Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. výzva MAS KJH program LEADER 16. kolo Školení pro žadatele 24. 4. 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. výzva MAS KJH program LEADER 16. kolo Školení pro žadatele 24. 4. 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských."— Transkript prezentace:

1 5. výzva MAS KJH program LEADER 16. kolo Školení pro žadatele 24. 4. 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Obsah prezentace  Jak být úspěšným žadatelem  Obecná pravidla pro poskytnutí dotace  Povinnosti žadatele  Možné režimy podpory  Způsobilé/nezpůsobilé výdaje  Povinné/nepovinné přílohy žádosti o dotaci  Harmonogram výzvy  Formulář žádosti o dotaci  Zadávání veřejných zakázek  Shrnutí

3 Jak být úspěšným žadatelem?  Odevzdat žádost o dotaci včetně požadovaných příloh ve stanoveném termínu 9. 5.–18. 5. 2012  Naplnit ve velké míře preferenční kritéria pro příslušné fiche  Provést poptávkové řízení u projektů do 500 tis. Kč bez DPH  Provést výběrové řízení u projektů nad 500 tis. Kč bez DPH  Respektovat pravidla daná SZIF v IV.1.2. a MAS ve fichích  Mít lepší projektový záměr než ostatní žadatelé

4 33 Obecná pravidla pro poskytnutí dotace Projekt musí být realizován na území MAS s výjimkou exkurzí a propagačních akcí (nerozhoduje sídlo žadatele, ale místo realizace projektu) Dotace je proplacena vždy až po ukončení projektu – na základě schválené žádosti o platbu Projekt nelze spolufinancovat z jiných dotací Udržitelnost projektu 5 let – od podání žádosti o proplacení Délka realizace projektu – max. 24 měsíců (resp. 36 měsíců v případě leasingu) od podepsání dohody Vytvoření prac. místa – body za kritérium – udržitelnost místa 5 let – žadatel může vytvořit nové pracovní místo kdykoliv po podání žádosti o dotaci, nejpozději však do 6 měsíců od data převedení dotace příjemci

5 Příjemce dotace má prokazatelně uspářádány vlastnické/nájemní vztahy – nájemní smlouva nebo smlouva o výpujče nemovitostí na dobu nejméně 5 let od data podání žádosti o proplacení nebo s výpovědní lhůtou nejméně 5 let od podání žádosti o proplacení, které jsou předmětem realizace projektu v případě realizace projektu v pronajatém objektu nebo na pronajatém pozemku – smlouvu o zřízení věcného břemene na dobu nejméně 5 let od podání žádosti o proplacení nebo výpis z listu vlastnictví – písemný souhlas spoluvlastníků nemovitosti

6 Podpořené stavby a technologie nesmí být pronajímány či provozovány jiným subjektem min. po dobu vázanosti projektu na účel (ve výjimečných případech může SZIF posoudit další pronájem či provozování jiným subjektem ) netýká se však opatření: obnova a rozvoj vesnic a občanské vybavení a služby (f1 a f2) Stavební práce – rozpočet projektu musí dodržet max. limity v katalogu stavebních prací – RTS Z hlavního opatření fiche musí žadatel realizovat nejméně 50 % výdajů

7 Povinnosti žadatele/příjemce dotace: Musí splňovat definici příjemce dotace uvedené v příslušné fichi Nesmí být v žádné formě v likvidaci Financuje projekt nejprve z vlastních zdrojů Odpovídá za pravdivost všech uvedených údajů Zavazuje se, že dodrží účel projektu uvedený v žádosti o dotaci a splní veškeré specifické podmínky po stanovenou dobu trvání závazku Je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se dotace nejméně 10 let od předložení ŽOP Je povinen dodržovat požadavky na publicitu Při podpisu Dohody o poskytnutí dotace musí prokázat svou bezdlužnost

8

9 Způsobilé výdaje Částka bez DPH u plátců a obcí a včetně DPH u neplátců Každá fiche má stanovenu minimální a maximální hodnotu způsobilých výdajů (např. stavební výdaje, nákup vybavení a technologií apod.) Nezpůsobilé výdaje: DPH pro plátce DPH, obce a svazky obcí Úroky z půjček a úvěrů Bankovní poplatky Nákup použitého movitého majetku apod.

