Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kázeň, výchovné styly a jejich filozofické pozadí, konfliktní situace a jejich řešení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kázeň, výchovné styly a jejich filozofické pozadí, konfliktní situace a jejich řešení."— Transkript prezentace:

1 Kázeň, výchovné styly a jejich filozofické pozadí, konfliktní situace a jejich řešení

2  Projevy nekázně ◦ Šikana, drogy, toulky, závislosti, … - viz minule ◦ Užší pojetí – nepozornost, vyrušování, šaškování, pošťuchování, čmárání, pozdní příchody, opisování, drzost, „třídní vzpoura“, „šikana učitele“…  „Škola bez kázně jako mlýn bez vody.“ (K OMENSKÝ )  Definice je obtížná, zpravidla vychází z: ◦ Norma – existence normy – nezáleží na typu ◦ Zadaná norma – odlišení od mravnosti ◦ Dodržování normy resp. podřizování se normě ◦ Uvědomělé ◦ „Vědomé dodržování zadaných norem.“ (B ENDL ) ◦ Kázeň vnitřní a vnější

3  Faktory fyzikální – denní doba, počasí,…  Biologické – temperament, ADHD, hormonální hladina, …  Zdravotní – přísun tekutin, zátěž x odpočinek, …  Biologicko-sociální – IQ, EQ, sociální inteligence, citová a sociální zralost, …  Sociální – rodina, komunita, vrstevnická skupina, škola, normy společnosti  Duchovní – postmoderní étos, důraz na svobodu, hodnotová orientace společnosti, celospolečenský postoj k normám

4  Svobodný jedinec si sám vybírá faktory, kterými se nechá ovlivňovat. (P AŘÍZEK )  Do jisté míry – jen ty, nad kterými „má člověk moc“.  Podněty tradiční katolické morálky: ◦ Actus humanus x actus hominis ◦ Objektivní a subjektivní nemožnost

5  Nekázeň se šíří tou měrou, jak moc se „vyplácí“. ◦ Za jednání mimo normy jsou „lepší“ výsledky a odměny, než za jednání podle normy  Každé chování – i nekázeň je komunikace a něco sděluje  Dle Dreikurse (in BENDL) sleduje (nevědomě) nějaký cíl ◦ Pozornost – „Všímej si mě, služ mi“ ◦ Moc – „Rozkazovat budu já a nikdo nebude rozkazovat mě.“ ◦ Msta – „Nakolik ubližují mě, tak já budu ubližovat jim.“ ◦ Bezmoc – „Jsem neschopný a bezmocný.“

6  Hlavní funkce kázně je ochrana ◦ Ochrana vyučujícího ◦ Ochrana žáka  Bezpečnostní, hygienický  Ekonomický – šetrné zacházení s prostředky výuky  Výkonová – kázeň je předpoklad dosažení cíle výuky  Orientační – „do života“ – už směřuje ke kázni jako k cíli

7  Prostředek k omezení svobody dítěte za účelem vštípení návyku jako výchovného cíle. ◦ Předpoklad přirozené špatnosti vychovávaného ◦ Tento předpoklad je mylný – i teologicky není v souladu s naukou o dědičném hříchu

8  Radikální interpretace Řím (1; 17 a 3; 21 – 24) „Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.“  Chápáno jako jen a jedině milostí (SOLA GRATIA), …  protože prvotním hříchem je člověk totálně zkažený.  A zkaženost člověka jej předchází v každém jeho skutku – dodává J. Kalvín  … proto dobrý svět zajistíme jen vynucením železné kázně.  Pozn: Světový luterský svaz a Svatý stolec dospěli ke společné teologické interpretaci a rozpor je odstraněn, mj. poukazem na odlišné důrazy.

9

10

11  Kázeň jako prostředek k ovládání sebe sama ◦ Vychází z předpokladu přirozené dobroty jedince.  Nebezpečí extrémní podoby vycházející z předpokladu absolutní dobroty jedince ◦ Tento předpoklad je mylný – i teologicky není v souladu s naukou o dědičném hříchu

12  Předpokládá, že lidé se rodí dobří a kazí je teprve společnost.  Je deista, čili nepředpokládá prvotní hřích  Emil, čili o výchově – spis o výchově „svobodného“ člověka  Jediným akceptovatelným prostředkem „výchovy“ jsou přirozené následky

13  „Svoboda, jíž dávám svému žáku, mu bohatě vynahradí drobná nepohodlí, jímž ho vystavuji. Pozoruji, jak si na sněhu hrají malí rošťáci zfialovělí mrazem … Stačilo by jim jít se ohřát, avšak oni nejdou. Kdybychom je nutili, pociťovali by stokrát víc než mráz přísnost nátlaku … (R OUSSEAU )  Je lepší nechat dítě nastydnout a nechat lehce onemocnět, než z něj vychovat frustrovanou bytost.  Z újmy na duši způsobené výchovnými zásahy se vychovávaný nikdy nezotaví.  Absolutně svobodnou výchovu ovšem nemusí vůbec přežít. (R EBOUL )

14

15  Člověk je od přírody (také) žádostivý, egoistický, nezadržitelný  Je odkázán na kontrolu ◦ Kontrola okolí ◦ Vlastní kontrola  Člověk rozlišuje dobré a zlé (Gn1) ◦ Ve vlastním okolí ◦ Ve svém nitru – myšlení, slovech a skutcích  Člověk zlu vzdoruje a dobru prospívá  Prostředek vzdoru zlu v sobě – sebekázeň – výchovný cíl

