Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Model Sektorových rad a veřejná zakázka Národní soustava kvalifikací Jednání SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch Praha, 2. 12. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Model Sektorových rad a veřejná zakázka Národní soustava kvalifikací Jednání SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch Praha, 2. 12. 2010."— Transkript prezentace:

1 Model Sektorových rad a veřejná zakázka Národní soustava kvalifikací Jednání SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch Praha, 2. 12. 2010

2 Veřejná zakázka NSK 2 Název VZ: „Zajištění zapojování zaměstnavatelů do tvorby a aktualizace Národní soustavy kvalifikací a provozu Sektorových rad“ Zadavatel VZ: NÚOV Dodavatel VZ: sdružení (HK ČR, SP ČR, TREXIMA, spol. s r.o.) Doba realizace VZ NSK2: 02/2010 – 03/2015 Cíle VZ NSK2:  pokrýt všechna odvětví NH dílčími kvalifikacemi (DK) do ISCED 3A (maturita)  zajistit reprezentanty zaměstnavatelů pro tvorbu a aktualizaci DK  provádět pravidelný rozbor potřeb DK v sektorech - harmonogram zajišťovat součinnost SR při řešení připomínek AOr a MŠMT delegovat experty ze SR k provádění kontroly u AOs při ověřování DK spolupracovat na vymezení ÚK 2

3 Veřejná zakázka NSK 2 Požadované výstupy VZ NSK2: 20-30 nových DK - 10/2010, revize 50 DK – 03/2011 200 nových DK ročně od r. 2011 do r. 2014 do r. 2013 min. 520 nových DK, do 03/2015 celkem 1100 DK revize DK (po 4 letech od zařazení DK do NSK) Pravidla realizace VZ NSK2: –SR vznikají a fungují dle platného Modelu SR –při tvorbě a revizi DK je respektována metodika NSK –odbornou garanci za DK má SR –metodickou garanci za DK má NÚOV –jednání SR/ET za účasti zástupce sdružení, NÚOV a MŠMT –členové SR/ET se budou podílet na propagaci NSK 3

4 Sektorová rada nástroj zaměstnavatelů při prosazování zájmů daného sektoru v oblasti lidských zdrojů ve vztahu ke státní správě a vzdělávacím institucím Sektorová rada – dobrovolné profesní sdružení složené z: –představitelů střešních profesních sdružení (cechy, svazy komory) a odborníků z daného oboru –významných zaměstnavatelů daného sektoru –zaměstnanců (odbory), zástupců dalších subjektů trhu práce a odborníků z oblasti lidských zdrojů (vzdělavatelé, jednotlivá ministerstva, NÚOV, sdružení VZ NSK2) 4

5 Historie a současnost SR v ČR 2005 první pilotní Sektorové rady v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie 2007 – 2008 vznik nových SR v rámci veřejné zakázky NSP 2010 restrukturalizace stávajících, vznik nových SR pro VZ NSK2 Důležité pojmy: –Model SR – metodika vzniku a fungování sítě SR –Koordinační rada – koordinační, řídící a kontrolní činnost sítě SR –Statut SR – základní dokument SR, pravidla fungování SR –Sekce SR – pro zastřešení různorodých oblastí –Pracovní skupiny SR – výkonné složky SR, podklady pro SR. –Stvrzovatelé – experti v dané oblasti, posuzují výstupy PS 5

6 Strategické cíle Sektorové rady stát se zdrojem informací o trendech rozvoje sektorů a potřebách zaměstnavatelů v sektoru stát se partnerem orgánů státní správy pro počáteční i další odborné vzdělávání ovlivňovat obsah, pravidla a vzájemnou komunikaci NSP a NSK být aktérem v tvorbě prostředí pro rozvoj pracovní síly v sektorech (inovační tendence a spolupráce se vzdělávacími zařízeními) provádět osvětovou činnost o systému uznávání kvalifikací přispívat k dosažení optimálních poměrů nabídky a poptávky na trhu práce a vzdělávání komunikovat se vzdělavateli i ověřovateli kvalifikací iniciovat využívání NSP a NSK zaměstnavateli a dalšími účastníky trhu práce 6

7 Ustavení Sektorové rady Sektorovou radu zřizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora ČR (zřizovatel) vydáním ustavujícího dekretu SR a jeho příloh: statut SR – pravidla fungování SR, identické pro všechny SR seznam členů SR - působnost SR a odbornost členů SR, dodatkem je jmenovací dekret předsedy SR Ustavení SR potvrdí členové SR převzetím ustavujícího dekretu. Udělení licence Sektorové radě pro práci na VZ NSK2 SR může plnit úkoly v různých zakázkách na základě udělení licence. Licence pro práci na VZ NSK2 je udělena SR ustavené dle Modelu SR formou předání licence a jmenovacích dekretů členům SR. 7

