Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta stavební VŠB –TUO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta stavební VŠB –TUO"— Transkript prezentace:

1 Fakulta stavební VŠB –TUO
Význam regenerací průmyslových památek (zaměřeno na Ostravský region) zpracovala. Ing.arch.Hana Paclová, Ph.D. Katedra městského inženýrství

2 Význam regenerací průmyslových památek
Hospodářský rozvoj města Ostravy byl v minulosti založen na tzv. těžkém průmyslu-zejména těžebním, hutnickém, strojírenském a chemickém. V současné době je v některých průmyslových odvětvích proces útlumu ukončen,v některých probíhá restrukturalizace výroby. Tento proces lze chápat i jako následnou příležitost k nastartování kvalitativně nového rozvoje, a to jak ve výrobní, terciární a kvartérní sféře, tak i v oblasti územního a urbanistického rozvoje města.

3 Význam regenerací průmyslových památek

4 Význam regenerací průmyslových památek
V pozici brownfieldů se na území města Ostravy nacházejí převážně areály po těžební činnosti, některé hutní areály a jejich doprovodné stavby-elektrocentrálny, trafostanice, dílny, a další. Dále to jsou stavby a plochy pivovarů, lihovarů a dopravní stavby. Z mnohých jmenovaných areálů nezůstalo zachováno nic- byly demolovány-Karolina, důl Šalomoun, důl Jiří atp.,z mnohých zůstaly pouze torza- např. věž dolu Jindřich. K další skupině areálů patří ty, co sice stavebně existují, ale nemají žádné využití anebo jsou částečné využity – důl Trojice, důl Petr Bezruč, důl Hubert a další….

5 Význam regenerací průmyslových památek Karolina

6 Význam regenerací průmyslových památek Důl Jindřich

7 Význam regenerací průmyslových památek Důl Petr Bezruč

8 Význam regenerací průmyslových památek
Poslední skupina je tvořena těmi areály, které již nové využití mají – důl Jan Maria, Hornické muzeum (Landek park), důl Michal a důl Alexander anebo je jejich nové využívání připraveno projekčně - areál dolu Hlubina a vysokých pecí Vítkovic.

9 Význam regenerací průmyslových památek Důl Jan Maria

10 Význam regenerací průmyslových památek Hornické muzeum (Landek park)

11 Význam regenerací průmyslových památek Důl Michal

12 Význam regenerací průmyslových památek Důl Alexandr

13 Význam regenerací průmyslových památek Důl Hlubina a vysoké pece Vítkovic

14 Význam regenerací průmyslových památek Důl Hlubina a vysoké pece Vítkovic

15 Význam regenerací průmyslových památek Důl Hlubina a vysoké pece Vítkovic

16 Význam regenerací průmyslových památek
Jaký je tedy význam regenerací průmyslových areálů a staveb, proč hledat nové využívání? Vedou nás k tomu tyto důvody: -potřeby sociální, kulturní, historické -potřeby ekologické (odstranění ekolog.zátěží) -potřeby bezpečnostní-odstranění vandalismu a kriminality v opuštěných areálech -zachování urbanistické struktury města a jeho jedinečnosti -úspora nezastavěného území na okrajích měst.

17 Význam regenerací průmyslových památek
I ve zcela změněných podmínkách však zůstávají opuštěné průmyslové areály součástí paměti místa. Představují kontinuitu, na níž naopak mohou navázat nové aktivity a ty jsou předpokladem záchrany a další existence památek. Konverze industriálních objektů, pojatá jako obohacení prostředí propojením významů, stylů, zkušeností a informací, je příjemnou změnou prostředí.

18 Význam regenerací průmyslových památek
Mnohé z těchto průmyslových staveb a areálů mají takovou historickou hodnotu, která vede k jejich prohlášení za kulturní technickou památku.Ale ani tento krok zpravidla nezajistí realizaci nového využívání a tedy její zachování. Hlavními důvody prohlášení za technickou památku je její typologický význam-tedy to jakým způsobem je památka jedinečná v souboru typově shodných staveb. Dalším důležitým prvkem je zachování celistvosti technologického zařízení.

19 Význam regenerací průmyslových památek
Můžeme tedy konstatovat, že památkovou hodnotu tvoří zejména: - autenticita památky - prostorová struktura - konstrukce staveb a použitý materiál - jednotlivé stavebně technické a architektonické detaily - existence technologického zařízení - působení na okolní strukturu sídla (charakter osídlení) - vytvoření dominanty( v rámci lokality popř. širšího okolí).

