Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ KOMENSKÉHO 13/668 OSTRAVA - PORUBA ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ KOMENSKÉHO 13/668 OSTRAVA - PORUBA ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO."— Transkript prezentace:

1 ZŠ KOMENSKÉHO 13/668 OSTRAVA - PORUBA ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO

2 Smyslem EVVO je vzbuzovat poptávku po ekologicky a duchovně příznivějších způsobech života, po neponičené přírodě a občanské angažovanosti vedoucí k udržitelnému rozvoji. Péče o životní prostředí se tak stává osobní záležitostí každého člověka.

3

4 Jsme poměrně velká škola /521 žáků/, která leží ve starší zástavbě okrajové části městského obvodu Ostrava. Součástí školy je školní zahrada s multifunkčním hřištěm a školní pozemek se skleníkem. V blízkosti je park se vzrostlými okrasnými stromy, poblíž je památný strom, nedaleko je lesopark s Hvězdárnou a planetáriem J. Pallisy, přídní památka Turkov, rybník Štěpán, ZOO. Charakteristika školy

5 Ve vzdělávání se zaměřujeme na osobnostní a sociální vývoj žáka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro svůj život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života.. Součástí je i získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně. Chceme umožnit dětem, aby se rozvíjely dle svých schopností, nadání a také dle jejich zájmů.

6 SWOT analýza školy Silné stránky koordinátor EVVO dobrá poloha školy / hustě zabydlená zona, klidné prostředí / sousedství parku se vzrostlými okrasnými stromy blízkost lesoparku, hvězdárny, Stanicí přírodovědců s nabídkou volnočasových aktivit i nabídkou výukových programů, je také organizátorem Dne země pro městský obvod s velmi zajímavým programem dobrá dostupnost pro možnost pozorování v terénu – CHKO Turkov, rybník Štěpán využití programů VITY, OZO výuka Pěstitelských prací třídění odpadu ve třídách velké chodby s relaxačními koutky pro žáky s ping-pongovými stoly a skákacími panáky množství zeleně na chodbách 2 internetové učebny Informativní panel EVVO Školská samospráva složena z dětí SRDPŠ

7 STRATEGICKÉ SMĚRY Koordinace EVVO Ekologizace provozu školy Školní prostředí Integrace EVVO ve výuce Spolupráce

8 Koordinace EVVO Cíl:Vyjasnění kompetencí vytvoří ekotým který bude koordinovat plnění úkolů, budou v něm zástupci učitelů, ŠD, žáků i zaměstnanci správy školy, kteří se budou scházet dle potřeb, nejméně však 4x ročně, zhodnotí plnění úkolů a navrhují řešení, předkládá návrhy řediteli školy, spolupracuje s Žákovskou samosprávou a vedením,které ho v jeho aktivitách podpoří vytváří roční plán EVVO provádí analýzu podmínek, zhodnotí současný stav, sestavuje plán činností, který průběžně monitoruje a vyhodnocuje formou informací na informativ. panelu EVVO, škol. časopise, webových stránkách školy, spolu s vedením zhodnotí jeho plnění v evaluaci školy účastní se dalšího vzdělávání, výchovy a osvěty v problematice EVVO vedení dle možností umožní účast pedagogům / dle jejich zájmu a potřeb­/ na dalším vzdělávání i akcích s problematikou EVVO, koordinátorovi umožní účast v Moravskoslezském kraji již zavedených výročních Konferencích EVVO

9 Kompetence koordinátora EVVO vypracuje roční plán EVVO účastní se dalšího vzdělávání, výchovy a osvěty v problematice EVVO spolupracuje s vedením školy, které ho v jeho aktivitách podpoří spolu s vedením vyhodnocuje plnění plánu EVVO ve spolupráci s vedením integruje přístupy k poznávání okolního prostředí je vytvořen ekotým s kterým koordinuje plnění úkolů navazuje kontakty se středisky ekolog. výchovy podporuje aktivní péči o životní prostředí podněcuje kontakty s rodiči a dalšími objekty v oblasti EVVO organizuje nebo přispívá k organizaci akcí zaměřených k EVVO podněcuje a organizačně přispívá k ekologizaci provozu školy

10 Ekologizace provozu školy Cíl: Provoz školy bude šetrný k životnímu prostředí ENERGIE VODA ODPADY energie - škola má vypracovaný energetický audit, byly zjištěny vysoké náklady na teplo v důsledku netěsnících oken - vypracujeme režimu pro práci s PC a jeho dodržování, školník měsíčně zapisuje spotřebu energie a předkládá ekonomce, která vede statistiku a finanční předpoklad

11 Školní prostředí Cíl: ve škole panuje přátelská atmosféra, pozitivní je množství zeleně, v okolí školy je čisto. - pracovní prostředí vychází z principu projektu zdravá škola – dostatečné větrání, osvětlení, barevnost, preference přírodních materiálů, pitný režim - na chodbách i ve třídách žáci pečují o pokojové květiny /zalévají, hnojí, otírají prach, přesazují/, k rostlinám vyrobí identifikační popisky - udržují pořádek ve škole i v okolí, dle rozpisu na nástěnce týdně sbírají odpadky před budovou školy a na pozemku školy - žáci během přestávek využívají relaxační koutky na chodbách, které budeme rozšiřovat, zdroj financí - sběr papíru, SRDPŠ

