Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje"— Transkript prezentace:

1 Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje
Podtitul: Je potřeba a je možné zlepšit kvalitu ovzduší ve Středočeském kraji? Ing. Jiří Morávek Ascend, s.r.o. Korunní 18, Praha 2 Ing. Jiří Morávek

2 Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje
Struktura prezentace Úvod (emise a imise, zdroje znečišťování ovzduší) Emisní a imisní situace Středočeského kraje Vlivy na kvalitu ovzduší v obcích Možnosti obcí ke zlepšení stavu ovzduší Možné zdroje financování Co nás čeká? Výhled legislativní úpravy Ing. Jiří Morávek

3 Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje
Úvod do problematiky Emise – znečišťující látky vypuštěné do ovzduší ze zdrojů znečišťování ovzduší regulace zejména přes emisní limity a emisní stropy Imise – úroveň znečištění ovzduší regulace zejména přes imisní limity a další typy limitních hodnot Stacionární zdroje emisí Energetické zdroje (elektrárny a teplárny + lokální topeniště) Technologické zdroje (průmyslové a zemědělské provozy) Spalovny odpadů Fugitivní zdroje (např. neupravené plochy) Mobilní zdroje emisí Silniční a nesilniční dopravní prostředky se spalovacím motorem (včetně stavebních, zemědělských a lesnických strojů) Přenosná zařízení se spalovacími motory Ing. Jiří Morávek

4 Proč chráníme vnější ovzduší ?
Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje Proč chráníme vnější ovzduší ? Znečišťující látky mají negativní vliv na lidské zdraví a na životní prostředí Problémové znečišťující látky z pohledu kvality ovzduší jsou: Menší prachové částice (PM10 a PM2.5) Troposférický ozón (vzniká z oxidů dusíku a těkavých organických látek) Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) Těžké kovy (olovo, arsen, kadmium, nikl) Hlavní znečišťující látky z pohledu emisí jsou: Oxidy dusíku NOX Oxid siřičitý Těkavé organické látky Amoniak Ing. Jiří Morávek

5 Emisní situace - Středočeský kraj
Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje Emisní situace - Středočeský kraj U tuhých znečišťujících látek (TZL), oxidu siřičitého (SO2), oxidu uhelnatého (CO) a těkavých organických látek (VOC) od 2003 klesající trend, u oxidů dusíku (NOX) a amoniaku (NH3) stagnace. V případě TZL, NOX a CO dochází k poklesu podílu stacionárních zdrojů a nárůstu podílu mobilních zdrojů na celkových krajských emisích. Zdrojová struktura v případě SO2, NH3 a VOC zhruba (s výkyvy) konstantní. Zdrojová struktura emisí se u všech sledovaných látek liší od republikového průměru; podíl emisí TZL, NOX a CO z mobilních zdrojů je znatelně vyšší než republikový průměr. Původ je v enormní dopravní zátěží území Středočeského kraje, kterým prochází veškeré pozemní spojení s hlavním městem a velmi významný podíl tranzitní nákladní dopravy v severojižním i západovýchodním směru. Největší zdroje emisí ve Středočeském kraji: ČEZ a.s., Elektrárna Mělník, Energotrans a.s., Elektrárna Mělník a ECK Generating, s.r.o., Elektrárna Kladno Ing. Jiří Morávek

6 Kvalita ovzduší ve Středočeském kraji
Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje Kvalita ovzduší ve Středočeském kraji Středočeský kraj patří v rámci ČR mezi středně až více zatížené kraje. Nejvýznamnějším problémem kraje je nedodržování limitů pro PM10 a B(a)P Cílový imisní limit pro ozón je, stejně jako v celé ČR, překračován na většině území kraje. V malém rozsahu jsou zjišťovány nadlimitní hodnoty pro oxid dusičitý a arsen. Kvalita ovzduší je dlouhodobě nejhorší na Kladensku a v Berouně, významnější problémy se dále objevují v Mladé Boleslavi a v Příbrami. Ing. Jiří Morávek

7 Kvalita ovzduší ve Středočeském kraji v r. 2006
Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje Kvalita ovzduší ve Středočeském kraji v r. 2006 Zdroj: ČHMÚ denní průměry PM10 Ing. Jiří Morávek

8 Kvalita ovzduší ve Středočeském kraji v r. 2006
Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje Kvalita ovzduší ve Středočeském kraji v r. 2006 Zdroj: ČHMÚ roční průměr PM10 Ing. Jiří Morávek

9 Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje
Kvalita ovzduší ve Středočeském kraji v r. 2006 Zdroj: ČHMÚ roční průměr B(a)P Ing. Jiří Morávek

10 Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje
Kvalita ovzduší ve Středočeském kraji v r. 2006 Zdroj: ČHMÚ roční průměr NO2 Ing. Jiří Morávek

11 Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje
Kvalita ovzduší ve Středočeském kraji v r. 2006 Zdroj: ČHMÚ roční průměr As Ing. Jiří Morávek

12 Kvalita ovzduší ve Středočeském kraji v r. 2006
Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje Kvalita ovzduší ve Středočeském kraji v r. 2006 Zdroj: ČHMÚ oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší - OZKO Ing. Jiří Morávek

13 Co nejvíce ovlivňuje ovzduší v obcích a co s tím lze dělat ?
Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje Co nejvíce ovlivňuje ovzduší v obcích a co s tím lze dělat ? Problémy: zejména částice PM10, dále benzo(a)pyren a ozón Příčiny: zejména lokální topeniště a doprava Opatření: Změna způsobu vytápění * Úspory a efektivnější využívání energie * Vymístění dopravy z obcí (obchvaty) Zvýšení plynulosti dopravy v obci * Úprava a pravidelný úklid potenciálně prašných ploch Rozvoj zeleně * * Opatření vedou zároveň k omezení emisí oxidu uhličitého Ing. Jiří Morávek

