Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna"— Transkript prezentace:

1 Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna
Systém Státní pokladny Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Prezentace pro rozpočtové kapitoly 18. listopadu 2009

2 Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna
Systém Státní pokladny Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Jan Zikl listopadu 2009 ředitel projektu IISSP

3 Rozdělení IISSP na fáze (release)
První fáze od Sběr dat do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) Pilotní projekt Úřadu vlády Druhá fáze od 04/2010 Příprava státního rozpočtu na rok 2011 Rozpočtový informační systém - příprava rozpočtu (RIS PR) Třetí fáze od Realizace rozpočtu v systému IISSP od roku 2011 Rozpočtový informační systém - realizace rozpočtu (RIS RE) Čtvrtá fáze od Platební styk

4 Základní části IISSP Část Rozpočtový systém
Rozpočtový informační systém - příprava rozpočtu (RIS PR) Rozpočtový informační systém - realizace rozpočtu (RIS RE) 2. Část Platební styk 3.Část Centrální systému účetních informací státu (CSÚIS) 4.Část Manažerský informační systém nad výše uvedenými částmi (MIS)

5 1. Část - Rozpočtový systém
Současný stav Bilance příjmů a výdajů v odvětvovém a druhovém třídění rozpočtové skladby (Tabulková část C a D návrhu zákona o státním rozpočtu) Závazné ukazatele Současná podoba návrhu SR působí nepřehledně Připravované změny Zavedení jednotné klasifikace „koruny“ Závazná rozp. analytika, individuální rozp. analytika, práce v centrálním systému Rozpočtovat i závazky budoucích let Zpřehlednění návrhu SR Kategorie výdajů - mandatorní - kvazi mandatorní (režijní) - předurčené Pravidlo Co má být hrazeno ze státního musí být v dostatečné míře podrobnosti rozpočtováno včetně závazků let budoucích.

6 Řešení aktuálních problémů rozpočtování
1. Přehled o závazcích v následujících letech 2. Přehled o mandatorních výdajích ve větším detailu 3. Indexový způsob rozpočtování 4. Uplatňování neadekvátních nadpožadavků 5. Nízká úroveň kvality rozpočtování

7 2. Část - Platební styk Ideální (cílový) stav
Docílit, aby co největší množství finančních prostředků státem poskytovaných zůstávalo na účtech státem spravovaných.

8 Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna
Systém Státní pokladny Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) a Manažerský informační systém (MIS) Jindřich Tomáš listopadu 2009 vedoucí týmu za IBM

9 3. Část Centrální systému účetních informací státu (CSÚIS)
Současný stav 30. října 2009 Ministerstvo zveřejňuje část technického manuálu - Vybrané technické informace pro předávání účetních záznamů do centrálního účetního systému 3. listopadu 2009 Zveřejněno schéma rozfázování účetní reformy v oblasti veřejných financí k 1. lednu 2010 10. listopadu 2009 V částce 124 Sbírky zákonů byla vydána vyhláška č. 383/2009 Sb. - technická vyhláška o účetních záznamech. 11. listopadu 2009 Odeslán k publikaci ve sbírce zákonů text vyhlášky nahrazující vyhlášku č. 505/2002 Sb. k provedení zák. o účetnictví pro uzemní samosprávu a OSS.

10 Rozfázování účetní reformy v oblasti veřejných financí
Od Změna směrné účtové osnovy Nové části a vzory účetní závěrky Nové metody a postupy účtování Podrozvaha Ocenění majetku reálnou hodnotou Předávání účetních a finančních výkazů II/ OSS a státní fondy - finanční výkazy IV/2010 – OSS, PO a státní fondy - účetní záznamy a finanční výkazy VII/2010 – municipality (kraje, obce, DSO, RRRS) - účetní záznamy a finanční výkazy 2011 Odpisování majetku a tvorba opravných položek (s výjimkou pohledávek) Předávání statistických dat Konsolidace

11 4. Část - Manažerský informační systém (MIS)
Rozpočtový systém Rozpočtový informační systém - příprava rozpočtu (RIS PR) Rozpočtový informační systém - realizace rozpočtu (RIS RE) 2. Část Platební styk 3. Část Centrální systému účetních informací státu (CSÚIS)

