanční úřad,.  přezkoumává rozhodnutí finančních ředitelství vydaná ve správních řízeních,  v odůvodněných případech provádí úkony, které jinak patří do pravomoci ÚFO, anebo se může na provádění těchto úkonů podílet,  v odůvodněných případech může pověřit jiný než místně příslušný ÚFO správou některých daní, řízením o přestupcích nebo výkonem dalších působností,  může pověřit ÚFO jednáním ve věcech mezinárodní pomoci při správě daní a ve věcech mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek podle zákona č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.č. 191/2004 Sb.č. 253/2000 Sb.č. 531/1990 Sb.  Celá agenda daní Ministerstva financí je v současnosti soustředěna do sekce 05 v čele s náměstkem ministra financí. 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek21

23  Ústřední finanční a daňové ředitelství (ÚFDŘ), v jehož čele stojí vrchní ředitel, podřízený náměstkovi ministra. ÚFDŘ je integrální součástí MF, jedná se o seskupení odborů, které zejména řídí správu daní, v rozsahu stanoveném ZSDP se podílí na jejím výkonu a řídí finanční ředitelství.  Územní finanční orgány (finanční ředitelství a finanční úřady) Územní finanční orgány byly vytvořeny ZÚFO s účinností od 1. ledna 1991. ZÚFO upravuje jejich postavení, věcnou i územní působnost a řídící vztahy uvnitř daňové správy.  Finančních ředitelství je celkem 8, dohromady řídí celkem 199 finančních úřadů:  FŘ pro hlavní město Prahu (12 FÚ) FŘ v Praze (pro střední Čechy) (25 FÚ) FŘ v Českých Budějovicích (pro jižní Čechy) (17 FÚ) FŘ v Plzni (pro západní Čechy) (21 FÚ) FŘ v Ústí nad Labem (pro severní Čechy) (25 FÚ) FŘ v Hradci Králové (pro východní Čechy) (25 FÚ) FŘ v Brně (pro jižní Moravu) (46 FÚ) FŘ v Ostravě (pro severní Moravu) (28 FÚ) 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek22

24  vykonávají správu daní podle ZSDP, přičemž fungují jako prvoinstanční orgán (druhoinstančním orgánem jsou finanční ředitelství),  provádějí řízení o přestupcích v oboru své působnosti,  vykonávají kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a ukládají v této souvislosti účetním jednotkám pokuty a povinnost odstranit protiprávní stav,č. 563/1991 Sb.  z pověření Ministerstva financí poskytují podle zákona č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, a zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech mezinárodní pomoc při správě daní a při vymáhání některých finančních pohledávek,č. 191/2004 Sb.č. 531/1990 Sb.  převádějí výnosy daní, které vybírají a vymáhají a které nejsou příjmem státního rozpočtu, podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),č. 243/2000 Sb.  vykonávají dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hráchč. 202/1990 Sb.  vykonávají kontrolu označení provozovny podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a ukládají v této souvislosti pokuty a povinnost odstranit nedostatky,č. 455/1991 Sb.  vykonávají kontrolu dodržování povinností při barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv podle zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, a o změně dalších zákonů,č. 136/1994 Sb.  podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních vykonávají kontrolu zda jsou skladovány nebo prodávány pouze značené tabákové výrobky a zda je dodržován zákaz nabídky a prodeje lihovin a tabákových výrobků,č. 353/2003 Sb.  vybírají a vymáhají peněžitá plnění, která podle ZÚFO nebo zvláštního zákona uložily,  vykonávají další činnosti, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, např. agendu podle zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách).č. 215/2005 Sb. 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek23

25 0824 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek

26 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek25 DaněKdo platíZ čeho platíKolik platí Přímé DůchodovéFyzické osobyZ příjmu (superhrubá mzda) 15% Právnické osobyZe zisku19% MajetkovéFyzické i právnické osoby Z nemovitostí, Z převodu nemov. Dědická Darovací Silniční apod. Nepřímé SpotřebníKupujícíPohonné látky Alkohol (čistý líh) Tabák 9Kč/l 265Kč/l 0,9Kč+27%/ks ClaDovážejícíZe stanoveného dováženého zboží Z přidané hodnoty (DPH) Prodejce finálního výrobku, ale DPH promítne do ceny Základní sazba Snížená sazba (základní zboží) 20% 10%

