Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Model Sektorových rad a veřejná zakázka Národní soustava kvalifikací jednání Sektorové rady pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby 2. 12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Model Sektorových rad a veřejná zakázka Národní soustava kvalifikací jednání Sektorové rady pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby 2. 12."— Transkript prezentace:

1 Model Sektorových rad a veřejná zakázka Národní soustava kvalifikací jednání Sektorové rady pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby 2. 12. 2010

2 Veřejná zakázka NSK 2 Název VZ: „Zajištění zapojování zaměstnavatelů do tvorby a aktualizace Národní soustavy kvalifikací a provozu Sektorových rad“ Zadavatel VZ: NÚOV Dodavatel VZ: sdružení (HK ČR, SP ČR, TREXIMA, spol. s r.o.) Doba realizace VZ NSK2: 02/2010 – 03/2015 Cíle VZ NSK2:  pokrýt všechna odvětví NH dílčími kvalifikacemi (DK) do ISCED 3A (maturita)  zajistit reprezentanty zaměstnavatelů pro tvorbu a aktualizaci DK  provádět pravidelný rozbor potřeb DK v sektorech - harmonogram zajišťovat součinnost SR při řešení připomínek AOr a MŠMT delegovat experty ze SR k provádění kontroly u AOs při ověřování DK spolupracovat na vymezení ÚK 2

3 Veřejná zakázka NSK 2 Požadované výstupy VZ NSK2: 20-30 nových DK - 10/2010, revize 50 DK – 03/2011 200 nových DK ročně od r. 2011 do r. 2014 do r. 2013 min. 520 nových DK, do 03/2015 celkem 1100 DK revize DK (po 4 letech od zařazení DK do NSK) Pravidla realizace VZ NSK2: –SR vznikají a fungují dle platného Modelu SR –při tvorbě a revizi DK je respektována metodika NSK –odbornou garanci za DK má SR –metodickou garanci za DK má NÚOV –jednání SR/ET za účasti zástupce sdružení, NÚOV a MŠMT –členové SR/ET se budou podílet na propagaci NSK 3

4 Sektorová rada nástroj zaměstnavatelů při prosazování zájmů daného sektoru v oblasti lidských zdrojů ve vztahu ke státní správě a vzdělávacím institucím Sektorová rada – dobrovolné profesní sdružení složené z: –představitelů střešních profesních sdružení (cechy, svazy komory) a odborníků z daného oboru –významných zaměstnavatelů daného sektoru –zaměstnanců (odbory), zástupců dalších subjektů trhu práce a odborníků z oblasti lidských zdrojů (vzdělavatelé, jednotlivá ministerstva, NÚOV, sdružení VZ NSK2) 4

5 Historie a současnost SR v ČR 2005 první pilotní Sektorové rady v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie 2007 – 2008 vznik nových SR v rámci veřejné zakázky NSP 2010 restrukturalizace stávajících, vznik nových SR pro VZ NSK2 Důležité pojmy: –Model SR – metodika vzniku a fungování sítě SR –Koordinační rada – koordinační, řídící a kontrolní činnost sítě SR –Statut SR – základní dokument SR, pravidla fungování SR –Sekce SR – pro zastřešení různorodých oblastí –Pracovní skupiny SR – výkonné složky SR, podklady pro SR. –Stvrzovatelé – experti v dané oblasti, posuzují výstupy PS 5

6 Strategické cíle Sektorové rady stát se zdrojem informací o trendech rozvoje sektorů a potřebách zaměstnavatelů v sektoru stát se partnerem orgánů státní správy pro počáteční i další odborné vzdělávání ovlivňovat obsah, pravidla a vzájemnou komunikaci NSP a NSK být aktérem v tvorbě prostředí pro rozvoj pracovní síly v sektorech (inovační tendence a spolupráce se vzdělávacími zařízeními) provádět osvětovou činnost o systému uznávání kvalifikací přispívat k dosažení optimálních poměrů nabídky a poptávky na trhu práce a vzdělávání komunikovat se vzdělavateli i ověřovateli kvalifikací iniciovat využívání NSP a NSK zaměstnavateli a dalšími účastníky trhu práce 6

7 Ustavení Sektorové rady Sektorovou radu zřizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora ČR (zřizovatel) vydáním ustavujícího dekretu SR a jeho příloh: statut SR – pravidla fungování SR, identické pro všechny SR seznam členů SR - působnost SR a odbornost členů SR, dodatkem je jmenovací dekret předsedy SR Ustavení SR potvrdí členové SR převzetím ustavujícího dekretu. Udělení licence Sektorové radě pro práci na VZ NSK2 SR může plnit úkoly v různých zakázkách na základě udělení licence. Licence pro práci na VZ NSK2 je udělena SR ustavené dle Modelu SR formou předání licence a jmenovacích dekretů členům SR. 7