12 Základní rozsah budování státní pokladny

13 CSÚIS - popis funkcionality
Shromáždění účetních záznamů pro potřeby státu, včetně sestavení účetních výkazů za Českou republiku Zajištění přesného a adresného výkaznictví a reporting za celý okruh veřejných financí Centrální standardizovaný účetní systém pro integraci a konsolidaci účetních záznamů v reálném čase Konsolidace účetních a finančních dat a agregace dat na centrální úrovni

14 CSÚIS - popis funkcionality

15 CSÚIS – harmonogram dalších kroků
Zahájení agendy Zahájení produktivního provozu Zahájení předávání údajů „nároky rozpočtu“ – do Odborné školení pracovníků kapitol „Příprava reportů“ – leden-únor 2010

16 SAP Portál pro kapitoly
SAP Portál bude obsahovat 4 hlavní oblasti: Report pro monitoring sběru výkazů Reporty s výsledky provedených kontrol Reporty s daty výkazů Sumář a schvalování dat

17 CSUIS Portál pro kapitoly

18 Dopady do práce účetních jednotek
Změna formátu zasílaných dat Změna struktury účetních výkazů Posun role krajů a kapitol od sběrné funkce do funkce analytické a kontrolní Zpřístupnění informací dalším subjektům Provádění konsolidace účetní jednotkou, která je představitelem DKCS, na základě dat z CSÚIS

19 CSÚIS – součinnost Seznamte se s novou legislativou
Předejte potřebné technické informace a podklady Vašim dodavatelům IS Určete ZO/NZO a zaregistrujte se – od Otestujte si šifrování a XML formáty v testovacím režimu – od Zajistěte účast Vašich odborníků na technických a metodických workshopech a školeních Poskytněte podporu a pomoc podřízeným OSS a SPO

20 Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna
Systém Státní pokladny Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Příprava rozpočtu (RISPR) František Sobotka listopadu 2009 vedoucí týmu za IBM

21 Příprava rozpočtu - popis funkcionality
Funkcionalita dosavadního vývoje systému prezentována kapitolám ve Smilovicích Rekapitulace: MF Kapitola OSS MF Kapitola Meziúroveň OSS Vše proběhne přímo v IISSP. Kapitoly nemusí instalovat ani měnit žádný stávající software Řízení rozpočtu přes závazné parametry (globální – stanovené MF a lokální – stanovené kapitolou) Řízení požadavků nad závazné parametry (pořizování a schvalování) Sběr dat z OSS elektronicky přes vstupní formuláře IISSP (obdoba Šachmatek pro OSS). Systém IISSP provádí automaticky agregace dat za kapitolu On-line kontrola rozpisu rozpočtu na závazné parametry Systém IISSP bude podporovat i rozpočtové provizorium Řízení v systému probíhá pomocí schvalovacího workflow

22 Příprava rozpočtu – harmonogram dalších kroků
Vytvoření funkčního prototypu – 08/ /2010 Seznámení se s metodikou přípravy rozpočtu – od 10/2009 do 02/2010 Řešení infrastruktury - od 11/2009 do 04/2010 Školení – od 03/2010 Zkušební provoz – od 04/2010 – tzn. úprava příjmů a výdajů kapitol oproti střednědobému výhledu Ostrý provoz od 05/2010 – tzn. rozpis směrných čísel schválených vládou v květnu/červnu 2010 Rozpočet pro rok 2011 již bude kompletně zpracováván v systému IISSP

23 Příprava rozpočtu – součinnost
Garanti/klíčoví uživatelé pro konzultace řešení a specifik kapitol Testeři vybraných kapitol Předání vstupů Organizační struktura včetně pojmenovaných pozic Zajištění algoritmů pro výpočet ukazatelů Absolvování školení Ověření infrastruktury na organizacích – připojení na internet, , webový prohlížeč Počet a seznam uživatelů (za kapitolu) Kapitoly, které se budou účastnit integračních testů by měly součinnost poskytnout před začátkem integračních testů – do

24 Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna
Systém Státní pokladny Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Realizace rozpočtu (RISRE) Jiří Janák listopadu 2009 vedoucí týmu za IBM

