Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Luhačovice Mezinárodní konference: Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů září 2013 Programovací období EU 2014+, strategie operačních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Luhačovice Mezinárodní konference: Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů září 2013 Programovací období EU 2014+, strategie operačních."— Transkript prezentace:

1 Luhačovice Mezinárodní konference: Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů září 2013 Programovací období EU 2014+, strategie operačních programů dopravní infrastruktury Petr Zahradník, ekonomický konzultant a analytik, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV)

2 RÁMEC PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014 – 2020 Evropská rada schválila České republice v únoru 2013 20,5 mld. EUR pro účely podpory v rámci Kohezní politiky EU (o téměř 7 mld. EUR méně než v nynějším období); OP Doprava II. mezi schválenými klíčovými 6 novými OP – je velmi pravděpodobné, že i nadále bude patřit k alokačně nejvýznamnějším; velmi hrubý osobní odhad 20% alokace, tedy více než 4 mld. EUR – s velkou pravděpodobností ještě více; -jistá část prostředků kohezní politiky bude rozdělována návratným způsobem (tedy nedotačně); -klíčové: vyvarovat se s problémy nynějšího období a včas si osvojit principy období příštího; -Druhý OP zaměřený též (nikoliv však dominantně) na dopravu: Integrovaný regionální operační program (IROP) Mimo kohezní politiku; Nástroj pro propojení Evropy (CEF); Trans-evropské dopravní sítě

3 PRIORITY PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014 – 2020 A ODHAD RÁMCE FINANČNÍ ALOKACE Obecný rámec a klíčové parametry komparace mezi programovacími obdobími: 1.Výrazná redukce finanční alokace o téměř 7 mld. EUR (více než 180 mld. Kč); v absolutní výši se tato redukce podstatně dotkne právě prostředků orientovaných na dopravní projekty; 2.Poziční dokument Evropské komise vymezuje oblasti, které by neměly být předmětem podpory, resp. neměly by být prioritami: mezi ně řadí v oblasti dopravy investice do místních silnic – podpora by měla být možná pouze tehdy, pokud přispívají fyzické, hospodářské a sociální obnově znevýhodněných městských společenství a oblastí, nebo pokud poskytují potřebné propojení se sítí dálnic a rychlostních silnic (zaměřenost na nové silnice nebo výrazná zkvalitnění), či tam, kde doplňují chybějící příhraniční spojení; 3.Priority: dány v textu návrhu nařízení, Dohody o partnerství a příslušných operačních programech (OPD a IROP)

4 PRIORITY PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014 – 2020 1. Návrh nařízení a Bílá kniha 2050 (kompatibilita se strategií Evropa 2020): Hovořeno spíše jako o mobilitě, než explicitně o dopravě -Optimalizace výkonů multi-modálních logistických řetězců, včetně širšího využívání energeticky efektivnějších módů dopravy; -Zvýšení efektivnosti dopravy a infrastruktury a jejího využívání s informačními systémy a tržně-konformními pobídkami; -Rozvoj a využití nových a udržitelných paliv a pohonných systémů 2. Dohoda o partnerství: -Využití polohové renty České republiky (aneb, aby mezinárodní osobní i nákladní doprava neobjížděla naše území); -Přispět k souladu mezi kvantitativní naddimenzovaností a nedostatečnými kvalitativními parametry;

5 PRIORITY PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014 – 2020 2. Dohoda o partnerství: -Optimalizace systému dopravy a jeho propojenosti; multimodalita; -Optimalizace využívání zdrojů a snížení energetické náročnosti; -Rozvoj obslužnosti dopravy a rozvoj kvalitativních parametrů vozového parku 3. Operační programy: - OP Doprava Rozvoj infrastruktury pro železniční a udržitelnou dopravu (výstavba a modernizace železničních tratí, jejich interoperabilita, zavádění nových technologií, výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest (TEN-T); multimodální doprava, infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy a řízení městského silničního provozu; ITC, ekologicky vstřícný dopravní park; Silniční infrastruktura TEN-T; Silniční infrastruktura mimo TEN-T

