Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodce džunglí českých lesů pro biology

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodce džunglí českých lesů pro biology"— Transkript prezentace:

1 Průvodce džunglí českých lesů pro biology
Jak se domluvit s vládci našich hvozdů? Argot, myšlenkové pochody, eufemizmy a triky mužů v zeleném

2 CO JE TO LES? Nikoli místo, kde rostou stromy, ale pozemek zanesený v katastru jako PUPFL PUPFL - Pozemek určený k plnění funkce lesa (co PUPFL schvátí, už…) v lese neplatí jiné zákony než Lesní zákon, například zákon na ochranu přírody (a leckdy ani pravidla slušnosti) (289/1995 Sb. ZÁKON O LESÍCH) Kategorie lesa ochranný zvláštního určení hospodářský

3 Typy lesů dle zákona Lesy ochranné
na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.), vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech, lesy v klečovém lesním vegetačním stupni. Nejde o ochranu přírody, jde o ochranu proti erozi (jakoby někomu vadila), nebo lesa na místě, kde se špatně vysazuje, nadekretován citlivější přístup (např. výběrné hospodaření), ale kde je co uříznout…. i proto lesník miluje kleč (viz hádky v jeseníkách) Ale občas tu lze prosadit nějaké slušnější přístupy

4 Typy lesů dle zákona Lesy zvláštního určení
jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně,3) v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod,4) na území národních parků a národních přírodních rezervací.5) Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním. Jde o lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách,5) lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce, se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou, potřebné pro zachování biologické různorodosti, v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích,6) v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření. O zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení podle odstavce 2 rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.

5 Typy lesů dle zákona Lesy hospodářské
jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení. Tedy také VEŠKERÉ lesy včetně lesů v chráněných územích jiných než NPR a NP (i.e většina lesů v CHÚ není chráněna) 15% území republiky je nějak chráněno (CHKO, NP, PP, PR, NPP, NPR) většinu tohoto území tvoří HOSPODÁŘSKÉ lesy

6 Odbočka Co je (nejen) v lese důležité pro biodiverzitu
Kontinuita - časová Konektivita – prostorová Stanovištní diverzita Krajinné (porostní) zrno

7 Odbočka Co je (nejen) v lese důležité pro biodiverzitu
Časová kontinuita – druhy se šíří omezeně, nenajdou stanoviště hned, ale až časem. Pokud se stanoviště výrazně mění (starý les, paseka, mlází), nemá kontinuitu Bzenec Malacky

8 Odbočka Co je (nejen) v lese důležité pro biodiverzitu
Časová kontinuita – druhy se šíří omezeně, nenajdou stanoviště hned, ale až časem do 18. st. Bzenecká dúbrava Malacky – borovice furt 19.st. Moravská sahara => pak borová plantáž

9 Odbočka Co je (nejen) v lese důležité pro biodiverzitu
Prostorová konektivita – propojenost, umožňuje rychlou kolonizaci, větší populace – nižší pravděpodobnost extinkce

10 Odbočka Co je (nejen) v lese důležité pro biodiverzitu
Stanovištní diverzita – více typů stanovišť = více druhů

11 Odbočka Pastevní krajina tradičně zemědělská industriálně zemědělská
Krajinné (porostní) zrno Pastevní krajina tradičně zemědělská industriálně zemědělská Páchník - osluněné stromy = rozhraní strom/nestrom

12 Odbočka Krajinné (porostní) zrno Páchník - osluněné stromy =
rozhraní strom/nestrom Roháč – v pařezech, ale samice nemusí najít paseku Oba neumí létat v lese (umlátí se o větve)

13 Typy hospodaření Výběrné – „vyzobávání“ stromů, paseka nevzniká, jemné porostní zrno, vysoká kontinuita i konektivita, Komerčně výhodné – nízké náklady, funguje např. Slovinsko, Švýcarsko, část. Německo….

