Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Opatření 3.2. – „Podpora sociální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Opatření 3.2. – „Podpora sociální."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Opatření 3.2. – „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“ 1.kolo výzvy (Podrobné informace v Pokynech pro žadatele) Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji 2. kolo výzvy 5. září 2005

2  OBSAH PREZENTACE  Stručná charakteristika grantového schématu (podrobněji v Pokynech pro žadatele)  Příklady zaměření projektů  Uznatelné náklady  Povinné přílohy žádosti  Jak co nejlépe zpracovat žádost?  Postup administrace žádosti   Elektronická žádost ELZA

3  ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉHO SCHÉMATU  Vytváří podmínky pro možnou neinvestiční podporu organizací pracujících v oblasti sociální integrace v Plzeňském kraji.   Cílovou skupinou realizovaných akcí musí být některá ze sociálně ohrožených skupin obyvatelstva: dlouhodobě nezaměstnaní, ne plně gramotní, absolventi škol a mladiství bez praxe, občané bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací, občané s omezenou schopností pohybu a orientace, národnostní a etnické menšiny, uprchlíci, občané vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a výchovných zařízení, drogově závislí, osoby bez přístřeší, děti a mládež ohrožené delikvencí, osoby ohrožené prostitucí, oběti násilí a osoby nemocné AIDS, matky na/po mateřské dovolené navracející se na trh práce.

4  ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ  obce;  svazky obcí;  organizace zřizované obcemi či krajem;  nestátní neziskové organizace; (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy);  Hospodářská komora ČR a její složky.

5  OBLASTI ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ  Prevence - zabránění zvyšování počtu sociálně vyloučených osob formou preventivních programů pro osoby ohrožené rizikovým vývojem;  Odstraňování bariér - odstraňování bariér bránících pracovnímu uplatnění izolovaných skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením;  Zaměstnávání – snižování počtu sociálně vyloučených osob přímým zaměstnáváním těchto osob;  Komunitní plánování sociálních služeb.

6  FINANCE 1/2  Celkový objem finanční podpory je 73,9 mil. Kč.  Minimální výše dotace na jednu akci je 300 000 Kč.  Maximální výše dotace na jednu akci je 10 milionů Kč.  Dotace bude poskytována jako podíl na celkových uznatelných nákladech akce (90 % až 100 %).  Spolufinancování ve výši 0 – 10 % zajišťují příjemci podpory.

7  FINANCE 2/2 Výše dotace (podíl na celkových uznatelných nákladech) se liší vzhledem k oblasti podpory, na kterou je akce zaměřena a právní formě žadatele: Oblast podporyPrávní forma žadatele - obce - svazky obcí - zřizované organizace - Hospodářská komora NNO - Prevence - Odstraňování bariér - Zaměstnávání 90 %100 % - Komunitní plánování90 %

8  PŘÍKLADY ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ 1/3 Příklady možného zaměření projektů jsou uvedeny také v příloze Pokynů pro žadatele (PPŽ) č. 7 Prevence – vyhledávání jednotlivců a skupin ohrožených rizikovým vývojem a nabízení:  vzdělávacích programů, poradenství a psychologické pomoci, které umožňují získání nových dovedností pro uplatnění na trhu práce a zapojení do běžného způsobu života příslušné komunity;  programů pro etnické menšiny a uprchlíky zaměřené na zlepšení špatné orientace na trhu práce, která je zapříčiněná nedostatkem vstupních informací, nedostačujícími komunikativními dovednostmi a malou motivací k práci;  vzdělávací a motivační programy a psychologické poradenství pro mladé dospělé opouštějící zvláštní školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, jejichž cílem je získání potřebných a posílení stávajících kompetencí pro integraci do společnosti a uplatnění na trhu práce.

9  PŘÍKLADY ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ 2/3 Odstraňování bariér – u sociálně vyloučených osob a skupin obyvatelstva např. formou:  podpůrných vzdělávacích programů provázaných s individuálními plány klientů pro začlenění na trh práce, zahrnující doprovod ohrožených osob k potenciálnímu zaměstnavateli a zkušební zaměstnávání v chráněných dílnách či na otevřeném trhu práce;  specializovaných programů pro osoby po návratu z výkonu trestu odnětí svobody vedoucí k jejich znovuzapojení do společnosti zahrnující pomoc s obnovením pracovních návyků, motivaci k uplatnění na trhu práce, psychologickou pomoc s cílem uspořádat si vlastní život, vzdělávání pro zvýšení kompetencí a dovedností pro nalezení vhodného zaměstnání;  programů pro drogově závislé zahrnující i práci s jejich rodinou, a to formou obnovování pracovních návyků, vzdělávání a zvýšení dovedností pro nalezení zaměstnání, psychologickou pomoc při řešení problémů a terénní sociální práce s cílem snížení rizik vyplývajících z užívání drog a podpory začlenění těchto osob do společnosti a na trh práce.

