Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojďme spolu objevovat skryté talenty Vašich dětí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojďme spolu objevovat skryté talenty Vašich dětí"— Transkript prezentace:

1 Pojďme spolu objevovat skryté talenty Vašich dětí
NADANÉ DĚTI Pojďme spolu objevovat skryté talenty Vašich dětí

2 O kolika dětí asi hovoříme
Je pravděpodobné, že 20% dětí by mohlo mít nějaký talent, ať už umělecký, sportovní, či v oblasti rozumového nadání: 2 - 3% mimořádně nadaných – IQ nad 130 10% mírně nadaných – IQ )

3 Proč se nadaným dětem věnovat
Jsou naše budoucnost Bez podpory nemusí dosáhnout výjimečné úrovně schopností (nevyužijí potenciál) Mají specifické potřeby v oblasti emocionální a sociální (asi každé 5. dítě má tyto potíže) Prevence poruch chování Jsou více ohroženy šikanou

4 Legislativní zakotvení
Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vyhláškou č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a Vyhláška č. 147/2011 Sb, která mění vyhlášku 73/2005 Sb.

5 Mimořádně nadaným žákem se pro účely této vyhlášky rozumí jedinec,
jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Diagnostikují školská poradenská zařízení: PPP a SPC

6 Identifikace nadaných dětí
Skupina těchto dětí je značně heterogenní, není jednoznačné vodítko, jak tyto děti identifikovat. V pedagogické praxi nám pomáhá: pedagogická zkušenost dlouhodobé pozorování žáka a sledování jeho výkonnosti, známek didaktické testy posuzovací škály soutěže rozbor portfolia

7 Kognitivní charakteristiky
Objevuje se rané čtení a široký slovník Přitahují je abstraktní pojmy, správně zobecňují Zajímají se o příčiny a následky, mají schopnost vidět vztahy mezi věcmi a myšlenkami (i neobvyklé) Mají rozvinuté kritické myšlení, což vede velmi často k pochybování i sebekritice Projevy nezávislosti v myšlení

8 Velmi snadno a rychle se učí, mají rychlý vzhled do problémů.
Jsou zvídavé, touží po vědění, nadchnou se pro určitá témata, která studují do hloubky – vesmír, příroda, historie, matematika Mají rádi logické a strategické hry Projevují intelektuální hravost, rádi rozehrávají fantazii a imaginaci Snaží se hledat své vlastní odpovědi na otázky Obvykle mají vynikající paměť, jsou velmi dobří pozorovatelé, pamatují si detaily

9 Nekognitivní charakteristiky
Jsou velmi aktivní, vitální, čilé – vytváří v tomto ohledu tlak na své okolí Mají potřebu volnosti a aktivity Mají potřebu emocionální podpory a emočního přijetí Převažuje vnitřní motivace nad vnější. Jsou velmi vytrvalé, mají zálibu v nových věcech, rády diskutují. Snadno hledají pro své chování zpětná zdůvodnění a obrací situaci Jsou citlivé na smyslové podněty Někdy mají svůj smysl pro humor Mohou být perfekcionističtí – vyžaduje přesnost Mívají potíže se sebedůvěrou a sebepojetím

10 Některé problémy nadaných dětí (cca 10-15% nadaných dětí):
Osamocenost, izolovanost, uzavřenost Zvýšená senzitivita až přecitlivělost Problémy s negativním sebepojetím, podceňováním se Pocity odlišnosti, jinakosti Nevyrovnaný vývoj (např. časný čtenář, ale má těžkosti v psaní) Nenaučili se učit Multipotencionalita Dominantní a agresivní chování u dětí, které nejsou dostatečně rozvíjeny a nudí se

11 Děti s dvojí výjimečností
s Aspergerovým syndromem s ADHD (dítě hyperaktivní a nepozorné) a s poruchami chování  se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) poruchami zraku, sluchu, tělesným postižením

12 Možnosti organizace vzdělávání s nadanými dětmi ve škole:
Péče o nadané dítě v rámci běžné třídy Nadané děti, které odchází na určité předměty do jiných tříd V jedné třídě soustředit více nadaných dětí Speciální třídy pro nadané děti v běžné škole

13 Akcelerace učiva předčasné zahájení šk. docházky, přeskočení ročníku, absolvování např. určitého předmětu ve vyšším ročníku matematiku Obohacování osnov rozšiřuje a prohlubuje učivo Umožňování podrobnějšího studia určitých témat a následně prezentaci těchto získaných znalostí ostatním dětem. Využívat projektového vyučování (individuální, skupinové projekty – měsíční, pololetní, roční apod.) Pomoc slabším žákům Realizace besed se zajímavými osobnostmi Školní časopis Exkurze, návštěva zajímavého místa, pracoviště

14 Zásady práce s nadanými dětmi:
Umožnit pracovat rychlejším tempem Méně procvičování, umožnit postup dopředu Náročnější výuka, výuka v souvislostech Nezávislost, samostudium Kreativní myšlení a divergentní úkoly Kontakt s intelektovými vrstevníky Zkušenostní učení (zdůrazňuje aktivní roli žáka) Umožnit ranou specializaci v rámci výuky Opora o vlastní zájmy

15 Tvorba IVP Je věcí a odpovědností školy a měla by být společným dílem všech zúčastněných: třídní učitel, učitelé jednotlivých předmětů, výchovný poradce, školní psycholog a speciální pedagog, popř. pracovníci školských poradenských pracovišť O vytvoření IVP žádají rodiče dítěte Lze vypracovat IVP i pro dítě, které neprošlo školským poradenským zařízením.

16 IVP má obsahovat Závěr pedagogicko-psychologické diagnostiky, která blíže popisuje oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby žáka Údaje o evidenci žáka v některém ze školských porad. zařízení Vzdělávací model (akcelerace, obohacování či kombinace) Časové a obsahové rozvržení učiva, preferenci konkrétních metod (např. projektové úkoly), způsob zadávání a plnění úkolů a způsob hodnocení a klasifikace. Seznam nezbytných pomůcek, učebnic, materiálů, které jsou nad rámec běžných materiálů Určení osoby ve škole, která zodpovídá za plnění IVP, popř. seznam osob, které budou na vzdělávání participovat Předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků (na materiály, pomůcky, učebnice spod.)

17 Internetové odkazy:

18 Děkuji za pozornost Kontakt:


Stáhnout ppt "Pojďme spolu objevovat skryté talenty Vašich dětí"

Podobné prezentace


Reklamy Google