Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozice ČR k finanční perspektivě po roce 2013 Ing. Kateřina Matoušková Ministerstvo financí ČR Seminář v Evropském domě, 23. února 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozice ČR k finanční perspektivě po roce 2013 Ing. Kateřina Matoušková Ministerstvo financí ČR Seminář v Evropském domě, 23. února 2011."— Transkript prezentace:

1 Pozice ČR k finanční perspektivě po roce 2013 Ing. Kateřina Matoušková Ministerstvo financí ČR Seminář v Evropském domě, 23. února 2011

2 Obsah 1.Načasování a.revize b.jednání o příští FP 2.Obsah sdělení EK k revizi 3.Pozice ČR a.faktory b.pozice

3 Revize rozpočtu EU závěry Evropské rady z prosince 2005 Sdělení Komise k revizi rozpočtu EU předloženo 19. října 2010 BE PRES – sdělení není projednáváno přesto: závěry říjnové ER: „budoucí rozpočet EU by měl zohledňovat fiskální konsolidaci v členských státech“ HU PRES –důraz na sektorové záležitosti: kohezní politika, zemědělská politika, energetika; –bilaterální konzultace s Komisí (horizontální debata na úrovni Rady se neplánuje) EP – vytvořen Výbor pro politické výzvy (SURE), cíl - předložit zprávu EP ještě před zveřejněním návrhů Komise (začátek června)

4 Příští finanční perspektiva návrh příští FP na období po r. 2013 ( vč. legislativních návrhů k výdajové i příjmové stránce ) - červen 2011 PL PRES – diskuse o technické stránce návrhů (PS „Přátelé předsednictví“) souběžně diskuse o obsahové stránce jednotlivých politik (debata o finančním rámci nadřazena) ukončení debaty: optimistická varianta – 1. pol. 2012 (DK PRES), spíše však 2. pol. 2012 (CY PRES)

5 Sdělení EK k revizi rozpočtu navázání výdajů budoucího rozpočtu EU na cíle strategie Evropa 2020 – inteligentní, udržitelný a začleňující růst neobsahuje kvantitativní vyjádření – ani budoucí objem rozpočtu, ani podíly jednotlivých politik Komise nebude prosazovat navyšování rozpočtu (ponaučení z minula, fiskální konsolidace v ČS) nástin zvýšení výdajů zejména na RDI, vzdělávání a financování chudoby změna délky FP: 5+5 let, popř. 5 let, nebo model 5+2 roky posílení flexibility finančního rámce

6 Sdělení EK k revizi rozpočtu struktura FP: 1.vnitřní výdaje a.inteligentní růst (RDI, vzdělávání, TEN) b.udržitelný růst (zemědělství, klima) c.začleňující růst (kohezní politika) d.občanství 2.vnější vztahy 3.administrativa větší využití inovativních finančních nástrojů – projektové dluhopisy, úvěry, nástroje na sdílení rizika…

7 Kohezní politika zachován důraz na méně vyspělé regiony a členské státy provázání s cíli Evropa 2020 – koncentrace na omezený počet priorit, vazba na Národní program reforem Jednotný strategický rámec – na úrovni EU, koordinace s ostatními fondy Partnerská smlouva mezi ČS a EK kondicionalita pro čerpání SF a CF; vytvoření Výkonnostní rezervy na úrovni EU ESF zachován jako nástroj kohezní politiky EU

8 Společná zemědělská politika další pokračování v reformě zájem odstranit historické reference a omezit rozdíly ve výši plateb mezi ČS cílem však není jejich sjednocení vícesložková platba – mj. podpora pro malé farmy nebo příspěvek na ochranu ŽP posílení vazby PP na ochranu ŽP a boj s klimatickou změnou

9 Přímé platby (EUR/ha)

10 Příjmová strana zavedení jednoho nebo více nových zdrojů: –zdanění finančního sektoru –výnosy z aukcí emisních povolenek –poplatek z letecké přepravy –DPH –energetická daň –daň z příjmu právnických osob zrušení zdroje z DPH postupné zrušení korekcí

11 Faktory ovlivňující jednání o FP krize, hrozba krachu některých států => konsolidace veřejných rozpočtů => tlak na omezení výše rozpočtu  „Dopis pěti“ (UK, DE, FR, NL a FI) apelující na zmrazení výše rozpočtu zájem financovat nové výzvy (klima, energetika) a posílit výdaje na konkurenceschopnost  velký tlak na snížení výdajů na kohezní politiku a zemědělství (přes ¾ rozpočtu EU)