10  PŘÍKLADY ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ 3/3 Zaměstnávání – sociálně vyloučených osob zahrnující:  zřizování a provoz chráněných dílen, inovativní programy v rámci již existujících chráněných dílen (střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob), zkušební zaměstnávání na otevřeném trhu práce atp. Komunitní plánování sociálních služeb s cílem vytvoření efektivního systému fungování sociálních služeb zahrnující:  programy zaměřené na vytvoření komunitního plánu sociálních služeb a rozvoj občanské společnosti na základě spolupráce a partnerství mezi všemi zúčastněnými subjekty;  programy, které povedou k posílení stávajících či k vytvoření nových místních partnerství mezi organizacemi veřejné správy, zástupci NNO včetně neformálních skupin veřejnosti, jednotlivci, podnikateli, církvemi a dalšími subjekty veřejného života v obci či regionu, které umožní společně realizovat řešení vytipovaných problémů. Informace týkající se komunitního plánování soc. služeb je možné získat na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví – Bc. Dalibor Hapl, tel: 377 195 162, e-mail: dalibor.hapl@kr-plzensky.cz

11  UZNATELNÉ NÁKLADY 1/2 Časová uznatelnost:  náklady vynaložené během realizace akce, ale až ode dne registrace (podání) žádosti na Odbor fondů a programů EU;  rozhodujícím dnem pro vznik nákladu je datum uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře. Uznatelné náklady (podrobněji Pokyny pro žadatele str. 10-17) :  osobní náklady;  cestovní náhrady;  náklady na nákup nového a použitého vybavení a zařízení (pouze drobný hmotný a nehmotný majetek);  nájem, splátky operativního leasingu (max. 25 % celkových uznatelných nákladů - společně s předchozí odrážkou);  odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;

12  UZNATELNÉ NÁKLADY 2/2  režijní výdaje (max. 7 % celkových uznatelných nákladů);  administrativní výdaje;  výdaje na opravu a údržbu;  výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli (max. 49 % celkových uznatelných nákladů);  výdaje vyplývající přímo ze Smlouvy o financování akce;  výdaje na právní poradenství, notářské poplatky atp.;  výdaje na drobné stavební úpravy (max. 40 tis. na jednotlivý majetek – např. úprava pracovního místa);  výdaje na přímou podporu jednotlivců;  mzdové příspěvky pro cílové skupiny;  DPH.

13  POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 1/2 Podrobný popis povinných příloh je uveden v příloze Pokynů pro žadatele (PPŽ) č. 1 1.Soulad s rozvojovou strategií (výtah ze strategického dokumentu opatřený anotací zdroje, který dokazuje soulad předkládaného projektu a dokumentu); 2.Čestné prohlášení (tato příloha bude automaticky vygenerována programem ELZA jako součást vytištěné žádosti); 3.Podrobný rozpočet projektu (dle vzoru uvedeného v příloze Pokynů pro žadatele č. 2); 4.Doklady o právní subjektivitě žadatele (doklad o přidělení IČ a další dle právní subjektivity) ; 5.Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (obce - doklad o dluhové službě, ostatní - daňová přiznání za poslední 3 účetně uzavřené roky); 6.Doklad o prokázání vlastnických vztahů (čestné prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze PPŽ č. 9);

14  POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 2/2 7.Doklad o partnerství (ve formě smlouvy/dohody o partnerství – vzor ke stažení na www stránkách Plzeňského kraje) ; 8.Čestné prohlášení (o nesouběžném předložení žádosti do OP RLZ – bude vygenerováno programem ELZA); 9.Doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí (většina projektů není povinna tuto přílohu předkládat. Je nutné toto ověřit dle seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000 - ke stažení na www stránkách PK); 10.Projektová dokumentace (dokument podrobně popisující projekt – je hlavním zdrojem informací pro hodnotitele projektu! – proto je nutné dodržet při jeho zpracování povinnou osnovu uvedenou v příloze PPŽ č. 6); 11.Logický rámec projektu (dokument popisující logiku projektu, jeho cíle, účel, výstupy, aktivity – zpracovat dle povinné osnovy v příloze PPŽ č. 3); 12.Seznam příloh (bude vygenerován programem ELZA);

