Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální vědy a regionální rozvoj/rozvoj venkova

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální vědy a regionální rozvoj/rozvoj venkova"— Transkript prezentace:

1 Sociální vědy a regionální rozvoj/rozvoj venkova
Jaký je přínos sociálních věd pro vás a co to znamená z hlediska rozvoje venkova/regionů

2 Analyzujme rurální/regionální rozvoj (co umožňují sociální vědy): Jasnější pochopení sociálního dění
Porozumění životu na venkově/v regionech (motivy jednání a ustavování řádu, institucionalizace činností, vztahy mezi lidmi a jejich úloha v životě venkova a v jeho rozvoji /sociální sítě, sociální kapitál/) utváří prostor pro úspěšný venkovský/regionální rozvoj (projekty budou odpovídat onomu životu). Sociální vědy mají řadu metod a technik, jak tento život sledovat.

3 Analyzujme rurální/regionální rozvoj (co umožňují sociální vědy): Uvědomění si odlišností
Uvědomění si kulturních odlišností (odlišnosti v hodnotách, normách a materiálních statcích) mezi městem a venkovem nebo mezi regiony (např. v představách lidí z regionů/venkova a mimo něj o čase a prostoru, představách o základních objektech a o základních typech objektů – mají vliv na motivy jednání a ustavování řádu, v představách o principech vzájemného působní jednotlivých elementů tvořících region/venkov – mají vliv na institucionalizaci činností a na základní typy vztahů mezi lidmi) nebo uvědomění si ekonomických či sociálních odlišností utváří prostor pro úspěšný venkovský/ regionální rozvoj (projekty budou „mluvit jazykem“ lidí, kterých se týkají a ne „jazykem“ jiných). Sociální vědy mají řadu metod a technik, jak tento život sledovat. Porovnání také ukazuje, proč je něco problémem

4 Hra Utvořte skupiny těch, co jsou z vesnice a těch, co jsou z města.
Napište vaše charakteristiky, představy o městě a o venkovu

5 Analyzujme rurální/regionální rozvoj (co umožňují sociální vědy): Lepší uvědomění si sebe sama (sebepoznání) Čím lépe poznáváme sociální dění a uvědomuje si kulturní rozdíly, tím lépe známe i sami sebe. Čím lépe známe sami sebe, tím méně s námi může někdo manipulovat a své znalosti můžeme využít pro umné připravení projektů rozvoje (umíme jednat, věříme si). Víme například, že sociální svět je námi konstruován.

6 Sociologický (sociální) konstruktivismus
Sociální konstruktivismus v opozici k sociálnímu objektivismu a naturalismu zdůrazňuje, že svět není sociálnímu aktérovi jako účastníkovi společenského života prostě objektivně dán, ale je neustále konstruován v procesu sociální interakce a sociální komunikace.

7 Sociologický (sociální) konstruktivismus
Významy na sociálních objektech nelze pouze odkrývat, jakoby v nich byly předem přítomny, ale významy jsou na objekty teprve kladeny sociálními aktéry. Jak se mění významy, které jsou objektům přisuzovány interpretačními a komunikačními aktivitami, mění se i povaha sociální skutečnosti.

8 Thomasův teorém Jestliže člověk definuje situace jako reálné, potom jsou reálné ve všech svých následcích

9 Příklad sociálního konstruktivismu a lepšího poznání sebe samých
Jak definovat region: Politicko administrativně Geograficko fyzikálně Demograficky Hospodářsky Sociálně kulturně Historicky Infrastrukturálně Environmenálně Sociálně geograficky a jiné

10 Hra Na příští seminář (27.3.) si přineste tento vypracovaný úkol:
V jednom odstavci ( znaků) charakterizujte region/obec, v němž žijete nebo kam jezdíte na dovolenou. Představte si, že máte napsat krátkou charakteristiku tohoto regionu/obce do propagačního materiálu (třeba pro turisty) nebo jej charakterizovat jej na www stránce, či jej krátce přiblížit ve své diplomové práci nebo v rozvojovém projektu (charakteristika prostředí) Maximálně jeden odstavec Neokazujte k jasným jedinečných charakteristikám (ne geografické názvy), ale typické charakteristiky