10 Povinné přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci společné pro všechny fiche žádost o dotaci v elektronické podobě (f1 – f8) platný doklad o osobách oprávněných jednat jménem žadatele (f1 – f8) katastrální mapa – stavební výdaje/stabilní technologie (lokalizace, měřítko, čísla pozemků, hranice pozemků) (f1 – f8) znalecký posudek (při nákupu stavby/pozemku) ne starší než 1. 1. 2007 (f1 – f8)

11 Povinné přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci specifické pro jednotlivé fiche vyjádření stavebního úřadu (f1, f2, f4, f5, f6, f7, f8) - pravomocné a platné stavební povolení - souhlas s provedením ohlášené stavby - územní rozhodnutí - vyjádření stavebního úřadu, že výše uvedené není třeba projektová dokumentace – ověřená stavebním úřadem (f1, f2, f4, f5, f6, f7, f8) půdorys stavby/dispozice technologie – pokud není přílohou projektová dokumentace (u vybavení není třeba) (f1, f2, f4, f5, f6, f7, f8)

12 prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků (f4, f5, f7) prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků (u blokové výjimky) (f1, f2, f6, f8) stanovisko MŽP že projekt leží mimo území vyžadující zvláštní ochranu (f1 záměr b, f8, vedlejší opatření – f2, f4, f6) kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas u ubytovacích zařízení, nebo jiný doklad vydaný stavebním úřadem, na jehož základě je objekt užíván (z dokumentu musí vyplývat, že se jedná o ubytovací zařízení) (f4)

13 Povinné přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci opatření III.2.2 kulturní dědictví venkova doklad, že předmětem dotace je kulturní dědictví venkova – výpis z registru kulturních památek apod. (f6, vedlejší opatření f2) závazné stanovisko k obnově objektu kulturního dědictví vydané orgánem, který prohlásil předmět dotace za kulturní dědictví (f6, vedlejší opatření f2) záměr žadatele (záměr obnovy, restaurátorský průzkum, restaurátorský záměr, program regenerace památkově chráněných území, plán péče o krajinné památkové zóny) (f6, vedlejší opatření f2)

14 Povinné přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci pro f5 - nové příležitosti pro zemědělce smlouva o sdružení – v případě, že žadatel žádá jménem sdružení (f5) daňové přiznání potvrzené finančním úřadem (f5) energetický audit (je-li vyžadován dle zákona o hospodaření s energií, např. výstavba bioplynové stanice) (f5)

15 Povinné přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci opatření III.2.1.1 obnova a rozvoj vesnic záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV * pravomocné a platné stavební povolení či ohlášení k vodním dílům a povolení k nakládáni s vodami (f1 záměr b,vedlejší opatření f2 a f6) čestné prohlášení žadatele pokud* není potřeba (součást formuláře žádosti o dotaci) - (f1 záměr b, vedlejší opatření f2, f6) stanovisko vodoprávního úřadu kraje (PRVKÚK) (f1 záměr b, vedlejší opatření f2 a f6) stanovisko územně příslušného vodoprávního úřadu (CHOPAV) - (f1 záměr b, vedlejší opatření f2 a f6)

16 Povinné přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci opatření III.2.1.1 obnova a rozvoj vesnic záměr c) územní plán čestné prohlášení – v případě, že obec dosud nemá ÚP či pokud byl ÚP schválen před 1. 7.1 992 (součást formuláře žádosti o dotaci) (f1 záměr c, vedlejší opatření f2 a f6) doklad o splnění kvalifikačních požadavků na pořizovatele (více viz metodika pro tvorbu fichí) (f1 záměr c, vedlejší opatření f2 a f6) smlouva s odborníkem – architektem s autorizací pro územní plánování (f1 záměr c, vedlejší opatření f2 a f6) schválené zadání územního plánu včetně výpisu z usnesení zastupitelstva o schválení – (f1 záměr c, vedlejší opatření f2 a f6)

17 Nepovinné přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci podnikatelská vize – plán (f4, f5, f7) výsledky výběrového resp. poptávkového řízení (f1 – f8) ostatní přílohy dokládající oprávněnost bodového hodnocení dle preferenčních kritérií (návaznost projektu, apod.)

