Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Directive INSPIRE Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing an infrastructure for spatial information in the.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Directive INSPIRE Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing an infrastructure for spatial information in the."— Transkript prezentace:

1 Directive INSPIRE Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing an infrastructure for spatial information in the Community (INSPIRE) Brussels, 23.7.2004 COM(2004) 516 final http://www.ec-gis.org/inspire/ Dr. Ing. Bronislava Horáková Institut geoinformatiky, VŠB-TU Ostrava bronislava.horakova@vsb.cz

2 Nové politiky EU Nový přístup k tvorbě politik EU –6 th EAP Nový přístup k monitorování, zveřejňování, správě a poskytování dat napříč VS –Omezení duplicity –Zvýšení harmonizace, diseminace a využívání dat Zvýšení účinnosti – zisk - reinvestice

3 Nové politiky EU Geoinformace – výzva, problém –Významná role geoinformací –Bariéry využití geoinformací Nedostatek koordinace Mezery, díry v informacích Neexistence definic kvality Překážky přístupu a využívání Východisko = návrh směrnice EP a R

4 Náplň směrnice Právní rámec pro vybudování a provozování INSPIRE –INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) DALŠÍ INFORMACE... http://www.ec-gis.org/inspire/ http://inspire.jrc.it/

5 Cíle iniciativy INSPIRE Poskytnout větší množství kvalitních prostorových dat pro uplatňování politik ES Zaměřena na politiku ŽP s následným rozšířením do jiných odvětví (zemědělství, doprava, energetika) – varianta 4 (6)

6 Varianty INSPIRE 1. Do nothing 2. Voluntary cooperation among Member States 3. A broad framework 4. A focused framework 5. A comprehensive framework 6. EU Regulation

7 Obsah směrnice Kap.IObecná ustanovení Kap.IIMetadata Kap.IIIInteroperabilita prostorových datových sad a služeb Kap.IVSíťové služby Kap.VSdílení dat a re-use dat Kap.VIKoordinace a doplňující opatření Kap. VIIZávěrečná ustanovení Přílohy I, II, III

8 Obecná ustanovení/1 Obecná pravidla pro vybudování INSPIRE pro účely politik ŽP INSPIRE založená na SDI členských států Prvky = metadata; sady geodat a služby; síťové služby a technologie; dohody o sdílení, přístupu a využívání; mechanismy, postupy a způsoby koordinace a monitorování

9 Obecná ustanovení/2 směrnice se vztahuje Identifikovatelné sady prostorových dat –v jurisdikci členských států –v elektronické formě –vlastní je veřejný orgán fyzická nebo právnická osoba jménem veřejného orgánu třetí strana, které byla zpřístupněna služba dálkového přenosu dat –týkající se témat dle příloh I, II, III Operace prováděné se sadami prostorových dat nebo metadaty Se sadami PD, která jsou duševním vlastnictvím třetích stran může VO zacházet podle směrnice jen se souhlasem třetí strany Komise může upravit přílohy I, II, III

10 Obecná ustanovení/3 Na sady prostorových dat udržované VO na nejnižší úrovni SS se směrnice použije pouze na sady jejichž sběr nebo šíření je koordinováno jiným VO nebo požadováno vnitrostátním právem Členské státy vybudují a budou spravovat SDI v souladu se směrnicí

11 Metadata/1 Členské státy –zajistí vytvoření metadat a jejich pravidelnou aktualizaci –přijmou opatření na zajištění úplnosti a kvality metadat Metadata zahrnují informace o –souladu sad PD s prováděcími pravidly (čl. 11 odst. 1) –uživatelských právech na sady a služby –kvalitě a platnosti PD –VO, které zodpovídají za vybudování, správu a distribuci sad a služeb –sadách k nimž má veřejnost omezený přístup a důvodech těchto omezení

12 Metadata/2 časový harmonogram do 3 let od vstupu směrnice v platnost pro data I, II (2010) do 6 let od vstupu směrnice v platnost pro data III (2013) Komise pro metadata stanoví prováděcí pravidla - 2007 Preparatory Phase 2005-2006 Transposition Phase 2007-2008 Implementation Phase 2009-2013