8 Přehled a rozsah působnosti SR 8 č.Název Sektorové rady 1SR pro zemědělství 2 SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí 3SR pro potravinářství a krmivářství 4SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin 5SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl 6SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl 7SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů 8SR pro chemii 9SR pro strojírenství 10SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství 11SR pro energetiku 12SR pro stavebnictví 13SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby 14SR pro obchod 15SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch 16SR pro polygrafii, média a informační služby 17 SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce 18SR pro osobní služby 19SR pro ostatní služby 20SR pro management a administrativu 21SR pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby 23SR pro řemesla a umělecká řemesla 24SR pro vyhrazená zařízení 25SR pro elektrotechniku

9 Úkoly SR Základní úkoly SR při realizaci VZ NSK2 A.Tvorba a revize DÍLČÍCH KVALIFIKACÍ B.Spolupráce na Vymezení ÚPLNÝCH KVALIFIKACÍ C.Kontrola činnosti AUTORIZOVANÝCH OSOB (delegování odborníků) D.Spolupráce s dalšími experty trhu práce E.Spolupráce na propagaci SR a VZ NSK2 9

10 Úkoly SR A.Tvorba a revize dílčích kvalifikací 1.rozbor kvalifikačních potřeb, seznam požadovaných DK a harmonogram 2.vytváření pracovních skupin 3.tvorba dílčích kvalifikací v pracovní skupině 4.schvalování dílčích kvalifikací v SR 5.předání dílčích kvalifikací zadavateli 6.vypořádání připomínek AOr a MŠMT 10

11 Úkoly SR B.Vymezení Úplné kvalifikace (ÚK) spolupráce s garantem NÚOV – posouzení kompetencí, vymezení DK spadajících do ÚK, vymezení vztahu ÚK k RVP C.Kontrola činnosti Aos delegování odborníků pro kontrolu a monitoring ověřovacího procesu u autorizovaných osob - na základě požadavku zadavatele D.Spolupráce s dalšími experty trhu práce vytváření pracovních skupin SR - určení vedoucího pracovní skupiny a sestavení pracovní skupiny, zpracování nebo revize DK oslovení stvrzovatelů - dalších expertů využívaných k posuzování výstupů SR 11

12 Úkoly SR E.Spolupráce na propagaci SR a VZ NSK2 Cílem je dosáhnout využívání NSK zaměstnavateli: - seznámit s NSK co největší množství zaměstnavatelů - informovat o systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb. - vysvětlit výhody NSK pro zaměstnavatele a prezentovat názorné příklady, jak lze NSK využít  prezentace na webových stránkách firmy, svazu, asociace, cechu, atd.  prezentace NSK na akcích, které člen SR pořádá nebo jichž se účastní  uveřejňování článků či informací v periodikách člena SR atd.  možnost využít kontakty členů SR/ET na média  prezentace na jednání managementu domovské firmy  předávání informací členům sdružení, cechů  účast na seminářích, workshopech, tiskových konferencích atp. pořádaných sdružením VZ NSK 12

13 Začínáme pracovat:  Postup tvorby harmonogramu práce SR na rok 2011  Vymezení působnosti SR - vytvoření struktury pozic v gesci dané SR (NSP x KTP)  Návrhy nových DK, Rodné listy 13

14 Harmonogram SR na r. 2011 Postup tvorby harmonogramu práce SR - 2011 1)Vymezení působnosti SR – struktura pozic v gesci SR Členové SR zrevidují a doplní strukturu pozic do 15.12.2010 2)Rozbor potřebnosti kvalifikací – sběr podkladů a)Konsorcium zajistí sběr relevantních podkladů:  analýzy NVF a Svazu průmyslu a dopravy ČR  informace o volný místech z ÚP  informace o poptávaných profesích ze serveru LMC,  informace o nejčastějších rekvalifikačních kurzech  zahraniční studie a analýzy  další dostupné podklady b)Členové SR  poskytnou analýzy či jiné zdroje – nejpozději do 15.12.2010  zpracují „rodné listy“ k DK, kde již nyní cítí potřebu jejich vytvoření – nejpozději do 15.12.2010 14

