Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

22.11.2007 Pardubice Finanční mechanismus EHP/Norska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "22.11.2007 Pardubice Finanční mechanismus EHP/Norska."— Transkript prezentace:

1 22.11.2007 Pardubice Finanční mechanismus EHP/Norska

2 22.11.2007 Pardubice Finanční mechanismus EHP/Norska ČR členem EHP od 2003 – příslušné dohody podepsány v roce 2003 FM EHP příspěvek chudším státům EHP poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech – Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví a Norské království FM Norska – přidružený bilaterální program se stejným zaměřením

3 22.11.2007 Pardubice Obecné informace o FM dohodnuto pro období 2004-2009 částka alokovaná pro Českou republiku je celkem 110,91 mil. Euro 48,54 miliónů EUR v rámci Dohody o účasti v EHP a 62,37 miliónů EUR podle Dohody o norském finančním mechanismu Minimální spoluúčast 15% (grant až 85%) Národní kontaktní místo pro ČR – Ministerstvo financí – Centrum pro zahraniční pomoc Projekty nesmí nahrazovat stávající aktivity podporované z finančních zdrojů Evropského společenství a dalších finančních zdrojů (viz priority).

4 22.11.2007 Pardubice Dokumenty a zdroje Postupy pro žadatele Manuál pro implementaci Metodika finančních toků Projektová žádost Postupy pro vyplnění žádosti Indikátory Postupy pro publicitu Podrobná ustanovení o oprávněnosti výdajů www.eeagrants.orgwww.eeagrants.org www.eeagrants.czwww.eeagrants.cz

5 22.11.2007 Pardubice Obecné finanční podmínky obvyklá podpora 60%, u projektů jinak financovaných z centrálních, krajských nebo místních rozpočtů 85%, v kombinaci s jinými zdroji financování (ES, FM EHP a FM Norska) maximálně 90% Možný příjemce: všechny instituce veřejného nebo soukromého sektoru a nevládní organizace (NO) zřízené jako právnické osoby v ČR obvyklá minimální podpora 250 000 EUR, horní limit nestanoven, doba trvání také nestanovena (obvykle 2-4 roky)

6 22.11.2007 Pardubice Typy projektů Individuální projekt Blokový grant Program (skupina projektů)

7 22.11.2007 Pardubice Typy projektů - individuální projekt Individuální projekt je ekonomicky nedělitelnou řadou prací, plnících přesnou technickou funkci a s jasně identifikovatelnými cíli. Individuální projekt může zahrnovat jeden nebo více sub- projektů. Individuální projekt obecně řeší jedinou problematiku v rámci některé z prioritních oblastí Finančního mechanismu EHP a/nebo Norského finančního mechanismu. obvyklá min. částka podpory 250.000 EUR

8 22.11.2007 Pardubice fond pro menší projekty – pomoc jednotlivcům, organizacím nebo institucím zprostředkovatel BG vybírá subprojekty a rozhoduje o jejich financování mohou být navrženy na úrovni kraje, oblasti nebo na místní úrovni, nebo cíleně na specifické strategické okruhy zprostředkovatel blokového grantu poskytne zdroje na spolufinancování malých grantů, ze kterých mají užitek koneční příjemci - nebo/a koneční příjemci mající užitek z pomoci poskytují své vlastní spolufinancování zprostředkovateli blokového grantu. Typy projektů – blokový grant

9 22.11.2007 Pardubice Program je koordinovaným portfoliem jednotlivých projektů, který je připraven a předložen oprávněným zástupcem partnerství a je zaměřen na společně (prostorově/odvětvově/tématicky) definované cíle. Jsou určeny pro usnadnění implementace komplexnějších a nákladných strategií. Program se skládá z jednotlivých dílčích projektů, které spojuje společné téma nebo společný cíl navržený na regionální, sub-regionální nebo místní úrovni nebo specifická národní témata. Programy jsou zpracovány v rámci partnerství, zaměřeno na vědu a výzkum Typy projektů – program

