Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie CLLD MAS Šluknovsko

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie CLLD MAS Šluknovsko"— Transkript prezentace:

1 Strategie CLLD MAS Šluknovsko
Část zemědělství

2 ÚVOD – INFORMACE KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE EU
PROGRAMOVÉ OBDOBÍ I. PILÍŘ – PŘÍMÉ PLATBY II. PILÍŘ - Program rozvoje venkova

3 PŘÍMÉ PLATBY SAPS – VÍCESLOŽKOVÉ ROČNÍ OBJEM OBÁLKY CCA 12,7 mld. Kč
PLATBA ZA PLOCHU Minimální výměra 1 ha PLATBA NA GREENING - 30 % OBÁLKY (DIVERZIFIKACE PLODIN, OZELENĚNÍ, EFA) Povinnosti greeningu se netýkají zemědělců hospodařících v systému ekologického zemědělství CITLIVÉ KOMODITY tzv. DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI – 15 % OBÁLKY Brambory určené na výrobu škrobu, chmel, ovoce, zeleninu, konzumní brambory, cukrovou řepu, bílkovinné plodiny, masná telata, do mléčného sektoru, a na pasené ovce a kozy masná telata - narození v období od 1. dubna předcházejícího roku do 31. března roku podání žádosti + matkou kráva chovaná v systému bez tržní produkce mléka a otcem býk masného typu skotu evidovaný v ústředním registru plemeníků mléčný sektor - žadatel chovající krávy v systému s tržní produkcí mléka na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci k 31. březnu příslušného kalendářního roku +minimální počtem 2 VDJ PODPORA MLADÝM ZEMĚDĚLCŮM – 0,2 % OBÁLKY Prémie 25 % na ha, max. 90 ha

4 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
1.1 Podpora odborného vzdělávání a získávání dovedností 1.1.1 Vzdělávací akce – vzdělávací subjekt akreditovaný MZe 1.2 Podpora demonstračních činností a informačních akcí 1.2.1 Informační akce - subjekt akreditovaný MZe 2.1 Poradenství 2.1.1 Poradenství – poradce akreditovaný MZe

5 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
4.1 Podpora investic v zemědělských podnicích 4.1.1 Investice do zemědělských podniků – ZP, školní statky a státní podniky 4.2 Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – ZP, výrobce potravin nebo krmiv 4.3 Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví 4.3.1 Pozemkové úpravy - SPÚ 4.3.2 Lesnická infrastruktura – vlastníci lesů (obce, SŠ, spolky, FO, PO)

6 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
6.1 Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců - ZP do 40 let, kvalifikace 6.4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 6.4.1 Investice do nezemědělských činností - ZP 6.4.2 Podpora agroturistiky - ZP 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů - ZP

7 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
8.1 Podpora zalesňování Zalesňování a zakládání lesů – vlastníci a nájemci, obec hospodařící na státní půdě  8.3 Podpora předcházení poškozování lesů Zavádění preventivních opatření v lesích – vlastníci a nájemci  8.4 Podpora obnovy poškozených lesů Obnova porostů Odstraňování škod – vlastníci a nájemci  8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - vlastníci a nájemci, ne státní podniky 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích – vlastníci a nájemci 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin - vlastníci a nájemci  8.6 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství – FO, PO, obce a jejich svazky, SŠ 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven – FO a PO podnikající v lesnictví

8 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 10
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 10.1 Platby za agroenvironmentálně-klimatické závazky Operace Ošetřování travních porostů Titul sazba dotace (EUR/ha/rok) Obecná péče o extenzivní louky a pastviny 96 Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené 122 Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené 181 Horské suchomilné louky hnojené 163 Horské suchomilné louky nehnojené 170 Trvale podmáčené a rašelinné louky* 692 Ochrana modrásků Ochrana chřástala polního 198 Suché stepní trávníky a vřesoviště 353 Druhově bohaté pastviny

