Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Principy účasti v EQUAL, seznámení s dokumenty k výzvě Ing. Eva Bosáková, CSc. Národní kancelář EQUAL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Principy účasti v EQUAL, seznámení s dokumenty k výzvě Ing. Eva Bosáková, CSc. Národní kancelář EQUAL."— Transkript prezentace:

1 Principy účasti v EQUAL, seznámení s dokumenty k výzvě Ing. Eva Bosáková, CSc. Národní kancelář EQUAL

2 Program Iniciativy Společenství EQUAL2 Obsah: n 1. část - základní informace o Programu Iniciativy Společenství EQUAL: –Základní principy –Časový harmonogram pro realizaci –Financování –Fáze realizace, tzv. Akce –Tématické oblasti a opatření n 2. část - formulář přihlášky, pokyny

3 Program Iniciativy Společenství EQUAL3 Základní principy Iniciativy Společenství EQUAL n Partnerství n Společné rozhodování n Mezinárodní spolupráce n Inovativnost n Mainstreaming n Gender mainstreaming n Tématický přístup

4 Program Iniciativy Společenství EQUAL4

5 5 Fáze realizace, tzv. Akce n Akce 1 - dotvoření a upevnění jednotlivých RP, sestavení pracovního programu RP a navázání mezinárodní spolupráce n Akce 2 - samotná realizace pracovního programu RP n Akce 3 - šíření výstupů a jejich využívání v národní politice a na mezinárodní úrovni ve vazbě na národní a mezinárodní tématické sítě

6 Program Iniciativy Společenství EQUAL6 Indikativní harmonogram implementace

7 Program Iniciativy Společenství EQUAL7 Financování Programu Iniciativy Společenství EQUAL n Celková částka 43 973 880 EUR n 100% financování Programu z ESF a státního rozpočtu n výše požadovaného grantu není omezena, musí odpovídat aktivitám

8 Program Iniciativy Společenství EQUAL8 n Priorita 1 - Zlepšování zaměstnatelnosti n Priorita 2 - Rozvoj podnikání n Priorita 3 - Podpora adaptability n Priorita 4 - Rovné příležitosti mužů a žen n Priorita 5 - Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce n Priorita 6 - Technická asistence Přehled priorit Programu Iniciativy Společenství EQUAL v ČR

9 Program Iniciativy Společenství EQUAL9 Přehled tématických oblastí n Priorita 1 - Zlepšování zaměstnatelnosti –Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné –Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce n Priorita 2 - Rozvoj podnikání –Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin –Posilování sociální ekonomiky (3.sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst

10 Program Iniciativy Společenství EQUAL10 n Priorita 3 - Podpora adaptability –Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce –Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií Přehled tématických oblastí 2

11 Program Iniciativy Společenství EQUAL11 n Priorita 4 - Rovné příležitosti mužů a žen –Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb –Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce n Priorita 5 - Pomoc žadatelům o azyl –Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce Přehled tématických oblastí 3

12 Program Iniciativy Společenství EQUAL12 Oblasti pokrytí Tématické oblasti v ČR jsou rozděleny podle regionálního rozložení aktivit na Cíl 1 a Cíl 3 n Oblasti pokryté Cílem 1 všechny oblasti ČR s výjimkou území Hlavního města Prahy n Oblasti pokryté Cílem 3 území Hlavního města Prahy

13 Program Iniciativy Společenství EQUAL13 Financování - procentní alokace na jednotlivé priority a tématické oblasti

14 Program Iniciativy Společenství EQUAL14 Financování - procentní alokace na jednotlivé priority a tématické oblasti 2

15 Program Iniciativy Společenství EQUAL15 Tématická oblast č. 1 n Zaměření: Vývoj a prosazování nových nástrojů zajišťujících lepší přístup či snazší návrat na trh práce n Cílové skupiny: osoby nízkokvalifikované, dále pro absolventy škol, osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením ohrožené kumulací znevýhodnění, ženy, etnické menšiny či pro osoby z jiných marginalizovaných skupin n Navrhované složení RP: Úřady práce, poradny pro volbu povolání, profesní organizace, nestátní neziskové organizace, instituty rehabilitační a sociální péče, církevní organizace, charity, zaměstnavatelé, zaměstnavatelské subjekty převážně zaměstnávající občany se ZP, kraje, vzdělávací instituce, poradenské instituce, školy, romští koordinátoři, protidrogová centra, profesní organizace, svazy, hospodářské komory, výzkumné ústavy, zájmové organizace a spolky, knihovny a muzea