11 Hra Prezentujte vaše popisy obcí

12 Inspirujte se: Město „ABCD“ se rozprostírá na ploše 398 km2 a svou rozlohou patří mezi největší obce v republice. Pokrývá podstatou část stejnojmenného pohoří a je tvořeno 15 městskými částmi, které byly před rokem 1947 samostatnými sídly a postupně byly integrovány do jednoho celku. Dopravní osou celého území města je „Ulice svobody", kterou se návštěvník přibližně za jednu hodinu dostane z nejzápadnější městské části „X“ přes všechny další městské části (s výjimkou části „Y“) až na východní hranici města do městské části „Z“. Administrativním centrem města je „AAA“, které společně s městskými částmi „BBB“ a „CCC“ patří jako nejnavštěvovanější místa v daném městě (a regionu) a zároveň mezi nejvýznamnější centra cestovního ruchu v zemi. Město bylo založeno roce 1947 a má asi stálých obyvatel.

13 Na internetu nikdo neví, že jsi pes
Předpoklad stylu myšlení v sociálních vědách a vhodný způsob nacházení inovačních řešení sociálních problémů IMAGINACE Na internetu nikdo neví, že jsi pes

14 Imaginace (styl myšlení v sociálních vědách)
Příklad (PROČ?, JE TOMU SKUTEČNE TAK?) Styl práce v sociálních vědách umožňující „vidět za fasádu každodennosti“, rozbíjí zažité stereotypy a způsoby vnímání a interpretace světa, přináší jiné, nové, neotřelé, netriviální pohledy. Není algoritmická, ale je spojena se stylem myšlení Umožňuje vidět jevy a procesy v jejich souvislostech a vzájemných vztazích Umožňuje propojovat naše životy se životy předků a vidět do budoucna Vede k přemýšlení, zda je naše vysvětlení jediné možné Využití v přípravě projektů rozvoje, protože takto jim dodává přidanou hodnotu ve smyslu „třešničky na dortu“ (to co jiní nemají, a takto činí náš projekt kvalitnějším) – INOVATIVNOST

15 Co se zdá být zvláštní a proč?
Photo by Jindřich Streit, Břidličná, Czechoslovakia 1986

16 O koho se jedná, co pijí a proč?
Photo by Jindřich Streit, Arnoltice, Czechoslovakia 1985

17 Vypadá takto skutečně život a proč takto vypadá?
Photo by Jindřich Streit, Mladeč, Czechia 1996 (men), Huzová, Czechoslovakia 1989 (woman)

18 Photo by Jindřich Streit, Vajglov, Czechoslovakia 1988 (farm barn), Jászszentlászló, Hungary, 1995 (smoking)

19 Photo by Jindřich Streit, Těchanov, Czechoslovakia 1981 (man and child), Arnoltice Czechoslovakia, 1998 (on the road)

20 Photo by Jindřich Streit, Hutov, Czechoslovakia 1981

21 Úkol Projděte se po svém městě či vesnici, kde žijete, a dívejte se na své sídlo „jinak“. Osvoboďte se od každodennosti. Například: dívejte se do tváří lidí (co si myslí?) dívejte se na vyšší patra domů (jak vypadají) chovejte se jako turista, který chce něco vědět o místě, kde se nachází

22 Úkol Projděte areál ČZU a dívejte se na něj imaginativně. Překonejte každodennost vidění areálu. Napište, co Vás při takovém pohledu zarazilo (pozitivně či negativně). Co jste si poprvé uvědomili, že je jiné, než jste si mysleli či předpokládali, že má být? Kolem čeho jste dlouho chodili, aniž jste si všimli, že něco nějak vypadá (třeba je jiné, nebo, že něco někde vůbec je)? Ukažte, co Vás překvapilo a ještě jste si toho nevšimli. Podobně pokračujte pro místo Vašeho bydliště. Co jste si uvědomili, když se na ulice, kterými chodíte denně, podíváte jako cizinec, který třeba neumí česky a jde jimi poprvé? Co byste navrhli z hlediska dalšího rozvoje areálu ČZU a místa bydliště na základě Vaší imaginace (toho, co jste si uvědomili, že je jiné)? Zpochybňujte zažité stereotypy, kterými vnímáme a interpretujeme svět, v němž žijeme. Zapište si svá zjištění a pracujte s nimi v projektu, jestliže chcete

