Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Anna Kovářová.  soubor postupů, institucionálních opatření, technologií, dat a lidských kapacit, který umožní sdílet a efektivně využívat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Anna Kovářová.  soubor postupů, institucionálních opatření, technologií, dat a lidských kapacit, který umožní sdílet a efektivně využívat."— Transkript prezentace:

1 Vypracovala: Anna Kovářová

2  soubor postupů, institucionálních opatření, technologií, dat a lidských kapacit, který umožní sdílet a efektivně využívat geoinformace  strategický nástroj pro rozvoj země (velký význam pro vyspělé i pro rozvojové země)  problémem je rozdílnost SDI na národní úrovni (zásady, metodiky, vstupní data)  vznik iniciativy INSPIRE (od Evropské komise) snaha o vývoj právního rámce, který by podpořil snahu o vytvoření evropské SDI

3  k zajištění návaznosti mezi evropským, národním a regionálním rozvojem svolala GINIE jednání odborníků  GINIE (Geographic Information Network In Europe) je projekt založený programem EU za účelem rozvoje koherentní strategie geoinformací na evropské úrovni  závěr: popis jak by mělo vypadat fungující SDI  bez politické a finanční podpory ESDI nevznikne

4  vznikla na základě spolupráce IES (Institute for Environment and Sustainability) a JRC (Join Research Centre)  právní iniciativa EU  zahrnuje  technické aspekty problematiky (technické standardy, protokoly, implementační pravidla),  otázky koordinační, organizační apod.  současný záměr je orientován do oblasti životního prostředí, předpokládá se brzká aplikace např. v zemědělství, dopravě a energetice

5  hlavním úkol: vytvoření harmonizované Evropské geoinformační struktury (ESDI), která by měla zabezpečit dostupnost integrovaných služeb s geografickými informacemi pro široké oblasti uživatelů  vzniká kvůli problémům týkajících se dostupnosti, kvality, uspořádání, zpřístupnění a sdílení prostorových informací  nestanovuje žádné požadavky na sběr nových dat  ovlivňuje a je ovlivňována dalšími významnými evropskými aktivitami jako GMES (Global Monitoring for Environment and Security), projektem Galileo, nebo směrnicí o veřejném přístupu k informacím o životním prostředí

6  prostorová data by měla být:  sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, aby byl celý proces co nejefektivnější,  možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi,  prostorová data vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími úrovněmi,  prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé využití,  snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich využití pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato data využít.

7  vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady 2007/2/ES, která nabyla platnosti 15.5.2007 a zavazuje všechny členské státy EU k jejímu dodržení  směrnice byla tvořena od roku 2004, konkrétně od 23.7.2004, kdy byl přijat oficiální požadavek na její schválení

8  řeší oblasti:  sběr prostorových dat  metadata  síťové služby  sdílení dat  ukládá členským státům:  vytvořit interoperabilní data v souladu s prováděcími pravidly  publikovat a aktualizovat metadata pro datové sady a síťové služby  poskytovat síťové služby prostřednictvím Evropského geoportálu a národního geoportálu

9  technická opatření:  pro interoperabilitu a tam, kde je to prakticky možné,  pro harmonizaci souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech  upravují tyto aspekty prostorových dat:  společný rámec pro jedinečné určování geoobjektů,  vztahy mezi geoobjekty,  klíčové atributy a odpovídající vícejazyčné výkladové slovníky,  informace o časovém rozměru dat,  aktualizace dat

10  zahrnují informace o:  souladu souborů prostorových dat s prováděcími pravidly  podmínkách pro přístup k souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech a jejich používání a o odpovídajících poplatcích  kvalitě a platnosti soubor prostorových dat  orgánech veřejné správy, které jsou pověřeny vytvářením, řízením, aktualizací a distribucí souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech  omezeních přístupu veřejnosti a o důvodech takového omezení

11  služby vyhledávací,  služby prohlížecí, (zobrazení, procházení, přiblížení/oddálení, posouvání nebo překrývání zobrazitelných souborů prostorových dat a zobrazení vysvětlivek a jakýkoli další významný obsah metadat)  služby stahování,  služby transformační.