10 22.11.2007 Pardubice Priority FM EHP a Norska 1. Uchovávání evropského kulturního dědictví 2. Ochrana životního prostředí 3. Rozvoj lidských zdrojů 4. Zdravotnictví a péče o dítě 5. Podpora udržitelného rozvoje 6. Vědecký výzkum a vývoj Pouze FM Norska 7. Implementace Schengenského acquis, posilování justice 8. Technická pomoc

11 22.11.2007 Pardubice 1. Uchovávání evropského kulturního dědictví 1.1 Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví 1.2 Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví 1.3 Obnova historických městských území a historických území v regionech 1.4 Obnova historického a kulturního dědictví v regionech 1.5 Odstraňování starých ekologických zátěží na pozemcích menšího rozsahu ve městech a obcích (brownfield)

12 22.11.2007 Pardubice 2. Ochrana životního prostředí 2.1 Posouzení vlivů implementace mezinárodní legislativy na podmínky v oblasti ovzduší, vod a půd 2.2 Monitorovací systémy v regionech a následné využívání výsledků monitorování 2.3 Environmentální vzdělávání pro všechny úrovně státní a veřejné administrativy 2.4 Odpadové hospodářství - zajištění a řízení na místní úrovni 2.5 Podpora využití biopaliv a alternativních zdrojů energie jako druhotného zdroje energie na místní úrovni 2.6 Redukce skleníkových plynů v České republice 2.7 Snížení poklesu biodiverzity a ochrana nedotčených biotopů 2.8 Podpora technologií pro snížení zplodin a spotřebu paliv, zvýšení bezpečnosti zejména ve veřejné dopravě

13 22.11.2007 Pardubice 3. Rozvoj lidských zdrojů 3.1 Program na podporu a rozvoj modernizace služeb veřejné administrativy na regionální a místní úrovni prostřednictvím využití IT technologií 3.2 Rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v regionech 3.3 Podpora nevládních neziskových organizací 3.4 Podpora začlenění menšin do společnosti 3.5 Programy na prosazování rovnosti pohlaví ve veřejném sektoru 3.6 Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů

14 22.11.2007 Pardubice 4. Zdravotnictví a péče o dítě 4.1 Systematická a primární prevence drogových závislostí 4.2 Prevence přenosných nemocí 4.3 Opatření pro zajištění bezpečnosti potravin 4.4 Programy podpory dětí se specifickými problémy

15 22.11.2007 Pardubice 5. a 6. Udržitelný rozvoj, věda, výzkum 5 Podpora udržitelného rozvoje 5.1 Pomoc při prosazování a implementaci Strategií udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni 6 Vědecký výzkum a vývoj 6.1 Vědecký výzkum a vývoj v uvedených prioritních oblastech, zejména v životním prostředí, zdravotnictví a v oblasti životních podmínek dětí

16 22.11.2007 Pardubice 7 Implementace Schengenského acquis, posilování justice 7.1 Implementace Národního schengenského informačního systému (N - SIS) a vytvoření Kanceláře SIRENE 7.2 Splnění schengenských acquis u stávajících regionálních letištˇ 7.3 Posílení vzdělávacího systému v sektoru spravedlnosti 7.4 Programy boje proti korupci, organizované kriminalitě a proti nezákonnému obchodu s drogami a lidmi

17 22.11.2007 Pardubice 8 Technická pomoc 8.1 Posílení kapacit pro poskytování rozvojové pomoci Českou republikou 8.2 Přenos znalostí a výměna zkušeností s přijímáním a aplikací acquis v oblastech uvedených v Celkové monitorovací zprávě EK prostřednictvím spolupráce příslušných orgánů / institucí 8.3 Výměna zkušeností a spolupráce regionální a místní samospráv