16 Program Iniciativy Společenství EQUAL16 Tématická oblast č. 2 n Zaměření: předcházení projevům rasismu a xenofobie na českém trhu práce n Cílové skupiny: příslušníci etnických menšin a cizí státní příslušníci pobývající na území ČR, ale i majoritní společnost, na níž mohou být zaměřena zejména nově navrhovaná preventivní opatření n Navrhované složení RP: Úřady práce, nestátní neziskové organizace, orgány veřejné správy, vč. krajských a obecních, školy, vzdělávací a poradenské instituce, romští koordinátoři, podniky a jiní zaměstnavatelé, profesní organizace, svazy a komory, církevní organizace, charity, zájmové organizace, knihovny a muzea

17 Program Iniciativy Společenství EQUAL17 Tématická oblast č. 3 n Zaměření: podpora podnikání osob ze znevýhodněných skupin obyvatel s ohledem na skutečnost, že podnikání představuje alternativní možnost uplatnění na trhu práce pro tyto skupiny osob n Cílové skupiny: osoby dl. nezaměstnané, osoby nad 50 let, osoby bez kvalifikace, osoby nízkokvalifikované a osoby se zdravotním postižením. Dále absolventi škol, ženy, etnické menšiny či osoby z jiných marginalizovaných skupin n Navrhované složení RP: ÚP, malé a střední podniky, zaměstnavatelé, OSVČ, profesní organizace zaměstnavatel. subjekty zaměstnávající občany se ZP, poradenské agentury orient. na profesní, ekonomické a právní služby, regionální rozvojové agentury, regionální centra podpory začínajícím podnikům, HK, vzdělávací a poradenské instituce, regionální a místní orgány veřejné správy, NNO a knihovny a muzea

18 Program Iniciativy Společenství EQUAL18 Tématická oblast č. 4 n Zaměření: rozvoj a posilování třetího sektoru s cílem zvýšení kvality pracovních míst n Cílové skupiny: osoby dlouhodobě nezaměstnané, starší či nízkokvalifikované, dále absolventi škol, osoby se zdravotním postižením, ženy, etnické menšiny či osoby z jiných marginalizovaných skupin n Navrhované složení RP: Nestátní neziskové organizace, kraje, města, obce, úřady práce, organizace poskytující sociální služby, krizová centra, profesní a zájmové organizace, školy, knihovny a muzea

19 Program Iniciativy Společenství EQUAL19 Tématická oblast č. 5 n Zaměření: zlepšení vzdělávacích příležitostí znevýhodněných skupin prostřednictvím vývoje nových systémových přístupů v oblasti celoživotního učení n Cílové skupiny: osoby dl. nezaměstnané, starší či nízkokvalifikované, dále absolventi škol, osoby se zdravotním postižením, ženy, etnické menšiny (např. Romové), osoby sociálně handicapované či osoby z jiných marginalizovaných skupin n Navrhované složení RP: ÚP, vzdělávací instituce (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ), instituce poskytující porad., vzdělávací služby a rekvalifikace, výzkumné instituce, centrální a regionální orgány veřejné správy (MŠMT, kraje, města a obce), NNO, sociální partneři, malé a střední podniky, organizace přímo řízené MŠMT, církevní organizace a charity, profesní a zájmové organizace, knihovny a muzea