12 Pozice ČR v návaznosti na sdělení Komise k revizi zpracována Rámcová pozice ČR MF ve spolupráci s ÚV (+ MMR, MZV a MZe) schválena vládním VEU 1.12.2010 k dispozici na webu MF (www.mfcr.cz)www.mfcr.cz připravuje se shrnutí v angličtině Parlament ČR – usnesení plenární schůze PSP ČR – souhlas s RP

13 Zaměření výdajů, výše rozpočtu, délka FP souhlas s větší orientací výdajů rozpočtu EU na plnění cílů strategie Evropa 2020; není však vhodné zaměřovat celý rozpočet EU výhradně na tuto strategii ČR lituje, že z návrhu není zřejmé, které politiky by měly být posíleny a kde by podpora měla naopak klesnout vítán záměr Komise nenavyšovat objem rozpočtu (Vláda ČR prosazuje rozpočet na úrovni cca 1 % HND) zachování 7- letého období FP (2014-2020)

14 Koheze vs. zemědělství - argumenty z kohezní politiky je možné podporovat rozvoj většiny regionů ČR a posílit tak jejich konkurenceschopnost –ze SZP je podporována úzká skupina obyvatel –i při poklesu výdajů má české zemědělství dobré předpoklady zůstat konkurenceschopné období po r. 2013 může být posledním, kdy bude ČR moci čerpat výraznější prostředky ze SF sníží-li se rozpočet na zemědělství o 10 %, přijde ČR o cca 130 mil. EUR ročně; při stejném relativním poklesu u koheze by to bylo 3-krát tolik

15 Uznatelnost ČR v rámci koheze všechny regiony ČR s výjimkou Prahy (a případně Středočeského kraje) zůstanou pro příští období pod 75 % HDP/obyv. průměru EU ČR zůstane kohezní zemí (do 90 % průměru EU dle HND/obyv.) při zachování srovnatelného rozpočtu na kohezní politiku a při koncentraci na méně vyspělé státy a regiony  ČR by v příštím období mohla získat významné finanční prostředky z koheze

16 Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU v období 2007-2010

17 Výsledné priority zachování silné kohezní politiky i v příštím období s cílem zachovat silnou kohezi a současně zachovat rozpočet na úrovni 1% HND => ČR podpoří postupné snižování výdajů na společnou zemědělskou politiku

18 Kohezní politika koncentrace na méně vyspělé regiony a členské státy hlavní cíl KP – snižování zaostalosti méně vyspělých ČS a regionů (ačkoli může přispívat k cílům strategie Evropa 2020) omezený počet priorit – dostatečná flexibilita pro ČS, aby promítly své potřeby nesouhlas se zaváděním podmíněnosti, která přímo nesouvisí s kohezní politikou EU (strukturální reformy, transpozice legislativy) ESF – musí zůstat součástí politiky soudržnosti + výpočet alokace totožný s výpočtem pro ERDF (HDP/obyv.)

19 Zemědělská politika podpora komplexní reformy s cílem posílit konkurence-schopnost zemědělství zajištění spravedlivých podmínek (srovnatelná plošná platba) bez dalšího přechodného období zachování SZP jako společné politiky, nesouhlas s národním spolufinancováním podpora posílení významu rozvoje venkova

20 Ostatní výdajové oblasti podpora posílení výdajů na RDI a vzdělávání (zejména přeshraniční spolupráce, mobilita a zapojení MSP) hlavní úloha EU při podpoře konkurenceschopnosti – dokončení vnitřního trhu, hospodářská soutěž, … TEN – role EU zejména koordinační; fin. podpora pouze pro přeshraniční projekty + v méně vyspělých ČS (Kohezní fond) energetická účinnost, klimatická změna – horizontální priority – nevytvářet nové programy Globalizační fond – ČR prosazuje jeho zrušení vnější vztahy – zejm. předvstupní pomoc, Vých. partnerství

21 Příjmová strana jednoduchý, transparentní a spravedlivý systém => HND + TOR podpora zrušení zdroje z DPH nesouhlas se zaváděním nového vlastního zdroje (další komplikace, výhradní odpovědnost ČS v oblasti daňové politiky) zrušení všech korekcí (úzká vazba na reformu výdajové strany)

22 Děkuji Vám za pozornost Katerina.Matouskova@mfcr.cz


Stáhnout ppt "Pozice ČR k finanční perspektivě po roce 2013 Ing. Kateřina Matoušková Ministerstvo financí ČR Seminář v Evropském domě, 23. února 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google