18 22.11.2007 Pardubice Alokace prostředků Pro každou výzvu je předem určena indikativní alokace prostředků pro zprostředkující subjekty (kraje a centrální instituce) a příslušné sub-priority schválené pro danou výzvu. Navrhované projekty musejí být v souladu s příslušnou regionální strategií v případě krajů a se sektorovou strategií v případě projektů podávaných na centrální instituce Na krajích a příslušných ministerstvech jsou zřízena kontaktní místa pro podávání informací, odevzdání projektů a první kolo výběru projektových návrhů

19 22.11.2007 Pardubice Projektová žádost ve formátu MS Excel shodná pro všechny typy projektů lze podat stručnější verzi projektu ve formě „projektového záměru“, který neobsahuje přílohy a některé části kompletní žádosti Vyplněný formulář žádosti se vytiskne a odevzdává v tištěné formě (1 originál + 2 kopie) a elektronicky (CDROM)

20 22.11.2007 Pardubice Žádost - struktura Kapitoly žádosti: -údaje o žadateli -údaje o typu projektu (BG, P, IP) -popis projektu (východiska a zdůvodnění, aktivity a harmonogram, cíle a indikátory, management, partnerství,...) -rozpočet a finanční zdroje -legislativa související s projektem -publicita -rizika a řízení rizik -horizontální témata -přílohy

21 22.11.2007 Pardubice Žádost – postup tvorby projektu záměr logický rámec cíle, aktivity, technické řešení, výstupy, indikátory, partnerství management, harmonogram, rozpočet, ekonomické analýzy legislativní souvislosti, horizontální priority údaje o žadateli +

22 22.11.2007 Pardubice Žádost - popis projektu vyhrazený prostor v jednotlivých kategoriích je malý, detailnější informace je vhodné přiložit ve formě příloh je nutno zdůvodnit potřebu projektu a jeho soulad s příslušnými regionálními či centrálními cíli a strategiemi popis cílů, aktivit a harmonogramu vychází z logického rámce struktura kapitol je na žadateli

23 22.11.2007 Pardubice Žádost - popis projektu II. cíle musí být jasné a kvantifikovatelné indikátory slouží ke kontrole množství a kvality výstupů projektu a míry dopadu výsledků projektu management projektu – role partnerů, rozhodovací a kontrolní mechanismy uvnitř projektu, řízení prací nutno zvážit složení partnerského týmu – při spoluúčasti komerčních subjektů nutno zajistit kofinancování celého projektu ze státního rozpočtu ve výši min. 15%, jinak podpora max.60%

24 22.11.2007 Pardubice Oprávněné výdaje v žádosti je jen velmi hrubé rozčlenění rozpočtu podle roků a typů uznatelných výdajů, podrobný položkový rozpočet by měl být vypracován jako zvláštní příloha Uznatelné náklady: –mzdy, –služby (včetně stavebních prací), –vybavení (drobný majetek, stroje a zařízení, hardware a software, dopravní prostředek – užitkový vůz) –administrativní náklady (až 7% celkových výdajů) –suroviny, –nákup budov a pozemků –energie –ostatní (cestovné, odpisy majetku, poplatky za vedení účtu projektu, právní služby, notářské poplatky, externí audit, DPH pro neplátce daně,...)

25 22.11.2007 Pardubice Neoprávněné výdaje Náklady na přípravu dokumentace k projektu Dodávka –a) pokud zvyšuje náklady na provedení projektu bez toho, aby vytvářela přidanou hodnotu, –b) pokud je platba definována jako procento z celkových oprávněných nákladů projektu, –c) pokud je dodána konečnému příjemci za cenu vyšší, než za cenu obvyklou Stabilizační náklady na zaměstnance – penzijní připojištění, životní pojištění, odměny, náklady na reprezentaci Nákup osobních automobilů, bytová výstavba Daně, DPH - pokud je konečný příjemce plátcem DPH Správní poplatky, pokuty, manka, škody Leasing SW, marže a akontace u leasingu, příspěvky v naturáliích

