Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VĚCNÁ PRÁVA 1..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VĚCNÁ PRÁVA 1.."— Transkript prezentace:

1 VĚCNÁ PRÁVA 1.

2 Věcná práva

3 Věcná práva (Iura in rem)
Numerus clausus uzavřený počet věcných práv – jen takové právo, které je PŘ připuštěno Vlastnické právo (proprietas; dominium) Držba (possesio) Věcná práva k věci cizí (iura in re aliena) Věcná břemena Zástavní /podzástavní/ právo Zadržovací právo

4 Věcná práva - povaha Svou povahou práva absolutní; působí erga omnes
Výraz věcná práva – římskoprávní institut, ale výraz až z doby recepce ŘP Úplné nebo částečné právní panství nad věcí Přímé právní ovládání věci – nezprostředkováno jiným subjektem na rozdíl od nepřímého ovládání u závazků

5 Vlastnické právo - zásady
Každý má právo vlastnit majetek sám, event. s jinými Vlastnické právo každého (FO i státu) má stejný obsah i ochranu Hedemannova koncepce – Listina – čl.11/3 – vlastnictví zavazuje vyplývá z německé a francouzské právní vědy počátku 20.stol – skutečností je že vlastnické právo není neomezeným právním panstvím, ale má i své limity! Zásada zákazu zneužití práva čl 11/3 věta druhá LZPS viz §258 TrZ§ 258 Zneužívání vlastnictví Kdo poškodí důležitý kulturní nebo jiný důležitý obecný zájem tím, že zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou nebo zašantročí vlastní věc, která požívá ochrany podle zvláštních předpisů, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Vyvlastnění možné, ALE veřejný zájem(i), na základě zákona (ii)a za náhradu (iii) Nucené omezení možné – ale jen na základě zákona Zásada nedotknutelnosti vlastnictví Daně a poplatky jen na základě zákona

6 Vlastnické právo Vlastnická triáda
Ius utendi et fruendi (věc užívat a požívat plody (fructus naturales – jablka; fructus civiles (úroky z vkladů) a užitky) jde o právo nikoliv povinnost Ius disponendi (právo s věcí nakládat) Ius possidendi (právo věc držet) Další oprávnění ius abutendi (právo věc zničit) ius dereliquendi (právo věc opustit) Elasticita vlastnického práva

7 Předmět občanskoprávních vztahů
Přímý – lidské chování – abstraktní typový občansko právní vztah (AKTIVNÍ dare, facere, PASIVNÍ pati, ommitere) Nepřímý (druhotný) – předmět konkrétního občanskoprávního vztahu, na co je lidské chování zaměřeno

8 Nepřímý předmět Věci Byty a nebytové prostory Práva
Jiné majetkové hodnoty

9 Věci Širší a užší pojetí
ObčZ – užší pojetí – hmotné předměty a ovladatelné přírodní síly (energie), které slouží člověku a jsou užitečné Ovladatelnost dána objektivně s ohledem na stupeň vědeckotechnologického rozvoje (pára, atomová energie apod.) Užitečnost dána objektivně; slouží potřebám člověka; dáno mezemi lidských možností

10 Universitas rerum (věci hromadné)
Soubor více samostatných věcí – nikoliv součástí věci! Jednotný společný cíl, hospodářský celek Např. podnik (srov- § 5 ObchZ- předmět nikoliv subjekt vztahů) Nebo knihovna – jako soubor knih, jidelní servis, sklad zboží, stádo ovcí, sbírka známek aj.

11 Res extracommercium Věci vyloučené z občanskoprávního styku
Přesněji dispozice s nimi jsou omezeny Jedy, výbušniny apod.

12 Věci Nemovité Pozemky Stavby Movité (ostatní)

13 Vypálený rybník

14 Příklad Zdeno, Jano, Tibor, Fero a Štefan zvaný Pišta založili družstvo a rozhodli se pěstovat kapry. Jano sehnal mnoho jiker, Tibor opatřil mlíčí a hledali vhodný rybník, ve kterém by došlo k chovu. Fero prohlížel inzeráty a narazil na výhodnou nabídku v jižních Čechách nedaleko Třeboně. Malý rybníček se světovým názvem Welt bude jejich a pohádkově zbohatnou. Pišta jako předseda družstva podepsal s panem Leo Popperem smlouvu na základě které převádí rybník, tj. vodní plochu na Chovatelské družstvo Slovákům je hej, přičemž pozemek pod rybníkem dostali do nájmu na deset let za velmi výhodných podmínek. Stali se Zdeno, Jano, Tibor, Fero a Štefan zvaný Pišta majiteli rybníku? Jak měli správně postupovat?

