Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ KOMENSKÉHO 13/668 OSTRAVA - PORUBA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ KOMENSKÉHO 13/668 OSTRAVA - PORUBA"— Transkript prezentace:

1 ZŠ KOMENSKÉHO 13/668 OSTRAVA - PORUBA
ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO ZŠ KOMENSKÉHO 13/668 OSTRAVA - PORUBA

2 Smyslem EVVO je vzbuzovat poptávku po ekologicky a duchovně příznivějších způsobech života, po neponičené přírodě a občanské angažovanosti vedoucí k udržitelnému rozvoji. Péče o životní prostředí se tak stává osobní záležitostí každého člověka.

3

4 Charakteristika školy
Jsme poměrně velká škola /521 žáků/, která leží ve starší zástavbě okrajové části městského obvodu Ostrava. Součástí školy je školní zahrada s multifunkčním hřištěm a školní pozemek se skleníkem. V blízkosti je park se vzrostlými okrasnými stromy, poblíž je památný strom, nedaleko je lesopark s Hvězdárnou a planetáriem J. Pallisy, přídní památka Turkov, rybník Štěpán, ZOO.

5 Ve vzdělávání se zaměřujeme na osobnostní a sociální vývoj žáka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro svůj život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života.. Součástí je i získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně. Chceme umožnit dětem, aby se rozvíjely dle svých schopností, nadání a také dle jejich zájmů.

6 SWOT analýza školy Silné stránky koordinátor EVVO
dobrá poloha školy / hustě zabydlená zona, klidné prostředí / sousedství parku se vzrostlými okrasnými stromy blízkost lesoparku , hvězdárny, Stanicí přírodovědců s nabídkou volnočasových aktivit i nabídkou výukových programů, je také organizátorem Dne země pro městský obvod s velmi zajímavým programem dobrá dostupnost pro možnost pozorování v terénu – CHKO Turkov, rybník Štěpán využití programů VITY, OZO výuka Pěstitelských prací třídění odpadu ve třídách velké chodby s relaxačními koutky pro žáky s ping-pongovými stoly a skákacími panáky množství zeleně na chodbách 2 internetové učebny Informativní panel EVVO Školská samospráva složena z dětí SRDPŠ

7 Ekologizace provozu školy Integrace EVVO ve výuce
STRATEGICKÉ SMĚRY Koordinace EVVO Ekologizace provozu školy Školní prostředí Integrace EVVO ve výuce Spolupráce

8 Koordinace EVVO Cíl:Vyjasnění kompetencí vytvoří ekotým
který bude koordinovat plnění úkolů, budou v něm zástupci učitelů, ŠD, žáků i zaměstnanci správy školy, kteří se budou scházet dle potřeb, nejméně však 4x ročně, zhodnotí plnění úkolů a navrhují řešení, předkládá návrhy řediteli školy, spolupracuje s Žákovskou samosprávou a vedením,které ho v jeho aktivitách podpoří vytváří roční plán EVVO provádí analýzu podmínek , zhodnotí současný stav, sestavuje plán činností, který průběžně monitoruje a vyhodnocuje formou informací na informativ. panelu EVVO, škol. časopise, webových stránkách školy, spolu s vedením zhodnotí jeho plnění v evaluaci školy účastní se dalšího vzdělávání, výchovy a osvěty v problematice EVVO vedení dle možností umožní účast pedagogům / dle jejich zájmu a potřeb­/ na dalším vzdělávání i akcích s problematikou EVVO, koordinátorovi umožní účast v Moravskoslezském kraji již zavedených výročních Konferencích EVVO

9 Kompetence koordinátora EVVO
vypracuje roční plán EVVO účastní se dalšího vzdělávání, výchovy a osvěty v problematice EVVO spolupracuje s vedením školy, které ho v jeho aktivitách podpoří spolu s vedením vyhodnocuje plnění plánu EVVO ve spolupráci s vedením integruje přístupy k poznávání okolního prostředí je vytvořen ekotým s kterým koordinuje plnění úkolů navazuje kontakty se středisky ekolog. výchovy podporuje aktivní péči o životní prostředí podněcuje kontakty s rodiči a dalšími objekty v oblasti EVVO organizuje nebo přispívá k organizaci akcí zaměřených k EVVO podněcuje a organizačně přispívá k ekologizaci provozu školy

10 Ekologizace provozu školy
Cíl: Provoz školy bude šetrný k životnímu prostředí ENERGIE VODA ODPADY energie - škola má vypracovaný energetický audit, byly zjištěny vysoké náklady na teplo v důsledku netěsnících oken - vypracujeme režimu pro práci s PC a jeho dodržování, školník měsíčně zapisuje spotřebu energie a předkládá ekonomce, která vede statistiku a finanční předpoklad

11 Školní prostředí Cíl: ve škole panuje přátelská atmosféra, pozitivní je množství zeleně, v okolí školy je čisto. - pracovní prostředí vychází z principu projektu zdravá škola – dostatečné větrání, osvětlení, barevnost, preference přírodních materiálů, pitný režim - na chodbách i ve třídách žáci pečují o pokojové květiny /zalévají, hnojí, otírají prach, přesazují/, k rostlinám vyrobí identifikační popisky - udržují pořádek ve škole i v okolí, dle rozpisu na nástěnce týdně sbírají odpadky před budovou školy a na pozemku školy - žáci během přestávek využívají relaxační koutky na chodbách, které budeme rozšiřovat, zdroj financí - sběr papíru, SRDPŠ