6 PRIORITY PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014 – 2020 ODHAD RÁMCE FINANČNÍ ALOKACE - IROP Napojení rozvojových území a ploch na nadřazenou dopravní síť Zvýšení dostupnosti center z venkovských oblastí Rozvoj integrovaných dopravních systémů Rozvoj nemotorové dopravy

7 ODHAD RÁMCE FINANČNÍ ALOICTKACE Tematický cíl2007 - 20132014 - 2020 Výzkum, technologický rozvoj, inovace 7,8%11,5% ICT 3,0%4,2% Konkurenceschopnost malých a středních podniků 13,8%6,0% Nízkouhlíkové hospodářství 4,5%6,7% Změna klimatu 2,3%1,2% Životní prostředí, účinné využívání zdrojů 18,5%18,0% Udržitelná doprava 28,9%21,7% Zaměstnanost, mobilita pracovních sil 5,0%6,4% Sociální začleňování, boj s chudobou 2,4%6,0% Vzdělávání 6,7%9,2% Instituce veřejné správy 3,9%0,8%

8 POUČENÍ Z OBDOBÍ 2007 - 2013 -OP Doprava je program s nejvyšší mírou smluvně podchycené alokace a současně s jedou nejnižších procentních hodnot certifikované alokace; vzhledem k tomu, že je to OP objemově bezkonkurenčně největší, tento rozdíl z něj činí OP s největším objemem váznoucích částek v rámci projektového procesu; -V případě vršících se problémů: obtíže s nalézáním připravených náhradních projektů pro účely realokace; -Absence dlouhodobě platné a obsahově udržitelné a neměnné dopravní strategie s časovým harmonogramem a finančním krytím

9 EKONOMICKÉ EFEKTY PRO MORAVU -Shrnutí ekonomických dopadů: -Rozšíření růstového potenciálu HDP České republiky a především dotčených regionů a lokalit; -Rozšíření růstového potenciálu po započtení synergických efektů v dalších odvětvích; -Zvýšení váhy dotčených regionů (v daném kontextu D1, R49 a R55 především Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje, Jihomoravského v případě R52) na celkovém HDP České republiky; -Připravenost na obnovu dynamiky růstu investic do fixního kapitálu; -Posílení spotřebitelské poptávky; -Posílení exportní schopnosti ekonomiky České republiky; -Zásadní strukturální změny -S ohledem na přímé vynaložené náklady je návratnost vynaložených prostředků v oblasti regionální ekonomiky možné odhadovat v řádu nízkých desítek let (v době prosperity činila meziroční míra přírůstku regionálního HDP mezi 10 až 27 mld. Kč v případě dotčených regionů)

10 EKONOMICKÉ EFEKTY PRO MORAVU Zvláště v současném období nelze efektivnost této investice měřit pouze synergickým dopadem na rozvoj investičních a podnikatelských příležitostí v trase dálnice, ale je žádoucí identifikovat možnosti: - stimulace utlumených stavebních a inženýrských-projekčních aktivit; -komplementarity s ostatními dopravními módy; -dosažených přepravních a energetických úspor; -propojenosti a kvalitativních aspektů mobility; -rozvoje strategických či regionálních dopravních uzlů

11 KOMPLEMENTÁRNÍ NÁSTROJ: INVESTIČNÍ POBÍDKY Navržen výlučně pro oblast multimodální infrastruktury (v souladu s dotacemi a návratnými nástroji); → kontext využitelnosti polohové/ geografické renty (Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti) – ne na dálniční tělesa, ale provozy okolo; → v této souvislosti i rozvoj vnitrozemské vodní dopravy (D-O- L); → jistá analogie s filmovými pobídkami (ne obsahově, ale rychlostí účinků a dopadů) – win-win strategie

12 Děkuji za pozornost Petr Zahradník pzahradnik@email.cz


Stáhnout ppt "Luhačovice Mezinárodní konference: Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů září 2013 Programovací období EU 2014+, strategie operačních."

Podobné prezentace


Reklamy Google