9 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 11. 2
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Zachování postupů ekologického zemědělství Název titulu sazba dotace (EUR/ha/rok) Travní porosty Pěstování zeleniny a speciálních bylin 586 Orná půda Intenzivní sady Ostatní sady Krajinotvorné sady Vinice, chmelnice

10 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 13
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 13.3 Kompenzační platby v oblastech, které čelí specifickým omezením (LFA-S)

11 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
14.1 Dobré životní podmínky zvířat –FO a PO (akt. zemědělec), která se dobrovolně zaváže Zvýšení lehacího prostoru v chovu dojnic Zlepšení stájového prostředí v chovu mléčného skotu Výběhy/přístup k pastvě pro suchostojné krávy Zajištění zlepšení péče v zimovišti s přístupem do výběhů pro masný skot Zlepšení životních podmínek pro prasničky a prasnice Zvětšení plochy pro selata Zajištění nezaroštované plochy u selat

12 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
15.1 Platby za lesnicko - environmentální závazky Zachování porostního typu hospodářského souboru – vlastníci a nájemci  15.2 Podpora ochrany a podpory lesních genetických zdrojů Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin – vlastníci a nájemci

13 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
16.1 Podpora zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Podpora operačních skupin a projektů EIP – operační skupiny EIP  16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií – uskupení min. 2 subjektů  16.3. (Ostatní) spolupráce mezi malými hospodářskými subjekty při organizování společných pracovních procesů a sdílení zařízení a zdrojů a pro rozvoj služeb cestovního ruchu Sdílení zařízení a zdrojů –mikropodnik: ZP, potravinář, subjekt hospodařící v lese, poskytovatelé služeb  16.4. Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů – ZP, potravinář, NNO, obce a jejich svazky, MAS  16.6. Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi subjekty v dodavatelském řetězci v rámci udržitelného zajišťování biomasy pro použití v procesech výroby potravin a energie a průmyslových procesech Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech - ZP, potravinář, obce a jejich svazky

14 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
19.2 Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie – žadatelé z MAS 19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin - MAS

15 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 16. 4
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů Podporuje se spolupráce, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a rozvoji místních trhů. Podporovány budou náklady na vlastní spolupráci, tzn. náklady, které budou muset příjemci vynaložit na přípravu společného projektu a zajištění potřebných dokumentů (včetně právního poradenství). Účelem podpory je začlenit prvovýrobce do dodavatelských řetězců a posílit tak jejich konkurenceschopnost. Realizovány mohou být jak investiční výdaje, tak výdaje neinvestiční (marketing). Formou takové spolupráce může být společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (tzv. bedýnkový prodej), společná organizace prodeje velkoodběratelům (nemocnice, jídelny apod.). Spolupráce může být realizována i se subjekty z jiných členských států EU. Způsobilé však nejsou výdaje realizované zahraničním příjemcem. PŘÍJEMCE: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, subjekty podnikající v oblasti služeb pro zemědělství a potravinářství, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí, místní akční skupiny. Způsobilé výdaje: studie proveditelnosti a náklady na vypracování podnikatelského plánu, provozní náklady spolupráce, přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu (včetně investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření Investice do hmotného majetku), náklady na propagační činnost v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů Míra podpory: 100 % v případě provozních nákladů spolupráce.

16 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 16. 6
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech Podpora společných investičních akcí, které propojují udržitelnou výrobu biomasy a její další využití v průmyslových procesech, a také pro výrobu energie. Podporovány budou náklady na vlastní spolupráci, tzn. náklady, které budou muset příjemci vynaložit na přípravu společného projektu a zajištění potřebných dokumentů (včetně právního poradenství). Operace je zaměřena na společné investiční akce při zpracování a dalším využití biologicky rozložitelného odpadu – kompostárny a také při zpracování a dalším využití biomasy za účelem výroby alternativních paliv (tvarovaná biopaliva). Příjemci: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, podnikatelský subjekt, obce, svazky obcí Míra podpory: 100 % v případě provozních nákladů spolupráce

