Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. 8. PŘEDNÁŠKA Únor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. 8. PŘEDNÁŠKA Únor."— Transkript prezentace:

1 CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. 8. PŘEDNÁŠKA Únor 2012 Předvýrobní příprava

2 Únor 2012 ….. a budeme pokračovat „Problematikou vlivu předvýrobní přípravy“ ☺ POKRAČOVÁNÍ

3 Každý existující systém lze zdo- konalit, každý nově projektovaný systém lze zkonstruovat tak, aby lépe uspokojoval požadavky uživatele (koncového zákazníka). Připomenutí základní Únor 2012

4 Rozhodovací proces je svoji multidisciplinaritou. Rozhodovací proces je charakteristický svoji multidisciplinaritou. Průběh vyžaduje aplikovat poznatky oblastí: Teorie řízení Teorie týkající se oblasti rozhodování Systémová věda Teorie znalostních systémů Kvantitativní teorie Sociálně – psychologické teorie Připomenutí první Únor 2012

5 Připomenutí první Únor 2011

6 Předvýrobní příprava Předvýrobní příprava Hned na začátku je nutné konstatovat, že je to oblast, která je (mnohdy – ne všemi a vždy) podceňována – at už více či méně. U přípravy složitých, rozsáhlých (nebo jakkoliv) kom- plikovaných objektů to nebývá tak podceňováno, jako u malých a jednoduchých. Stejně tak i zde je (v obdobném slova smyslu) podce- ňováno „opakování výroby“ čili malosériovost – je neustále opakováno, že se vždy jedná o „(do značné až se 100 % obsahem) kusovku“. Vliv předvýrobní přípravy Únor 2012

7 Předvýrobní příprava Předvýrobní příprava Projektování produktů a procesů (tech- nologická příprava), projektování organizace realizace, projektování systému řízení, pro- jektování vztahů s okolím, projektování zís- kávání a zajištění zdrojů. Vliv předvýrobní přípravy Únor 2011

8 Kdo realizuje předvýrobní přípravu ve výrobním podniku? Kdo realizuje předvýrobní přípravu ve výrobním podniku? Etapy přípravy realizují specialisté pracující v rámci útvaru výroby – realizace, případně soustředění do speciálního přípravářského útvaru. Vliv předvýrobní přípravy Únor 2011

9 Co se realizuje v rámci předvýrobní přípravy? Co se realizuje v rámci předvýrobní přípravy? Etapy vývoje (přípravy) a zavádění nového produktu - vývoj koncepce produktu, návrh projektu (konstrukční a technologické řeše- ní), detailní návrhu produktu a procesů, po- souzení návrhu, přezkoumání posouzení návrhu (přezkoumání = design review). Vliv předvýrobní přípravy Únor 2011

10 Výstupy předvýrobní přípravy Výstupy předvýrobní přípravy Konstrukční (výrobní) výkresy, kusovníky (konstrukční rozpisky), návody k použití, technologické, pracovní, kontrolní a manipu- lační postupy, projekt informačního systému. Projekt organizace realizace. Vliv předvýrobní přípravy Únor 2011

11 Výstupy předvýrobní přípravy Výstupy předvýrobní přípravy Technicko-hospodářské normy či jiné stan- dardy (zejména normy spotřeby materiálu, času a energií), projekt organizace procesů (včetně dispozičních schémat, schémat ma- teriálových toků, procesních map), projekt informačního systému. Vliv předvýrobní přípravy Únor 2011

12 Proč se zabýváme předvýrobní přípravou i v souvislosti s logistikou? Proč se zabýváme předvýrobní přípravou i v souvislosti s logistikou? Logisticky významné znaky - jednoduchost výrobků, standardizace součástkové základ- ny, stavebnicovost konstrukce, kompatibilita konstrukčních prvků, snadnost umístění a snímání identifikačních znaků, …. Vliv předvýrobní přípravy Únor 2011

13 … tvary a rozměry usnadňující manipulaci a skladování, snadnost kontroly jakosti, poža- davky kompatibility, standardizace. Vliv předvýrobní přípravy Únor 2011