25 Realizace rozpočtu - popis funkcionality/procesy 1/2
Rozpočtová opatření stávající papírový proces ROP je zachován, je doprovázen elektronickou podobou v systému úprava IS OSS pro komunikaci přes rozhraní s IISSP komunikace s RISRE prostřednictvím webových služeb (XML) alternativou je manuální vstup dat uživatelem přímo do systému RISRE všechna ROP jsou v IISSP schvalována a technicky ověřována jediný platný rozpočet je v IISSP návrh ROP již blokuje rozpočtové prostředky správa číselníků: správu číselníků provádí kompetenční centrum IISSP správce rozpočtu kapitoly – definuje algoritmy odvození průřezových ukazatelů a dalších závazných parametrů v IISSP definice nové skladby číselníků - číselníky §, položek, zdrojů, COR prvky, ... jednotný číselník rozpočtové skladby pro všechny OSS podléhající jedné kapitole

26 Realizace rozpočtu - popis funkcionality/procesy - 2/2
Kontrola vstupu do závazků a plateb systémová kontrola disponibility ex-ante – v systému prováděna formou tzv. rezervací (alokací) rozpočtových prostředků Příprava platebního styku – příprava platebních příkazů pro ČNB příkazy k platbě budou předávány do systému RISRE IISSP příkaz k platbě obsahuje rozpočtovou skladbu a vazbu na číslo rezervace rozpočtu elektronická podoba bankovního výpisu bude k dispozici jak OSS tak IISSP platební příkazy předané do IISSP budou podepsány kvalifikovaným certifikátem - obdoba při předávání dat do aplikace ČNB ABO-K

27 Realizace rozpočtu – harmonogram a požadavky na součinnost
od Úřad vlády + RISRE kmenová data + RISRE - ROP pro ÚV včetně integrace na IISSP ( ) Říjen – listopad Testování, identifikace koncových uživatelů Prosinec Školení koncových uživatelů, migrace dat Produktivní start Ukončení rozšířené podpory od pilotní kapitoly Listopad Nominace klíčových uživatelů, garantů za Kapitolu a OSS Leden – únor Testování, identifikace koncových uživatelů, příprava migrací Březen Školení koncových uživatelů, migrace dat Produktivní start Ukončení rozšířené podpory od zapojení ostatních kapitol Q1/ Nominace kontaktních osob za Kapitoly Q2-Q3/ Pracovní schůzky s kontaktními osobami Předání technického manuálu (podklad pro rozhraní) Q4/ Testy rozhraní, školení koncových uživatelů, migrace dat Produktivní start Ukončení rozšířené podpory od – pilotní kapitoly pro přípravu platebního styku od – zapojení ostatních kapitol do přípravy platebního styku

28 Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna
Systém Státní pokladny Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Školení budoucích uživatelů systému IISSP Tomáš Kraus listopadu 2009 vedoucí týmu za MF

29 Školení budoucích uživatelů systému IISSP v rámci projektu
Cílem školení je zajistit budoucím uživatelům přípravu na užívání a obsluhu integrovaného informačního systému státní pokladny Proškolení jednotlivých skupin uživatelů v rámci projektu musí zajistit možnost přechodu systému do produktivního provozu Školení má modulovou skladbu: Základní moduly Co je státní pokladna Ovládání SAPu Specializované moduly Rozpočtový informační systém - příprava rozpočtu (RIS PR) Rozpočtový informační systém – realizace rozpočtu ( RIS RE) Centrální účetní systém (CUS IS) Manažerský informační systém (MIS) Školení ekonomického a manažerského systému pro Úřad vlády ČR ( EKIS GOV a MIS GOV )

30 Proces nominací a přihlášek na školení
1. krok – Nominace kapitoly připraví seznam budoucích uživatelů, kteří mají být vyškoleni kapitoly předají odsouhlasený seznam 2. krok – Přihlášení účastníků účastník bude informován o modulech, které musí absolvovat nominovaný budoucí účastník školení bude přiřazen ke konkrétní variantě školení 3. krok – Registrace na konkrétní běh školení na základě výzvy se účastník registruje na konkrétní termín školení

