Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TPUE - Technologická platforma Udržitelná energetika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TPUE - Technologická platforma Udržitelná energetika"— Transkript prezentace:

1 TPUE - Technologická platforma Udržitelná energetika
Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu VIII. Špindlerův Mlýn, duben 2013 Aleš Laciok, předseda výkonného výboru TPUE

2 Technologická platforma (TP)
Sdružení hlavních subjektů (s významnou rolí průmyslu) v určité oblasti, které spatřují strategický význam výzkumu, vývoje a inovací pro svoji činnost Z podstaty se jedná o heterogenní sdružení (výzkum + průmysl + VŠ + …) Cílem platformy není financovat partikulární VaV projekty (nejedná se o finanční mechanismus) Platforma je zaměřena na koncipování systémovém prostředí a tím tak facilituje vznik prioritních projektů Před několika lety začalo vznikat (z popudu EC) mnoho evropských technologických platforem (dnes cca 40) V konsekvenci pak vzniklo několik českých technologických platforem (existovala možnost podpory své činnosti z OPPI –TP musí splňovat několik náležitostí)

3 Evropské technologické platformy (ETP)
Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP) Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNE-TP) European Technology Platform for the Electricity Networks of the Future (SmartGrids) European Technology Platform for Wind Energy European Biofuels Technology Platform European Photovoltaics Technology Platform Renewable Heating and Cooling Technology Platform – Geothermal Electricity Technology Platform – Implementing Geological Disposal

4 Platforma TPUE - členství
Zájmové sdružení právnických osob (otevřené sdružení - plné a přidružené členství) – ustavení: květen 2009 Utility Výrobci technologií VaV a inženýrské organizace Technické univerzity Řádní členové ČEZ, a.s. Škoda JS a.s. ÚJV Řež a.s. ČVUT ČEPS, a.s. Škoda Power a.s. EGÚ Brno, a.s. VŠB-TU Centrum výzkumu Řež s.r.o. VUT VZU Plzeň ZČU Přidružení členové EGP Invest, s.r.o. City Plan, s.r.o. Enviros, s.r.o. Hledání širšího konsensu pro návrhy: Vítkovice, TS ČR, jiné platformy,…..

5 Energetický výzkum na rozcestí
EU Reforma VaV - nedotaženo Zbytečně vyhrocený střet mezi základním a aplikovaným výzkumem Nejistá budoucnost titulů podpory na aplikovaný a průmyslový VaV ……….. Plány a realita SET-Plan a vazba na Roadmap 2050 Horizon 2020 jako součást MFF Nové mechanismy podpory, avšak stálé ztrácení konkurenceschopnosti …………….

6 Cíle platformy TPUE Dvě základní oblasti aktivit:
“Mezinárodní osa“ - posílení zapojení českých subjektů do výzkumu v EU a aktivit OECD; optimální formulace zájmů na účasti v demonstračních projektech (průmysl + dodavatelé + výzkum) „Národní osa“ - zlepšení orientace aplikovaného výzkumu a vývoje na potřeby energetického průmyslu (využitelnost produktů) a spolupráce se státní správou na formulaci strategie výzkumu v energetice (priority pro VaV v energetice v ČR)

7 Mezinárodní osa - kontext EU
SET Plan (strategický technologický plán pro energetiku) Potřebnost dostupnosti/využitelnosti technologií k 2020 a výhledově k 2050 Ověření nových technologií pro energetickou praxi + demonstrační jednotky – ověření funkčnosti  upscale + replikace v praxi (využití mixu průmyslových a veřejných zdrojů) Nové formy spolupráce + technologické platformy  evropské průmyslové iniciativy (EII) + vznik EERA (Europan Energy Research Alliance) + synergie mezi universitami v oblasti a jejich provázání s praxí + SETIS (informační systém obhospodařovaný JRC) Více podpory pro energetický VaV + fokusace na témata platforem již v FP7 (zohledněno od Work Plan 2011) + synergie různých zdrojů (EU, národní, průmyslové) – Joint Programming + Horizon 2020 (včetně EIT)