23 Analyzujme rurální/regionální rozvoj (co umožňují sociální vědy): Hodnocení dopadů projektů
S pomocí metod a technik sociálního výzkumu můžeme hodnotit to, jak daný projekt napomohl/nenapomohl rozvoji regionu, a to především z pohledu, jak lidé umí/neumí jednat, jaké sociální problémy vyřešil/nově způsobil – ustavil/narušil sociální řád. Jaké motivy vedly lidi k určitému jednání (odmítání projektu, jeho přijímání). Lze též sledovat sociální dopady projektů rozvoje (hodnocení však nedělají jen sociální vědci, ale i jiní odborníci a dokonce i laici– interdisciplinarita)

24 Typy hodnocení projektů/programů
Ex-ante hodnocení (přípravné) Mid-term hodnocení (průběžné, střednědobé) Ex-post hodnocení (závěrečné) (blíže viz skripta) Pro lepší pochopení je třeba analyzovat pojmosloví a procesy hodnocení (znalost procesu hodnocení napovídá, co je od programu očekáváno)

25 Způsoby hodnocení Schéma ukazuje vztah mezi projektem/programem a jeho hodnocením na různých stupních jeho implementace. Přerušované čáry ukazují sběr informací o výsledcích a dopadech, plné čáry ukazují dobu evaluace a jak její závěry zpětně působí na implementovaný program/projekt

26 Úkol Do příštího semináře je nutno se seznámit s následujícími pojmy a vztahy mezi nimi

27 Základní pojmy Vstupy (inputs):
zdroje mobilizované pro implementaci programu/projektu: finanční, materiální, právní a organizační zdroje Výstupy (output): co program/projekt financuje (např. vybavení, kulturní podniky) Dopady /vlivy/ (impacts): charakteristika programu/projektu ze středně a dlouhodobého hlediska. Jsou očekávané, neočekávané, pozitivní nebo negativní a závisejí také na vlivu vnějších faktorů; přímo i nepřímo podporovaní aktéři mohou být ovlivněni dopady programu/projektu.Dopady se objevují v určité době po skončení projektu (intermediate, střední) a jsou i dopady globálních (dlouhodobé směřující k udržitelnosti) Výsledek (result): okamžitý dopad, to co je přímo identifikovatelné v momentě, když byl konkrétní program/projekt uskutečněn. Je patrný ihned po dokončení projektu/programu.

28 Základní pojmy Kritérium (criterion)
charakteristika, na které je založeno posuzování. Musí být explicitně definováno. Opatření je obyčejně posuzováno na základě několika kritérií. Pro každé kritérium jsou definovány indikátory.

29 Základní pojmy Indikátor (indicator).
informace ve formě vhodné pro hodnocení, ukazuje účinky podpory. Pomáhá kvantifikovat a zjednodušit informace o komplexních jevech. Znamená mnohem více než pouhá “syrová” (tvrdá) data, na nichž jsou založeny. Získaná tvrdá („syrová“) data se musí zpracovat (agregovat, sumarizovat, analyzovat a syntetizovat): od údaje přes fakt k informaci. Sběrem získáváme data, která zpracováváme přes fakta do informací (např. kvantitativní povahy): tato zjištění mohou být analyzována a znovu přeformulovávána v podobě indikátorů, které vedou k evaluaci nebo k rozhodování Indikátory programu/projektu (IP) a indikátory kontextu (IK). Např. IP pro kritérium redukce nákladů může být poměr mezi náklady a obratem podniku. IP vztažený k příjmu v geografickém prostoru může být přirovnán k IK: např. hrubý příjem ze zemědělství v podporovaném podniku ve srovnání s hrubým příjmem ze zemědělství na celostátní úrovni. IP bývají propojeny s kritérii.