31 Časový plán školení Fázování projektu a cykly školení
(načasování školení navazuje na termíny dodávek jednotlivých částí IISSP) Release Cyklus školení Start Konec Moduly Koho se týká R1 R1_C1 EKIS GOV, RIS RE, MIS, CUS IS, Administrace uživatelů MF, Úřad vlády, vybrané subjekty CUS, MIS Kraje R2 R2_C1 RISPR, MIS GOV, EKIS GOV (ZP), RIS RE, MIS, CUS IS RISPR, MIS Ostatní subjekty R2_C2 RIS RE, CUS IS R3 R3_C1 RIS RE, MIS MF, Vybrané subjekty R3_C2

32 Komunikační partneři týmu Školení a druhy informací
Garant pro oblast školení za kapitolu: komunikace nominací a registrací účastníků školení, detailní plán školení komunikace výstupů školení Garant za příslušnou oblast na kapitole: odpovědi na odborné dotazy účastníků školení Jak budeme komunikovat speciální www stránky věnované implementaci IISSP za MF Tomáš Kraus

33 Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna
Systém Státní pokladny Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Kompetenční centrum Marcelína Horáková listopadu 2009 vedoucí odd. 592 – Provoz a uživatelská podpora IS

34 Co je to Kompetenční centrum (KC)
Kompetenční centrum IISSP je podpůrná organizace, která logicky spojuje pracovníky s expertní znalostí jak procesů tak aplikací SAP, aby tito mohli poskytovat podporu všem uživatelům IISSP Hlavním cílem KC je poskytovat plnou podporu uživatelům v okamžiku produktivního startu systému IISSP a v následném provozu.

35 Oblasti podpory poskytované KC IISSP
Služby Servicedesk (MF) Metodická podpora – plánováno zajištění vazbou na jednotlivé odborné útvary, které zajišťují poskytování metodické podpory koncovým uživatelům v rámci 2. úrovně podpory (nutno změnu zapracovat do Organizačního řádu MF) Aplikační podpora (MF) - Technická podpora (MF – IISSP; ÚJ/VJ – lokální IT podpora) Podpora koncovým uživatelům (Servicedesk) Metodická podpora Aplikační podpora – provoz a koordinace rozvoje aplikací IISSP Aplikační podpora – bázová podpora IISSP Správa autorizačního konceptu a oprávnění včetně zajištění procesů registrace a správy uživatelů (SAP), Zodpovědných Osob/ NZO, Náhradní přenosová cesta (CSÚIS), správa a změny workflow Správa kmenových dat/ číselníků Technická podpora a podpora infrastruktury Školení – metodika a správa dokumentace aplikací IISSP

36 Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna
Systém Státní pokladny Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Plán komunikace Vladimír Fikrle listopadu 2009 trvale pověřený řízením projektu IISSP

37 Plán komunikace Na základě UV č ze dne odeslána výzva na vedoucí správců kapitol pro nominaci gestorů, garantů, klíčových, koncových uživatelů a pověřenou osobu za kapitolu Prezentace systému Státní pokladny pro gestory za kapitoly Zaslání seznamu nominovaných : gestora, garantů, klíčových, koncových uživatelů a pověřené osoby za kapitolu na MF do Zaslání nominovaných garantů, klíčových a koncových uživatelů za OSS do Zahájení komunikace s nominovanými zástupci kapitol od

38 Zajištění informovanosti o stavu a průběhu zavádění systému Státní pokladny
Informační prezentace, schůzky workshopy Informační web projektu IISSP Stanovení Kontrolně – konzultační skupiny z kapitol Stanovení kontaktních osob Stanovení klíčových uživatelů jednotlivých částí IISSP na kapitolách

39 Oblasti IISSP (budoucí uživatelé IISSP)
Ekonomické oblasti Příprava rozpočtu Realizace rozpočtu Platební styk Účetnictví Technické oblasti IT – aplikace IT – infrastruktura (komunikace s IISSP) Oblast školení

40 Vysvětlení formuláře – rozpočtové kapitoly

41 Vysvětlení formuláře pro OSS

42 Kontaktní osoby Tým Rozpočtový informační systém (RIS)
za IBM Peter Stacho za MF Ing. Karel Tyll Tým Centrální účet státu (CUS) za IBM Pavel Čech za MF Ing. Petr Plesnivý Oblast IT za IBM František Jančuš za MF Ing. Jiří Fridrich Vedení projektu za IBM Lukáš Koběrský za MF Jan Zikl Ing. Vladimír Fikrle

