Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. přednáška – Úvod do politologie ZÁKLADNÍ POJMY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. přednáška – Úvod do politologie ZÁKLADNÍ POJMY"— Transkript prezentace:

1 1. přednáška – 5.2 2015 Úvod do politologie ZÁKLADNÍ POJMY

2 Organizační záležitosti
Organizace semestru Studijní plán Stránky kurzu: Kontakt: Povinná literatura Závěrečný test Pojmy

3 Co je to politika ? společenský nástroj k vytváření, ochraně, a měnění obecných společenských pravidel politika je to co se týká státu – studium vládnutí (Easton) klíčová idea – umění vládnout

4 Politi společnost politicky organizovaná, tj. pomocí uplatňování autority tato definice je však zastaralá a platí hlavně pro národní státy, dnes se spíše politika chápe ne jako government ale jako governance, což je správa věcí veřejných.

5 Antipolitika politika vnímaná jako prostředek dosažení vlastních sobeckých cílů datuje se od Machiavelliho a jeho spisu Vladař

6 Governance dělí se na veřejnou a soukromou sféru
veřejná je financovaná z daní a slouží všem soukromou sféru si financují sami občané a sledují tak vlastní cíle

7 Stát stát je politická organizace, která v jasně stanovených územních hranicích vykonává svrchovanou jurisdikci Na rozdíl od vlády , která je pouze jednou jeho součástí, zahrnuje stát všechny veřejné organizace a neosobní autoritu uplatňuje na základě předpokladu, že reprezentuje trvalé zájmy společnosti, nikoli jen stranické zájmy kterékoliv skupiny politiků

8 3 přístupy chápání státu:
idealistické pojetí pochází od Hegela stát jako vzájemná sympatie jeho občanů, probouzí nekritickou úctu ke státu nedokáže jasně odlišit instituce funkcionalistický přístup zaměřen na účel a funkci státních institucí hlavní funkce státu je udržování pořádku organizační přístup nejčastější rozlišuje stát a občanskou společnost nejzřetelněji stát zde zahrnuje rozmanité instituce od armády až po soudy nebo systém sociálního zabezpečení

9 5. Hlavních rysů státu: stát je suverénní
státní instituce jsou jasně veřejné stát je a priori legitimní stát je nástrojem ovládání stát je územní organizace

10 4 základní teorie státu:
PLURALISTICKÝ STÁT KAPITALISTICKÝ STÁT STÁT LEVIATHAN PATRIARCHÁLNÍ STÁT

11 PLURALISTICKÝ STÁT stát působí ve společnosti jako rozhodčí
je zde patrná snaha stát ignorovat platí jen pro angloamerický způsob myšlení, protože je v základu myšlenka neutrality státu, což nemusí být vždy pravda, stát může být ve sféře vlivu někoho jiného teorie pluralismus tvrdí, že v liberálních demokraciích je moc široce a rovnoměrně rozptýlena

12 KAPITALISTICKÝ STÁT teorie vznikla na základě učení Karla Marxe
charakterizoval stát jako prostředek vládnoucí vrstvy(buržoazie) k ovládání nižších tříd(proletariát) podle něj v dokonalém komunismu není místo pro stát jako takový, protože už nebude jedna třída vykořisťována druhou přesto jeho teorie nebyla koncipována příliš jasně, což dalo prostor neomarxistům k rozvinutí teorie státu např. v jedné teorii je stát postaven do role agenta bohatých, a zdůrazňuje že k moci se dostává jen skupina privilegovaných.