8 Národní osa - kontext ČR
Aplikovaný a průmyslový výzkum a vývoj v energetice roztříštěnost a některé oblasti výrazně redukovány + jaderná energetika zachována (ÚJV Řež – VŠ) + slabý mezičlánek mezi průmysl. subjekty a VŠ slabé zapojení do mezinárodních programů VaV – např. 7 FP + neaktivní subjekty VaV (motivace, kompetence,..) + slabá podpora ze strany průmyslu (malá atraktivita FP) dosud slabá koncepčnost podpory VaV, problematicky definované priority – nezohledněno při výběru VaV projektů slabá spolupráce průmyslu s universitami, AV ČR a výzkumnými institucemi + neflexibilita akademického prostředí + ne vždy realistické definování potřeb ze strany průmyslu + nejsou vhodné stimulační nástroje

9 Doporučení IEA – Energy Review 2010

10 SVA a IAP TPUE Výzkumná agenda (SVA) Implementace (IAP)
Hlavní pracovní dokument TP, jehož účelem je zmapovat potřeby na všech úrovních výzkumu v delším časovém horizontu (10-15 let), identifikovat milníky, potenciální alternativy a definovat priority technologického vývoje. SVA se snaží překonat bariéry rozvoje, rozmístění a používání nových technologií. Tyto bariéry mohou souviset s organizací výzkumu, předpisy, technickými standardy, financováním, neochotou akceptovat nové technologie, nedostatkem dovedností a školení apod. Jaký je současný stav VaV Co jsou zájmové okruhy VaV do budoucna Implementace (IAP) Dokument, ve kterém jsou definovány konkrétní aktivity, kroky a požadavky na implementaci výzkumných témat, návrhů a potenciálu technologického vývoje popsaných ve SVA, jakožto i praktické výstupy těchto aktivit. V IAP je rovněž popsáno, jak se má změnit prostředí a podmínky pro podporu výzkumu, vývoje a inovací na národní a evropské úrovni tak, aby byl povzbuzen jejich růst, jakožto i zvýšení konkurenceschopnosti a trvale udržitelný rozvoj. Detailizace výzkumných témat Návrh opatření

11 Stávající IAP TPUE - struktura
TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA „UDRŽITELNÁ ENERGETIKA ČR 1 SOUHRN OČEKÁVANÁ ZMĚNY V ENERGETICE V ČR NA POZADÍ SVĚTOVÝCH A EVROPSKÝCH TRENDŮ – AKTUALIZACE 2.1 SVĚT OBECNĚ A STÁTY MIMO EU 2.2 EVROPSKÁ UNIE 2.3 ČESKÁ REPUBLIKA 3 TÉMATA VÝZKUM, VÝVOJE A DEMONSTRACÍ PRO ENERGETIKU 3.1 TEMATICKÁ OBLAST: VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA V JADERNÝCH ZDROJÍCH 3.2 TEMATICKÁ OBLAST: VÝROBA ELEKTŘINY VE ZDROJÍCH NA FOSILNÍ PALIVA 3.3 TEMATICKÁ OBLAST: VÝROBA A DISTRIBUCE TEPLA A CHLADU 3.4 TEMATICKÁ OBLAST: ELEKTRICKÉ SÍTĚ A JEJICH VAZBA NA PROVOZ A ROZVOJ ES ČR 3.5 TEMATICKÁ OBLAST: ENERGIE V DOPRAVĚ A DEMONSTRACE INFRASTRUKTUR NA ÚROVNI VELKÝCH MĚST NEBO REGIONŮ (SMART CITIES) 3.6 TEMATICKÁ OBLAST: PERSPEKTIVNÍ ENERGETICKÉ TECHNOLOGIE K UPLATNĚNÍ V DELŠÍM ČASOVÉM HORIZONTU 3.7 TEMATICKÁ OBLAST: SYSTÉMOVÉ ANALÝZY PRO PODPORU EFEKTIVNÍHO A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ENERGETIKY 3.8 SOUHRN A PRIORITIZACE 3.9 ČASOVÝ HARMONOGRAM 4 ORGANIZACE A FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU, VÝVOJE A DEMONSTRACÍ 4.1 STRUKTURA A ODHAD SOUČASNÝCH VÝDAJŮ NA VÝZKUM A VÝVOJ PRO ENERGETIKU 4.2 NÁVRH VÝDAJŮ NA ENERGETICKÝ VÝZKUM A VÝVOJ V STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU (10 LET 5 SPECIFIKACE PROGRAMU VÝZKUMU A VÝVOJE „ENERGETIKA“ 5.1 OBECNÉ ASPEKTY 5.2 NÁLEŽITOSTI PROGRAMU 5.3 PROBLEMATIKA NOTIFIKACE 6 VZDĚLÁVÁNÍ PRO ENERGETICKÝ VÝZKUM A VÝVOJ 7 POSÍLENÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 8 INDIKÁTORY IMPLEMENTAČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU TPUE PŘÍLOHA 1: UDRŽITELNOST ENERGETIKY A MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ PŘÍLOHA Č. 2: EXKURS DO ENERGETICKÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE V BÝVALÉM ČESKOSLOVENSKU NA POZADÍ ROZVOJE ENERGETIKY