20 Význam regenerací průmyslových památek

21 Význam regenerací průmyslových památek

22 Význam regenerací průmyslových památek
Souhrn zásad, názorů a postojů v oboru ochrany průmyslového dědictví : -před návrhem na nové využití stanovit jasně památkové hodnoty každé památky -v případě zachování technologického zařízení-toto zachovat na místě-doklad výroby, umocňuje autenticitu památky -v případech, kde se nezachovala technologie a architektura prošla podstatnými změnami, vzniká prostor pro snadnější nalezení nového využití-originálním řešením nového využití je potom takové, které do současné doby a za použití soudobých materiálů zakomponuje historické prvky a zachová atmosféru bývalého průmyslového prostředí -důležitost a význam prezentace průmyslového dědictví.

23 Význam regenerací průmyslových památek
K poslednímu bodu-k prezentaci průmyslových památek je možno využít několik možností: - vydávání publikací zaměřených na průmyslové památky vydávání naučných brožur se zakreslením tras v mapě prezentace na web. stránkách měst nebo krajů videa prezentována prostřednictvím médií pořádání společenských a kulturních akcí v těchto areálech a stavbách - pořádání pracovních workshopů ve výrobních areálech-studenti, architekti, veřejnost, zástupci samospráv, vlastníci.

24 Význam regenerací průmyslových památek
Samosprávné orgány mohou při zpracování podkladů pro prezentaci PP využít ke spolupráci kapacity VŠ. A to nejen pedagogů a specialistů zaměřených na problematiku řešení nového využívání průmyslových památek, ale rovněž studentů, kteří ve svých závěrečných nebo ročníkových pracích mohou řešit návrhy nového využívání opuštěných průmyslových areálů.

25 Význam regenerací průmyslových památek
Příprava podkladů pro vydání publikace Technické památky v Ostravě-vydavatelem bylo Statutární město Ostrava ve spolupráci s vydavatelstvím Repronis, 2007.

26 Význam regenerací průmyslových památek

27 Význam regenerací průmyslových památek

28 Význam regenerací průmyslových památek
Příprava podkladů pro vytvoření brožury (Turistického průvodce po industriálních památkách) pro zájemce o technické památky, která byla doplněna o návrh tras po významných průmyslových objektech.

29 Význam regenerací průmyslových památek

30 Význam regenerací průmyslových památek
Ze studentských prací bych představila jednu z nejzdařilejších:Návrh využití bývalého areálu Dolu Petr Bezruč: Práce se zabývá urbanistickým návrhem území vyhotovenou ve dvou variantách s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu. Celá práce respektuje Územní plán města Ostravy i platnou legislativu. Areál zaujímá cca 10 ha, plocha je ve vlastnictví 18 fyzických nebo právnických osob. Na ploše jsou objekty plně využívané-jedna z budov bývalého dolu je využívána jako propagační středisko-st.p.DIAMO,dvě nově dostavěné budovy jsou využívané pro účely RBP , dále jsou to objekty garáží.Další objekty jsou nevyužívané , většinou ve špatném technickém stavu. V areálu se nacházejí 3 objekty, které jsou kulturními památkami- je to budova strojovny těžního stroje, pomocného těžního stroje a těžní věž.

31 Význam regenerací průmyslových památek Areál Dolu Petr Bezruč

32 Význam regenerací průmyslových památek Areál Dolu Petr Bezruč

33 Význam regenerací průmyslových památek Areál Dolu Petr Bezruč

34 Význam regenerací průmyslových památek Areál Dolu Petr Bezruč

35 Význam regenerací průmyslových památek
Závěrem: Konverze, regenerace či obnova průmyslových památek je šancí pro města i regiony, v nichž došlo k útlumu průmyslu. Výsledky rekonverzí ovlivňují souvislosti sociální – vytvářejí se nové pracovní příležitosti a kulturní – rekultivace sídel a krajiny, posílení citového vztahu k místu, nabídka ploch pro rekreaci a trávení volného času. Nevyužívané průmyslové areály tvoří v některých městech obrovský fond volných ploch a jejich konverze je pro města přínosem, neboť památky získávají nové funkce, jsou začleňovány do struktury a rozvoj měst se nemusí odehrávat na zelené louce. Pro architekty znamenají tyto památky zajímavou tvůrčí práci, při které dochází ke konfrontaci starého a nového.


Stáhnout ppt "Fakulta stavební VŠB –TUO"

Podobné prezentace


Reklamy Google