Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRE SEED fond VŠB-Technické univerzity Ostrava Setkání k DP TAČR GAMA 14. 1. 2015 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRE SEED fond VŠB-Technické univerzity Ostrava Setkání k DP TAČR GAMA 14. 1. 2015 1."— Transkript prezentace:

1 PRE SEED fond VŠB-Technické univerzity Ostrava Setkání k DP TAČR GAMA 14. 1. 2015 1

2 2 Program je financován z TAČRProgram je financován z TAČR a je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe. Program GAMA

3 3 www.vsb.cz Výzva PP1 Výzva PP1Výzva PP1 je zaměřena na podporu ověření praktické využitelnosti výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech, výrobních postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou a vysokou pravděpodobností posílení konkurenceschopnosti. Příjemci mohou být pouze výzkumné organizace.

4 4 www.vsb.cz PRE SEED fond VŠB-Technické univerzity Ostrava Řešitel projektu: Centrum podpory inovací VŠB-TUO Doba realizace: 11/2014 - 08/2019 Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR Celkový rozpočet projektu: 20 993 300,- Kč Info k projektu: http://cpi.vsb.cz/cpp/cs/tacr/projekty-v- realizaci/pre-seed-fond-vsb-technicke-univerzity-ostrava/http://cpi.vsb.cz/cpp/cs/tacr/projekty-v- realizaci/pre-seed-fond-vsb-technicke-univerzity-ostrava/

5 5 www.vsb.cz O projektu Projekt je zaměřen na podporu ověření excelentních výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje na VŠB-TUO z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití, tzv. proof-of-concept aktivity. Aktivity projektu budou podporovat a rozvíjet systém komercializace a z něj odvozené podpůrné služby VaV pracovníkům a týmům od identifikace prakticky využitelného výsledku VaV, až po jeho komerční ověření ve formě modelu demonstračního nebo funkčního vzorku či prototypu. Za tímto účelem bude vytvořen tzv. pre-seed fond a budou realizovány vybrané projekty vysokého komerčního potenciálu. Aktivity projektu podpoří snahu budování efektivního a výhledově samofinancovatelného systému podpory využití výsledků VaV v praxi.

6 6 www.vsb.cz Cíle projektu Cíl projektu:  podpořit a významně zefektivnit transfer nových poznatků mezi univerzitou a aplikační sférou, za účelem budoucího omezení nutnosti podpory této oblasti z veřejných zdrojů,  zvýšit podíl výsledků využitelných pro aplikaci v praxi a rozšířit spolupráci s aplikační sférou.  Cíle bude dosaženo pomocí komplexního systému podpory komercializace a vytvořením tzv. pre-seed fondu, který bude financovat proces identifikace špičkových výsledků VaV, a to formou projektů ověřování komerčního potenciálu.

7 7 www.vsb.cz Plán dílčích projektů Ukazatel rok Celkem 20152016201720182019 Náklady dílčích projektů 4 800 tis. Kč 4 000 tis. Kč 2 205 tis. Kč 19 005 tis. Kč Předpokláda ný počet dílčích projektů zahájených v daném roce 7555325

8 8 www.vsb.cz

9 9 Dílčí projekt (DP) - příprava  Informace pro žadatele a řešitele DÍLČÍCH PROJEKTŮ jsou dostupné na webu KvVaV Informace pro žadatele a řešitele DÍLČÍCH PROJEKTŮ Řešitel DP je povinen postupovat dle platných zákonů a dle platných směrnic VŠB-TUO! ! problematika nákupů – zákon č. 137 Sb.; problematika uplatnění v praxi – zákon č. 130 sb., směrnice -TUO_SME_06_002; TUO_SME_99_012; TUO_SME_13_001; TUO_SME_06_010 a další !  Projekt komercializace výsledku VaV = problematika komercializace od vyhledání výstupu s komerčním potenciálem po praktické uplatnění výstupu (např. formou poskytnutí licence)  Dílčí projekt (TAČR, GAMA) = Projekt komercializace výsledku VaV ukončený ve fázi Proof-of Concept  Proof-of Concept = Proces ověřování využitelnosti nových výsledků výzkumu a vývoje pro jejich komerční uplatnění v aplikační sféře. Proces začíná identifikací prakticky využitelného výsledku výzkumu a vývoje a končí jeho komerčním ověřením ve formě modelu (i počítačového), funkčního vzorku či prototypu, včetně jeho vlastností, vytvoření zkušební série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších dopadů inovovaného produktu.)  Krycí list dílčího projektu Krycí list dílčího projektu

10 10 www.vsb.cz

11 11 www.vsb.cz Výstupy DP Návrh každého Dílčího projektu musí zahrnovat dosažení druhů výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje definovaných v programu GAMA: P – patent; G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek; Z – poloprovoz, ověřená technologie; R – software; F – průmyslový a užitný vzor. O - Ostatní výsledky („Ostatní výsledky“ jsou takové výsledky, které nesplňují definice ostatních druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) například:  zkušební série;  materiál s ověřenými vlastnostmi;  metodika s ověřenými vlastnostmi;  uzavřená licenční smlouva;  založená start-up společnost;  založená spin-off společnost;  počet dalších uzavřených smluv související s transferem duševního  vlastnictví v oblasti výzkumu. Předpokládáme, že každý projekt bude obsahovat minimálně jeden výsledek z kategorie O a minimálně jeden výsledek z některé z ostatních kategorií! Problematika práv k výsledkům a jejich využití se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., § 16

12 12 www.vsb.cz Rozpočet DP  Osobní náklady – max. do 50% výdajů dílčího projektu. Náklady na mzdové výdaje řešitelského týmu.  Výdaje na služby – max. 20% z výdajů dílčího projektu. Náklady na služby související s realizací dílčího projektu.  Ostatní náklady - náklady na materiálové zajištění dílčího projektu.  Nepřímé náklady – náklady dle metodiky Full-cost

13 13 www.vsb.cz Proces hodnocení návrhů DP  Sběr návrhů dílčích projektů probíhá průběžně.  Výběr DP provádí Rada pro komercializaci VŠB TUO.  Návrhy DP zasílejte na email: komercionalizace@vsb.czkomercionalizace@vsb.cz  I. kolo sběru DP do 31.12.2014 - prodlouženo do 31.1.2015  Kritéria pro výběr dílčích projektů

14 14 www.vsb.cz Realizace DP Realizace DP se řídí těmito dokumenty:  Prováděcí předpis projektu komercializace poznatku na VŠB-TUO Prováděcí předpis projektu komercializace poznatku na VŠB-TUO  obecná pravidla komercionalizace platící pro jakýkoliv projekt komercionalizace financovaný ze zdrojů, které spravuje CPI  Prováděcí předpis CPI k projektu komercializace financovaného z TAČR,GAMA Prováděcí předpis CPI k projektu komercializace financovaného z TAČR,GAMA  pravidla vztahující se pouze k DP Realizace znamená plnění cílů DP které byly stanoveny při přípravě projektu. o Způsob úhrady způsobilých nákladů o Forma kontroly řešení Dílčích projektů o Forma finanční kontroly prostředků použitých na řešení Dílčích projektů o Změny a ukončení Dílčího projektu

15 15 www.vsb.cz Kontaktní osoba pro řešitele DP Ing. Michal Mokroš, Tel. : +420 597 329 110, Mobil : +420 733 594 570, E-mail: michal.mokros@vsb.czmichal.mokros@vsb.cz DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PRE SEED fond VŠB-Technické univerzity Ostrava Setkání k DP TAČR GAMA 14. 1. 2015 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google