17 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 19
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 19.2 Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie Budou podporovány aktivity a činnosti (operace, projekty) připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, jsou vybrané danou MAS a jsou zároveň financovatelné z PRV: -Předávání znalostí a informační akce - Investice do hmotného majetku - Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti - Předcházení poškozování lesů lesními požáry, př. katastrofami …a obnova poškozených lesů - Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh - Spolupráce

18 Zemědělství a Strategie CLLD MAS Šluknovsko Popis území a převládajících způsobů hospodaření
- region je z pohledu přírodních a klimatických podmínek zařazen do tzv. oblasti LFA typu S - převládajícím způsobem zemědělského hospodaření je extenzivní celoroční, či téměř celoroční, pastva skotu a údržba travních porostů a kulturní krajiny - masná plemena: Limousin, Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Blonde d’Aquitaine - na mléko především kombinované plemeno českého strakatého a holštýnského skotu - dále intenzivní chov drůbeže (Janská), extenzivní chov ovcí, zájmový chov koní, farmové chovy zvěře, produkce plemenného materiálu (Hereford) a hospodaření na orné půdě s produkcí pro vlastní živočišnou výrobu - rostlinná výroba omezena na produkci pícnin různé kvality a s různým zastoupením travin, jetelovin a ostaních rostlin s převahou produkce sena a senáže

19 Zemědělství a Strategie CLLD MAS Šluknovsko Problematika výkrmu skotu
Zemědělci získali zemědělskou půdu zatravněnou, byť v katastru je leckdy stále vedena jako orná. „Noví“ vlastníci nemohou půdu zpětně rozorat a využít k produkci krmiv podle aktuální potřeby, rozsahu a nastavení živočišné výroby. V letech, kdy výrazně klesaly výkupní ceny a tuzemské mlékárny ztratily o mléko zájem (případně zanikly), přešla většina zemědělců od chovu dojnic k chovu skotu bez tržní produkce mléka. Tato zásadní restrukturalizace nebyla bohužel doprovázena odpovídající změnou v rostlinné výrobě, která by zajistila dostatečné množství vhodného zdroje pro výkrm masných plemen. Téměř všichni zemědělci v daném území hospodaří v režimu ekologického zemědělství. Proto by případný nákup krmiv musel pocházet také z produkce ekologického zemědělce. A to je cenově neúnosné. Navíc je v rozporu se samotnou filozofií ekologického zemědělství, kde se prosazuje uzavřený systém rostlinné a živočišné výroby v rámci farmy.

20 Zemědělství a Strategie CLLD MAS Šluknovsko Problematika výkrmu skotu - důsledky
Chybějící kvalitní krmivová základna neumožňuje efektivní výkrm masných plemen a jejich následné zpeněžení na jatkách, případně další zpracování (bourání, balený prodej ze dvora, vlastní rozvoz, krátký dodavatelský řetězec, tepelné opracování, výroba uzenin), které by zvýšilo přidanou hodnotu finálním produktům zemědělce. V praxi tak zemědělci úmyslně směřují hromadné telení krav do brzkého jara, což zajistí co nejdelší odchov telat na pastvinách. Na podzim většinu odchovaných telat zpeněžují jako zástavový skot (více jak tisíc kusů ročně na export), zbylá jsou přes zimu ustájena a krmena siláží a senáží sklizenou z různě kvalitních porostů v různém stupni zralosti.