18 Harmonogram výzvy  Konzultace pro žadatele: do 4. 5.  Příjem žádostí: 9. 5.–18. 5. od 8–14:00 hod  Doplnění – opravy žádostí na základě chybníků: 14. 5.–31. 5.  Kontrola projektů hodnotitelskou komisí před veřejnou obhajobou a výběrem projektů: 1. 6.–8. 6.  Veřejná obhajoba žádostí (projektů): 11. 6.–13.6. !!!  Výběr projektů: 13. 6.  Informování žadatelů o výsledku veřejné obhajoby a zveřejnění výsledků na stránkách MAS: cca 20. 6.  Registrace žádostí na RO SZIF: 25. 6.–29. 6.  Lhůta na opravy (žadatel+MAS): 14 dnů (červenec/srpen)  Podpis dohody: očekává se v listopadu 2012 Pozn: žádosti doručené po termínu budou automaticky vyřazeny !!!

19 Poměr požadovaných/přidělených dotací I.–IV. výzva (červenec 2009 – leden 2011)

20 3 Žádost o dotaci (ŽOD) Elektronická podoba formuláře v PDF Vyplňují se pouze bílá pole Instruktážní list pro vyplňování ŽOD Po zadání čísla fiche se vygenerují příslušné stránky pro danou fichi Označit vedlejší opatření, pokud z něj žadatel bude čerpat Po vyplnění NUTS 4 možno vyplnit (vybrat) obec Pole 53 a 54 vyplňuje MAS; 60 a 62 SZIF Pole 55 a 56 vyplňuje žadatel Pole 59 vyplní žadatel na MAS Struktura financování projektu A2 – vygeneruje se po vyplnění A3 (způsobilé výdaje – podrobný rozpočet viz. ceník RTS; nezpůsobilé výdaje např. DPH a částka nad rámec ZV) Preferovaný režim podpory de minimis

21 B1/3 Popis projektu: stručně, jasně, výstižně – srozumitelně B1/4 Popis výchozího stavu a zdůvodnění projektu: podstata problému, výchozí stav a potřebnost projektu, přispění k vyřešení problému B1/5 Konkrétní aktivity a technické řešení projektu B1/6 Výsledky projektu: popis účelu využití B1/7 Vazba na cíle SPL (vyjmenovat cíle a popsat jak projekt přispěje k naplnění těchto cílů) Termín ŽOP – důležité nesmí být překročen bez ohlášení HOZ na MAS včas (min. 14 dní před vypršením) Fotografie s popiskem B3 – specifika opatření (jen měřitelné výstupy) D1 – preferenční kritéria – obhájit a vysvětlit nárok na požadované body, obodovat se dle info ve fichích D2 – monitorovací indikátory D3 – seznam příloh

22 E1 – čestná prohlášení může podepsat pouze oprávněná osoba (ne pověřená – plná moc) V případě, že se k podání žádosti o dotaci na MAS dostaví zmocněný zástupce, musí s sebou přinést i vytištěnou stranu E1, kde u čestného prohlášení/čestných prohlášení podpis žadatele, resp. statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni podepisovat v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiného osvědčení právního statutu.