26 22.11.2007 Pardubice Publicita kladen důraz na zajištění publicity projektu na všech materiálech zobrazit logo FM a uvést podporu z FM zvláštní akce na podporu publicity (informační tabule, tiskové zprávy, webová stránka, letáky, plakáty, publicita v médiích) k dispozici manuál pro zajištění publicity

27 22.11.2007 Pardubice Horizontální témata udržitelný rozvoj –životní prostředí –ekonomický –sociální rovnost příležitostí – rovnost pohlaví, ras, sociálně znevýhodněných skupin dobré řízení – zásady dobré správy bilaterální vztahy – spolupráce s jinými zeměmi, zejména donorskými státy

28 22.11.2007 Pardubice Přílohy Doklad o právní subjektivitě (dle typu žadatele) Podrobný rozpočet a finanční zdroje Prohlášení o spolufinancování –kontrolní opis z evidence ISPROFIN – vždy v případě spolufinancování ze státního rozpočtu. –obce a kraje a jejich příspěvkové organizace - usnesení zastupitelstva obce nebo kraje o příslušném finančním závazku. –výpis z účtu žadatele (ne starší 30 dnů před datem podání žádosti), případně úvěrová smlouva nebo závazný úvěrový příslib apod.

29 22.11.2007 Pardubice Přílohy II. Zjednodušená studie proveditelnosti (v případě investičních individuálních projektů). Musí obsahovat finanční a ekonomickou analýzu. Matice analýzy rizik – buď součást SP nebo samostatně. Popis možných rizik a postupů pro eliminaci (vhodné rozepsat ve zvláštní příloze) Logický rámec – klasická tabulka Prohlášení o partnerství – prohlášení a smlouva o partnerství (vymezení práv a povinností partnerů) Mapa lokality (pokud je to relevantní) Povolení (jakákoliv kromě dokladů ke stavebními projektu)

30 22.11.2007 Pardubice Přílohy III. Plán publicity Čestné prohlášení žadatele Doklad finančního zdraví obec – doklad o dluhové službě podnikatel, NNO, org. založené obcí nebo krajem – účetní uzávěrka za 3 roky Manuál pro implementaci BG/PRG – pravidla pro výzvy, předkládání, výběr, monitoring a kontrolu projektů Vliv na ŽP: EIA a vyjádření o dopadu na síť Natura 2000 Doklady ke stavebnímu projektu (vlastnická práva, územní rozhodnutí, stavební povolení, projektová dokumentace) Další přílohy (podpůrné dopisy, atd.)

31 22.11.2007 Pardubice Výběrová kritéria - IP Celkové počty bodů a doporučeníMaximální počet bodů 1.Schopnost a připravenost žadatele projekt realizovat 20 2. Význam projektu25 3. Přínos a účinnost projektu30 4. Hospodárnost a udržitelnost projektu25 CELKEM100 1.Posouzení formálních náležitostí 2.Posouzení oprávněnosti 3.Hodnocení kvality

32 22.11.2007 Pardubice Výběrová kritéria – PRG/BG Celkové počty bodů a doporučeníMaximální počet bodů 1.Schopnost a připravenost žadatele PRG/BG realizovat 25 2. Význam PRG/BG25 3. Metodologie, přínos a účinnost PRG/BG45 4. Hospodárnost a udržitelnost PRG/BG25 CELKEM120 1.Posouzení formálních náležitostí 2.Posouzení oprávněnosti a přijatelnosti 3.Hodnocení kvality

33 22.11.2007 Pardubice Závěr hodnocení: kontaktní místo, MF ČR, FMO Brusel, Norské MZV, EC Fond na přípravu projektů 4. výzva pravděpodobně zima 2007/2008 probíhají výzvy do blokových grantů Veškeré aktuality na www.eeagrants.czwww.eeagrants.cz DĚKUJI ZA POZORNOST !


Stáhnout ppt "22.11.2007 Pardubice Finanční mechanismus EHP/Norska."

Podobné prezentace


Reklamy Google