13 STÁT LEVIATHAN tato teorie vychází z přesvědčení, že stát je parazit, který ohrožuje jak individuální svobodu, tak i ekonomickou bezpečnost místo aby byl soudcem, je spíše jakýmsi pečovatelem stát v této teorii sleduje jiné zájmy než zájmy společnosti, v tomto modelu se stát snaží zvyšovat své pravomoci a sféru působení nejčastěji je tato teorie spojena se stranami Nové pravice tyto strany kritizují tzv. nadměrnou nabídku ze strany vlády, což znamená, že při snaze získat co nejvíce voličů strany slibují pořád víc a víc a tím pádem dochází k zadlužování teorie je na bázi státní byrokracie versus zbytek

14 PATRIARCHÁLNÍ STÁT feministické teorie státu
kritika mužského řízení a správy věcí veřejných genderový rozkol ve společnosti

15 5 základních atributů státu
1. atribut – území 2. atribut – obyvatelstvo 3. atribut – vláda 4. atribut – nezávislost, svrchovanost 5. atribut – schopnost + ochota počínat si jako nezávislý aktér v MV

16 Funkce státu udržení pořádku ve společnosti
vykonávání očekávané moci tak, aby stát prosperoval (politicky i ekonomicky) koordinace aktivit a postojů ve společnosti podpora učení se nových přístupů (ekologie, obnovitelné zdroje) specifické (právo šaría)

17 MOC - autorita Max Weber – snažil se najít ideál-typy, které by objasnily podstatu politického vládnutí 3 druhy vládnutí (autorit) dle Maxe Webera: tradiční autorita charismatická autorita právně-racionální autorita

18 Tradiční autorita opírá se o zavedené zvyky a tradice
tvrdí, že existuje odpradávna funguje podle určitého souboru konkrétních pravidel dnes spjata se systémy, kde se moc a autorita dělí dynastie v Saúdské Arábii, Maroku...zároveň i ve VB nebo Belgii, pomáhá formovat politickou kulturu, jelikož udržuje při životě hodnoty (úcta, respekt a povinnost)

19 Charismatická autorita
opírá se o sílu osobnosti jednotlivce funguje na principu ovlivňování - jak daná autorita ovlivňuje své spojence a podřízené moderní političtí vůdcové jsou např. Napoleon, Hitler, Fidel Castro nebo Kaddáfí systémy osobní moci jsou podpírány kultem osobnosti, jehož účelem je vyrábět charisma to že legitimita vyvěrá zčásti nebo zcela z moci a síly vůdcovy osobnosti, má dva důsledky: 1. neopírá se o formální pravidla nebo postupy- je často bezbřehá 2. je natolik spjata s konkrétním jednotlivcem, že systém osobní moci jen stěží přežije svého zakladatele

20 Právně-racionální autorita
váže se na jasně stanovený soubor pravidel je příznačná pro většinu moderních států moc všech orgánů je dána formálními, ústavními pravidly vymezující jasná pravidla spíše než s osobou je tak spjata s funkcí, a tím je menší pravděpodobnost zneužití zachovává omezenou vládu a racionální dělbu práce, čímž zvyšuje výkonnost odvrácenou tváří pak je vznik odosobněného a nelidského sociálního prostředí kritika - neustálý růst byrokratických forem

21 Vůdcovství určitý vzorec chování nebo jako určitou vlastnost člověka
je to vliv, který jednotlivec nebo skupina má na nějaký širší kolektiv využívá ho k dosáhnutí žádoucích cílů

22 Základní pojmy politologie
jjnn 22

23 Politika Společenský nástroj k: Vše co se týká státu (Platí i dnes ??)
Vytváření Ochraně Změně obecně platných pravidel Vše co se týká státu (Platí i dnes ??) Studium zabývající se vládnutím „Umění vládnou“

24 Antipolitika Politika vnímaná jako prostředek k dosažení vlastních sobeckých cílů Podpora anti-systémových prvků Negativní vymezení Od dob Machiavelliho

25 Governance „government“ (vládnutí)
X „governance“ (správa věcí veřejných) Veřejná sféra Financována z daní Slouží všem Soukromá sféra Financováno občany Vlastní cíle a zájmy Veřejná sdružení Kombinace obou

