Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

prezentace na semináři 20. listopadu 2013, Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "prezentace na semináři 20. listopadu 2013, Praha"— Transkript prezentace:

1 prezentace na semináři 20. listopadu 2013, Praha
EKVITA JE PRIORITOU EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY prof. MUDr. Jan HOLČÍK, DrSc. Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LÉKAŘSKÁ FAKULTA, MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

2 EKVITA , EQUITY (ekv ti) e
Spravedlivost, spravedlnost opírající se spíše o lidskou slušnost než o literu zákona, poctivost, slušnost, nestrannost. Právo obyčejové, právo slušnosti Spravedlivý, ale nikoli zákonitý nárok.

3 ARISTOTELES (384 – 322 př.n.l.): Etika Níkomachova
A to jest povaha slušnosti (epikia - equity), že jest opravou zákona tam, kde tento pro svou povšechnost nepostačuje.

4 Tomáš Akvinský ( ), Latinsky Thomas Aquinas, označovaný jako Aquinatus, Narodil se v Itálii, studoval v Neapoli a v Kolíně nad Rýnem, učil na univerzitě v Paříži.

5 DEFINICE EKVITY - SZO Ekvita ve zdraví znamená, že
v ideálních podmínkách by měl mít každý stejnou příležitost dosáhnout svého plného zdravotního potenciálu – řečeno pragmatičtěji – nikdo by neměl být znevýhodněn při jeho dosahování, lze-li se ovšem takovému znevýhodnění vyhnout.

6 ROZDÍLY VE ZDRAVOTNÍ PÉČI sedm hlavních determinant rozdílů ve zdraví (1)
Přírodní biologická různost Svobodná volba chování, které poškozuje zdraví, např. sporty a zábava. Přechodná zdravotní výhoda jedné skupiny před jinou vznikající tím, že někdo si dříve osvojí zdravý styl života (pokud ostatní mají obdobné možnosti). Takové zdravotní rozdíly nebývají obvykle chápány jako nespravedlivé.

7 ROZDÍLY VE ZDRAVOTNÍ PÉČI sedm hlavních determinant rozdílů ve zdraví (2)
4. Zdraví poškozující chování, kdy stupeň volby životního stylu je vážně omezen. 5. Vystavení nezdravým, stresovým životním a pracovním podmínkám. 6. Nedostatečný přístup k základním zdravotním a dalším veřejným službám. Rozdílům se lze vyhnout a lze je tedy považovat za nespravedlivé.

8 ROZDÍLY VE ZDRAVOTNÍ PÉČI sedm hlavních determinant rozdílů ve zdraví (3)
7. Sociální pozice nemocných lidí se oslabuje a jejich životní úroveň výrazně klesá. I když zdravotní potíže mohou být nevyhnutelné, výrazně malé příjmy nemocných jsou nespravedlivé a lze jim zabránit.

9 PROBLÉM INEKVITY Nerovnost ve spokojenosti s poskytováním zdravotnických služeb (většinou bez námitek). Nerovnost v přístupu ke zdravotnických službám (námitky proti délce čekací doby a vysoké ceně za soukromé služby). Absolutní nerovnost – jestliže vitálně důležité služby poskytuje jen privátní péče.

10 CESTA K REÁLNÉ EKVITĚ 1. Prostřednictvím institucí veřejné správy zajistit všeobecně dostupnou základní zdravotní péči s důrazem na prevenci. 2. Ústřední orgány by měly trvale usilovat o to, aby žádná sociální skupina nebyla diskriminována z hlediska zdraví a jeho determinant.

11 Spravedlnost ve zdravotní péči
Stejný přístup k dosažitelné péči při stejných potřebách Stejné využívání zdravotnických služeb při stejných potřebách Stejná kvalita péče pro všechny Respektování uznávaných preferencí

12 Chudoba = špatné zdraví
bohatí zdraví chudí $ $$$$$

13 týká se to všech, celé společnosti
zdraví $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

14 PROGRAM ZDRAVÍ 2020 Ekvita je etickým principem. Ty zdravotní nerovnosti, které lze odstranit pomocí rozumných nákladů jsou při své existenci nespravedlivé. Snížení až odstranění takových nežádoucích rozdílů je prioritou. Jedná se o sociální cíl. Velmi důležité jsou investice do zdraví a do vzdělání dětí. Takové investice jsou hospodárně vynaložené a spravedlivé.

15 Ekvita je nepřítomnost nežádoucích, odstranitelných a nespravedlivých zdravotních rozdílů v populaci nebo v sociálních skupinách definovaných sociálně, ekonomicky, demograficky nebo geograficky. Nejde tedy jen o pouhou nerovnost, ale i o selhání, pokud jde o možnost odstranit takovou zdravotní nerovnost, která není v souladu lidskými právy a je nespravedlivá.

16 Nejde jen o zdravotní péči
Rozhodující pro zdraví lidí v 21. století bude nejen „zásoba“ vzdělanosti nakumulované předchozími generacemi, ale také stav žité morálky, vzájemné důvěry a sociability nás všech. Pokud by lidé žili v nezdravých vztazích a v nezdravé společnosti, pak žádné pilulky, injekce ani operace jim zdraví nezajistí.

17 „Je načase, abychom se naučili kormidlovat podle hvězd a ne podle mihotavých světýlek všech projíždějících lodí.“ Omar Nelson Bradley ( ), pětihvězdičkový generál americké armády a spolutvůrce Marshallova plánu

18 VÝZNAM HODNOT Zdraví není jen činnost a souhra jednotlivých lidských orgánů. Je to i soužití lidí a souhvězdí mnoha humánních individuálních a sociálních hodnot, jako je důstojnost, svoboda, slušnost, spravedlnost a důvěryhodnost.

19 Podmínky pro uplatnění ekvity (1)
Společnost, která chápe ekvitu jako důležitou sociální hodnotu. Odborná i širší občanská veřejnost by měla vnímat nežádoucí zdravotní rozdíly, které se dají odstranit, jako nespravedlivé a měla by být odhodlána nespravedlnost omezovat Důležité je i to, jak si společnost váží i dalších humánních hodnot, např. důstojnost, svoboda, sounáležitost, slušnost, odpovědnost, transparentnost, rovnost pohlaví a právo podílet se na rozhodování.

20 Podmínky pro uplatnění ekvity (2)
Věnovat pozornost zdrojům zdravotní inekvity (podmínky v nichž lidé žijí, situace rodin s dětmi, migranti, propuštění vězňové, bezdomovci a další znevýhodněné sociální skupiny). Zdravotní ekvita úzce souvisí s ekvitou v oblasti vzdělání, s rolí mužů a žen ve společnosti, se vztahem k dětem, nemocným, postiženým a starším občanům.

21 Podmínky pro uplatnění ekvity (3)
Výzkum a informační systém schopný zjistit, změřit a zhodnotit míru ekvity a inekvity a poskytnout věrohodné návrhy, jak inekvitu odstranit, popřípadě zmírnit. Vytvoření istitucionálně administrativních nástrojů a posilování občanských a dalších iniciativ k omezování inekvity. Připravit metody k hodnocení účinnosti a efektivity opatření vedoucích k omezení inekvity a ke zvládnutí jejich příčin.


Stáhnout ppt "prezentace na semináři 20. listopadu 2013, Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google