15  POVINNÉ PŘÍLOHY PŘI PODPISU SMLOUVY  Smlouva o vedení účtu (jedná se o zvláštní účet žadatele určený výhradně pro platby realizované v rámci projektu);  Doklady o zajištění finančního krytí akce (výpis z účtu nebo závazný úvěrový příslib či úvěrová smlouva, obce - usnesení o závazku profinancování);  Podrobný finanční plán projektu (předkládají pouze žadatelé, kteří realizují více-etapové projekty - je třeba vyplnit jej do vzorového formuláře v příloze PPŽ č. 11).  Jakékoli dokumenty podporující argumentaci o potřebnosti realizace akce.  Zřetelně odděleny od povinných příloh a označeny nadpisem „doplňující přílohy“ - musí být uvedeny v seznamu příloh akce.  Část hodnocení akce je založena právě na těchto nepovinných přílohách. NEPOVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI 

16  JAK CO NEJLÉPE ZPRACOVAT ŽÁDOST? 1.Podrobně popsat předmět projektu v Projektové dokumentaci dle povinné osnovy! Projektovou dokumentaci zpracovávat s přihlédnutím k Hodnotící tabulce! (Pokyny pro žadatele str. 25-39) 2.Vyplnit elektronickou žádost ELZA v souladu s údaji v Projektové dokumentaci (je možné opsat jednotlivé pasáže). 3.Shromáždit povinné i nepovinné přílohy žádosti. 4.Žádost odevzdat v termínu a v náležité formě. V průběhu zpracování žádosti konzultovat nejasnosti a problémy s manažerem GS !

17  JAK ODEVZDAT ŽÁDOST ?   Termín pro předkládání žádostí: 1. 8. 2005 – 17. 10. 2005 (14 hodin)   Osobně na KÚPK, Odbor fondů a programů EU.   V zalepené obálce s následujícími požadavky: na místech spojů je obálka přelepena a opatřena podpisem statutárního zástupce žadatele; v levém horním rohu je uveden název a adresa žadatele; v levém dolním rohu je uveden název grantového schématu + nápis ŽÁDOST v pravém dolním rohu je uvedena adresa KÚPK, Odboru fondů a programů EU; v pravém horním rohu je uvedeno číslo Výzvy a název akce.

18  OBSAH OBÁLKY Obálka se žádostí vždy obsahuje:  finálním uložení);  CD (disketu) s formulářem žádosti vygenerovaným programem ELZA ve formátu.xml (k vygenerování formuláře dojde po jeho finálním uložení);   3 paré vytištěné žádosti (1x podepsaný originál + 2x prostá kopie);   2 paré povinných i nepovinných příloh žádosti (1x originál nebo úředně ověřená kopie + 1x prostá kopie).   2 paré seznamu povinných i nepovinných příloh žádosti (1x podepsaný originál + 1x prostá kopie).

19  POSTUP ADMINISTRACE ŽÁDOSTI Kontrola formálních náležitostí (dle kritérií - viz PPŽ str. 23) Kontrola přijatelnosti (dle kritérií - viz PPŽ str. 24) Hodnocení kvality akce (dle Hodnotící tabulky - viz PPŽ str. 25-39) Výběrová komise Rada Plzeňského kraje Zastupitelstvo Plzeňského kraje Podpis Smlouvy o financování akce (vzor smlouvy - viz příloha PPŽ č. 4)

20  PROPLÁCENÍ NÁKLADŮ - ZPĚTNÉ  Na základě Žádosti o platbu – v průběhu realizace akce po ukončení etapy (součást etapové zprávy) nebo po ukončení realizace celé akce (součást závěrečné zprávy).  Etapa musí trvat minimálně 3 měsíce a minimální finanční objem etapy je stanoven na 150 tis. Kč.  Na základě závěrečné zprávy a všech etapových zpráv je konečnému uživateli proplaceno max. 80 % celkové dotace.  Konečná splátka ve výši 20 % celkové dotace je konečnému uživateli proplacena do 20 pracovních dnů od okamžiku schválení Souhrnné žádosti kraje o platbu za celé grantové schéma zaslané platební jednotce SROPu, která v sobě zahrnovala žádost o proplacení závěrečné platby konečného uživatele.

21  PROPLÁCENÍ NÁKLADŮ - ZÁLOHOVÉ  Na základě Žádosti o proplacení zálohové platby – poprvé před podpisem Smlouvy o financování akce, dále před zahájením každé další etapy (jako součást etapové zprávy).  Zálohy jsou poskytovány z rozpočtu Plzeňského kraje, a to pouze v případě, kdy je žadatelem NNO!  Žadatel musí splnit následující kriteria:  Prokázaní bezdlužnosti ( vůči orgánům územní finanční správy);  Prokázání kladných výsledků hospodaření za poslední 2 roky (daňová přiznání včetně příloh);  doložení Finančního plánu projektu (povinná příloha předkládaná před podpisem smlouvy);  O povolení zálohové platby rozhodne vedoucí OFP EU, a to na základě doporučení manažera GS a předložených referencí o organizaci žadatele ze strany veřejné správy.


Stáhnout ppt "Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Opatření 3.2. – „Podpora sociální."

Podobné prezentace


Reklamy Google