Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akutní a chronické neurologické syndromy z alkoholu a drog Edvard Ehler.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akutní a chronické neurologické syndromy z alkoholu a drog Edvard Ehler."— Transkript prezentace:

1 Akutní a chronické neurologické syndromy z alkoholu a drog Edvard Ehler

2 Etylalkohol – chronický alkoholismus  10% všech úmrtí (nehody, intoxikace, sebevraždy, násilí, utopení)  ČR – 25% mužů, 10% žen; USA – 10% Mechanismus působení:  Karence (B1, bílkovin)  Přímý toxický vliv  Metabolické změny, změny iontů  Abstinenční syndromy  Syndromy s nejasným vztahem ke chron alkohol

3 Závislost na alkoholu Abuzus (v průběhu 12 měsíců alespoň 1 z)  Selhání v sociální závazcích  Právní problémy  Pití i v hazardních situacích  Pití přesto, že má sociální problémy Závislost (v průběhu 12 měsíců alespoň 3 z) Tolerance (více alk) Abstinence Potřeba většího množství Neschopnost přestat Hodně času sehnat alk Zanechat soc aktivity Pije, i když si je vědom škodlivého účinku alk

4 Psychologická definice CAGE CAGE (otázky týkající se závislosti na alkoholu)  C – tried to cut down?  B - annoyed when others say cut back?  G - feel guilty about your drinking?  E - need an eye-opener? Yes: 2 ze 4 = 70-80% závislost na alk Yes: 4 ze 4 = 100% závislost

5 Wernickeho-Korsakovův syndrom (WKS) Deficit thiaminu (příjem, malresorpce, spotřeba) WKS – také u: anorexia nervosa, hyperemesis gravidarum, malignity, operace GIT, AIDS MRI – T2 hyperintenzity – periakveduktálně, corpora mamilaria, mediální thalamus Snížená hladina thiaminu v séru GMT, CDT (karboh def transferin), MCV, PLT

6 WKS Wernicke encefalopatie  Zmatenost  Oftalmoplegie  Ataxie (chůze v 80%)  Současně i další komplikace: polyneuropatie, hepatopatie, abstinenční příznaky Korsakovův syndrom  Po odeznění akutních příznaků WS  Amnézie antero- i retro-  Nahrazuje ji konfabulacemi  Desorientace v čase i prostoru  Th: 50-100 mg B1 i.v.

7 Akutní alkoholová intoxikace Etanol se rychle vstřebává (žaludek-jejunum) Detekce – krev, moč, dech, mozkomíšní mok Játra Játra – alkohol dehydrogenáza – acetaldehyd – acetaldehyd dehydrogenáza – acetát Zrychlení Zrychlení – inzulin, fruktóza, aminokyseliny Zpomalení Zpomalení – hladovění  Mechanismus působení: membránové lipidy a proteiny; iontové kanály (GABA či NMDA)

8 Alkoholová intoxikace Klinické příznaky Klinické příznaky (dle promile: euforie – koma)  Individuální tolerance  Patologická intoxikace  „Okna“ (útržkovitá ztráta paměti)  Změny osmolality (2xNa, glukóza, urea) Diferenciální diagnostika  Hladina alkoholu  Osmolalita Intoxikace dalšími látkami Intoxikace dalšími látkami Jiné choroby nervového systému Jiné choroby nervového systému Traumatická příčina Traumatická příčina (SDH, kontuze mozku)

9 Akutní intoxikace alkoholem - léčba Neprovádět laváž žaludku (zvracení) Hypoventilace (saturace O2) – UPV Hypoglykémie – 40% glukóza + Thiamin i.v. Hemodialýza Hemodialýza – těžké intoxikace (>5 promile), apnoe, současně další intoxikace, děti  Nepodávat  Nepodávat: emetika, analeptika (epi), sedativa, či magnesium (deprese respirace)