14 po- psat a řešit stukturovanost problémů a systémů, Analýzou S rostoucí složitostí reálného světa a v něm řešených situací, je často velmi složité po- psat a řešit jednotlivé problémy beze zbytku. Tuto vlastnost charakterizuje stukturovanost problémů a systémů, kterou pro jejich řešení definujeme. Analýzou problému dochází k jeho strukturo- vání – lze říci: určení složitosti. Druhé připomenutí Únor 2011

15 Problém Problém, který je pro jednoho manažera čás- tečně strukturovaný, může být jiným chápán jako dobře strukturovaný. Problém není strukturovaný vůbec, dobře nebo špatně sám o sobě, závisí to na okol- nostech za nichž se řeší, na osobnosti řídící- ho pracovníka a na době, ve které se rozho- dování uskutečňuje. Strukturovanost problémů Únor 2011

16 Částečně strukturované Ostrá hranice mezi dobře, částečně a špat- ně strukturovanými problémy neexistuje a mění se i v průběhu poznání. Částečně strukturované problémy vyžadují více pozornosti ve fázi inteligenční a ve fázi projektování. Strukturovanost problémů Únor 2011

17 Dobře strukturované problémy Dobře strukturované problémy mají své těžiště ve fázi výběru – umožňují jednodu- chou kvantifikaci, popis rutinních operací, algoritmizaci, snadnější komunikaci mezi subjekty v procesu rozhodování. Dobře stru- kturované rozhodování je doménou úřednic- tva a manažerů na nejnižším stupni rozho- dování. Strukturovanost problémů Únor 2011

18 Semistrukturované rozhodování Semistrukturované rozhodování probíhá za podmínek neúplné informace a pro roz- hodovací subjekt přináší vždy riziko nespráv- ného rozhodnutí. Řešením semistrukturova- ných problémů se musí proto zabývat vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří zpravidla osob- ně odpovídají za tato rizika. Strukturovanost problémů Únor 2011

19 Strukturování problému na dílčí problémy Strukturování problému na dílčí problémy vede zpravidla k transformaci původního čás- tečně strukturovaného problému na určitý po- čet dílčích dobře strukturovaných (nebo "mé- ně dobře" strukturovaných) problémů, které lze lépe řešit – ale vždy to znamená jisté určité zlepšení (!) Strukturovanost problémů Únor 2011

20 Rozhodovací strategie Rozhodovací strategie je způsob, jakým problém strukturujeme na dílčí problémy s lepší strukturou a tedy i jednodušším řeše- ním. Existuje zpravidla více možností jak problém strukturovat, ne všechny z nich jsou ale efektivní. Strukturovanost problémů Únor 2011

21 Strukturovanost problémů Únor 2011

22 Základní pojmy: operace (operation) = základní technologic- ký úkon dále nedělitelný (na dílčí, částečné technologické úkony úloha (job) = posloupnost operací nezbyt- ných k vykonání jedné zakázky – v češtině se vyskytuje název práce Vliv předvýrobní přípravy Únor 2011

23 stroj (machine) = zařízení schopné vykoná- vat jednu nebo několik operací – používá se i název „procesor“ úlohy rozvrhování = kombinatorické problé- my s diskrétními proměnnými s konečnou množinou řešení Vliv předvýrobní přípravy Únor 2011

24 Součástí problémů rozhodování jsou poža- davky na optimalizaci nějaké účelové funkce závisející na sekvencích jednotlivých ope- rací na strojích. Vliv předvýrobní přípravy Únor 2011

25 Systémové cíle Systémové cíle jsou definovány pro: - splnění plánovaných záměrů - vyhodnocení správného chování reálného systému - zjištění efektivnosti reálného systému - správné orientování činností vedoucích k vytčenému cíli. Připomenutí … další Únor 2011

26 efektů Důležitým krokem je odhad efektů získaných implementací výsledků analýzy + respekto- váním omezení: - přílišná opatrnost a úzkoprofilovost zadání vedoucí k minimálním (a mnohdy i nedosta- tečným), nízkým cílům s omezenou úrovní - náročnost řešení, nedostatečné nebo urči- tým způsobem špatné výsledné efekty Připomenutí … další Únor 2011