20 Program Iniciativy Společenství EQUAL20 Tématická oblast č. 6 n Zaměření: podpora vytváření a rozvoj flexibilních forem práce a dále na zvyšování informační gramotnosti osob ze znevýhodněných skupin obyvatel n Cílové skupiny: osoby dlouhodobě nezaměstnané, starší či nízkokvalifikované, zaměstnanci a zaměstnanci ohrožení restrukturalizací, dále absolventi škol, osoby se zdravotním postižením, ženy, etnické menšiny či osoby z jiných marginalizovaných skupin n Navrhované složení RP: Zaměstnavatelé, odborové organizace, úřady práce, Hospodářská komora, profesní organizace, vzdělávací a poradenské organizace, školy, kraje, nestátní neziskové organizace, soukromé subjekty orientované na vývoj informačních a komunikačních technologií, knihovny a muzea

21 Program Iniciativy Společenství EQUAL21 Tématická oblast č. 7 n Zaměření: rozvoj nových flexibilních forem organizace práce a dalších podpůrných služeb s cílem dosažení většího sladění rodinného a pracovního života n Cílové skupiny: ženy, které jsou v ČR zaměstnány péčí o domácnost výrazně více než muži, a muži, kteří se nacházejí v obdobné situaci jako ženy pečující o dítě či další závislou osobu. V rámci této cílové skupiny budou navíc přednostně podporovány osoby, které trpí ještě dalšími typy znevýhodnění n Navrhovaná složení RP: Ženské organizace, ÚP, NNO, zaměstnavatelé, vzdělávací a poradenské instituce, regionální a místní orgány veřejné správy (krajské i obecní), církevní organizace a charity, podnikatelské subjekty, zájmové organizace, jesle, mateřské školy, knihovny a muzea

22 Program Iniciativy Společenství EQUAL22 Tématická oblast č. 8 n Zaměření: odstraňování vžitých stereotypů o rolích zastávaných muži a ženami i na odstraňování důsledků těchto stereotypů, např. na vývoj nástrojů zajišťujících rovné odměňování mužů a žen n Cílové skupiny: ženy (přednostně dlouhodobě nezaměstnané), osoby nad 50 let, osoby bez kvalifikace či nízkokvalifikované, osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny, osoby z jiných marginalizovaných skupin. Dále také muži nacházející se v obdobné situaci jako matky samoživitelky či ženy pečující o dítě nebo jinou závislou osobu n Navrhované složení RP: Ženské organizace, nestátní neziskové organizace, kraje, obce, zaměstnavatelé a odbory, knihovny a muzea

23 Program Iniciativy Společenství EQUAL23 Tématická oblast č. 9 n Zaměření: pomoc cizím státním příslušníkům, kteří v České republice požádali o azyl (přednostně bude pomoc poskytována těm cizím státním příslušníkům, kteří patří i do jinak znevýhodněné skupiny obyvatel) n Cílové skupiny: cizí státní příslušníci, kteří v České republice požádali o azyl n Plánované složení RP: Úřady práce, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé, vzdělávací a poradenské organizace a školy, uprchlické tábory, centra sociálních služeb, knihovny

24 Program Iniciativy Společenství EQUAL24 n Předkládání žádostí –žádost jen na předepsaném formuláři, v tištěné podobě a na disketě/CD, program MSSF - Benefit –program vytvoří elektronickou verzi, která se poté vytiskne –žádost vyplňuje žadatel v programu MSSF - Benefit, který si sám nainstaluje - ke stažení bude na www.equalcr.cz od 16.8.04, verze pro přípravu je k dispozici na www.nvf.cz/equal n Pokyny, Příručka, seznam častých otázek a odpovědí na ně, a další informace ke stažení na www.nvf.cz/equal Formulář přihlášky a pokyny

25 Program Iniciativy Společenství EQUAL25 n Informace požadované od žadatele v přihlášce: –Identifikace programu –Identifikace projektu a informace o RP (název projektu, regionové hledisko, sektorové hledisko, výše požadovaného grantu, předpoklád. délka trvání) –Žadatel (id. údaje, popis, schopnost řídit projekty) –Partneři žadatele (potvrzení, potenciální) –Rozvojové partnerství (pracovní program, účel RP, cílové skupiny, očekávané dopady a rizika, udržitelnost, plánované aktivity v Akci 1, plán aktivit pro Akce 2 a 3) Formulář přihlášky a pokyny