10 Další neurologické syndromy při chronickém alkoholismu  Fetální alkoholový syndrom (mozkové malformace, malý obvod hl, nízká por váha)  Abstinenční syndromy (alkohol tahy)  Alkoholový třes (6-11 Hz)  Alkoholová halucinóza (sluch, zrak.)  Epileptické záchvaty (6-48 hodin po alkoholu)  Delirium tremens  Delirium tremens (48-72 hodin po, hyperaktivní, zrak halucinace, agresivní, TK,P)

11 Centrální pontinní myelinolýza  Ataxie, dysartrie, dysfágie, psychické změny  MRI: hyperintenzitní léze ve FLAIR v pontu (i extrapontinně) a hypointenzitní v T1; nemají enhancement po Gd Vznik myelinolýzy: příliš rychlá korekce hyponatrémie – osmotická geneze syndromu (o vice než 25 mosm/l za 24 hodin)  CPM také při hepatálních lézích, jiných intoxikacích, poléková, pozánětlivá

12 Alkoholová mozečková degenerace Muž, alkoholik, střední věk  Atrofie v oblasti vermis (CT,MR)  Histologicky – ztráta neuronů (Purkyně)  Progredující paleocerebelární syndrom (stoj, chůze) a neocerebelární na HK (málo) Poruchy řeči, okohybné poruchy (+-)  Th: Thiamin,možná úprava

13 Nemoc Marchiafava - Bignami Konzumentni červeného vína (vermut)Itálie  Léze myelinu v corpus callosum (+ bílá hm) Chronický alkoholik, 5.-6. dekáda  Prefrontální syndrom, poruchy chování, kognitivní poruchy, epi záchvaty, parézy MRI (c callosum) Jiné choroby – intoxikace, výšková nemoc Th: nutriční faktory

14 Další choroby spojené s alkoholem  Tabáko-alkoholová amblyopie  Alkoholová polyneuropatie  Alkoholová myopatie  Alkoholová mozková atrofie a demence (progredující kognitivní deficit s poruchami chování)

15 Alkoholová polyneuropatie Generalizovaná axonální, senzitivně-motorická polyneuropatie  Akutní či subakutní vznik – GBS (likvor norm)  Často předchází úbytek hmotnosti, autonomní  Tupost, parestézie, pálivé bolesti, dist slabost  EMGbiopsie nervu  EMG – axonální typ, biopsie nervu – Waller.  Patog: karence (B vit., folátů) + přímo tox vliv  Th  Th: abstinence, vit.B (B1 parent), bílkoviny

16 Distální senzitivně-motorická PNP oPostupný vznik – akrální hypestézie DK oNeuropatická bolest (pálení, dysestézie) oAutonomní příznaky (pocení, chlad, otoky, barva kůže, trofické změny) oHyporeflexie, křeče, méně slabosti oPolymorfie potíží +- další postižení (Wernicke, mozeček, záchvaty, hepatopatie, 30-50%)

17 Diagnostika alcohol-related neuropathy  Klinický nález (čití, autonomní, křeče)  Labor (GMT, ionty, k močová, ery, CDT)  EMG: nízký SNAP (n.suralis), CMAP (peron), SSEP, fibs/pw  Biopsie n.suralis –ztráta axonů, Wallerova degenerace, sekundární de-/remyelinizace  Th: abstinence, B1, nutrice, symptom  Akutní/chronická PNP, mono, myopatie

18 Alkoholem indukovaná myopatie  Akutní alkoholová myopatie:  Akutní alkoholová myopatie: nekrotizující nasedající na epizodu pití, bolestivost svalů s myoedémem, možnost selhání ledvin (Mgb)  Akutní hypokalemická alkoholová myopatie  Akutní hypokalemická alkoholová myopatie: Akutní vakuolární myopatie, hypokalémie  Chronická alkoholová myopatie: myalgie, krampy, proximální slabost, CK ++, typ II atrofie

19 Chronický abúzus léků a drog Legální drogy (alkohol, nikotin) Ilegální drogy (kokain, pervitin, hašiš,etc) Zneužívané léky (sedativa, hypnotika, analg)  Akutní intoxikace (náhoda, suicidium, vražda)  Chronický abúzus – abstinenční příznaky o Přímé i nepřímé postižení nervového systému (v důsledku infekcí, malnutrice, selhání jater, ledvin, opakovaných traumat)