15 Harmonogram SR na r. 2011 3)Výběr DK pro zpracování v roce 2011  Tajemník SR z rozboru připraví shrnutí informací a zašle jej se strukturou pozic a „rodnými listy“ DK členům SR – 20. 12. 2010  Členové SR si prostudují a připraví návrhy (rodné listy) na tvorbu nových DK a zašlu elektronicky tajemníkovi SR – do 17. 1. 2011 4) Vytvoření harmonogramu prací SR pro rok 2011  V období od 20. 1. – 4. 3. 2011 se SR sejde na pracovním jednání  Výstup jednání - seznam navržených DK a výběr min. 10 DK pro zpracování v roce 2011 a harmonogram prací SR na celý rok  Dále SR zpracuje stanovisko dle dané osnovy – proč tyto DK 5)Schválení harmonogramu Koordinační radou  Koordinační rada schvaluje harmonogram tvorby DK každé SR. Harmonogram musí být schválen KR do 31. 3. 2011 15

16 Harmonogram SR na r. 2011 Vymezení působnosti SR  Při tvorbě nových DK je nutno vycházet ze struktury pozic, kterou SR navrhne (podkladem je NSP případně KTP).  Pokud stávající struktura pozic v NSP/KTP nevyhovuje nebo neexistuje, je nutno ji nejprve vytvořit, či upravit (samotná tvorba pozic bude probíhat až v rámci projektu NSPII).  Navrhovaná struktura pozic musí pokrýt CZ NACE, které SR zastřešuje: 16

17 Harmonogram SR na r. 2011 Návrhy nových DK  při navrhování nových DK je nutno vycházet z NSP a také z NSK – již schválené DK První krok - vyplnění „rodných listů“ DK – argumentace k DK:  zájem ze strany uchazečů o získání certifikátu  uplatnitelnost, poptávka po DK na trhu práce  existence potenciálních autorizovaných osob  existence vzdělavatelů Druhý krok – tvorba pracovních skupin  pověření člena SR vedením PS, specifikace úkolů PS  vytvoření pracovní skupiny, zaškolení členů PS a plnění úkolů 17

18 Pravidla financování za VZ NSK2 Pro stanovování výše odměn za práci pro VZ NSK2 byla zadavatelem (NÚOV) nastavena pravidla, která je nezbytné dodržovat:  celková výše odměny na tvorbu nové DK 25 000 - 50 000 Kč  celková výše odměny na revizi DK 5 000 - 25 000 Kč  hodinová sazba pro člena SR/ET/PS 238,- Kč  hodinová sazba pro předsedu SR 260,- Kč  DPP pro členy SR/ET/PS  DPČ pro předsedy SR  výkazy práce (DPP - souhrnný, DPČ – měsíční) 18

19 Pravidla financování za VZ NSK2 Pracovní smlouva Pracovně právní vztah je se členy SR/ET/PS upraven Dohodou o provedení práce (DPP) s předsedou SR Dohodou o pracovní činnosti (DPČ). NÚOV – zaměstnavatel (podepisuje dohody a výkazy práce) TREXIMA – administrace dohod a výkazů práce Dohoda o provedení práce je uzavírána před započetím práce. V dohodě je uveden časový i finanční odhad vykonané práce. Skutečná výše odměny je vyplacena na základě odpracovaných hodin, které člen vykáže do výkazu práce. DPP je členům SR zasílána v elektronické podobě (včetně pokynů, jak s ní naložit), po podpisu je nutné dohodu ihned (nejpozději do týdne) odeslat k podpisu na adresu NÚOV. 19

20 Pravidla financování za VZ NSK2 Pracovní výkaz  nedílnou součástí DPP, DPČ a pro vyplácení odměn je nezbytný  vhodné jej vyplňovat průběžně dle skutečně odpracovaných hodin a po ukončení dohody je nutné jej nejpozději do 5 dnů elektronicky odeslat tajemníkovi ke kontrole a ke schválení (tajemník jej konzultuje s garantem NÚOV, vedoucím ET/PS, příp. s předsedou SR)  v případě DPČ je pracovní výkaz odevzdáván každý měsíc  schválený pracovní výkaz člen podepíše a odešle na adresu NÚOV (vždy nejpozději do 27. dne daného měsíce – již musí být na NÚOV) Výplata peněz následuje cca 1 měsíc po ukončení dohody o provedení práce (v případě, že pracovní výkaz bude odevzdán v řádném termínu). 20

21 Děkuji za pozornost tajemník SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby Ing. Miloš Galád, tel. 577 6001 236, 724 544 406; e-mail galad@trexima.cz 21


Stáhnout ppt "Model Sektorových rad a veřejná zakázka Národní soustava kvalifikací jednání Sektorové rady pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby 2. 12."

Podobné prezentace


Reklamy Google