8 Přehled a rozsah působnosti SR 8 název SR sekce NACE kód NACEnázev NACE 15 SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch I55Ubytování 56 Stravování a pohostinství N79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti 1 SR pro zemědělství 2 SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí 3 SR pro potravinářství a krmivářství 4 SR pro těžbu a úpravu surovin 5 SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl 6 SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl 7 SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů 8 SR pro chemii 9 SR pro strojírenství 10 SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství 11 SR pro energetiku 12 SR pro stavebnictví 13 SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby 14 SR pro obchod a marketing 15 SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch 16 SR pro polygrafii, média a informační služby 17 SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce 18 SR pro osobní služby 19 SR pro ostatní služby 20 SR pro management a administrativu 21 SR pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby 22 SR pro informační technologie a telekomunikace 23 SR pro řemesla a umělecká řemesla 24 SR pro vyhrazená zařízení 25 SR pro elektrotechniku

9 Úkoly SR Základní úkoly SR při realizaci VZ NSK2 A.Tvorba a revize DÍLČÍCH KVALIFIKACÍ B.Spolupráce na Vymezení ÚPLNÝCH KVALIFIKACÍ C.Kontrola činnosti AUTORIZOVANÝCH OSOB (delegování odborníků) D.Spolupráce s dalšími experty trhu práce E.Spolupráce na propagaci SR a VZ NSK2 9

10 Úkoly SR A.Tvorba a revize dílčích kvalifikací 1.rozbor kvalifikačních potřeb, seznam požadovaných DK a harmonogram 2.vytváření pracovních skupin 3.tvorba dílčích kvalifikací v pracovní skupině 4.schvalování dílčích kvalifikací v SR 5.předání dílčích kvalifikací zadavateli 6.vypořádání připomínek AOr a MŠMT 10

11 Úkoly SR B.Vymezení Úplné kvalifikace (ÚK) spolupráce s garantem NÚOV – posouzení kompetencí, vymezení DK spadajících do ÚK, vymezení vztahu ÚK k RVP C.Kontrola činnosti Aos delegování odborníků pro kontrolu a monitoring ověřovacího procesu u autorizovaných osob - na základě požadavku zadavatele D.Spolupráce s dalšími experty trhu práce vytváření pracovních skupin SR - určení vedoucího pracovní skupiny a sestavení pracovní skupiny, zpracování nebo revize DK oslovení stvrzovatelů - dalších expertů využívaných k posuzování výstupů SR 11

12 Úkoly SR E.Spolupráce na propagaci SR a VZ NSK2 Cílem je dosáhnout využívání NSK zaměstnavateli: - seznámit s NSK co největší množství zaměstnavatelů - informovat o systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb. - vysvětlit výhody NSK pro zaměstnavatele a prezentovat názorné příklady, jak lze NSK využít  prezentace na webových stránkách firmy, svazu, asociace, cechu, atd.  prezentace NSK na akcích, které člen SR pořádá nebo jichž se účastní  uveřejňování článků či informací v periodikách člena SR atd.  možnost využít kontakty členů SR/ET na média  prezentace na jednání managementu domovské firmy  předávání informací členům sdružení, cechů  účast na seminářích, workshopech, tiskových konferencích atp. pořádaných sdružením VZ NSK 12

13 Pravidla financování za VZ NSK2 Pro stanovování výše odměn za práci pro VZ NSK2 byla zadavatelem (NÚOV) nastavena pravidla, která je nezbytné dodržovat:  celková výše odměny na tvorbu nové DK 25 000 - 50 000 Kč  celková výše odměny na revizi DK 5 000 - 25 000 Kč  hodinová sazba pro člena SR/ET/PS 238,- Kč  hodinová sazba pro předsedu SR 260,- Kč  DPP pro členy SR/ET/PS  DPČ pro předsedy SR  výkazy práce (DPP - souhrnný, DPČ – měsíční) 13

14 Pravidla financování za VZ NSK2 Pracovní smlouva Pracovně právní vztah je se členy SR/ET/PS upraven Dohodou o provedení práce (DPP) s předsedou SR Dohodou o pracovní činnosti (DPČ). NÚOV – zaměstnavatel (podepisuje dohody a výkazy práce) TREXIMA – administrace dohod a výkazů práce Dohoda o provedení práce je uzavírána před započetím práce. V dohodě je uveden časový i finanční odhad vykonané práce. Skutečná výše odměny je vyplacena na základě odpracovaných hodin, které člen vykáže do výkazu práce. DPP je členům SR zasílána v elektronické podobě (včetně pokynů, jak s ní naložit), po podpisu je nutné dohodu ihned (nejpozději do týdne) odeslat k podpisu na adresu NÚOV. 14

