Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. Management v informační společnosti  Informační společnost – společnost, kde kvalita života i perspektivy sociálních změn a ekonomického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMAČNÍ SYSTÉMY. Management v informační společnosti  Informační společnost – společnost, kde kvalita života i perspektivy sociálních změn a ekonomického."— Transkript prezentace:

1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY

2 Management v informační společnosti  Informační společnost – společnost, kde kvalita života i perspektivy sociálních změn a ekonomického rozvoje v rostoucí míře závisí na informacích a jejich využití;  Informační společnost bývá považována za součást tzv. třetí vlny rozvoje lidské civilizace (agrární, industriální, informační vlna);  Využití počítačů, jejich propojení s telekomunikacemi, ale i dalšími prostředky moderních informačních technologií (dále jen „IT“) ve stále rostoucí míře ovlivňují náš život, Doba přináší podstatně náročnější potřebu komplexního pochopení úlohy informací a s nimi propojených vlivů,  Turbulentní doba dneška vyžaduje řízení informací, zejména s ohledem na: obsah, kvalitu, čas, formu poskytnutí dat, Informační management – integrující disciplína, která z manažerských a systémových pohledů zkoumá, projektuje a využívá kvalitativně nových možností práce s informacemi; Klíčovým nositelem inovačních proměn jsou informace.

3 Management v informační společnosti  Informační technologie tvoří integrace šesti skupin prvků: hardware počítačů, software počítačů, komunikační sítě (networks), pracovní stanice (workstations), robotika (robotics), inteligentní čípy (smart chips).

4 Management v informační společnosti  Porozumět informacím, pracovat s informacemi, využívat informace – to jsou stěžejní nároky kladené informační společnosti na manažery!  Pod pojmem „informace“ budeme rozumět poznatky, které uspokojují konkrétní subjektivní informační potřeby svého příjemce.  Soubor uspořádaných dat označujeme jako databázi.

5 Vymezení pojmu informace  Nositelem informace jsou data (text, zvuk, obraz a další smyslové vjemy získávané např. pomocí hmatu, atd.), obecně jde o data, kterým je přisouzen určitý význam.  Informace jsou výsledkem poznání a myšlení, které opětovně iniciuje tvořivé myšlení a následné jednání  Informace mají individuální hodnotu a subjektivní charakter (hodnotu jím přisuzuje jejích uživatel především na základě svých znalostí)  Informace (znalosti) jsou zdrojem se specifickými vlastnostmi, je to zdroj obnovitelný (nepodléhá spotřebě), sám se generuje. Čtyři soudobé základní zdroje (faktory, činitele):  půda  práce  kapitál  znalosti (informace)

6 Vymezení pojmu informace  Informace snižují úroveň neurčitosti v rozhodování  Informace jsou stavebním kamenem pro znalosti manažerů a tím jedním z klíčových faktorů úspěchu  Informace jsou „mocenským zdrojem“ - kdo má potřebné informace v předstihu před ostatními, může získat výraznou konkurenční výhodu, vyhnout se krizím  Vlastnosti užitečné informace:  včasnost  přesnost  úplnost

7 Informace jako zdroj organizace na správné místě ve správný čas ve správné kvalitě ve správném množství za správnou cenu Informace jako předmět logistiky informace jako základní zdroj informace jako základní zdroj kritérium ekonomické efektivity kritérium ekonomické efektivity kritérium účelnosti, účinnosti a efektivity rozhodování kritérium účelnosti, účinnosti a efektivity rozhodování

8 SIGNÁLY DATA ZPRÁVY INFORMACE Myšlení – vytváření konceptuálních modelů světa Administrativa (média, …) Manažeři (rozhodující lidé) Technici, inženýři (tvůrci IS) Syntaxe: vhodné signály prezentující symboly a sekvence symbolů Sémantika: přiřazování obsahu sekvencím symbolů Pragmatika: zprávám je přiřazován význam a smysl Lidské poznání FYZIKÁLNÍ SVĚT Vývoj informace k využití v managementu a podnikání

9

10 Informace jako zdroj organizace Možnosti (cesty) získávání informací: a) legální cestou – z oficiálních zdrojů – od úřadů (ze zákonů,norem, předpisů, atd.)  od nadřízených  od podřízených a spolupracovníků  z masmédií  svépomocně; b) pololegální cestou – ze zdrojů, kde sice nejsou oficiální, veřejně dostupné informace, ale s jejich „odcizováním“ se počítá a trpí se to, c) nelegální cestou – výstavy, výstavní trhy, přehlídky, atd. - přetahováním (tunelováním)mozků, - krádeži, - špionáži Jednou za základních povinnosti manažera je zajistit “informační dostatečnost“ pro řízenou organizaci!

11 Systémy – obecně - základní pojmy Systém – účelově definována množina prvků a vazeb mezi nimi, jež vykazuji jako celek určité vlastnosti, resp. chování. Prvek – nedělitelná část celku, Vazba – přímé (nezprostředkované) spojení mezi dvěma prvky nebo jejich množinami, Struktura systému – skladba či způsob uspořádání prvků a vazeb, Okolí systému – účelově definovaná množina prvků, které nejsou součásti uvažovaného systému, ale mají k němu podstatné vazby, Vstup - množina vazeb nebo proměnných veličin, jejichž prostřednictvím okolí působí na systém, popř. jeho části, Výstup –množina vazeb nebo proměnných veličin, jejichž prostřednictvím systém působí na okolí.