30 Logika podpory (intervence)
Hodnocení se zaměřuje na výsledky a dopady programu/projektu. Vidíte, jak jsou výsledky a dopady vztažené k cílům odvozeným z potřeb identifikovaných v regionu nebo v sektoru. Tyto potřeby jsou vztaženy k sociálně-ekonomickým nebo enviromnentálním problémům, na něž má být program reagovat. Během aktivit podporovaných programem vznikají výstupy a jsou dosahovány zamýšlené operační cíle. Výsledky jsou okamžitými dopady podpory (jinými slovy příspěvek operačních cílů cílům specifickým)

31 To, jak vypadají vztahy mezi vstupy, výstupy, výsledky a dopady se nazývá logikou intervence. Ukazuje, jak je podpora transformována do dopadů objevujících v určité době po skončení projektu (intermediate, střední) a dopadů globálních (dlouhodobých), jako jsou zlepšení podmínek života na venkově nebo v regionech, ochrana životního prostředí, atd. Rozpracování těchto záležitostí do tzv. logického diagramu (později) dopadů může pomoci vyjasnit, co a jak daný projekt nebo program podporuje. Logika podpory

32 Obyčejně se přímo identifikují výstupy a očekávané globální dopady programu, ale může být obtížné identifikovat, jak jsou výstupy transformovány do globálních dopadů. Logický diagram může pomoci vyjasnit střední dopady vznikající během podpory. Ukazuje příčinná spojení a popisuje, k čemu přispívají výstupy a z jakých opatření (projektů) vznikají dopady. Logika podpory

33 Zaměření specifických cílů i dopadů je odvozováno ze výsledků
Zaměření specifických cílů i dopadů je odvozováno ze výsledků. . Z nich se odvozují dopady objevující se po určité době po skončení projektu (intermediate) Později se objevují globální dopady. Globální (celkové) dopady jsou spojeny s celkovým cílem programu/projektu a dobře a odpovídají již předem identifikovaným potřebám, které vedly k implementaci programu. Mohou se ale také objevit neočekávané, možné negativní dopady. Logika podpory

34 Střednědobé (intermediate) dopady mohou být zřejmé hned, jakmile podporovaný projekt přivede k přímým dopadům, zatímco globální dopady mohou být zřejmé až později a mohou zasáhnout i na jiné nebo na více lidí, než jsou ti, kteří jsou přímo angažovaní v podporovaném projektu. Proto by i evaluace se měla zaměřovat i na dopady, které ještě nebyly vytvořeny Logika podpory

35 Rozvojový projekt JEHO LOGICKÁ VÝCHODISKA

36 Vztahy mezi nástroji v přípravě programů/projektů
Logika intervence (podpory) ukazuje, jak vypadají vztahy mezi problémem a potřebami, vstupy a výstupy, mezi výstupy, výsledky, odpady a cíli a celkové propojení všech elementů v projektu/programu. Na základě těchto vztahů vidíme, logiku vazeb (co čemu odpovídá).

37 Otázky (jak utvářet logický diagram)
Jak zjišťovat potřeby? Výzkum: jedná-li se o sociální záležitosti (viz dále), pak výzkum v sociálních vědách (nutnost znát metody a techniky) Jak formulovat cíle Jak zjišťovat výsledky (nejen sociální)? Jak zjišťovat „intermediate“ a globální dopady (nejen sociální)? Odpovědím předchází příklad

38 Použití imaginace při přípravě projektu
Sucho – kdy je sucho problémem (je každé sucho problémem?) Podpořte své argumenty!!