14 Typy hospodaření Střední les –paseka nevzniká, jemné porostní zrno, vysoká kontinuita i konektivita, velké oslunění, vysoká stanovištní diverzita Komerčně nepříliš výhodné – ale v obecních lesích funguje mimo ČR leckde

15 Typy hospodaření <= hospodaří Lesy ČR, s.p.
Pasečné - („obnova“ skrze tzv. holou seč = holoseč) - paseka (holá seč), velikost max. 1 ha, místy na výjimku 2 ha mezi pasekami min. žebro široké na výsku porostu, nebo „zajištěný porost“ (jako že to bez péče nechcípne). Po zajištění porostu můžu rubat hned vedle paseky Výsledek – kontinuita 0, konektivita 0, hrubé zrno, nízká stanovištní diverzita homogenizace struktury …a mimochodem <= hospodaří Lesy ČR, s.p. 1/les zvláštního určení z důvodu zachování biodiverzity 2/ evropsky významná lokalita NATURA2000 3/ ptačí oblast 4/biosférická rezervace UNESCO

16 Typy hospodaření A copak umí náš Krakonoš??? Akorát nadělat paseku
v ČR se jinak než pasečně prakticky nehospodaří Důvody – 20. st- 40. a 50. léta – znárodnění všech lesů 60. léta – komouš potřebuje devízy – likvidace „slušného“ lesnictví UNIFIKACE HOSPODARENI v celé ČR Lesnický stav zapomněl, že existuje i cosi jiného než paseka … a dodnes si nějak nemůže vzpomenout Ryba smrdí od hlavy => Lesnické vysoké školy Neproběhla dekomunizace –sedí tam často strejdové, které tam posadil komouš v 60. letech Obor funguje odtrženě od světové vědy – hoši mají svoje samizdaty, není výjimkou čerstvý docent nebo starý profesor bez jediné publikace v zahraničním časáku Naopak „plodné“ osoby, co „nedrží lajnu“ mívají problémy Lesnická omladina se učí hlavně staré postupy (ikdyž se to snad začíná pomalu měnit) Český lesnický kubismus Krakonoš je takovej S. Dalí pro ufony:)

17 Typy hospodaření Důvody konzervatizmu
ryze praktické – je to jednodušší, než měnit propracovaný systém správy (zvláště když na změnu nikdo netlačí) Ideologické – konečně naše lesnictví dosáhlo modernizace (rozuměj mechanizace a chemizace ala zemědělství v době po kolektivizaci) U nás prakticky státní monopol lesy 30% rozlohy státu polovinu (15% republiky) spravuje jeden státní podnik Lesy České republiky, další část druhý s.p. Vojenské lesy a statky Tyto lesy patří státu, ale správce na nich má „práva vlastníka“ takže státu zase tak moc nepatří rozhodně si tam stát neumí nic moc prosadit

18 Systém správy lesa Systém správy lesa Les se dělí na polesí
- tomu velí polesný neboli fořt (většinou fousatej, protivnej) - pod ním hajní, každý má svůj revír (často příjemní pánové) Hajný ma 3 zásadní dokumenty Porostní mapy Lesní hospodářský plán Hospodářská kniha

19 Důvody praktické – systém správy lesa Lesní hospodářský plán
Porostní mapa Les se dělí na: ODDĚLENÍ Trojmístné číslo 619 DÍLCE A, B, C…. POROSTNÍ SKUPINY 3a, 1d….. (číslo někdy vyjadřuje věkovou skupinu) Kus lesa s výskytem chráněného brouka specifikujete jako 619 A 3c Barva určuje věk lesa „S“ přes hranice spojuje dva celky Důvody praktické – systém správy lesa Lesní hospodářský plán Hospodářská kniha Porostní mapy

20 Důvody praktické – systém správy lesa Lesní hospodářský plán
Porostní mapa Les se dělí na: ODDĚLENÍ Trojmístné číslo 619 DÍLCE A, B, C…. POROSTNÍ SKUPINY 3a, 1d….. (číslo někdy vyjadřuje věkovou skupinu) Kus lesa s výskytem chráněného brouka specifikujete jako 619 A 3c Barva určuje věk lesa „S“ přes hranice spojuje dva celky Důvody praktické – systém správy lesa Lesní hospodářský plán Hospodářská kniha Porostní mapy

