Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(Pu‘ola)  Ve dnech 15.-16. kv ě tna 2010 se v americkém m ě st ě Chino ve stát ě Kalifornie konal jako ka ž dý rok velký letecký den "Planes of Fame.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(Pu‘ola)  Ve dnech 15.-16. kv ě tna 2010 se v americkém m ě st ě Chino ve stát ě Kalifornie konal jako ka ž dý rok velký letecký den "Planes of Fame."— Transkript prezentace:

1

2 (Pu‘ola)

3  Ve dnech 15.-16. kv ě tna 2010 se v americkém m ě st ě Chino ve stát ě Kalifornie konal jako ka ž dý rok velký letecký den "Planes of Fame airshow 2010". Letos byl pod heslem "A salute to the greatest generation" v ě novaný oslavám 65. výro č í konce 2. sv ě tové války zejména v pacifické oblasti.

4 Proslavily se na pacifickém, i evropském bojišti. Dále zde létaly dva stíhací stroje P-38 Lightning (dole). Známé jsou hlavn ě sest ř elením admirála amamota, který velel útoku na Pearl Harbor 7.12.1941. Sv ů j poslední let na P- 38 vykonal i známý francouzský spisovatel A. Exupéry.

5

6

7

8  Pearl harbor (Pu‘ola) je p ř ístav v lagun ě ostrova O’ahu na Hawaii. V ě tšina p ř ístavu a okolí je námo ř ní základnou Námo ř nictva Spojených stát ů. Také je velitelstvím U.S. pacifické flotily. Útok na Pearl Harbor Japonským císa ř stvím 7. prosince 1941 m ě l za následek vstup Spojených stát ů do druhé sv ě tové války.

9  S japonskou vojenskou p ř ítomností v č ín ě, nejistota o japonských úmyslech vedla spojené státy k p ř ijmutí obranných opat ř ení. 1. února 1933 uspo ř ádalo americké námo ř nictvo cvi č ný útok na Pearl Harbor jako sou č ást zkoušky p ř ipravenosti. Úto č níci usp ě li a obránci prohráli. Skute č ný útok na Pearl harbor 7. prosince 1941 vtáhly Spojené státy do 2. sv ě tové války.  Útok jako první za č aly Japonská letadla a trpasli č í ponorky. Je pravdou, ž e Ameri č ané ji ž d ř íve prolomili Japonský kód, a o tom ž e se chystá útok v ě d ě li. Avšak vzhledem k obtí ž ím spojeným s dekodováním zachycených zpráv se nepoda ř ilo zjistit cíl onoho útoku p ř ed jeho zapo č etím. Útok, pod velením Admirála Isoroku Yamamota, byl zni č ující jak ve ztrátách ž ivot ů, tak v poškození americké flotily. Sedmého prosince v 06:05, šest japonských letadlových lodí zahajuje útok vypušt ě ním první vlny 183 letadel, sestávající hlavn ě z torpédových a st ř emhlavých bombardér ů a stíha čů. Japonci zasáhli americké cíle v 07:51. První vlna zasáhla vojenská letišt ě na ostrov ě Ford. V 08:30, druhá vlna 170 Japonských letadel, z v ě tšiny torpedových bombardér ů, zaúto č ila na flotilu kotvící v Pearl Harboru. Bitevní lo ď Arizona byla zasáhnuta protipancé ř ovou bombou, která prorazila pláš ť a zasáhla p ř ední sklad munice, co ž m ě lo za následek doslovné roztrhnutí Arizony a její potopení b ě hem n ě kolika sekund. Celkem byla potopeno 9 lodí a 21 vá ž n ě poškozeno. 3 z t ě chto 21 byly neopravitelné. Celkové ztráty na ž ivotech byly 2350 mrtvých, v č etn ě 68 civilist ů a 1178 zran ě ných. Z vojenského personály bylo práv ě 1177 z Arizony. První odpálené st ř ely byly z torpedoborce Ward na trpasli č í ponorku, která plula na hladin ě u p ř ístavu. Ward ponorku potopil v p ř ibli ž n ě 06:55, hodinu p ř ed útokem na Pearl Harbor.

10

11

12

13

14

15

16 USS ASTORIA CL-9


Stáhnout ppt "(Pu‘ola)  Ve dnech 15.-16. kv ě tna 2010 se v americkém m ě st ě Chino ve stát ě Kalifornie konal jako ka ž dý rok velký letecký den "Planes of Fame."

Podobné prezentace


Reklamy Google