26 Polis Městský stát Ve starověkém Řecku
Také označení nejvyšší a nejvíce žádoucí formy společnosti

27 Polity Politicky organizovaná společnost
Organizace pomocí uplatňování politické autority Viz. Aristoteles – vláda mnohých v zájmu všech

28 Autorita Legitimní moc (= oprávněnost)
Právo na ovlivňování chování lidí ( x moc je pouze schopnost k ovlivňování) „povinnost poslouchat“ M. Weber - 3 druhy autority Tradiční Charismatická Právně-racionální

29 Konflikt Svár (spor) proti sobě vzájemně stojících sil Rozdílnost:
Názorů Preferencí Potřeb Zájmů

30 Kooperace Spolupráce Dosažení cíle společným postupem

31 Moc Schopnost dosažení žádoucího výsledku Moc – vztah
Schopnost ovlivnit chování a jednání jiných s cílem ke prospěchu nám či ostatních Moc – trest či odměna Síla či manipulace

32 Občanská společnost „Civil society“
Společenství vlády práva pod autoritou státu Později oddělení od státu Popis institucí nezávislých na státu Sféra autonomních skupin a sdružení (podniky, kluby, rodiny)

33 Konsensus Shoda „široká shoda“ -neshoda v podrobnostech (detailech)
Konsenzuální politika Procedurální (ochota při vyjednávání) Materiální (základní shoda v určitých tématech)

34 Objektivní = Vnější ve vztahu k pozorovateli = Prokazatelný
= Nepředpojatý

35 Normativní Předepisující hodnoty – normy chování
„Co má být“ X ne „to co je“

36 Empirický Opřený o pozorování Důležitost experimentu
Odvození od smyslových údajů Role zkušenosti

37 Behavioralismus Společenské vědy (teorie o společnosti) by se měly vytvářet pouze na základě pozorovatelného chování (behaviour) Kvantifikovatelná data pro výzkum Např. důležitost statistiky

38 Instituce Útvar (orgán) mající určitou formalizovanou roli – status
Soubor norem zajišťující pravidelné a předvídatelné chování „pravidla hry“

39 Diskurs Interakce Komunikace mezi lidmi
Odhalování a doplňování mocenských vztahů

40 Determinismus Lidské jednání a chování je podmíněno vnějšími faktory
„svobodná vůle je mýtus“

41 Teorie Systematizování empirických dat
Předpoklad spolehlivého poznání (na rozdíl od hypotézy)

42 Paradigma Vzorec (model) zdůrazňující podstatné rysy konkrétního jevu
Intelektuální rámec tvořený vzájemně spjatými hodnotami a teoriemi usilující o poznání

43 Demagogie Způsob na první pohled působivého, ale ve skutečnosti klamného veřejného vystupování Typické pro řečníky

44 Racionalismus Přesvědčení o pochopení a vysvětlení světa lidským rozumem Nutný předpoklad racionální struktury světa

45 Pragmatismus Důraz na praktické okolnosti a cíle
Nedůvěra k abstraktním hodnotám i idejím

46 Metaideologie Ideologie vyššího stupně (meta) či druhého řádu formující základ (základ diskuze)

47 Meritokracie Vláda nadaných
Zásada odměňování a udílení funkcí na základě schopností

48 Atomismus Společnost je složena z poměrně soběstačných jedinců XXX
Tendence k rozbití společnosti a izolovanosti

49 Ancien régime „starý pořádek“
Absolutistické struktury z období před VFR (1789)

50 Noblesse oblige „šlechtictví zavazuje“
Povinnost starat se a chránit méně majetné a méně privilegované

51 Permisivita „povolnost“
Lidé se v otázkách morálky mohou rozhodovat sami Neexistence autoritativních hodnot

52 Revizionismus Pozměňování původních či obecně uznávaných názorů
Ztráta určitého přesvědčení


Stáhnout ppt "1. přednáška – Úvod do politologie ZÁKLADNÍ POJMY"

Podobné prezentace


Reklamy Google