21 Zemědělství a Strategie CLLD MAS Šluknovsko Problematika nedostatku orné půdy
Obr. 51 orná půda, TTP a celková výměra ZPF v okrese Děčín, zdroj dat: ČÚZK

22 Zemědělství a Strategie CLLD MAS Šluknovsko Nesoběstačnost v zemědělské výrobě
- hovězí dobytek po počátečním propadu pozvolně stoupá (cca 15 tisíc kusů v okrese Děčín) - původní kombinovaná plemena nahrazena masnými plemeny (téměř 14 tisíc kusů) - chov prasat a prasnic téměř vymizel, klesl z původních více jak 5 tisíc kusů na současných několik desítek - obdobný propad i u drůbeže, z téměř ¾ milionu v roce 1990 na necelých 100 tisíc v roce 2010 - u ovcí se po prvotním propadu stavy navrátily do původních hodnot - jediná kladná bilance je zdokumentována u koní, ty však nejsou chovány jako komodita

23 Strategie CLLD MAS Šluknovsko - příležitosti Strategický cíl 1 – Sebevědomý a soběstačný region
Specifický cíl 1.2. – Podporujeme místní podnikání Zdůvodnění: Malé a střední firmy jsou klíčové pro ekonomiku regionu MAS i pro místní zaměstnanost. Firmy v regionu mají rozvojové investiční záměry, které jsou v případě úspěchu schopné generovat dodatečná pracovní místa. Specifický cíl 1.3. – Zvyšujeme přidanou hodnotu v zemědělství a lesnictví Zdůvodnění: Pro lokální ekonomiku je výhodnější vyvážet vlastní výrobky a služby s vyšší přidanou hodnotou než pouze zdrojové suroviny či polotovary. Firmy se zaměřují na zpracování místních produktů, zpracování vedlejších produktů, produkci a zpracování léčivek a bylin.

24 Strategie CLLD MAS Šluknovsko - příležitosti Strategický cíl 4 – Kvalitně a moderně vybavený region Strategický cíl 5 – K přírodě zodpovědný region Specifický cíl 4.1. – Chceme se bavit a sportovat Zdůvodnění: Sportovní a kulturní vyžití je důležité jak pro každodenní odpočinek, tak i pro dlouhodobou relaxaci, resp. pro celkovou regeneraci organismu člověka. Dostupná moderní sportovní a kulturní zařízení poskytují kvalitní služby za rozumnou cenu. Specifický cíl 5.2. – Přispíváme k ekologické stabilitě krajiny Zdůvodnění: Ekologická stabilita krajiny zajišťuje z dlouhodobého hlediska příznivé prostředí pro život rostlin, živočichů a dalších živých organismů, a v důsledku také pro člověka. Důležité je zachování celistvosti krajiny, zvyšování biodiverzity, výsadba alejí a oprava polních a lesních cest.

25 Strategie CLLD MAS Šluknovsko - příležitosti Strategický cíl 6 – Atraktivní a pestrý region
Specifický cíl 6.1. – Nabízíme pestrou paletu ubytování     Zdůvodnění: Ubytování a stravování patří mezi základní infrastrukturu v cestovním ruchu. Provozovatelé stravovacích a ubytovacích služeb poskytují různé druhy stravování a ubytování v požadované kvalitě pro návštěvníky regionu. Specifický cíl 6.2. – Návštěvníci regionu mají z čeho vybírat Zdůvodnění: Turistické atraktivity jsou právě tím, za čím návštěvníci do regionu přijíždějí. Turistické atraktivity jsou opravené, otevřené a v případě potřeby s průvodcovskou službou nabízené návštěvníkům regionu .

26 Strategie CLLD MAS Šluknovsko - příležitosti Strategický cíl 7 – Životem pulsující region
  Specifický cíl 7.1. – U nás to žije Zdůvodnění: Pro život v obci a rozvoj občanské společnosti je nezbytná bohatá spolková činnost. Místní spolky mají vytvořené zázemí a vybavení pro svojí činnost .  Specifický cíl 7.2. – Na akce k nám jezdí i přespolní Zdůvodnění: Kulturní, společenské a sportovní akce jsou kořením místního společenského života v obcích a přispívají k vzájemné pospolitosti obyvatel obce. Akce jsou podporovány jak obcemi, tak i místními podnikateli.

27 Děkuji vám za pozornost.
Kontakt: Marek Hartych


Stáhnout ppt "Strategie CLLD MAS Šluknovsko"

Podobné prezentace


Reklamy Google