21 Systém správy lesa Nahlásit výskyt kriticky ohroženého druhu v porostní skupině 619 A 3c má smysl jen jednou za 10 let (tzv. decenium), kdy se připravuje Lesní hospodářský plán (LHP) platí 10 let říká hajnému co, kdy a jak dělat Jen 3 ustanovení jsou závazná Maximální výše těžeb Minimální podíl MZD (meliorační a zpevňující dřeviny = neborovice a nesmrk) Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku Co nemá lesník v LHP, to (obvykle) neexistuje: Osoba 1: „Vykáceli jste tu jedinou lokalitu chráněného brouka XY v Čechách, říkal jsem vám, že tu žije.“ Osoba 2: „Jedeme podle schváleného LHP a podle lesního zákona…“

22 Systém správy lesa LHP obsahuje porostové (porostní) a těžební mapy a hospodářskou knihu: Ta obsahuje přesná data ke každému porostu – druhy dřevin, věk, zastoupení, a plánované zásahy (výchova, těžby) Český lesník skoro nikdy nic netěží, on obnovuje. „Les je ekosystém, který se obnovuje sekerou“ říká správce biologicky nejhodnotnějších nížinných lesů ve střední Evropě, ředitel LZ Židlochovice

23 Hospodaření v CHÚ Krakonoš ochranář
Podstatná část ochranářů jsou vzděláním lesníci (mnozí velmi osvícení, mnozí ale nikoli) –na škole je naučili: 1/ udělat paseku 2/ bojovat s kůrovcem (odstraňováním nemocných stromů) 3/ odstraňovat souše a mrtvé dřevo 4/ obnovovat lesní ekosystém (snad aby nám nezestárnul) Takže to běžně činí i v národních přírodních rezervacích a národních parcích Kde běžný občan nesmí vkročit, sic by ho inverzní krakonoš pokutoval, tam týž krakonoš nakonec pošle lesní dělníky s motorovkama

24 Hospodaření v CHÚ NPR Poudřanská step – Kolby – obnova lesního ekosystému na žádost ochrany přírody

25 Hospodaření v CHÚ NPR Praděd – odstraňování kůrovcových souší v r. 2007

26 Hospodaření v CHÚ Krakonoš ochranář:
1/ má tabulky na klasifikování „přirozenosti“ lesa 2/ Obvykle věří, že chránit se má hlavně přirozený les 3/ čím méně člověka, tím více přírody, tedy že nejpřirozenější je les bez zásahu. Nezasahovat ale lze jen na malých plochách (spousta lesních rezervací má <10ha) Je to totiž drahé - Lesy ČR s.p. jako „vlastník“ dostávají kompenzaci za ušlý zisk Takže se v chráněných územích netlačí na jemnější hospodaření, raději se uchovává malý, bezzásahový kousek „přirozené“ přírody Ikdyby bezzásahovost „vyráběla“ přírodu, k ničemu to nebude. Minikousek slušného lesa ztracený v moři plantáží neudrží populace citlivějších druhů

27 Kultura lži Lesy ČR, s.p. web: Z iniciativy LČR byla v roce
2004 založena obecně prospěšná společnost Biosférická rezervace Dolní Morava s územní působností ve stejnojmenné biosférické rezervaci UNESCO v regionu jižní Moravy

28 Kultura lži Lesy ČR, s.p.

29 Kultura lži Lesy ČR, s.p. Příprava půdy na pasekách

30 Kultura lži Ředitel BR Dolní Morava: „ lesníci nesmějí ročně
vytěžit více než přiroste “ Zároveň uvádí, že v území je 3,489 ha lesa a ročně se „obnoví“ 60 ha Při tomto tempu tedy bude „hotovo“ během pouhých 58 let Kácejí se duby let staré

31 Kultura lži Lesy ČR vítají vyhlášení přírodní památky Bučina – Spálený kopec na území CHKO Žďárské vrchy Lesy ČR podporují rok biodiverzity Státní podnik Lesy České republiky (LČR) loni investoval z vlastních zdrojů přes 300 milionů korun do ochrany přírody, rozvoje systémů turistických stezek a správy vodních toků Lesy České republiky podporují chráněné živočichy Lesníci se … intenzivně věnují … ochraně a zkvalitňování biotopů – životního prostředí rostlin i živočichů.

32


Stáhnout ppt "Průvodce džunglí českých lesů pro biology"

Podobné prezentace


Reklamy Google