Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRE SEED fond VŠB-Technické univerzity Ostrava Setkání k DP TAČR GAMA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRE SEED fond VŠB-Technické univerzity Ostrava Setkání k DP TAČR GAMA"— Transkript prezentace:

1 PRE SEED fond VŠB-Technické univerzity Ostrava Setkání k DP TAČR GAMA 14. 1. 2015

2 Program GAMA Program je financován z TAČR a je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.

3 Výzva PP1 Výzva PP1 je zaměřena na podporu ověření praktické využitelnosti výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech, výrobních postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou a vysokou pravděpodobností posílení konkurenceschopnosti. Příjemci mohou být pouze výzkumné organizace.

4 PRE SEED fond VŠB-Technické univerzity Ostrava
Řešitel projektu: Centrum podpory inovací VŠB-TUO Doba realizace: 11/ /2019 Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR Celkový rozpočet projektu: ,- Kč Info k projektu:

5 O projektu Projekt je zaměřen na podporu ověření excelentních výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje na VŠB-TUO z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití, tzv. proof-of-concept aktivity. Aktivity projektu budou podporovat a rozvíjet systém komercializace a z něj odvozené podpůrné služby VaV pracovníkům a týmům od identifikace prakticky využitelného výsledku VaV, až po jeho komerční ověření ve formě modelu demonstračního nebo funkčního vzorku či prototypu. Za tímto účelem bude vytvořen tzv. pre-seed fond a budou realizovány vybrané projekty vysokého komerčního potenciálu. Aktivity projektu podpoří snahu budování efektivního a výhledově samofinancovatelného systému podpory využití výsledků VaV v praxi.

6 Cíle projektu Cíl projektu:
podpořit a významně zefektivnit transfer nových poznatků mezi univerzitou a aplikační sférou, za účelem budoucího omezení nutnosti podpory této oblasti z veřejných zdrojů, zvýšit podíl výsledků využitelných pro aplikaci v praxi a rozšířit spolupráci s aplikační sférou. Cíle bude dosaženo pomocí komplexního systému podpory komercializace a vytvořením tzv. pre-seed fondu, který bude financovat proces identifikace špičkových výsledků VaV, a to  formou projektů ověřování komerčního potenciálu.

7 Plán dílčích projektů Ukazatel rok Celkem 2015 2016 2017 2018 2019
Náklady dílčích projektů tis. Kč 4 000 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Předpokládaný počet dílčích projektů zahájených v daném roce 7 5 3 25

8

9 Dílčí projekt (DP) - příprava
Informace pro žadatele a řešitele DÍLČÍCH PROJEKTŮ jsou dostupné na webu KvVaV Řešitel DP je povinen postupovat dle platných zákonů a dle platných směrnic VŠB-TUO! ! problematika nákupů – zákon č Sb.; problematika uplatnění v praxi – zákon č. 130 sb., směrnice -TUO_SME_06_002; TUO_SME_99_012; TUO_SME_13_001; TUO_SME_06_010 a další ! Projekt komercializace výsledku VaV = problematika komercializace od vyhledání výstupu s komerčním potenciálem po praktické uplatnění výstupu (např. formou poskytnutí licence) Dílčí projekt (TAČR, GAMA) = Projekt komercializace výsledku VaV ukončený ve fázi Proof-of Concept  Proof-of Concept = Proces ověřování využitelnosti nových výsledků výzkumu a vývoje pro jejich komerční uplatnění v aplikační sféře. Proces začíná identifikací prakticky využitelného výsledku výzkumu a vývoje a končí jeho komerčním ověřením ve formě modelu (i počítačového), funkčního vzorku či prototypu, včetně jeho vlastností, vytvoření zkušební série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších dopadů inovovaného produktu.) Krycí list dílčího projektu

10

11 Výstupy DP Návrh každého Dílčího projektu musí zahrnovat dosažení druhů výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje definovaných v programu GAMA: P – patent; G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek; Z – poloprovoz, ověřená technologie; R – software; F – průmyslový a užitný vzor. O - Ostatní výsledky („Ostatní výsledky“ jsou takové výsledky, které nesplňují definice ostatních druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) například: zkušební série; materiál s ověřenými vlastnostmi; metodika s ověřenými vlastnostmi; uzavřená licenční smlouva; založená start-up společnost; založená spin-off společnost; počet dalších uzavřených smluv související s transferem duševního vlastnictví v oblasti výzkumu. Předpokládáme, že každý projekt bude obsahovat minimálně jeden výsledek z kategorie O a minimálně jeden výsledek z některé z ostatních kategorií! Problematika práv k výsledkům a jejich využití se řídí zákonem č. 130/2002 Sb. , § 16

12 Rozpočet DP Osobní náklady – max. do 50% výdajů dílčího projektu. Náklady na mzdové výdaje řešitelského týmu. Výdaje na služby – max. 20% z výdajů dílčího projektu. Náklady na služby související s realizací dílčího projektu. Ostatní náklady - náklady na materiálové zajištění dílčího projektu. Nepřímé náklady – náklady dle metodiky Full-cost

13 Proces hodnocení návrhů DP
Sběr návrhů dílčích projektů probíhá průběžně. Výběr DP provádí Rada pro komercializaci VŠB TUO.  Návrhy DP zasílejte na I. kolo sběru DP do  prodlouženo do  Kritéria pro výběr dílčích projektů

14 Realizace DP Realizace DP se řídí těmito dokumenty: Prováděcí předpis projektu komercializace poznatku na VŠB-TUO  obecná pravidla komercionalizace platící pro jakýkoliv projekt komercionalizace financovaný ze zdrojů, které spravuje CPI Prováděcí předpis CPI k projektu komercializace financovaného z TAČR,GAMA  pravidla vztahující se pouze k DP Realizace znamená plnění cílů DP které byly stanoveny při přípravě projektu. Způsob úhrady způsobilých nákladů Forma kontroly řešení Dílčích projektů Forma finanční kontroly prostředků použitých na řešení Dílčích projektů Změny a ukončení Dílčího projektu

15 Kontaktní osoba pro řešitele DP Ing. Michal Mokroš,
Mobil : , DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PRE SEED fond VŠB-Technické univerzity Ostrava Setkání k DP TAČR GAMA"

Podobné prezentace


Reklamy Google