12 Výchovně vzdělávací cíle
Člověk mezi lidmi Krajina kolem nás Člověk a příroda Člověk a země

13 Člověk a příroda Obecný cíl:Vytváří si citový vztah k přírodě
smyslovým vnímáním rozmanitostí a krásou přírodnin tvořivou práci s přírodninami Prostředek: výtvarné práce, tvořivé činnosti, pěstitelské práce citový prožitek využívá v každodenním životě podílí se na estetizaci prostředí volí vhodné prac. postupy při pěstovaní rostlin Indikátor: na chodbách i ve třídách je příjemné prostředí s množstvím zeleně, čistota a pořádek, na školním pozemku pečuje o biotopovou část s ukázkami kultur. plodin Obecný cíl:Získává přírodovědné znalosti a chápe, že život. prostředí je tvořeno řadou složek rozlišuje jednotlivé ekosystémy určuje podle klíčů jejich význačné zástupce zná jejich ekologické nároky

14 Plán EVVO na rok / 2009

15 Část uvedených cílů naplníme v ročním realizačním plánu, obecné cíle budeme realizovat v dlouhodobém časovém horizontu, přičemž výchovně vzdělávací cíle jsou součástí vzdělávacích oblastí v připravovaném ŠVP. Stěžejními předměty na I. stupni je Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, ČJ, Vv, Pč. Na II. stupni to jsou Přírodověda, Zeměpis, Chemie, Fyzika, Informatika, Pč , ale také Občanská výchova,Vv, D, ČJ, M a ostatní

16 Grant V tomto školním roce, v důsledku ovlivnění školiteli na školeních Specializačního studia pro koordinátory EVVO, jsme si podali žádost o poskytnutí účelové dotace z Programu podpory aktivit v oblasti ochrany životního prostředí SMO- MOb Poruba. Náš projekt jsme nazvali „ Eko-týden pro kamarádku přírodu“ /viz ukázka v příloze/, požadovaných 84 900Kč nám bylo poskytnuto v celé částce. Cílem projektu je vést a podporovat děti a mládež v aktivní činnosti na ochraně a citlivém utváření životního prostředí. Cílem je rovněž zapojení veřejnosti, zejména pak seniorů do projektu.

17 Eko-týden pro kamarádku přírodu
Cíl: pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a život.prostředí 1.den Žáci se seznamují s ekosystémy: les, louka, pole,vodní ekosystém, uvědomí si význam vody 2.den Mapují poškozené stromy v okolí Poznávají léčivé rostliny, ochutnávají druhy čajů Seznamují se s spotřebou vody ve škole za den, rok, provádí výpočet finanční úhrady 3.den Uklízí v okolí školy a vybraných lokalitách, učí se a hrají si Co do popelnice nepatří, mapují kontejnery na tříděný odpad v obci, lokalizují sběrný dvůr 4.den Smyslové poznávání přírody, výtvarné práce s přírodním materiálem, kompletace prací 5.den Prezentace prací na nástěnkách, ve školním časopise, informat. panelu EVVO, webových stránkách

18 Celoročně Žáci třídí odpad na papír a plast
Pečují o zeleň na chodbách a ve třídách Sbírají odpadky před budovou školy dle týdenního rozpisu Školník měsíčně zapisuje spotřebu vody, energie Informativní panel EVVO je aktuálně obnovován-akce EVVO,nové informace z oblasti EVVO

19 Vytvoření plánu činnosti Ekotým
MĚSÍC AKCE, TÉMA / CO / FORMY,METODY KDO Září Sestavení EKOTÝMU Vedení, sbor, žáci Koordinátor Vytvoření plánu činnosti Ekotým Péče o pokojové květiny ve třídách a chodbách Pracovní činnosti Tř. učitelé.a žáci Úklid v okolí školy Týdenní rozpis-nástěnka Tř. učitelé a žáci Práce na škol. pozemku Pěstitelské činnosti 7.,8. tř Rozmanitost přírody: určování rostlin Vycházky, Přírodopis 1.,2.,3.,4.,5.tř Určení polohy památného stromu Pohybové aktivity v přírodě Tv Všichni Estetizace tříd: příroda na podzim Vv, Pč nástěnky Vyhlášení sbírky dobrovol. příspěvku –Adopce zvířatka v ZOO, vzděl.afric. chlapce Žákovská samospráva – rozhlas,Školníček Příprava na Eko týden pro přírodu Ekotým, Žákovská samospráva Ekokodex-náměty na tvorbu Říjen Podzimní práce na škol. pozemku Sběr žaludů lesopark Bludný balvan-čištění a úklid okolí Bludný balvan 5.tř., Poznávaní flory a fauny Ekologické dny Stanice přírodovědců 2.,3.,6.tř Tvorba Ekokodexu Žákovská samospráva koordinátor Eko-týden pro kamarádku přírodu tvorba Viz příloha všichni


Stáhnout ppt "ZŠ KOMENSKÉHO 13/668 OSTRAVA - PORUBA"

Podobné prezentace


Reklamy Google