Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společný regionální operační program (SROP) Grantové schéma v rámci priority 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společný regionální operační program (SROP) Grantové schéma v rámci priority 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech."— Transkript prezentace:

1 Společný regionální operační program (SROP) Grantové schéma v rámci priority 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech

2 Priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech investiční projekty individuální projekty Opatření 3.2. Podpora sociální integrace v regionech neinvestiční projekty grantové schéma

3 Grantové schéma v rámci opatření 3.2 realizované Karlovarským krajem Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji 2004 –celkové vyhlašované veřejné zdroje – cca 21,8 Kč –zrealizována 3 kola výzev, přijato celkem 14 akcí, podpořeno 8 Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji 2005-6 –celkové vyhlašované veřejné zdroje – cca 71,8 Kč –květen 2006 - bude vyhlášeno 1. kolo výzvy –podmínky velmi podobné jako v předchozím GS (spíše zjednodušení)

4 Kategorie oblastí intervence Sociální začlenění (inkluze) Rozvoj vzdělávání a odborné přípravy, která není zaměřená na konkrétní sektor (osoby, firmy) Akce na trhu práce ve prospěch žen

5 neinvestiční podpora aktivit v oblasti sociální integrace na místní či regionální úrovni –např. pořádání nejrůznějších kurzů včetně poskytnutí učebních pomůcek a studijních materiálů, rehabilitačních pomůcek, poskytování poradenství a služeb občanům, informační a propagační činnost, pořádání sociálně zaměřených akcí Zaměření GS

6 Podpora orientována na: poskytovatele služeb pro různé znevýhodněné skupiny obyvatelstva a následné řešení i prevenci vzniku těchto skupin (např. etnické a národnostní menšiny, zdravotně postižení občané, mladiství, matky s dětmi, osoby bez kvalifikace, občané po návratu z výkonu trestu, drogově závislí, atd.) rozvoj občanské společnosti, vytváření komunitních plánů, spolupráci NNO a organizací zřizovaných obcemi, krajem, státem vytváření rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva

7 Všeobecný cíl GS Všeobecným cílem grantového schématu je zlepšit životní podmínky obyvatel regionu, zabránit zvyšování počtu sociálně exkludovaných osob a osoby, které již jsou sociálně exkludované, integrovat zpět do komunity a k pracovnímu uplatnění.

8 Specifické cíle GS snížení sociální izolace skupin obyvatelstva sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením reintegrace znevýhodněných skupin obyvatelstva do společnosti a k pracovnímu uplatnění prevence kriminality a sociálně patologických jevů zmírnění sociálního znevýhodnění obyvatel v méně rozvinutých oblastech vytvoření komunitních plánů sociálních služeb na úrovni obcí

9 Oprávnění žadatelé  obce nebo svazky obcí  organizace zřizované obcemi  organizace zřizované krajem  nestátní neziskové organizace  Obecně prospěšné společnosti  Občanská sdružení  Církevní právnické osoby  Nadace a nadační fondy  Hospodářská komora a její složky

10 Územní působnost Akce musí být realizovány na území Karlovarského kraje. Rozhodující je místo realizace akce, nikoliv sídlo žadatele.

11 Cílové skupiny nezaměstnaní (zejména dlouhodobě) občané bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací, ne plně gramotní absolventi škol a mladiství bez praxe mládež do 25 let matky s dětmi občané s omezenou schopností pohybu a orientace národnostní a etnické menšiny uprchlíci (žadatelé o azyl) uživatelé drog osoby bez přístřeší osoby po výkonu trestu mladí lidé vracející se z ústavní péče děti a mládež ohrožené delikvencí osoby ohrožené prostitucí oběti násilí osoby nemocné AIDS ! Děti nebo senioři nejsou podporovanou cílovou skupinou !