15 Pravidla financování za VZ NSK2 Pracovní výkaz  nedílnou součástí DPP, DPČ a pro vyplácení odměn je nezbytný  vhodné jej vyplňovat průběžně dle skutečně odpracovaných hodin a po ukončení dohody je nutné jej nejpozději do 5 dnů elektronicky odeslat tajemníkovi ke kontrole a ke schválení (tajemník jej konzultuje s garantem NÚOV, vedoucím ET/PS, příp. s předsedou SR)  v případě DPČ je pracovní výkaz odevzdáván každý měsíc  schválený pracovní výkaz člen podepíše a odešle na adresu NÚOV (vždy nejpozději do 27. dne daného měsíce – již musí být na NÚOV) Výplata peněz následuje cca 1 měsíc po ukončení dohody o provedení práce (v případě, že pracovní výkaz bude odevzdán v řádném termínu). 15

16 Začínáme pracovat:  Postup tvorby harmonogramu práce SR na rok 2011  Vymezení působnosti SR - vytvoření struktury pozic v gesci dané SR (NSP x KTP)  Návrhy nových DK, Rodné listy 16

17 Harmonogram SR na r. 2011 Postup tvorby harmonogramu práce SR - 2011 1)Vymezení působnosti SR – struktura pozic v gesci SR Členové SR zrevidují a doplní strukturu pozic do 6.12.2010 2)Rozbor potřebnosti kvalifikací – sběr podkladů a)Konsorcium zajistí sběr relevantních podkladů:  analýzy NVF a Svazu průmyslu a dopravy ČR  informace o volný místech z ÚP  informace o poptávaných profesích ze serveru LMC,  informace o nejčastějších rekvalifikačních kurzech  zahraniční studie a analýzy  další dostupné podklady b)Členové SR  poskytnou analýzy či jiné zdroje – nejpozději do 6.12.2010  zpracují „rodné listy“ k DK, kde již nyní cítí potřebu jejich vytvoření – nejpozději do 6.12.2010 17

18 Harmonogram SR na r. 2011 3)Výběr DK pro zpracování v roce 2011  Tajemník SR z rozboru připraví shrnutí informací a zašle jej se strukturou pozic a „rodnými listy“ DK členům SR – 15. 12. 2010  Členové SR si prostudují a připraví návrhy (rodné listy) na tvorbu nových DK a zašlu elektronicky tajemníkovi SR – do 17. 1. 2011 4) Vytvoření harmonogramu prací SR pro rok 2011  V období od 20. 1. – 4. 3. 2011 se SR sejde na pracovním jednání  Výstup jednání - seznam navržených DK a výběr min. 10 DK pro zpracování v roce 2011 a harmonogram prací SR na celý rok  Dále SR zpracuje stanovisko dle dané osnovy – proč tyto DK 5)Schválení harmonogramu Koordinační radou  Koordinační rada schvaluje harmonogram tvorby DK každé SR. Harmonogram musí být schválen KR do 31. 3. 2011 18

19 Harmonogram SR na r. 2011 Vymezení působnosti SR  Při tvorbě nových DK je nutno vycházet ze struktury pozic, kterou SR navrhne (podkladem je NSP případně KTP).  Pokud stávající struktura pozic v NSP/KTP nevyhovuje nebo neexistuje, je nutno ji nejprve vytvořit, či upravit (samotná tvorba pozic bude probíhat až v rámci projektu NSPII).  Navrhovaná struktura pozic musí pokrýt CZ NACE, které SR zastřešuje 19

20 Harmonogram SR na r. 2011 Návrhy nových DK  při navrhování nových DK je nutno vycházet z NSP a také z NSK – již schválené DK První krok - vyplnění „rodných listů“ DK – argumentace k DK:  zájem ze strany uchazečů o získání certifikátu  uplatnitelnost, poptávka po DK na trhu práce  existence potenciálních autorizovaných osob  existence vzdělavatelů Druhý krok – tvorba pracovních skupin  pověření člena SR vedením PS, specifikace úkolů PS  vytvoření pracovní skupiny, zaškolení členů PS a plnění úkolů 20

21 Děkuji za pozornost Koordinátor: Ing. Zdeněk Vršník Tel.: 724 613 626, E-mail: vrsnik@komora.cz Tajemník SR: David Dušánek Tel.: 606 621 004, E-mail: dusanek@trexima.cz 21


Stáhnout ppt "Model Sektorových rad a veřejná zakázka Národní soustava kvalifikací Jednání SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch Praha, 2. 12. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google