23 Zadávání veřejných zakázek projekty v rámci programu LEADER ZDROJ č. 1 - Zákon č. 55/2012 Sb. Účinnost od 1. 4. 2012 (příp. 1. 1. 2014) NOVÉ POJMY Dotovaný zadavatel - § 2/3 – PO nebo FO zadávající veřejnou zakázku -s více než 50 % z veřejných zdrojů (i pokud prostřednictvím jiné osoby) -nebo „dotace“ z veřejných zdrojů  200 mil. Kč – postup jako veřejný zadavatel )obce, PO obcí) Profil zadavatele (§ 17 písm. x) ZVZ) – elektronický nástroj (www stránka) k uveřejňování informací a dokumentů k VZ – neomezený a přímý dálkový přístup – internetová adresa uveřejněna ve Věstníku VZ – požadavky – nyní vyhláška č. 9/2011 Sb., nově prováděcí právní předpis

24 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1)Veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona) – dodávky a služby – do 1 000 000 Kč bez DPH – stavební práce – do 3 000 000 Kč bez DPH (od 1. 1. 2014 do 1 000 000 Kč bez DPH) 2)Podlimitní veřejné zakázky § 12/2 – dodávky a služby – od 1 000 000 Kč bez DPH – stavební práce – od 3 000 000 Kč bez DPH (od 1. 1. 2014 do 1 000 000 Kč bez DPH) 3)Nadlimitní veřejné zakázky § 12/3 – dodávky a služby – od 5 010 000 Kč bez DPH – stavební práce – od 125 265 000 Kč bez DPH

25 ZDROJ č. 2 – pravidla pro žadatele IV.1.2. a seznam dokumentace k zadávacímu řízení PRV (bude aktualizován) Viz Veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona) dodávky a služby – do 1 000 000 Kč bez DPH / stavební práce – do 3 000 000 Kč bez DPH (od 1. 1. 2014 do 1 000 000 Kč bez DPH) 1)Zakázka nad 500 000 Kč bez DPH (viz. Pravidla IV.1.2. a zákon) zveřejňování info – ex-ante: 30 dní před výzvou nad 1 mil./3 mil. bez DPH – ex-post: jen veřejný zadavatel – obec a její PO (do 15 dnů od uzavření smlouvy zveřejnit její znění) 2)Zakázka do 500 000 Kč bez DPH (možno zadat zakázku přímo jednomu dodavateli, ale transparentně a nediskriminačně = tabulka -cenové nabídky od dodavatelů (telefon, email, web,…) 1)Zakázka do 10 tis. – možno zadat zakázku přímo jednomu dodavateli (max. 100 tis. na projekt bez DPH) Povinnost sčítání výdajů dle předmětu zakázky (věcně, místně, časově, funkčně)

26 SHRNUTÍ info k vyplnění ŽOD, potřebným přílohám a preferenčním kritériím – instruktážní list k vyplnění ŽOD – fiche – metodika pro tvorbu fichí info k zadávaní veřejných zakázek – pravidla IV.1.2. – seznam dokumentace z zadávacímu řízení PRV – zákon 55/2012Sb. (nad 1mil. /3 mil) preferovaný režim podpory de minimis vyjádření stavebního úřadu!!! (stavební povolení, ohlášení stavby, územní rozhodnutí, příp. vyjádření, že Stavební úřad nevyžaduje tato patření) do 9. 5. 2012 zaslat ŽOD emailem ke kontrole (osobní konzultace do 4. 5.) 9. 5.–18. 5. 2012 sběr projektů viz výzva (ŽOD - elektronická podoba + 2x všechny přílohy = 1x originál,1x kopie) s sebou doklad o oprávnění jednat jménem žadatele

27 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Za pozornost vám děkuje Dáša Peterková a Lada Nevečeřalová Administrátorka MAS pro LEADER Manažerka MAS pro Dagmar Peterková Ing. Lada Nevečeřalová, MBA Tel. +420499881124 Tel. +420725632679 peterkova@kjh.cz neveceralova@kjh.cz peterkova@kjh.czneveceralova@kjh.cz


Stáhnout ppt "5. výzva MAS KJH program LEADER 16. kolo Školení pro žadatele 24. 4. 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských."

Podobné prezentace


Reklamy Google