26 Program Iniciativy Společenství EQUAL26 n Informace požadované od žadatele v přihlášce: –Naplňování principů Programu Iniciativy Společenství EQUAL (Partnerství, Inovativnost, Společné rozhodování, Mezinárodní spolupráce, Mainstreaming, Gender mainstreaming, Tématický přístup) –Naplňování horizontálních (průřezových) témat (Rovné příležitosti, Udržitelný rozvoj, Informační spol., Místní iniciativy) –Náklady na Akci 1 detailně, náklady na Akce 2 a 3 odhadem –Kontrola v rámci RP –Prohlášení žadatele, Prohlášení o partnerství –Data pro ECDB Formulář přihlášky a pokyny 2

27 Program Iniciativy Společenství EQUAL27 n Hodnotící proces se skládá z: –kontroly formálních náležitostí žádosti a oprávněnosti žádat o grant –hodnocení zohlednění principů, pochopení způsobu implementace Programu Iniciativy Společenství EQUAL a naplnění horizontálních témat –hodnocení věcného zaměření žádosti o grant Hodnocení projektů

28 Program Iniciativy Společenství EQUAL28 n žadatelé budou písemně informováni o výsledcích jednotlivých fází hodnocení, vč. počtu dosažených bodů n v případě formálních nedostatků, pokud to umožní povaha nedostatku, bude poskytnuta dodatečná lhůta k nápravě n všichni žadatelé budou písemně informování Grant lettrem, zda byla jejich žádost vybrána Výběr projektů

29 Program Iniciativy Společenství EQUAL29 n Smlouva o národní spolupráci (DPA) n Smlouva o mezinárodní spolupráci (TCA) –termín maximálně do 1.5.2005 –konečná podoba dokumentů bude zveřejněna před zahájením Akce 1 Požadované výstupy z Akce 1

30 Program Iniciativy Společenství EQUAL30 n Žadatel –právnická osoba se sídlem v ČR –přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu –stabilní a dostatečné finanční zdroje –zkušenosti s řízením projektů –další dle Pokynů pro žadatele (kap. 2.1) n Partneři –jako žadatel Podmínky účasti - kritéria oprávněnosti

31 Program Iniciativy Společenství EQUAL31 n Projekt –doba trvání Akce 1 max. 5 měsíců –doba trvání Akce 2 a 3: 24 - 36 měsíců –musí mít neziskový charakter –musí se vztahovat k vybranému témat. opatření –postaven na základních principech Programu Iniciativy Společenství EQUAL Podmínky účasti - kritéria oprávněnosti 2

32 Program Iniciativy Společenství EQUAL32 n Způsobilé výdaje –výdaje které vznikly nejdříve v den podpisu Grant letteru ze strany poskytovatele grantu –podrobně popsáno v Pokynech pro žadatele o grant na základě nařízení Komise a národních předpisů n Rozpočet –na základě reálných nákladů –odpovídat místním sazbám –podrobně pro Akci 1, indikativně pro Akce 2 a 3 –blíže v Pokynech pro žadatele o grant Podmínky účasti - kritéria oprávněnosti 3

33 Program Iniciativy Společenství EQUAL33 n Podrobné informace k přihlášce, informace jak sestavit RP a další praktické rady n Indikativní termíny konání: –19.8. Kladno –20.8. Ústí nad Labem –24.8. Praha –30.8. Olomouc –31.8. Ostrava –3.9. Liberec / Hradec Králové –6.9. Plzeň –7.9. Brno Regionální semináře

34 Program Iniciativy Společenství EQUAL34 n Kroky před konzultací: –před samotnou osobní / telefonickou / e- mailovou konzultací se seznamte se základními informacemi o Iniciativě Společenství EQUAL –na osobní konzultaci se objednejte alespoň dva dny dopředu – předem si promyslete Vaše dotazy n E-mailové dotazy zasílejte na equal@nvf.cz n Telefonická domluva termínu osobních konzultací a ev. dotazy na tel. 224 500 555 Konzultace s NK EQUAL


Stáhnout ppt "Principy účasti v EQUAL, seznámení s dokumenty k výzvě Ing. Eva Bosáková, CSc. Národní kancelář EQUAL."

Podobné prezentace


Reklamy Google