12

13 Informační systémy v manažerské praxi Informační systém (dále jen IS) – účelové uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými zdroji a procedurami jejich zpracování, a to včetně technologických prostředků. Informační systémy používané v manažerské praxi mohou mít různou úroveň a různý způsob užívání. Když pomineme diáře či jiné „time managery“, obvykle jde kapacitně i operačně dokonalé systémy, jejichž součásti je vhodné hardwarové a softwarové vybavení. Obvyklým manažerským požadavkem na IS je, aby hospodárně, včas a na správných místech fungování organizace poskytovaly datové zdroje. Podstatné jsou přitom hlediska zajištění: kvality a obsahu datových zdrojů, časových nároků na disponibilitu datových zdrojů a nároků na vhodnou formu poskytování datových zdrojů,

14 Informační systémy a podnikání IS organizace (podniku) je zpravidla tvořen třemi složkami (subsystémy): 1) Subsystém formalizované práce s informacemi prostřednictvím IT; 2) Organizačně-správní subsystém šíření informací (formální) – např. rozdělovníkem, určení lidé dostávají zápisy z porad, apod.; 3) Subsystém formálně nevymezených informačních toků a znalosti jednotlivých pracovníků.  Informační systém podniku je účelové uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými zdroji a procedurami jejich zpracování, a to včetně technologických prostředků.

15 Shromáždění zpracování Shromáždění zpracování Abstrahování Indexování Hodnocení Uchování Šíření Zpracování informací Funkce informačních systému na podporu rozhodování Využívání informací Využívání informací Určení informačních potřeb Určení informačních potřeb

16 Manažerské informační systémy Pod pojmem MIS budeme rozumět formální, na počítačích založený informační systém, určený k výběru a integraci dat z různých zdrojů za účelem včasného poskytování informací potřebných pro manažerské rozhodování Hierarchie MIS: - systémy datových transakcí (OIS – Office Information Systém,TPS – Transaction Processing System) – představují nejjednodušší manipulaci s daty, - klasické manažerské informační systémy (MIS – Management Information System, DSS – Decision Support System) – systémy určené pro podporu rozhodování, - systémy pro podporu vrcholového vedení (EIS – Executive Information Systém) - systémy interní i externí komunikace (intranet, internet, extranet)

17 Hierarchie informačních systémů - vztah k úrovni řízení - vrcholový management vrcholový management základní management základní management střední management střední management TPS MIS EIS executive information systems management information systemms transaction processing systems DSS - systémy pro podporu rozhodování Systémy interní i externí komunikace

18 Informace a strukturalizace problémů TOP manag. Střední management Operační (základní) management malá míra strukturalizace Pohybuje se v proměnlivém prostředí polostrukturovaných problémů a úloh – značné nároky na znalosti Sdílí komplexitu a turbulenci prostředí, pracuje s velkou neurčitostí (nestrukturované problémy a úlohy) a s velmi vysokými nároky na vlastní znalosti a s relativní volností interpretace informace Relativně jednoduché, dobře strukturované problémy a úlohy – vystačí s úzce specializovanými znalostmi velká

19 Komponenty organizace a jejich vztahy pro návrh IS technologie strategie hranice organizace Turbulentní podnikatelské prostředí struktura lidé a jejich role manažerské procesy podniková kultura

20

21 neúmyslné úmyslné Ochrana informací jako základního zdroje se svojí cenou Ochrana informací jako základního zdroje se svojí cenou zneužití informací (dat) zneužití informací (dat) znehodnocení informací (dat) znehodnocení informací (dat) zaměření obchodní tajemství státní tajemství osobní údaje opatření organizační personální technické programové datové zdroje nositelé informací „Průmyslová bezpečnost“ Ochrana citlivých informací

22 Životní cyklus informačního systému Čtyři etapy životního cyklu počítačově orientovaného informačního systému: úvodní studie analýza a návrh systému implementace provoz a údržba 1 Úvodní studie – cílem je zpracování „úvodního projektu“. Vychází z informačních potřeb pro dosažení strategických cílů organizace i cílů dílčích funkčních oblastí, které by měly být propojeny. Měla by obsahovat Ekonomická kritéria kvality a finanční návratnosti Variantnost scénářů realizace IS z hlediska:  technického  organizačního,  personálního  ekonomického  vývoje vazeb komponentů a nezbytných faktorů fungování organizace (ekonomika zdrojového zajištění)

23 Životní cyklus informačního systému 2. Analýza a návrh IS Cílem druhé etapy je „specifikace systému“, který obsahuje logický návrh IS pro tvorbu SW a databází Vychází ze současného stavu, poslání, cílů a funkcí. Přitom se používá strukturované metodologie (systémová uspořádanost, přehlednost, možnost kontroly), jejíž součástí je: Funkční analýza – analýza procesů a činností, jejich informačních potřeb, zdrojů a informačních toků Datová analýza – analýza požadovaných dat a jejich strukturu 3. Implementace IS Cílem třetí etapy je uvedení IS do funkčního stavu V rámci zkušebního provozu se provádí testování a odladěný IS je i předmětem auditu

24 Životní cyklus informačního systému 4. Provoz a údržba IS Cílem uspokojování informačních potřeb uživatelů implementovaného IS Průběžná aktualizace (doplňování, rozšiřování) IS vyplývající: ze změn interního i externího podnikatelského prostředí (ekonomického, legislativního, sociálního,…) z rozvoje manažerského poznání (nové metody, techniky, názory, …) z rozvoje informačních technologií (nových HW a SW možností) z měnících se požadavků uživatelů na IS Pokud je překročena určitá úroveň inovativních změn jde o tvorbu nového IS a nastupuje nový cyklus 4 vývojových fází


Stáhnout ppt "INFORMAČNÍ SYSTÉMY. Management v informační společnosti  Informační společnost – společnost, kde kvalita života i perspektivy sociálních změn a ekonomického."

Podobné prezentace


Reklamy Google