Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Jitka Štainerová 25. září 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Jitka Štainerová 25. září 2013"— Transkript prezentace:

1 HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Jitka Štainerová 25. září 2013

2 Obsah OBSAH : Úvod Cíl horizontálních témat Rovné příležitosti
Udržitelný rozvoj Horizontální témata – obecně, dokumentace Zásada plnění HT Důsledky nenaplnění HT Příklady environmentálních kritérií a jejich naplnění Příklady kritérií RP a jejich naplnění Souhrn

3 Úvod Horizontální témata jsou průřezové oblasti všech ROP
Nařízení EK č. 1083/2006 definuje HT ROVNÉ UDRŽITELNÝ PŘÍLEŽITOSTI (RP) ROZVOJ (UR) EU považuje HT za zásadní politiku a princip ČR považuje HT za strategické téma

4 Přispět v rámci zařazení do projektů:
Cíl horizontálních témat Cíl HT Přispět v rámci zařazení do projektů: ke zlepšení stavu životního prostředí ke zlepšení situace v oblasti RP Žadatel prokazuje již v žádosti o dotaci, že projekt nemá negativní vliv na HT.

5 NEGATIVNÍ VLIV NA RP NENÍ PŘÍPUSTNÝ
Rovné příležitosti ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI Princip: potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. RP se vztahují i na znevýhodněné skupiny – imigranti, azylanti, osoby s nízkou kvalifikací, propuštění vězni atp. NEGATIVNÍ VLIV NA RP NENÍ PŘÍPUSTNÝ

6 Udržitelný rozvoj UDRŽITELNÝ ROZVOJ
V rámci ROP SZ – zaměření na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí ENVIRONMENTÁLNÍ KRITÉRIA kvantifikovatelná nekvantifikovatelná

7 Výběr environmentálního kritéria a kritéria RP :
Příslušná záložka v žádosti o dotaci Benefit7 Musí být smysluplně popsány aktivity, kterými dojde nejen k naplnění, ale i udržení kritérií. Negativní vliv projektů na životní prostředí a rovné příležitosti není přípustný

8 Horizontální témata - obecně, dokumentace
Naplňování a dopad HT je sledován při realizaci projektu a je předmětem kontroly i v době udržitelnosti Dokumentace: Průvodce horizontálními tématy = Příloha č Příručky pro žadatele Externí metodický pokyn č Příloha č. 2

9 Již při výběru kritéria je nutné zvážit
UPOZORNĚNÍ : Již při výběru kritéria je nutné zvážit JAK NAPLNÍM A DOLOŽÍM PLNĚNÍ DANÉHO KRITÉRIA V rámci prováděných kontrol projektu (realizace, udržitelnost ) je naplnění kritérií kontrolováno a požadováno doložení jejich naplnění.

10 Zásada plnění HT Příjemce musí naplnění HT prokázat nejpozději
v závěrečné monitorovací zprávě Naplněná kritéria musí být udržena i po celou dobu udržitelnosti projektu

11 k výstupu projektu (nikoliv k projektovému týmu)
Popis naplněného kritéria v závěrečné monitorovací zprávě v rámci uskutečněných opatření se vždy vztahuje k výstupu projektu (nikoliv k projektovému týmu)

12 Důsledky nenaplnění HT
Pokud příjemce v rámci realizace či udržitelnosti projektu nenaplní HT, ke kterým se zavázal: porušení smluvních podmínek Již proplacená dotace – porušení rozpočtové kázně Před proplacením dotace – krácení způsobilých výdajů dle rozsahu nenaplnění kritéria Udržitelný rozvoj

13 Příklady environmentálních kritérií a jejich naplnění
Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech? Celkovou rozlohu příjemce změří pomocí geodetického zaměření lokality, výstupem je zákres na podkladě katastrální mapy v PD – návaznost na indikátor Plocha nově založené nebo obnovené veřejné zeleně v sídlech (ha) Zahrnuje projekt využívání recyklátů? Počet tun recyklátů využitých v rámci projektu = recyklát vzniklý drcením a tříděním stavebního odpadu (t) a rodičů, dětské koutky, podpora péče aj.

14 Příklady rovných příležitostí a jejich naplnění
Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory Zajištění péče o seniory (pečovatelská služba, zdravotní péče), zavedení nebo rozšíření volnočasových aktivit pro seniory, usnadnění přístupu seniorů na trh práce, speciální vzdělávací akce pro seniory .

15 V rámci projektu budou vytvořeny vhodné podmínky pro sladění pracovního a osobního života
pružná pracovní doba, vytvoření podmínek pro práci z domova, možnost částečných úvazků, vybudování firemní mateřské školy

16 Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací
informační tabule v Braillově písmu, vodící pruhy, zvukové majáky, hlásiče

17 Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů
Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou bezbariérové přístupy, výtahy, nízkopodlažní autobusy Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů podpora zájmových/volnočasových aktivit pro mládež, integrační služby pro osoby po výkonu trestu, drogově závislé apod.

18 Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor přebalovací pulty, dětské koutky, bezbariérové WC, opatření umožňující samostatný pohyb a orientaci osob se zrakovým a jiným postižením

19 Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin přístupnost webových stránek pro uživatele se zdravotním handicapem, genderově citlivé obraty, vícejazyčné verze, místní noviny a časopisy přístupné v infocentrech, na úřadech práce, u lékaře, apod.

20 Souhrn HT se zadávají při vyplňování žádosti o dotaci
Důkladně promyslet , zda nabízená kritéria lze splnit Naplňování a dopad je sledován při realizaci projektu a je předmětem kontroly Nepodceňujte HT, i když se vám jeví jako málo významná.

21 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
Přehled zkratek PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK HT Horizontální témata ROP Regionální operační program EU Evropská Unie ČR Česká republika RP Rovné příležitosti UR Udržitelný rozvoj ROP SZ Regionální operační program Severozápad ŽP Životní prostředí PPŽ Příručka pro žadatele

22


Stáhnout ppt "HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Jitka Štainerová 25. září 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google