13 Interoperabilita sad a služeb/1 Komise přijme prováděcí pravidla, kterými se stanoví: –Harmonizované podmínky pro PD –předpisy pro výměnu PD Subjektům musí být umožněno podílet se na přípravě prováděcích pravidel Prováděcí pravidla harmonizace: –umožní vzájemné slučování sad PD nebo interakci služeb aniž by bylo nutné vyžadovat zvláštní úsilí ze strany obsluhy nebo stroje –Zahrnují definici, strukturu prostorových dat a způsob georeferencování

14 Interoperabilita sad a služeb/2 Pro sady I, II musí prováděcí pravidla harmonizace splňovat podmínky –Pravidla se vztahují k aspektům PD: společný systém jedinečných identifikátorů prostorových objektů vztah mezi prostorovými objekty klíčové atributy a odpovídající vícejazyčné tezaury běžně vyžadované v řadě tématických politik způsob výměny informací o časovém rozsahu dat způsob výměny informací o datových aktualizacích –Pravidla se navrhnou tak, aby byla zajištěna spojitost mezi Informacemi, které odkazují na tu samou polohou Informacemi, které odkazují na ten samý objekt zobrazený v různých měřítkách

15 Interoperabilita sad a služeb/3 časový harmonogram do 2 let od vstupu směrnice v platnost pro data I, (2009) do 5 let od vstupu směrnice v platnost pro data II, III (2012) Členské státy implementují nejpozději do dvou let!!! I2011 II, III2014 Členské státy zajistí aby sady shromážděné a aktualizované před více jak 2 roky po přijetí harmonizačních pravidel byly s nimi uvedeny v soulad

16 Síťové služby/1 Členské státy zřídí a budou provozovat služby dálkového přenosu dat, aby zpřístupnily metadata, sady a služby SDP budou zpřístupněny VO SDP budou zpřístupněny třetím stranám na základě jejich žádosti, pokud budou jejich sady a služby PD v souladu s prováděcími pravidly

17 Síťové služby/2 Členské státy zřídí a budou provozovat síť služeb pro sady a jejich služby, pro které byly v souladu se směrnicí vytvořena metadata: –Vyhledávací služby (vyhledání sad a služeb, zobrazení metadat) –Prohlížecí služby (zobrazit, procházet, zoomovat, překrýt sady; zobrazit vysvětlivky a obsah metadat) –Služby stahování (stažení kopií sad nebo částí) –Transformační služby –Služby „vyvolání služeb“ Služby musí být snadno použitelné a přístupné přes internet nebo jiného komunikačního prostředku dostupného veřejnosti

18 Síťové služby/3 Vyhledávací služby budou umožňovat vyhledávání podle: –Klíčová slova –Třídění sad a služeb –Kvalita a přesnost PD –Úroveň souladu s harmonizačními pravidly –Zeměpisná poloha –Podmínky přístupu k sadám a službám a podmínky použití –VO, které jsou pověřeny zpracováním, správou, údržbou, distribucí sad a služeb

19 Síťové služby/4 Členské státy zajistí aby služby vyhledávací a prohlížecí byly veřejnosti přístupné zdarma Pokud jsou služby stahování a vyvolání služeb zpoplatněny, musí členské státy zajistit, aby bylo možné použít služeb elektronického obchodu Komise zřídí a bude provozovat Geo-Portál ES (2009) Členské státy zajistí přístup ke službám prostřednictvím Geo-Portálu ES Členské státy mohou zajistit přístup k službám přes vlastní přístupová místa Komise stanoví prováděcí pravidla a zejména určí: –Technické podmínky služeb dálkového přenosu dat a služeb elektronického obchodu s ohledem na technol. pokrok, minimální výkonnostní kritéria těchto služeb (2007) –Povinnosti třetích stran při žádání zpřístupnění služeb dálkového přenosu dat (2007) (implementace členskými zeměmi 2009)

20 Dopady na členské státy Přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 2 let jejího vstupu v platnost. Sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

21 Odhadované náklady

22 Předpokládané přínosy

23 Literatura http://www.ec-gis.org/inspire/ http://inspire.jrc.it/ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council, establishing an infrastructure for spatial information in the Community (INSPIRE), EXTENDED IMPACT ASSESSMENT, Brussels, 23.7.2004 INSPIRE, Work Programme Preparatory Phase, 2005 - 2006


Stáhnout ppt "Directive INSPIRE Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing an infrastructure for spatial information in the."

Podobné prezentace


Reklamy Google