27 - špatné zužitkování investic do analýzy a následné implementace - sliby vysokých efektů (které sice zajistí financování, ale následně povedou ke konfliktu mezi očekáváním a efekty) - sliby (špatně) odůvodnitelných efektů. Připomenutí … další Únor 2011

28 Objektivizace přístupu Objektivizace přístupu k řešení problému a udržení úrovně jeho realizovatelnosti. S tím souvisí i rozklad do měřitelných cílů, např.: - zvýšení objemu výroby - zkrácení výrobního cyklu - zkrácení jednotlivých výrobních operací - omezení počtu výrobních operací - snížení pracnosti jednotlivých výr. operací Vliv předvýrobní přípravy Únor 2011

29 - snížení rozpracovanosti - snížení nákladů - omezení zásob ve skladech všech typů - snížení zásob hotových výrobků - omezení skladů výrobků před expedicí - zlepšení pokrytí objednávek - zvýšení počtu objednávek + konkrétní úspory např. provozní náklady, energie, odpadový materiál, … Vliv předvýrobní přípravy Únor 2011

30 Šest hlavních úkolů analýzy: Šest hlavních úkolů analýzy: - hledat fakta potřebná k porozumění analyzovaného systému - shromáždit fakta do uspořádaných dokumentačních souborů - vytvořit model (nebo více modelů) - provést simulační experimenty Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

31 - analyzovat výsledky a simulační experimenty - implementovat výsledky zpět na reálný systém, z něhož se vyšlo. A ……. Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

32 … aby to bylo celé, úplné a komplexní … … ještě „sedmý“ úkol: - vyvodit závěry a „ponaučení“ = apliko- vat dosažené výsledky a dále je rozvíjet. Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

33 Překážky, které vytváří uvedeným procesům a činnostem další problémy (lze říci, že to jsou pracovní problémy analýzy a následné syntézy): - nikdy nebudou fakta uspořádána (předem) - nikdy jich nebude dostatek, natož pak nadbytek Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

34 - nikdy nebude jisté, zda jsou úplná - ne vždy budou kompatibilní (mezi sebou i vůči okolí), relevantní, přesná a reálně vypo- vídající o analyzovaném systému - ne vždy bude použitá metoda přesně „pa- sovat“ na řešený problém. Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

35 Vybrané metody 1. analýza po organizačních celcích 2. metoda příčina versus následek 3. analýza funkcí systému 4. orientace na informace o objektu 5. analýza výstupů Vybrané metody používané při systé- mové analýze: 1. analýza po organizačních celcích 2. metoda příčina versus následek 3. analýza funkcí systému 4. orientace na informace o objektu 5. analýza výstupů Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2012

36 Vybrané metody 1. analýza po organizačních celcích Vybrané metody používané při systémové analýze: 1. analýza po organizačních celcích – jeden útvar za druhým – pro získání informa- cí – pro postižení základních faktů obvykle stačí jednorázový průzkum či získávání infor- mací z jednorázového dotazníku – výhodou je vhodnost i pro velké a rozsáhlé celky i pro hrubou rozlišovací úroveň – …. Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

37 – je jednoduchá a dává celkem rychle výsled- ky – umožní rychlý sběr informací o systému – dává jistotu, že jsou získány ve všech čás- tech zkoumaného systému úplné podklady – umožňuje provádět průzkum (získávání pod- kladových dat) simultánně ve více částech systému najednou – …. Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

38 – nevýhodou je nezbytná koordinace postu- pů a cílů i návazností – obtížně popisuje dlou- hé informační toky, zejména, když zasahují více součástí systému – „starý“ analyzovaný systém se (zpětně) snaží poměrně silně ov- livnit novou variantu – … Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

39 – analýza se zaměřuje zejména na: * analýzu a dokumentování jednotl. činností * informační toky * rozhodovací postupy * existenci potřeby vzájemnosti * normy, předpisy, pracovní pokyny, technolo- gické předpisy běžných prac. činností * na odpoutání analytika od zaběhlých postupů a způsobů řešení Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