27  ČSSZ je největší a zcela výjimečnou finančně správní institucí státní správy ČR. Spravuje věci téměř 8 milionů pojištěnců, z toho je více než 2,5 milionu důchodců. Vyplácí přes 3 miliony důchodů a také nemocenské dávky.  Do státního rozpočtu přispívá Česká správa sociálního zabezpečení víc než 35 %. Jde o peníze, které pravidelně vybírá na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti.  Kromě důchodového a nemocenského pojištění má ČSSZ na starosti i lékařskou posudkovou službu. Plní také úkoly vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení a podle koordinačních nařízení Evropské unie je styčným orgánem vůči zahraničním institucím pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody a peněžité dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání. 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek26

28  zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění  zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,  zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení  zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění  zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek27

29 Odvody v poměru k výši hrubé mzdy: zaměstnanec 6,5 % zaměstnavatel (včetně přísp. na SPZ 1,2 %) 22,7 % osoba samostatně výdělečně činná 29,2 % DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ zaměstnanec 0 zaměstnavatel 2,3 % os. samostatně výdělečně činná (dobrovolné) 1,4 % NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ zaměstnanec 4,5 % zaměstnavatel 9 % osoba samostatně výdělečně činná 13,5 % ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Odvody činí celkem cca 35% ze superhrubé mzdy, dalších 15% (-2070 Kč – sleva na dani) činí daň. Zaměstnanec tedy přímo dostane cca 50% (HM 300.000) – 66% (HM 8.000) hodnoty, kterou vytvoří. 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek28

30 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek29

31 OblastOdpovědné minist. Finanční fond Metoda financování ZdrojRoční výdaje Důchody, nemocenské MPSVSt. rozpočet, penz. fondy SmíšenáPojistné na soc. zabezpečení 470 mld. Státní sociální podpora (dávky) MPSVStátní rozpočet PrůběžnáDaně Sociální pomoc (služby, dávky) MPSVStátní rozpočet PrůběžnáDaně, přímé platby klienta Podpora v nezaměstnanosti MPSVStátní rozpočet PrůběžnáPřísp. na st. pol. zaměstnanosti ZdravotnictvíMZZdravotní pojišťovny FondováZdravotní pojištění, poplatky pacientů 270 mld. ŠkolstvíMŠMTStátní rozpočet PrůběžnáDaně, přímé platby na soukr. šk. 120 mld. Rodinná politikaMPSVStátní rozpočet PrůběžnáDaně Bytová politikaMPSVStátní rozpočet PrůběžnáDaně Ekologická politika MŽPStátní rozpočet PrůběžnáDaně, podniky 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek30

32  - snížení státní podpory stavebního spoření na polovinu (ze 3000 na 1500)  - snížení slevy na dani z příjmu fyzických osob o 1200 Kč, tzv. "povodňová stovka" (jen pro příští rok)  - snížení příspěvku politickým stranám za získané mandáty o 5 %  - omezení vyplácení sociálního příspěvku (jedna z dávek státní sociální podpory): dříve pro všechny rodiny s příjmy nižšími než dvojnásobek životního minima, nově bude až do roku 2012 vyplácen jen rodinám, kde jeden rodič pečuje o dlouhodobě nemocné dítě, dlouhodobě zdravotně postižené dítě nebo těžce zdravotně postižené dítě a dále rodinám, kde alespoň jeden z rodičů pečující o dítě je sám nezaopatřeným dítětem, tedy mu je méně než 26 let)  - porodné vyplácet jen rodinám s příjmem do 2,4násobku životního minima a jen za první dítě  - snížení příspěvku v bezmocnosti u první kategorie ze 2000 na 800 korun  - zdanění náhrad politiků, zdanění příjmu prezidenta a platu pro exprezidenta  - snížení sumy na mzdy zaměstnanců veřejné sféry o 10 procent  - nemocenskou budou vyplácet firmy tři týdny místo dvou  - dlouhodobá nemocenská (nad jeden měsíc) se sníží na 60 procent denního vyměřovacího základu (v minulosti činila do 30. dne pracovní neschopnosti 60 procent denního vyměřovacího základu, od 31. až do 60. dne dočasné pracovní neschopnosti 66 procent a poté 72 procent). 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek31


Stáhnout ppt "Jabok, ETF 2010 Michael Martinek 08 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek2 nástroje hospodářské politikyfiskální politikastátní rozpočetdaněsociální."

Podobné prezentace


Reklamy Google