Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Ing. Lenka Kyrianová 24. září 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Ing. Lenka Kyrianová 24. září 2013."— Transkript prezentace:

1 HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Ing. Lenka Kyrianová 24. září 2013

2 OBSAH : Úvod Cíl horizontálních témat Rovné příležitosti Udržitelný rozvoj Horizontální témata – obecně, dokumentace Zásada plnění HT Nenaplnění HT Příklady enviromentálních kritérií a jejich naplnění Příklady kritérií RP a jejich naplnění Souhrn Přehled zkratek Obsah

3 Horizontální témata jsou průřezové oblasti všech ROP Nařízení EK č. 1083/2006 definuje HT ROVNÉ UDRŽITELNÝ PŘÍLEŽITOSTI (RP) ROZVOJ (UR) EU považuje HT za zásadní politiku a princip ČR považuje HT za strategické téma Úvod

4 Cíl horizontálních témat Cíl HT Začlenit HT do projektové činnosti a přispět ke zlepšení stavu životního prostředí resp. ke zlepšení situace v oblasti RP vyšší kvalita projektů Žadatel se zavazuje již v žádosti o dotaci, že projekt nemá prokazatelně negativní vliv na HT.

5 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI Princip: potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. RP se vztahují i na znevýhodněné skupiny – imigranti, azylanti, osoby s nízkou kvalifikací, propuštění vězni atp. NEGATIVNÍ VLIV NA RP NENÍ PŘÍPUSTNÝ Rovné příležitosti

6 UDRŽITELNÝ ROZVOJ Obecně: dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a enviromentální oblastí (soulad člověka s přírodou). V rámci ROP SZ – oblast enviromentální, tj. ochrana a zlepšování kvality životního prostředí KRITÉRIA kvantifikovatelnánekvantifikovatelná (bodovaná při hodnocení projektu) Udržitelný rozvoj

7 Kvantifikace (množství) enviromentálního kritéria musí být doloženo : v žádosti o dotaci (studie proveditelnosti) smysluplně popsány aktivity, kterými dojde k naplnění a udržení enviromentálních kritérií NEGATIVNÍ VLIV PROJEKTŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NENÍ PŘÍPUSTNÝ

8 HT se zadávají již v žádosti Benefit 7 Naplňování a dopad je sledován při realizaci a je předmětem kontroly Dokumentace : Externí metodický pokyn č. 62 - Příloha č. 2 Průvodce horizontálními tématy = PPŽ Příloha č. 12 Horizontální témata - obecně, dokumentace

9 UPOZORNĚNÍ : Již při výběru kritéria v rámci žádosti Benefit 7 je nutné zvážit JAK NAPLNÍM A DOLOŽÍM PLNĚNÍ DANÉHO KRITÉRIA V rámci prováděných kontrol projektu (realizace, udržitelnost ) je naplnění kritérií kontrolováno a požadováno doložení jejich naplnění.

10 PŘÍJEMCE MUSÍ NAPLNĚNÍ HT PROKÁZAT NEJPOZDĚJI V ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ NAPLNĚNÁ KRITÉRIA MUSÍ BÝT UDRŽENA PO CELOU DOBU UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Zásada plnění HT

11 Popis naplněného kritéria v závěrečné monitorovací zprávě v rámci uskutečněných opatření se vztahuje pro: VÝSTUP projektuNE k projektovému týmu

12 REALIZACE PROJEKTU : Pokud příjemce v rámci realizace či udržitelnosti projektu nenaplní HT, ke kterým se zavázal porušení smluvních podmínek 1.Proplacená dotace – porušení rozpočtové kázně 2.Před proplacením dotace – krácení způsobilých výdajů dle rozsahu nenaplnění kritéria Udržitelný rozvoj Nenaplnění HT

13 Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech? Celkovou rozlohu příjemce změří pomocí geodetického zaměření lokality, výstupem je zákres na podkladě katastrální mapy v PD – návaznost na indikátor Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné v sídlech (ha) – K Zahrnuje projekt využívání recyklátů? Počet tun recyklátů využitých v rámci projektu (recyklát = drcení a třídění stavebního odpadu), (t) - K a rodičů, dětské koutky, podpora péče aj. Příklady enviromentálních kritérií a jejich naplnění

14 Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi (zohlednění potřeb dětí a rodičů) prezentace umístění dětských hřišť, typy pro výlety, propagace naučných stezek, informace o kulturních akcích, obecně možnosti trávení volného času – pořádání divadelních představení, besedy, kroužky, společné akce, tématické programy, hrací prvky pro děti Příklady kritérií RP a jejich naplnění

15 . Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory možnost navštěvování vybudovaných, příp. zrekonstruovaných prostor, možnost navštěvování procházkových tras, informace o turistických cílech s docházkovou vzdáleností, evidence seniorů - evidence věku, bezbariérové přístupy, vyhrazená parkovací místa, speciální vzdělávací programy, pořádání akcí pro seniory

16 V rámci projektu budou vytvořeny vhodné podmínky pro sladění pracovního a osobního života pružná pracovní doba, vytvoření podmínek pro práci z domova, možnost částečných úvazků, pracovní schůzky v pracovní době, vybudování firemní mateřské školky

17 Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací informační tabule v Braillově písmu, vodící pruhy, značení na chodnících před komunikací, hlásiče

18 Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou bezbariérové přístupy, výtahy, nízkopodlažní autobusy Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů aktivity pro mládež

19 Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a vstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin konzultace s organizacemi zastupující např. zdravotně postižené, seniory, lidé bez domova

20 Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin informace na webových stránkách, vícejazyčné verze, informování reflektující odlišnost cílových skupin (mužský a ženský rod), místní noviny, časopisy, noviny přístupné v infocentrech, úřadech práce, lékaře, apod.

21 Souhrn HT se zadávají při vyplňování žádosti o dotaci Důkladně promyslet, zda nabízená kritéria lze splnit Naplňování a dopad je sledován při realizaci projektu a je předmětem kontroly Nepodceňujte HT, i když se Vám jeví banální.

22 Přehled zkratek PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK HT horizontální témata ROP Regionální operační program EU Evropská Unie ČR Česká republika RP rovné příležitosti UR udržitelný rozvoj ROP SZ Regionální operační program Severozápad ŽP životní prostředí PPŽ příručka pro žadatele

23


Stáhnout ppt "HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Ing. Lenka Kyrianová 24. září 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google