12 Podporované aktivity I Programy zpracování komunitních plánů a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni Vzdělávací, kulturní a sociální programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionů Programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit Programy bezpečnosti obyvatel Programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci Střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob Programy nestátních neziskových organizací podporující optimální sladění profesního a rodinného života

13 Podporované aktivity II Programy nestátních neziskových organizací pro začleňování sociálně vyloučených osob, s důrazem na venkovské oblasti Podpora získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností Intervenční programy ve prospěch skupin osob ohrožených sociální exkluzí Reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu Programy prevence sociálně patologických jevů Programy péče o osoby závislé na drogách Programy pro mladistvé (mladé dospělé) po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu Programy pro mládež od 15 do 25 let

14 Monitorovací ukazatele měřitelné výstupy, které musí naplňovat každá akce: úplný seznam ukazatelů je přílohou PPŽ Nejdůležitější ukazatele: podpořené osoby/klienti, kteří se zúčastnili programů zaměřených na sociální integraci (v rámci celého GS musí dojít k podpoření minimálně 950 osob) úspěšní absolventi programů - klienti služeb v oblasti sociální integrace (minimálně 65%) vytvořená pracovní místa (v rámci celého GS musí dojít k vytvoření minimálně 33 hrubých pracovních míst). Výchozím počtem zaměstnanců, ke kterému je porovnáváno navýšení nových pracovních míst, je přepočtený stav zaměstnanců za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti. Udržitelnost pracovního místa – 3 roky po podpisu smlouvy.

15 Struktura financování akcí Veřejné zdroje celkem ESF Státní rozpočet Rozpočet kraje Rozpočty obcí Soukromé zdroje NNO Akce obcí a jejich PO 100%80%8%-12%- Akce PO kraje 100%80%8%12%-- Akce NNO100%80%10% --

16 Velikost akcí minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů i grantu na 1 akci 300 tis. Kč maximální výše grantu není stanovena

17 Povinné přílohy k žádosti K žádosti: Soulad s rozvojovou strategií Čestné prohlášení žadatele (o bezdlužnosti) Podrobný rozpočet akce Podklady pro ekonom. hodnocení akce – Studie proveditelnosti Doklady o právní subjektivitě žadatele Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele Doklad o partnerství Čestné prohlášení o nesouběžném předložení projektu i v OP RLZ Žádost o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí Projektová dokumentace Seznam příloh (Doklad o prokázání vlastnických vztahů) (Výpis z rejstříku trestů)

18 Další přílohy Přílohy předkládané nejpozději při podpisu smlouvy: Doklad o zajištění finančního krytí akce (alespoň na 1 etapu) Smlouva o vedení účtu Nepovinné přílohy: Reference projektů – zkušenosti žadatelů s pod. projekty Personální zajištění předkládané akce

19 Uznatelné náklady osobní náklady cestovní náhrady výdaje na nákup nového vybavení a zařízení výdaje na nákup použitého zařízení nájem/splátky operativního leasingu zařízení a budov –výdaje na nákup nového a použitého vybavení a zařízení a výdaje na splátky leasingových smluv – celkem max. 25% CUN odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, režijní výdaje – max 7% CUN administrativní výdaje výdaje na opravu a údržbu výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli – max 49% CUN výdaje vyplývající přímo ze smlouvy (publicita, bankovní poplatky) výdaje na právní poradenství, notářské poplatky, výdaje na technickou a finanční expertizu výdaje na dokončení drobné stavební úpravy výdaje na přímou podporu jednotlivcům DPH (u neplátců)

20 Způsob doručení žádosti Žádosti se předkládají osobně na Krajský úřad Karlovarského kraje do kanceláře č. 317 B v zalepené obálce s přelepením spojů samolepkou s podpisem, popř. razítkem žadatele Obsah obálky: 2x tištěná verze žádosti (1 orig. + 1 kopie) 1x elektronická verze žádosti (CD nebo disketa) 2x povinné přílohy (1 orig. + 1 kopie), očíslované v pořadí uvedeném v seznamu příloh

21 Náležitosti obálky Úplná adresa Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor investic a grantových schémat Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary Název programu, priority a opatření Název grantového schématu Číslo výzvy Úplný název a adresa žadatele Název akce Místo realizace akce (obec, kraj)

22 Termín doručení žádostí Nejpozději do 60 kalendářních dnů od vyhlášení kola výzvy pro předkládání akcí, uznatelnost nákladů je od podání žádosti. Dotazy je možné klást nejpozději do 10. dne před konečným termínem k předkládání žádostí.

