Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biostatistika 10. přednáška Aneta Hybšová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biostatistika 10. přednáška Aneta Hybšová"— Transkript prezentace:

1 Biostatistika 10. přednáška Aneta Hybšová email: kurz.biostatistika@gmail.com

2 Náplň kurzu 1. Úvod do biostatistiky. Význam biostatistiky v biologii a v učitelství. Biostatistický znak, náhodná veličina. 2. Analýza jednorozměrných biostatistických dat, četnosti, střední hodnota, charakteristiky variability, grafické zobrazení. Grafy, tabulky. 3. Vícerozměrná biostatistická data. Základní a výběrový soubor v biostatistice. 4. Testování hypotéz v biostatistice, vybrané parametrické a neparametrické testy, testovací kritérium, kritická hodnota. T-testy, F-test, Mann-Whitneyův pořadový test, Wilcoxonův test, znaménkový test. 5. Měření závislosti mezi kvantitativními a kvalitativními proměnnými (jednoduchá a vícenásobná regresní a korelační analýza, jednorozměrná analýza rozptylu, analýzy v kontingenčních tabulkách). Pearsonův koeficient, Spearmanův koeficient pořadové korelace. 6. Obecný postup analýzy biostatistických dat. Prezentace biostatických výstupů. 7. Vybrané metody pedagogického výzkumu. 2

3 Postup vědeckého výzkumu 1. stanovení vědeckého problému 2. formulace hypotézy 3. sběr dat 4. testování hypotézy 5. vyvození závěrů

4 1.+2. Formulace problému a hypotézy  Vědecký problém  konkrétní, jednoznačná otázka  implikuje možnost empirického ověření  vyjadřuje vztah mezi proměnnými  Hypotéza  konkrétní, jednoznačné tvrzení  vyjadřuje vztah mezi proměnnými  lze empiricky ověřit  hledání optimálního nástroje k ověření

5 3. Sběr dat Jaká data budeme sbírat?  výběr proměnných – typ proměnné  jakých hodnot budou proměnné nabývat? – obměny znaku  odpovídající analýza (test) Jak budeme data sbírat?  dotazník  pozorování  měření Následné kroky:  příprava dat  třízení dat  popisná statistika

6 Pozorování  Kdo se má pozorovat? (objekt)  Co je třeba zjistit?  Přesný záznam pozorování  Časté problémy:  Haló efekt – první dojem = výsledný dojem  Logická chyba – logicky předpokládáme vlastnosti, které objekt nemá  Předsudky – děti z této společenské vrstvy nemají tolik problémů  Stereotypizace a analogie – dítě jako dítě, všechny se chovají stejně  Tradice – žáci s brýlemi jsou nadaní, ti, co moc mluví jsou povrchní  Figura a pozadí – pozorovatel se neodprostí od hlučného pozadí, vyvolává v něm negativní dojem  Aktuální psychický stav  Více pozorovatelů, více názorů  existují techniky standardizovaného pozorování (Bellack, frekvenční a sekvenční analýza)

7 Dotazník  vs. anketa – zapojují se jen ti, kteří se chtějí zapojit  zachycuje vnímání respondentů (jejich sebehodnocení)  při sestavování máme stanovené hypotézy a známe metodu, kterou budeme data analyzovat  každá otázka má svůj cíl  kontaktní – otázky o demografických údajích respondenta  zjišťovací  kontrolní otázky – znovu jinými slovy se ptáme na již zjišťovaný údaj  filtrační otázky – slouží k vyřazení nevhodných respondentů  forma požadované odpovědi  otevřená  uzavřená

8 Dotazník  sestavení je náročné  nejdůležitější zásady konstrukce dotazníku  otázky musejí být respondentům srozumitelné a jasné  formulace musí být naprosto jednoznačná  respondenti neznají příčiny svého chování (Proč ráda nakupujete?)  zjišťování pouze nezbytných údajů  nesmějí být sugestivní (Kolik knih jste za poslední měsíc přečetl?)  motivace respondentů  jasné pokyny k vypracování  předem tušíme jak budeme data třídit a zpracovávat  nejdůležitější otázky uprostřed dotazníku

9 Reliabilita dotazníku  validita = zjišťuje dotazník to, co má zjišťovat?  rely = spoléhat  reliabilita = schopnost dotazníku zachytit spolehlivě a přesně zkoumané jevy  nejvíce metod měření reliability pro metrická a ordinální data  kohenův koeficient kappa  Cronbachovo alfa

10 Postup při analýze dat  úprava dat  vytvoření četnostních tabulek, grafů a statistik  popis výstupů  ověření reliability

11 4. testování hypotézy  zjištění testového kritéria (výpočet ze vzorce)  porovnání s kritickou hodnotou nebo  určení výsledku testu dle p-hodnoty

12 5. vyvození závěrů  správná interpretace výsledku testu  vyvození závěrů  použití závěrů v praxi

13 Jak dostat data z dotazníku do Excelu?  prostý přepis vs. kódování  u otevřených otázek – kategorizace  co s chybějícími údaji?

14 Sémantický diferenciál  metoda měření intenzity psychologických a sociologických postojů člověka k dané situaci, nejčastěji v 7 stupňové škále  umožňuje zjistit jemné rozdíly, které v postoji můžeme nalézt Likertova škála  pětistupňová škála, neměří tak jemné niance jako sémantický diferenciál

15

16 Likertova škála


Stáhnout ppt "Biostatistika 10. přednáška Aneta Hybšová"

Podobné prezentace


Reklamy Google