40 – doporučený postup: * vytvořit přehled vnitřních a vnějších vazeb a stimulů * při sledování řetězu činností podchytit a sle- dovat účast jednotlivých částí analyzovaného systému * zaměřit se na vysledování hlavního infor- mačního toku Březen 2009 Vliv předvýrobní přípravy - analýza

41 * větvení podchytit pouze orientačně (v prv- ním sledu a vracet se dodatečně) * před ukončením úvodních analytických činností zpřesnit veškeré získané informace (zejména ty ve větvích procesu) Březen 2009 Vliv předvýrobní přípravy - analýza

42 2. metoda příčina versus následek 2. metoda příčina versus následek – zamě- řuje se především na analýzu informačních vazeb a toků, což jsou problémy poměrně ob- tížně řešitelné předchozí metodou – jde o reakci na podnět (impuls), který do analyzo- vaného systému přijde (nová objednávka, úpravy výrobního procesu, …) – … Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

43 – při sledování toků je nutno uvažovat nejen toky, které jdou z a do okolí systému, ale i toky vznikající a končící uvnitř analyzovaného systému – metoda vhodná pro dobrý přehled o informačních tocích a vazbách (je vhodnější pro malý počet dlouhých informačních toků jdoucích více částmi) – výhoda metody je i v přehlednosti a uspořádanosti podkladů a faktů – ….. Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

44 – zajišťuje synchronizaci všech činností i optimalizovatelnost řešení a průchodnost implementace – je vhodná pro první systémo- vé analýzy – celkem snadno na ni naváže i jiná metoda – je vhodnější pro analýzu nově budovaných systémů (k ověření zda budou plnit očekávání) – ….. Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

45 – nevýhodou je nedostatek jistoty o analyzo- vání úplného systému – sběr informací a dat je náročnější (i časově), protože je nutno ho opakovat, aby byla zlepšena míra úplnosti a celistvosti dat – nemá dobrý výstup pro imple- mentaci řídicích částí – …. Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

46 – doporučený postup: * vytvořit přehled vnitřních a vnějších vazeb a stimulů * při sledování řetězu činností podchytit a sle- dovat účast jednotlivých částí analyzovaného systému * zaměřit se na vysledování hlavního infor- mačního toku Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

47 * větvení podchytit pouze orientačně (v prv- ním sledu a vracet se dodatečně) * před ukončením úvodních analytických činností zpřesnit veškeré získané informace (zejména ty ve větvích procesu) Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

48 3. analýza funkcí systému 3. analýza funkcí systému – analýza jedno- tlivých funkcí (berou se jako černé skříňky) – má dílčí charakter – výhodou je poměrně efektivní řešení i složitých systémů, jejich částí a subsystémů – je velice vhodná pro vy- užití při detailní analýze části systému (zejmé- na těch rozhodujících) a tedy až v etapě ana- lýzy chování systému a návrhu řešení – … Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

49 – umožňuje zabezpečit dobrou vazbu mezi automatizovanými a neautomatizovanými částmi systému – je vhodná tam, kde se předpokládá využití techniky modelování – nevýhodou je, že nelze postihnout úplně všechny dílčí části subsystémů – …… Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

50 – postup: * připravit rozčlenění na systém, jeho části a subsystémy * definovat je do podoby černých skříněk * definovat vstupy černých skříněk a jejich for- máty, případně algoritmus řešení * vést analýzu ke zjištění vstupů, výstupů a algoritmu, pokud je známa pouze akce pro- váděná černou skříňkou Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

51 4. metoda orientace na informace o ob- jektu 4. metoda orientace na informace o ob- jektu – charakteristický rys metody – jako „dílčí doplňková“ metoda umí znalosti o sys- tému doplnit veškerými dostupnými informa- cemi – je vhodná pro přístup pomocí systé- mového analytika (do určité míry eliminuje roli uživatele, který v určité chvíli nedovede defi- novat své potřeby) nebo pro rozšiřování stá- vajícího automatizovaného systému – … Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

52 – většinou jde o (skoro) izolovaný jev – jedno- značnou výhodou je úplný možný popis da- ného problému (systému) – je jednoduchá a celkem snadno srozumitelná – výhodou je poměrně snadná doplnitelnost výstupů (pos- tupné zpřesňování formy a rozsahu) – nevý- hodou je aplikovatelnost pouze na izolované systémy (problémy) – neumožňuje zachytit informační toky – může vést k nadměrnému narůstání souborů informací – …… Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