39 Příklad (horní a levá strana logiky podpory)
Definovat problém, který určuje potřeby: Problém: sucho Jak zjistíme, že je? Vztah k potřebám (co potřebujeme?) Obecný cíl (reaguje na potřeby): eliminovat sucho a přispět ke zlepšeným ekonomickým výsledkům a vyšším příjmům zemědělců Specifické cíle (účel): Zvýšit množství a kvalitu dodávané vody zemědělským podnikům Operační cíl (co konkrétně): Vybudovat zavlažovací kanály, zavlažovací potrubí, rezervoáry vody

40 Jak určit (kritérium) a měřit (indikátor) výstupy, výsledky a dopady programů a výsledky projektů
Jak hledat to, k čemu projekt dospěl, k čemu přispěl (pro projekty utváříme logický rámec vycházející z logiky podpory/intervence/ a logického diagramu dopadů vztažených k celému programu), nebo jak hledat výstupy, výsledky a dopady programů (pro programy utváříme logiku podpory /intervence/ a logický diagram dopadů) a jejich indikátory? Část odpovědi je v sociálních vědách a v jejich výzkumu

41

42

43 Co pro vás bylo nejkomplikovanější záležitostí v metodách a technikách výzkumu v sociálních vědách?

44 Příklad Kulturní aktivity na venkově -- téma Hypotéza
Venkované se méně zabývají kulturními aktivitami než lidé ve městě Otázka, jak měřit: Méně se účastní, Co to jsou kulturní aktivity, Kdo to jsou venkované Pracujte na těchto záležitostech

45 Operacionalizace Převod výzkumného problému do empiricky šetřitelné (testovatelné) podoby, proces transformace pojmů do podoby empirických indikátorů

46 Vztahy mezi nástroji v přípravě programů/projektů
Logika intervence (podpory) ukazuje, jak vypadají vztahy mezi problémem a potřebami, vstupy a výstupy, mezi výstupy, výsledky, odpady a cíli a celkové propojení všech elementů v projektu/programu. Na základě těchto vztahů vidíme, logiku vazeb (co čemu odpovídá).

47 Příklad (dolní a pravá strana logiky podpory)
Definovat nutné vstupy co bude potřeba - finance, materiál, právní záležitosti, organizace) Prováděné aktivity co budeme dělat (jaké aktivity budeme provádět) Výstupy vybudovaná zavlažovací síť, potrubí, kanály jak měřit kritéria a indikátory výstupů: Délka (kritérium), indikátor: km , Průtok (kritérium), indikátor: m3; počet vodních rezervoárů (kritérium) indikátor: množství: kapacita vodních rezervoárů (kritérium): indikátor: m3

48 Příklad (dolní a pravá strana logiky podpory)
Výsledky: voda dodávaná více zemědělským podnikům jak stanovit kritéria a měřit indikátory výsledků: počet podniků ovlivněných novým systémem (% ze všech), voda dostupná v nových oblastech rozloha nově zavlažovaných oblastí, % z obhospodař. půdy kvalita dostupné vody obsah znečištění nebo minerálů ve vodě v mg/m3, množství použité vody množství vody používané z nové sítě, včetně z přehrad v % z celkové kapacity

49 Příklad (dolní a pravá strana logiky podpory)
Dopady (intermediate, střední) zlepšení příjmů zemědělců vzhledem k zavlažování jak stanovit kritéria a měřit indikátory dopadů: hodnocení příjmů hospodářství reorientace systému pěstování obilovin % plodin ovlivněných zavlažováním, % typů plodin ovlivněná kvalita půdy, znečištění půdy rozloha půdy ovlivněná určitým typem znečištění v ha, vyčerpání zásob vody počet dnů s omezeným stavem vody v řece, snížené hladiny podzemní nebo povrchové vody)

50 Příklad (dolní a pravá strana logiky podpory)
globální dopady zlepšení příjmů zemědělců, jak stanovit kritéria a měřit indikátory dopadů porovnání příjmů před započetím projektu a v určité době po jeho ukončení (% zvýšení příjmů, srovnání s celostátním růstem, časové řady) dopady na tržní saldo u zavlažovaných plodin porovnání se saldem před započetím projektu (% nárůstu prodaných plodin, časové řady) dopady na životní prostředí (voda, půda) srovnání s kvalitou vody a půdy před započetím projektu ve všech měřitelných indikátorech