12 IAP TPUE – tematické oblasti
Systémový pohled na energetiku (metodiky, data) – podpora vytváření vyvážených strategií Jaderná energetika Inteligentní města a regiony (Smart Cities and Communities) Klasické zdroje Opatřování, distribuce a využití tepla Sítě Perspektivní energetické technologie a systémy s uplatněním v dlouhodobějším časovém horizontu

13 IAP – část elektrických sítí
Elektrické sítě a jejich vazba na provoz a rozvoj ES (Počet témat: 8) 1. Zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu ES ČR v dlouhodobé perspektivě T: Vliv distribuované výroby a KVET na provoz elektrizační soustavy T: Nutné podmínky provozu elektrizační soustavy z pohledu provozovatelů PS a DS 2. Zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy ve střednědobé perspektivě T: Model DS v nových podmínkách T: Řízení distribučních sítí T: Nové technologie v elektrických sítích T: Nové tarify a chování zákazníků 3. Integrace sítí a řízení rovnováhy ES ČR v evropském kontextu T: Zahraniční vlivy na ES ČR T: Super Grid v regionu střední Evropy

14 Faktory na cestě k efektivnímu VaV
Energetika a materiály – priorita VaV v ČR Evropské fondy VaV program pro energetiku a materiály Profilace univerzit (MŠMT) Motivační faktory Spolupráce s vysokými školami Zapojení Prahy (2014 – 2020/2) Napojení na životaschopná centra kompetence Klastrace výzkumných center (VaVpI/CK) Horizon 2020 (vč. Euratom) Využití EIT Posílení pozice v EERA Propojování prostředků MS Vyšší zapojení do mezinárodního výzkumu Silné, viditelné a mezinárodně uznávané subjekty v energetickém VaV Centra excelence v energetice (realistické množství v ČR)

15 IAP – přehled podpory z veřejných zdrojů
Specializovaný nový národní titul VaV se zaměřením na energetiku Strategické usměrňování Dostatečný objem finančních prostředků Podmínky podpory Veřejné zakázky Podpora velkých výzkumných infrastruktur Podpora účasti v mezinárodních projektech Podpora vývoje jaderné fúze (SÚRAO) Doplňkové mechanismy Podpora demonstračních projektů

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "TPUE - Technologická platforma Udržitelná energetika"

Podobné prezentace


Reklamy Google