23 Způsob hodnocení akcí Etapa hodnocení NázevProvádí I.formální2 pracovníci OIGS II.přijatelnost2 pracovníci OIGS III.technické a finanční kvality2 hodnotitelé IV.schválení akcíRada a Zastupitelstvo Karlovarského kraje

24 Příčiny zamítnutí financování akcí Etapa hodnocení NázevPočet vyřazených akcí I.formální1 II.přijatelnost0 III.technické a finanční kvality5 IV.schválení akcí0

25 Nejčastější chyby u podaných projektů Příčiny chyb Nedostatečné seznámení zpracovatele s pokyny pro žadatele. Nereagování na vývoj projektu v průběhu zpracování žádosti. Změny dokumentace pro žadatele. Chyby lidského faktoru. Nedostatečná kvalita zpracovatelských agentur – odpovědnost vždy nese žadatel! Nedostatečná konzultace projektového záměru. Nejčastější chyby Systémové – problémy s uzavřením elektronické žádosti a s jejím tiskem. Formální chyby – chybějící povinné přílohy či údaje. Chyby obsahu – žádost neobsahuje údaje, které jsou hodnoceny nebo jsou nedostatečně popsané. Nesoulad záměru projektu s cíli a cílovými skupinami grantového schématu. Uznatelnost nákladů, nedodržení maximální hranice pro jednotlivé položky (DHM 25%, režijní náklady 7%, dodávky služeb 49%). Není zřízen zvláštní účet pro platby spojené s akcí, nebo jsou zde prováděny platby nesouvisející s realizací akce.

26 Způsob financování akcí NNO Průběžné platby (nikoli zálohové):  Formulář žádost o proplacení vynaložených výdajů akce - přílohou PPŽ  Max. 1x měsíčně, min. částka 100.000,- Kč  Konečný uživatel předloží vyplněný formulář společně s originály účetních dokladů a výpisy z účtu. Po předložení úplných a správných podkladů, probíhá schválení gestorem GS a finančním manažerem; fin. prostředky jsou proplaceny na účet konečného uživatele do 15 dnů  Přílohou žádosti je zpráva o průběhu realizace akce  Gestor si může vždy vyžádat doplňující podklady nebo informace

27 Monitorování akcí Monitorovací zprávy: –formulář je přílohou PPŽ –Průběžné - do 1 měsíce od ukončení každých 6 měsíců od podpisu Smlouvy o poskytnutí grantu –Etapové - do 1 měsíce od ukončení příslušné etapy realizace akce –Závěrečná - do 1 měsíce od ukončení realizace akce Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti: –formulář je přílohou PPŽ –do 1 měsíce od uplynutí každého roku od ukončení realizace akce –poslední – po uplynutí 5 let ode dne platnosti Smlouvy

28 Kontroly akcí Provádí pracovníci odboru kontroly KÚ KK a zástupce gestora Kontrola ex-ante = předběžná kontrola –před uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu –ověřuje připravenost k realizaci –ověřuje údaje uvedené v žádosti o poskytnutí grantu Kontroly interim = průběžné kontroly –sleduje realizaci akce až do jejího ukončení a vyúčtování Kontroly ex-post = následné kontroly –následně ověřuje dodržování podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí grantu po ukončení akce –porovnává obsah ustanovení Smlouvy s výsledky realizace akce

29 Publicita Pravidla publicity jsou přílohou PPŽ Grafický manuál na www.strukturalni-fondy.czwww.strukturalni-fondy.cz Důležité je dostatečně označit akci logem EU, SROP a Karlovarského kraje Možnosti publicity – letáky, brožurky, plakáty, webové stránky, tabulky a další informačně-propagační produkty

30 Odkazy www.kr-karlovarsky.cz –Sekce Evropská unie – SROP grantová schémata –Aktuální text výzvy, Pokyny pro žadatele, elektronickou žádost ELZA pro dané kolo výzvy! (ke stažení)

31 Kontakt odbor investic a grantových schémat, kancelář č. 317 B Bc. Barbora Horová, tel: 353 502 547, e-mail: barbora.horova@kr-karlovarsky.cz Jitka Němcová, tel.: 353 502 455, e-mail: jitka.nemcova@kr-karlovarsky.cz Bc. David Rudolf, tel.: 353 502 376, e-mail: david.rudolf@kr-karlovarsky.cz


Stáhnout ppt "Společný regionální operační program (SROP) Grantové schéma v rámci priority 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech."

Podobné prezentace


Reklamy Google