53 – pracovní postup: * po sběru provést inventarizaci dostupných informací * provést analytickou fázi * zhodnotit zda jsou všechny disponibilní in- formace využitelné * zvolit zpracovatelské algoritmy * zvolit tvar, formu a vypovídací schopnost výstupů Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

54 5. analýza výstupů 5. analýza výstupů – umožňuje z výstupů analyzovat, jaké musí být vstupní informace a jaký je použitelný algoritmus (je opakem me- tody příčina vs. následek) – výhodou jsou velmi rychle dosažitelné konkrétní výsledky – je jednoduchá a „umí“ i informační toky – není náročná na zkušenosti analytika – minimali- zuje potřeby vstupních informací – lépe zajistí cílové funkce systému – …… Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

55 – je značně náročnější na zkušenosti analyti- ka – nevýhodou je, že se hodí pouze pro dílčí problém nebo pro část celku (i když v zá- kladě je vhodná i pro analýzu celku) – nedává jistotu řešení všech potřeb systému – má ten- denci konzervovat stav před analýzou – … Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

56 – postup: * začíná u vyprodukovaných (hmotných i in- formačních) výstupů rozborem z čeho a jak mohly vzniknout * následuje odhad vstupů (relevantních k zná- mým výstupům) * konstrukce algoritmu přivádějícího vstupy ke známým výstupům * končí iteračním zpřesňováním vstupů a algoritmu. Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

57 Pro volbu metody Pro volbu metody je rozhodující: * rozsah a složitost systému * etapa nebo část činnosti, kde se metoda použije * účel a použitá metoda (funkce, informace, vazby) * zadaná a jiná omezení vyplývající z metody * izolované vs. neizolované řešení problému * rozlišovací úroveň. Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

58 Kombinací metod Kombinací metod lze zcela jistě dosáhnout vyšší výsledné efektivity celkové práce nad systémovou analýzou a nad rozhodovacím procesem. Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

59 metody nevylučovaly nepře-- krývaly Aby se metody nevylučovaly nebo nepře-- krývaly, je vhodné: * pro podchycení všech činností rozsáhlého systému volit metodu analýzy po organizač- ních celcích (ale jen v hrubých úrovních) * pro rozdělení informací a činností do ucele- ných problémových oblastí nebo komplexů řízení použít metodu příčina vs. následek Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

60 * metodu příčina vs. následek použít až na detailní úroveň jednotlivých činností, vazeb * doplňkové metody používat v jednotlivých dílčích částech (oblastech) Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

61 Analýza nesmí být ovlivňována hierarchie osob systémové cíle výstup Analýza nesmí být ovlivňována prostředím, ve kterém existuje analyzovaný systém. Musí být dána hierarchie osob pracujících kolem analýzy, spolu s určením jejich zodpo- vědnosti a podřízenosti. Musí být dány systémové cíle a definován požadavek na výstup (co do obsahu, tvaru i samotné hodnoty výsledku). Vliv předvýrobní přípravy - analýza Únor 2011

62 Informační toky Informační toky jsou „cesty“, kterými si vzá- jemně předávají jednotlivé části systému nej- různější druhy informací a dat – není to zcela přesné, protože data jsou také informace, ale uvádí se to takto pro zdůraznění pohledu, že informace jsou chápány spíše ve významu slovním, neurčitém či všeobecnějším, kdežto data jsou spíše přesné konkrétní hodnoty. Vliv předvýrobní přípravy – informační toky Únor 2011

63 transfor- mační body, Konkretizace Součástí informačních toků jsou i transfor- mační body, kdy se mění vnější stránka in- formace, ale nesmí se změnit její hodnota a význam v systému. Konkretizace informačních toků a jejich ob- sahu i průběhu, jsou závislé od konkrétní aplikace (systému), které se týkají. Vliv předvýrobní přípravy – informační toky Únor 2011

64 ……… CW05 – p. 8 Únor 2012


Stáhnout ppt "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. 8. PŘEDNÁŠKA Únor."

Podobné prezentace


Reklamy Google