20 Opioidy Receptory v CNS (mí, delta, kappa) Endorfiny (enkefaliny, dynorfin, b-endorfin)  Abúzus – u chronických bolestí/ ileg cestou Akutní předávkování Riziko HIV  Akutní myelopatie – ak neuropatie (GBS)  Chronická mykotická aneurysmata (vpichy)  Abstinenční příznaky / rozvoj encefalopatie (MK)

21 Další zneužívané léky Sedativa (až 2% populace) Benzodiazepiny (ataxie, deprese dýchání, abstinenční příznaky, delirium, epi) Barbituráty (euforie, ataxie, hypotenze, koma) Psychostimulancia (kokain, amfetamin, extáze) Inhalanty (toluen, kys. dusný, benzín, n-hexan) Halucinogeny (marihuana, LSD, psilocybin) – přetrvávající poruchy percepce, kongit funkcí

22 Neurologické komplikace abúzu léků a drog CMP –vaskulitidy (amfetamin), embolizace (inf endokarditida), hypotenze (opiáty), krvácení (kokain) Myelopatie (heroin, kokain) Neuropatie, plexopatie (kompresivní léze) Myopatie, rabdomyolýza Poruchy N-M přenosu

23 Amphetamin  Abuzus – 18-30 let, 3-4:1 (M/F), 7% prevale  Levný,  Levný, cesty: orální, nazální, kouření, i.v.  Příznaky: Dilatace pupil, kolísání TK, nausea/ zvracení, bolesti na hrudi, arytmie, zmatenost, dyskinéze, koma.  Rhabdomyolýza  Rhabdomyolýza (myoglobinurie), záchvaty, CMP (ischemie i hemoragie – v rámci HN), movement disorders (chorea, dystonie)

24 Kokain Jižní a střední Amerika Jižní a střední Amerika Příznaky: Příznaky: tachykardie/ bradykardie, dilatace pupil, kolísání TK, nausea/zvracení, úbytek hmotnosti, zmatenost, záchvaty, dyskinéze Cesty: kouření, šňupání, i.v. Cesty: kouření, šňupání, i.v. Krátce trvající efekt, často kriminální aktivity, agresivní, promiskuitní, násilný. Krátce trvající efekt, často kriminální aktivity, agresivní, promiskuitní, násilný. Ischemická či hemoragická CMP, Ischemická či hemoragická CMP, kardiomyopatie, movement disorders(L-Dopa)

25 (glue sniffing, sniffing, huffing) Inhalační toxiny (glue sniffing, sniffing, huffing) Alifatické a aromatické hydrocarbony (bezni, rozpouštědla, čistící prostředky, glykol, estery) Toluen, benzen, aceton, methanol  Poruchy chování (maladaptace)  Poruchy koordinace, závratě, zpomalená řeč, diplopie, svalová slabost, euforie.  CNS – encefalopatie (leuko-), cerebellum, atrofie, neuropatie  „Sudden sniffing death“  „Sudden sniffing death“ –arytmie, hypoxie, osmolalita (ionty)

26 Opioidy (morfin, heroin, methadon, codein)  Abuzus / Závislost /Abstinence-vysazení  Abuzus / Závislost /Abstinence-vysazení či redukce dávky, aplikace antagonistů opioidů  Příznaky vysazení  Příznaky vysazení: dysfonie, nauzea,, zvracení, bolesti svalů, lakrimace, mydriáza, chlup, pocení, průjem, zívání, horečka, insomnie  Intoxikace  Intoxikace: apatie-euforie, mióza, koma  Až 2% roční úmrtnost, 20-30% úspěšná abst  Movement disorders  Movement disorders: dyskinéze, okulogyrní krize, myoklonie, tremor, chorea, záchvaty


Stáhnout ppt "Akutní a chronické neurologické syndromy z alkoholu a drog Edvard Ehler."

Podobné prezentace


Reklamy Google