12  pro veřejnost  vyhledávací a prohlížecí služby poskytovány bezplatně,  další služby mohou být poskytovány za úplatu a mohou sloužit ke komerčním účelům  v určitých případech může být omezen přístup veřejnosti k souborům prostorových dat  přístup ke všem síťovým službám by měl být umožněn pomocí geoportálu INSPIRE, případně pomocí internetových portálů členských zemí EU

13  každý členský stát příjme opatření ke sdílení dat, aby k těmto souborům byl umožněn přístup orgánům veřejné správy  orgány veřejné správy mohou vydávat licence na tyto data, pokud členské státy nestanoví jinak  data by měla být dále přístupná orgánům státní správy jiných členských zemí a orgánům a subjektům EU, které mohou mít vliv na životní prostředí  služby mohou být omezeny, pokud se bude jednat o veřejnou bezpečnost, národní obranu nebo mezinárodní vztahy

14  souřadnicové referenční systémy,  zeměpisné soustavy souřadnicových sítí,  zeměpisné názvy,  správní jednotky,  katastrální parcely,  adresy,  dopravní sítě,  Vodopis,  chráněná území

15  nadmořské výšky,  krajinný pokryv,  ortofotosnímky,  geologie

16  statistické jednotky,  budovy,  půda,  využití území,  lidské zdraví a bezpečnost,  veřejné služby a služby veřejné správy,  zařízení pro sledování životního prostředí,  výrobní a průmyslové zařízení,  zemědělské zařízení,  rozložení obyvatelstva,  správní oblasti,  chráněná pásma,  regulovaná území

17  na úrovni EU odpovídá Evropská komise, nápomocny jsou jí příslušné organizace, zejména Evropská agentura pro životní prostředí  každý členský stát si určí kontaktní místo, obvykle orgán veřejné správy, který odpovídá za styk s komisí v záležitostech týkajících se této směrnice  v ČR je tímto orgánem Ministerstvo životního prostředí

18  transpoziční fáze  od nabytí platnosti Směrnice měly všechny členské státy EU dva roky na to, aby změnily své národní legislativy tak, aby byla umožněna realizace INSPIRE  skončila obecně 15. května 2009  implementační fáze  vlastní realizace celého projektu

19  zákonem 380/2009 Sb. ze dne 31. října 2009 se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením  zákon nabyl účinnosti 14. listopadu 2009 (transpoziční období však u Směrnice skončilo již 15. května 2009)

20  definuje povinnost orgánů veřejné správy zpřístupňovat data vyjmenovaná v přílohách Směrnice,  definuje právo kohokoli přistupovat k datům (na základě licenčních smluv) prostřednictvím síťových služeb zpřístupňovaných:  zdarma – vyhledávací, prohlížecí,  za úplatu – stahování dat, transformační služby, služby umožňující spuštění jiných služeb založených na prostorových datech,  pro třetí strany uvádí možnost připojit se k národnímu geoportálu INSPIRE za předpokladů dodržení technických parametrů,  pro orgány veřejné správy (v jejich působnosti) stanovují všechny služby Národního geoportálu INSPIRE zdarma

21  Ing. Jitka Faugnerová CENIA, česká informační agentura životního prostředí  RNDr. Eva Kubátová Ministerstvo vnitra  Mgr. Lenka Jirásková (další kontaktní osoba) CENIA, česká informační agentura životního prostředí

22  Zdroje:  PLÁNKA, L. Kartografie II: INSPIRE, KIVS.  http://inspire.gov.cz/o-inspire


Stáhnout ppt "Vypracovala: Anna Kovářová.  soubor postupů, institucionálních opatření, technologií, dat a lidských kapacit, který umožní sdílet a efektivně využívat."

Podobné prezentace


Reklamy Google