12 Výchovně vzdělávací cíle Člověk mezi lidmi Krajina kolem nás Člověk a příroda Člověk a země

13 Člověk a příroda Obecný cíl:Vytváří si citový vztah k přírodě smyslovým vnímáním rozmanitostí a krásou přírodnin tvořivou práci s přírodninami Prostředek: výtvarné práce, tvořivé činnosti, pěstitelské práce –citový prožitek využívá v každodenním životě –podílí se na estetizaci prostředí –volí vhodné prac. postupy při pěstovaní rostlin Indikátor: na chodbách i ve třídách je příjemné prostředí s množstvím zeleně, čistota a pořádek, na školním pozemku pečuje o biotopovou část s ukázkami kultur. plodin Obecný cíl:Získává přírodovědné znalosti a chápe, že život. prostředí je tvořeno řadou složek rozlišuje jednotlivé ekosystémy –určuje podle klíčů jejich význačné zástupce –zná jejich ekologické nároky

14 Plán EVVO na rok 2008 / 2009

15 Část uvedených cílů naplníme v ročním realizačním plánu, obecné cíle budeme realizovat v dlouhodobém časovém horizontu, přičemž výchovně vzdělávací cíle jsou součástí vzdělávacích oblastí v připravovaném ŠVP. Stěžejními předměty na I. stupni je Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, ČJ, Vv, Pč. Na II. stupni to jsou Přírodověda, Zeměpis, Chemie, Fyzika, Informatika, Pč, ale také Občanská výchova,Vv, D, ČJ, M a ostatní

16 V tomto školním roce, v důsledku ovlivnění školiteli na školeních Specializačního studia pro koordinátory EVVO, jsme si podali žádost o poskytnutí účelové dotace z Programu podpory aktivit v oblasti ochrany životního prostředí SMO- MOb Poruba. Náš projekt jsme nazvali „ Eko-týden pro kamarádku přírodu“ /viz ukázka v příloze/, požadovaných 84 900Kč nám bylo poskytnuto v celé částce. Cílem projektu je vést a podporovat děti a mládež v aktivní činnosti na ochraně a citlivém utváření životního prostředí. Cílem je rovněž zapojení veřejnosti, zejména pak seniorů do projektu. Grant

17 Eko-týden pro kamarádku přírodu Cíl: pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a život.prostředí 1.denŽáci se seznamují s ekosystémy: les, louka, pole,vodní ekosystém, uvědomí si význam vody 2.den Mapují poškozené stromy v okolí Poznávají léčivé rostliny, ochutnávají druhy čajů Seznamují se s spotřebou vody ve škole za den, rok, provádí výpočet finanční úhrady 3.den Uklízí v okolí školy a vybraných lokalitách, učí se a hrají si Co do popelnice nepatří, mapují kontejnery na tříděný odpad v obci, lokalizují sběrný dvůr 4.den Smyslové poznávání přírody, výtvarné práce s přírodním materiálem, kompletace prací 5.denPrezentace prací na nástěnkách, ve školním časopise, informat. panelu EVVO, webových stránkách

18 Celoročně Žáci třídí odpad na papír a plast Pečují o zeleň na chodbách a ve třídách Sbírají odpadky před budovou školy dle týdenního rozpisu Školník měsíčně zapisuje spotřebu vody, energie Informativní panel EVVO je aktuálně obnovován-akce EVVO,nové informace z oblasti EVVO

19 MĚSÍCAKCE, TÉMA / CO /FORMY,METODYKDO ZáříSestavení EKOTÝMU Vedení, sbor, žáci Koordinátor Vytvoření plánu činnostiEkotýmKoordinátor Péče o pokojové květiny ve třídách a chodbáchPracovní činnostiTř. učitelé.a žáci Úklid v okolí školyTýdenní rozpis-nástěnkaTř. učitelé a žáci Práce na škol. pozemkuPěstitelské činnosti7.,8. tř Rozmanitost přírody: určování rostlinVycházky, Přírodopis1.,2.,3.,4.,5.tř Určení polohy památného stromu Pohybové aktivity v příroděTvVšichni Estetizace tříd: příroda na podzimVv, Pč nástěnkyVšichni Vyhlášení sbírky dobrovol. příspěvku –Adopce zvířatka v ZOO, vzděl.afric. chlapce Žákovská samospráva – rozhlas,Školníček Všichni Příprava na Eko týden pro příroduEkotým, Žákovská samospráva Koordinátor Ekokodex-náměty na tvorbuEkotýmKoordinátor ŘíjenPodzimní práce na škol. pozemkuPěstitelské činnosti7.,8. tř Sběr žaludůlesoparkVšichni Bludný balvan-čištění a úklid okolíBludný balvan5.tř., Poznávaní flory a fauny Ekologické dnyStanice přírodovědců2.,3.,6.tř Tvorba EkokodexuŽákovská samosprávakoordinátor Eko-týden pro kamarádku přírodu tvorbaViz přílohavšichni


Stáhnout ppt "ZŠ KOMENSKÉHO 13/668 OSTRAVA - PORUBA ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO."

Podobné prezentace


Reklamy Google