43 Projektové role nominovaných osob za jednotlivé oblasti a nastavení komunikace v rámci projektu IISSP Gestor – osoba odpovědná za implementaci IISSP na kapitole a jí řízených OSS včetně přiděleného počtu licencí – jmenována vedoucím rozpočtové kapitoly - komunikuje s ředitelem projektu SP Garant za kapitolu – osoba odpovědná za jednotlivé oblasti IISSP za kapitolu – jmenována vedoucím rozpočtové kapitoly - komunikuje s vedoucím procesního týmu na MF – poskytuje základní znalostní podporu garantům na jednotlivých OSS Garant za OSS – osoba odpovědná za jednotlivé oblasti na OSS – jmenována vedoucím OSS - komunikuje s garantem za kapitolu – poskytuje základní znalostní podporu v IISSP klíčovým uživatelům na OSS Klíčový uživatel kapitoly – osoba zpravidla podřízená příslušnému garantovi kapitoly – jmenována vedoucím kapitoly - přímo řídí koncové uživatele v dané oblasti, kterým poskytuje základní znalostní podporu v systému IISSP Klíčový uživatel OSS – osoba zpravidla podřízená příslušnému garantovi OSS - jmenována vedoucím OSS - přímo řídí koncové uživatele v dané oblasti, kterým poskytuje základní znalostní podporu v systému IISSP Koncový uživatel kapitoly – osoba zpravidla podřízená klíčovému uživateli za kapitolu – jmenována vedoucím rozpočtové kapitoly - výkonný pracovník v systému IISSP Koncový uživatel OSS – osoba zpravidla podřízená příslušnému klíčovému uživateli OSS – jmenována vedoucím OSS – výkonný pracovník v systému IISSP Pověřená osoba za kapitolu - osoba odpovědná za správu licencí, nastavuje vnitřní proces pro žádosti o přidělení licence, spolupracuje s žadatelem při určení rolí, zajišťuje vyplnění formuláře žádosti o založení, změnu, zrušení uživatele, odesílá formuláře do KC IISSP, spravuje počty licencí přidělených jednotlivým organizacím v rámci kapitoly V případě, že organizačního uspořádání v dané organizační jednotce neodpovídá projektovým rolím, tak lze jednotlivé role sloučit na jednom funkčním místě.

44 Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna
Systém Státní pokladny Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna Rezortní EKISy a jejich vazba na IISSP Jan Zikl listopadu 2009 ředitel projektu IISSP

45 Resortní EKISy a jejich vazba na IISSP
Jednotlivé EKISy na všech kapitolách a OSS nebudou projektem IISSP nahrazeny. Všichni budou dále moci pracovat ve svých systémech. CSÚIS všechny stanovené vykazující subjekty budou přes Internet předávat do IISSP účetní a finanční výkazy, které si vytvoří ve svých systémech. Příprava rozpočtu bude se přistupovat do IISSP přes samostatný vstup, prostřednictvím kterého se bude pracovat v centrálním systému IISSP v jeho části Příprava rozpočtu Realizace rozpočtu bude se přistupovat do IISSP přes samostatný vstup. Poté se bude z tohoto vstupu pracovat v centrálním systému IISSP v jeho části Realizace rozpočtu Platební styk bude se přistupovat do IISSP přes samostatný vstup. Poté se bude z tohoto vstupu pracovat v centrálním systému IISSP v jeho části Realizace rozpočtu. V případě Přípravy rozpočtu bude k dispozici manuální rozhraní pro případné nahrání základních dat, které budou následně v systému doplněny a zpřesněny. V případě Realizace rozpočtu a Platebního styku bude k dispozici manuální i automatické propojení přes rozhraní na IISSP, které bude ze strany IISSP k dispozici.

46 Děkuji Vám za pozornost Prostor pro dotazy


Stáhnout ppt "Implementace integrovaného informačního systému Státní pokladna"

Podobné prezentace


Reklamy Google