14 Možnosti obcí ke zlepšení stavu ovzduší
Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje Možnosti obcí ke zlepšení stavu ovzduší Kompetence obcí vyplývají především z § 50 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (v platném znění), k němuž bylo vydáno 13 prováděcích předpisů Kompetence a možnosti obcí jsou spíše omezené – zejména ve vztahu k povolování a regulaci zdrojů Obec může ovlivnit zejména výši emisí z vytápění veřejných budov a budov provozovaných výhradně za účelem podnikání a dále emise VOC z malých provozů užívajících organická rozpouštědla (např. lakovny či chemické čistírny) a emise TZL z ostatních zdrojů (např. skládky sypkých materiálů) Emise z těchto zdrojů může i zpoplatnit Obec na druhé straně v podstatě nemá přímou možnost ovlivnit způsob vytápění domácností; nejlepším řešením proto je zajistit a občanům nabídnout možnost alternativního způsobu vytápění (CZT, plynofikace) Ing. Jiří Morávek

15 Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje
Možnosti obcí ke zlepšení stavu ovzduší Seznámit se s Krajským programem snižování emisí Středočeského kraje a Integrovaným krajským programem ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje a s navazujícím Programovým dodatkem – vazba na finanční zdroje! Seznámit se s kvalitou ovzduší v obci a specifikovat zdroje a další faktory, které na ni mají největší vliv (informace lze získat na portálu ČHMÚ nebo ve Věstníku MŽP s vymezením OZKO) Informovat občany o stavu ovzduší, o vlivu jednotlivých faktorů, seznámit je se zdravotními riziky, plynoucími ze znečištěného ovzduší a vysvětlovat jim nutnost omezování emisí Věnovat vysokou pozornost vydávání stanovisek dle ustanovení § 50, odst. 1, písmeno a) (kolaudační řízení u malých zdrojů) Pracovat uvážlivě v oblasti kontrol a případných sankcí, přednostně se zaměřit na ty zdroje, jejichž vliv na kvalitu ovzduší v obci je prokazatelně významný Ing. Jiří Morávek

16 Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje
Možnosti obcí ke zlepšení stavu ovzduší Využívat možnosti vyměření poplatku a při stanovování výše poplatku z malých spalovacích zdrojů se orientovat zejména podle příspěvku zdroje k emisím tuhých znečišťujících látek (TZL) a k imisní zátěži okolí Pokud je kvalita ovzduší skutečným problémem je vhodné zvážit přípravu místního programu ke zlepšení ovzduší, stejně tak je tento program vhodný, pokud se obec chystá ve větší míře čerpat podporu z prioritní osy 2 OPŽP Zákaz spalování některých paliv je (energetické hnědé uhlí, proplástky, atd.) je spíše deklaratorní, neboť tato paliva již nejsou v běžné distribuční síti Ing. Jiří Morávek

17 Možné zdroje financování - OPŽP
Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje Možné zdroje financování - OPŽP Operační program Životní prostředí. Problematiky ochrany ovzduší se přímo dotýká Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a nepřímo také Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, prioritně zaměřena na omezování emisí skleníkových plynů Informace o možnostech podpory a vyhlašovaných výzvách k podávání žádostí na stránce Je vhodné je průběžně sledovat! Výzva k podávání žádostí o podporu v rámci Prioritní osy 2 bude vyhlášena v období říjen až listopad 2008 Výzva k podávání žádostí o podporu v rámci Prioritní osy 3 bude vyhlášena v období leden až únor 2009 Ing. Jiří Morávek

18 Možné zdroje financování - OPŽP
Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje Možné zdroje financování - OPŽP Oblast podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT, Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT, Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů Oblast podpory 2.2 – Snižování emisí rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx a prachových částic, rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí NOx nebo prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOx nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů, záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší Ing. Jiří Morávek

19 Možné zdroje financování
Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje Možné zdroje financování Středočeský kraj má svůj vlastní Krajský fond životního prostředí. V oblasti ochrany ovzduší a klimatu je podpora v současné době zaměřena na spolufinancování projektů, podpořených v rámci Operačního programu Životní prostředí Podporu projektů v oblasti místní dopravní infrastruktury, které mohou významně přispět ke zlepšení kvality ovzduší, lze získat prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy Informace lze získat na webové stránce kraje. Doporučujeme průběžně sledovat! Ing. Jiří Morávek

20 Co nás čeká? (změny v legislativě)
Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje Co nás čeká? (změny v legislativě) Nová legislativa ES V platnost vstoupila nová směrnice pro kvalitu ovzduší, která navíc obsahuje regulaci PM2.5 připravuje se nová směrnice o národních emisních stropech pro rok přinese zpřísnění stávajících hodnot Česká republika již obdržela první dopis EK ohledně porušování legislativy ES Nový zákon o ochraně ovzduší a nové prováděcí právní předpisy Návrh je ve stadiu diskuse, letos by měl být předložen vládě. Vedle povinné transpozice nové směrnice ES je předpokládána změna v přístupu ke zdrojům, které bude možné více regulovat v závislosti na kvalitě ovzduší, a zároveň se připravuje stanovení podmínek na všechny malé spalovací zdroje Vzhledem k tomu, že prováděcí právní předpisy jsou téměř kompletně připraveny nově, nebudou se zásadně měnit, spíše zjednodušovat Ing. Jiří Morávek

21 Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje
Děkuji za pozornost Ing. Jiří Morávek


Stáhnout ppt "Ochrana ovzduší a klimatu v obcích Středočeského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google