Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování dopravní infrastruktury v roce 2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování dopravní infrastruktury v roce 2015"— Transkript prezentace:

1 Financování dopravní infrastruktury v roce 2015
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI Rozpočet SFDI na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 byl sestaven tak, aby respektoval finanční omezení dané krácením rozpočtu v roce 2010 a z toho vyplývající důsledky pro rok Zároveň omezil investiční činnost tak, aby byl dodržen výdajový rámec pro rok 2011 ve výši 33 mld. Kč. Navržený rozpočet je založen na premise, že je nutno nejprve dofinancovat běžící akce a až následně začínat nové investice.

2 Obsah prezentace Nové finanční nástroje Rozpočet SFDI Legislativní úpravy

3 Nové programové období
OPD II Prioritní osa (PO) Specifický cíl (SC) Podíl celkového příspěvku EU pro OPD dle fondu Navrhovaná alokace v EUR (předložená EK k vyjednávání) EFRR FS PO1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy 0 % 52,2 % 1.2 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech 1.6 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku PO 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS 27,1 % 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T 19,2 % 3

4 Nové programové období CEF
Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility Alokace tzv. kohezního CEF ( ) pro ČR činí 1,1 mld. EUR (90 % na projekty železniční infrastruktury a 10% na projekty vodní dopravy), předpokládaná výše spolufinancování bude činit 336 mil. EUR. Tento nástroj bude mít částečně odlišná pravidla oproti podpoře prostřednictvím kohezní politiky, tj. OP Doprava. V letech budou existovat, tzv. národní obálky a po roce 2016 bude u nevyčerpaných částek docházet k mezinárodní soutěži o prostředky. Tzv. národní obálky by měly být realizovány v rámci tří výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014, 2015 a 2016. Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 4

5 Rozpočet SFDI 2015 Finanční rámec celkem 94 – 75 – 87
Národní zdroje základní 44 (+6) mld. Kč Střednědobý výhled je nevyrovnaný v roce 2016 – 15,4 mld. Kč, resp. v roce 2017 – 6,1 mld. Kč Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 5

6 Rozpočet SFDI pro rok 2015 Celkem včetně nároků 66,9 mld. Kč
Národní výdajový rámec 44,0 mld. Kč Prostředky EU ( ) 5,6 mld. Kč Prostředky EU ( ) 0,2 mld. Kč Zůstatek účtů SFDI k 31. 12. 2014 (odhad) 6,0 mld. Kč Nároky (OPD a spolufinancování) 11,1 mld. Kč Celkem včetně nároků ,9 mld. Kč Předpokládané souvztažné navýšení prostředků EU 27,5 mld. Kč Celkem ,4 mld. Kč Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 6

7 Sestavování rozpočtu a problematické okruhy
Celková výše rozpočtu bude ovlivněna na příjmové straně následujícími faktory: změna kurzu EUR/CZK realizace projektů mimo rozpočet SFDI (např. nákup železničních vozidel) o tyto výdaje by byly poníženy disponibilní zdroje a tedy i výdaje posun výzev komunitárního programu CEF - gesce EK neschválení projektů k financování z CEF - plné rozhodovací právo EK termín schválení OPD a jednotlivých projektů Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 7

8 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců
v mil. Kč Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2015 Příjemce Národní OPD EU14+ Ostatní fondy EU Celkem 2014 2013 ŘSD 29 453 12 570 4 575 11 46 609 39 000 28 200 SŽDC 19 843 23 898 196 43 937 29 700 18 500 ŘVC 526 310 1 022 1 1 859 668 186 Ostatní příjemci 1 458 113 376 1 947 1 732 2 114 Výdaje celkem 51 280 36 891 6 169 12 94 352 71 100 49 000 Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. 8

9 Porovnání rozpočtu 2015 s historickými daty
v mil. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Schválený rozpočet 1) z toho výdajový rámec Čerpáno xxxxxxx Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. 9

10 Analytický rozklad prostředků pro ŘSD
v mil. Kč Druh výdaje 2014 schválený rozpočet 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta 13 708 14 522 14 826 12 484 z toho: Opravy a údržba 9 000 9 600 9 900 10 000 z toho: Mýto a telematika 3 313 3 527 3 531 1 089 z toho: Provozní výdaje 1 395 Ostatní programy (globální položky) 1 827 945 935 885 Příprava akcí 2 370 2 388 2 338 2 238 Národní akce 5 097 6 042 7 025 5 603 Akce EU 15 910 22 712 29 869 32 313 Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. 10

11 Analytický rozklad prostředků pro SŽDC
v mil. Kč Druh výdaje 2014 schválený rozpočet 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje 10 897 8 210 9 000 9 350 Ostatní programy (globální položky) 1 020 445 590 640 Příprava akcí 1 511 1 200 1 432 1 135 Akce EU 16 244 34 082 22 435 24 698 Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. 11

12 yyyy Příspěvkové programy v mil. Kč Název 2015 rozpočet SFDI 2016 výhled SFDI 2017 výhled SFDI Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnosti) 30 (Aplikace nových technologií) 70 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 150 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - zklidnění dopravy 100 Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. 12

13 Silnice II. a III. tříd V návrhu rozpočtu (kapitola 5) zdůrazněny jako problém Financování v roce 2015 z přebytků účtů SFDI – nedočerpání, zpětné refundace Do 11/2014 stanovení modelu rozdělení a pravidel čerpání – (záloha zúčtování 2016, délka silnic, kombinace INV/NEINV) Do 01/2015 částka

14 Legislativní úpravy Rozběh výkupů – metodika k výkupům pozemků – navýšení cen Změna zákona o SFDI – větší šíře infrastruktury – multimodální doprava, IDS, ITS, mechanizace, přejezdy přes D/R/TŽK Změna ZVZ – princip předvídatelnosti – náležité péče, započítávání odpočtů, 15% limit pro odůvodňování, EIA - doklad o souladu

15 tomas.cocek@sfdi.cz; www.sfdi.cz
Děkuji za pozornost Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI


Stáhnout ppt "Financování dopravní infrastruktury v roce 2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google