51 Příklad (dolní a pravá strana logiky podpory)
globální dopady dopady na biodiverzitu a na krajinu jak měřit dopady (často obtížně měřitelná kvantita, nutné kvalitativní ukazatele) např. výskyt či úbytek určitých druhů zvířat (nárůst, pokles) ve srovnání se situací před projektem, subjektivní pocit obyvatel, hodnocení krajiny

52 Vztahy mezi nástroji v přípravě programů/projektů
Logika intervence (podpory) ukazuje, jak vypadají vztahy mezi problémem a potřebami, vstupy a výstupy, mezi výstupy, výsledky, odpady a cíli a celkové propojení všech elementů v projektu/programu. Na základě těchto vztahů vidíme, logiku vazeb (co čemu odpovídá). Ta je dále detailizována v následujících dvou „logikách“

53 Vztahy mezi nástroji v přípravě programů/projektů
Logický diagram dopadů (LDI) je důležitý pro hodnocení projektu/programu. Po jeho sestavení vidíme, co se bude konkrétně hodnotit. Ukazuje příčinná spojení mezi výstupy, výsledky a dopady a umožňuje uvažovat o jejich indikátorech

54 Vztahy mezi nástroji v přípravě programů/projektů
Logický rámec (LOGFRAME) stručně shrnuje celý projekt. Představuje přenesení logiky intervence (podpory) a logického diagramu indikátorů do konkrétního projektu. Ukazuje logiku postupu projektu od cílů přes účely až k výsledkům a dopadům. Přibližuje též prováděné aktivity. To vše rámuje do ověřitelných ukazatelů (indikátorů) spolu s uvedením jejich zdroje (metoda získání). Je založen na vztahu příčiny a důsledku

55 Příklad logického rámce projektu

56 Příklad logického rámce projektu

57 Příklad logického rámce projektu

58 Projekty/programy rozvoje a problematika „sociálního“ (např
Projekty/programy rozvoje a problematika „sociálního“ (např. sociální dopady projektu Hodnotí také sociální dopady, výsledky a výstupy projektu (např. jak projekt podpořil sociální kohezi (tj. interakce), jak umožnil lidem lépe umět jednat, jak přispěl u udržení řádu společnosti.

59 Operacionalizace s pomocí sociologické imaginace umožňuje nacházet kvantitativní vyjádření (měřitelnou podobu) sociálních jevů Jak měřit sociální dopady výstavby nového chodníku (co je výstup, výsledek a dopad) Výstup: chodník Výsledek: příjemnější chůze po obci (proč jsme jej stavěli - účel), rychlejší dobrání se cíle Co a jak měřit (indikátory): počet lidí, kteří jej používají (zvýšení, snížení), doba, za jakou se dobereme cíle Dopady: (intermediate) omezení nehodovosti, zvýšení bezpečnosti (global): zvýšení kvality života v obci Co a jak měřit (indikátory): počet dopravních nehod s účastí chodců ve srovnání s (IK), charakter dopravních nehod a stupeň jejich závažnosti, celková spokojenost lidí v obci (zdroj -- jak měřit

60 Hra Utvořte skupiny a řešte následující příklady

61 Hledejte sociální výstupy, výsledky a dopady zavádění nových technologií a indikátory těchto výstupů, výsledků a dopadů. Použijte logický diagram dopadů

62 Hledejte sociální výstupy, výsledky a dopady zavádění nových pracovních míst (sociální dopady sociálních dopadů) a indikátory těchto výstupů, výsledků a dopadů. Použijte logický diagram dopadů (LDI)

63 Příprava projektů s ohledem na sociální aspekt (jsou podporovány ze sociálně orientovaných programů)

64 Příklad logického rámce rozpracovaného v ČR viz příloha č. 13

65 K následujícím problémům rozpracujme logické rámce a logické diagramy dopadů (LDI), hledejme pouze sociální kritéria a jejich indikátory (jak ovlivňují jednání, interakce, sociální řád a motivy jednání) nízké a nestálé příjmy zemědělců kvalitní potraviny odlehlost oblasti odumírající lesy zdlouhavé jednání katastru nemovitostí


Stáhnout ppt "Sociální vědy a regionální rozvoj/rozvoj venkova"

Podobné prezentace


Reklamy Google