16  Je třeba chápat svobodu s pandánem odpovědnosti – individuální i za druhé!  Kázeň je protiklad anarchistické svobody, otrocká kázeň je protiklad svobody vzájemné služby (M ASARYK )  R OUSSEAU ozřejmuje „poslušnost“ vůči řádu přírody  Otázka řádu sociálního, zda je: ◦ Odvozen z řádu přírody – „přirozený“ – je nutné jej objevit ◦ Tvořen lidmi - „pozitivní“ (od „posse“ – „dáti“) – tvoří se v demokratické diskusi – je proměnný, …, otázka menšiny, … ◦ Dán Božím zákonem – je zjevený – je možné mu být poslušen Bůh sám nedeterminuje člověka, ale dává mu svobodu (ne)uposlechnout a objevit svou svobodu v poslušnosti jeho řádu, řád daný jako akt lásky k člověku ◦ Kázeň je uvádění do řádu vyšších věcí, než je kázeň sama o sobě.

17 Iintegrační (demokratický) Řízení Emoční vztah Iautokratický liberální

18 Řízení SilnéStředníSlabéRozporné Emoční vztah Záporný-není-- Střední00-0 Kladný++00

19 Racionální autority Iracionální autority  Autorita experta - nerozvážnost  Autorita soudce - neposlušnost  Autorita vzoru - nekulturnost  Autorita smlouvy - švindlování  Autorita vůdce - ztroskotání  Autorita „patriarchy“ - svatokrádež „Autorita je moc, jíž je vybaven někdo k tomu, aby působil druhým to, co chce, bez toho, že by se musel utíkat k násilí; moc, za kterou vděčí buďto své sociální pozici, své kompetenci, nebo svému původu.“

20  conflictus, us, m – srážka  fligo, ere – uhodit, udeřit  zasáhnout (něco něčím)  confligo, ere – vzájemně se zasahovat Dělení dle počtu zúčastněných Intrapersonální (vnitřní) Interpersonální (mezi dvěma lidmi) Skupinové konflikty Konflikty skupin

21  Konflikt představ ◦ „Nedorozumění“, odlišné představy o stejné věci ◦ Vyjasnit si pojmy, významy slov, nebát se zeptat  Konflikt názorů ◦ Přistupuje hodnotící soud ◦ Konflikt je často důsledkem jiného „souboru kritérií“, norem, … ◦ Odkaz na experta, normu, většinové mínění (?)  Konflikt postojů ◦ Přistupuje emocionální hodnocení (např. mám x nemám rád) ◦ Lze sladit při společně sdílených hodnotách ◦ Potlačit projevy neg. emocí (vč. nonverbálních), převést do věcné roviny, potlačit projevy dominance

22  Základní  empatická  stupňovaná  konfrontační  Elementární dovednost vyjádřit se  Prosazení, či odmítnutí požadavku  Vyrovnávání se s kritikou  Zvládání hněvu

23 MěkkýTvrdýAlternativní PřáteléProtivníciŘešitelé problému Cílem je shodaCílem je vítězstvíCílem je efektivní výsledek V zájmu vztahu ustupovatPožadovat ústupkyOddělit vztahy od problému Měkký k lidem i problémuTvrdý k lidem i problémuMěkký k lidem, tvrdý k problému DůvěraNedůvěraNezávislost na (ne)důvěře Rychlá změna stanoviskaTrvání „na svém“Zaměření na zájmy, ne stanoviska Nabízet ústupkyVyhrožovatVyjadřovat zájmy Odkrývat svoje hraniceSkrývat svoje hraniceVyhýbat se hranicím Přijímat vlastní ztrátyPožadovat ziskyVymýšlet možnosti oboustranného profitu Hledat řešení přijatelné pro druhého Trvat na řešením přijatelném pro mě Hledat alternativy na výběr Trvat na dosažení shodyUsilovat o vítězstvíVýsledky nezávislé na subjektech Ustupovat tlakuVytvářet tlakUvádět rozumné důvody VALIŠOVÁ (2008)

24  Konflikt zájmů ◦ „Buď ty nebo já“ – dva chtějí totéž a jen jeden to může dostat, vzájemně se vylučující alternativy ◦ Konflikty „s nenulovými součty“

25

26  Moc donucovací  Moc expertní  Moc informační  Moc legitimní  Moc odměňovací a sankční  Moc přenesená  Moc vztahová

27  BENDL, Stanislav. Školní kázeň: metody a strategie. Vyd. 1. Praha: ISV, 2001. 267 s. Pedagogika. ISBN 80-85866-80-3.  BENDL, Stanislav. Školní kázeň v teorii a praxi: učebnice pro studenty učitelství. 1. vyd. Praha: Triton, 2011. 202 s. ISBN 978-80-7387-432-2.  ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 415 s. ISBN 80-7066-534-3.  ČÁP, Jan. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Vyd. 1. Praha: ISV, 1996. 302 s. Psychologie. ISBN 80-85866-15-3.  KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Konflikty mezi lidmi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 189 s. ISBN 978-80-7367-407-6.  STROUHAL, Martin. Teorie výchovy: k vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 192 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4212-0.  VALIŠOVÁ, Alena. Jak získat, udržet a neztrácet autoritu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 141 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-2282-5.


Stáhnout ppt "Kázeň, výchovné styly a jejich filozofické pozadí, konfliktní situace a jejich řešení."

Podobné prezentace


Reklamy Google