15 Rybník R 23/1999 Rybník není samostatnou věcí, se kterou by se dalo nakládat odděleně od pozemků tvořících jeho dno a břehy. Proto není ani stavbou. NS 22 Cdo 1118/2005 Rybník jako celek představovaný pozemky a zařízeními, která jsou jeho součástmi či příslušenstvím a slouží k provozu rybníka, může být předmětem obč. vztahů.

16 IKEJA

17 IKEJA Swen Larson jako obchodní ředitel nejmenované skandinávské společnosti zabývající se výrobou nábytku se po výstavě Země živitelka rozhodl nelikvidovat expozici luxusního interiéru konferenční místnosti ve výstavním areálu nazvaném Heyerdahl. A daroval expozici majiteli výstávního areálu panu ing. Bacilkovi. Ve smlouvě uvedl, že se převádí soubor nábytkového vybavení místnosi Heyrdal, aniž by uvedl z čeho se konkrétně sestává. Posuďte situaci z pohledu právníka Björna Lundqvista zastupujícího skandinávskou firmu a JUDra. Skočdopole coby zástupce ing. Bacilka

18 Věc hromadná NS 30 Cdo 447/2004 Soubor jednotlivých dílů nábytku v počtu, provedení a uspořádání tvořící účelový, stylový celek, určený k vybavení zcela konkrétní místnosti je věci hromadnou, nelze-li jeho jednotlivé díly odstranit, aniž by došlo k narušení jednoty celku.

19 Opiové doupě

20 Opiové doupě Olga a Chozé (vlastním jménem Josef Vondrák) žijí spolu v pátém patře budovy v místnosti o výměře 9m2, chudě zařízené jen matrací a varnou na výrobu pervitinu. Erik žije sám v bývalé kočárkárně, kterou si luxusně zařídil. Na plovoucí podlaze je stereo z NDR, luxusní švédský nábytek a perský koberec. Posuďte, kdo žije v bytě a kdo nikoliv a odpověď zdůvodněte.

21 Byt Protože občanský zákoník sám pojem „bytu” nevymezuje, je třeba pro účely vymezení pojmu „byt” vycházet především z hledisek stanovených stavebními předpisy. Podle ust. § 3 písm. l) vyhl. č. 137/1998 Sb. se bytem rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen. Za obytnou lze považovat část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která splňuje požadavky předepsané citovaným předpisem, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Podle ust. § 22 odst. 6 cit. vyhlášky by měl mít každý byt samostatné základní příslušenství (záchod a koupelnu); není však vyloučeno, aby příslušenství bylo společné více bytům. Pro určení toho, co je bytem bude v prvé řadě rozhodující kolaudační rozhodnutí vydané příslušným stavebním úřadem ve stavebním řízení podle stavebního zákona Klíčový je tedy stav právní nikoliv faktický

22 Realitní makléř

23 Realitní makléř Paní Ágnes hledala útulný byteček, který by si zařídila dle svého vkusu. Její bratranec Miloň, který se v realitách vyzná, protože uklízí na bytovém odboru magistrátu, doporučil svého známého makléře pana Bedřicha. Tento bývalý strojní zámečník byl, dle slov Miloňe, zárukou jistoty. Bedřich nabídl Ágnes odkup bytu v rodinném domě, který patřil paní Měčislavě. Lze koupit byt v rodinném domě? Pokud není dům rozdělen na jednotky dle ZoVB lze převádět jednotlivé byty? Je možné koupit v domě jen nebytový prostor např. prodejnu obuvi v přízemí?

24 Doba ledová, s.r.o.

25 Doba ledová, s.r.o. Paní Elvíra se svým manželem Haraldem objevili na svém pozemku, při výkopech jeskyni. Pan Harald, protože je silnější postavy, nemohl úzkým průchodem prolézt a proto přizval na pomoc hubeného souseda Ignáce. Ten manželům sdělil, že jeskyně je suchá a útulná a zdi jsou ze soli. Podnikavá paní Elvíra, vnučka po sudetském továrníkovi Franzi Kuhnovi, navrhla manželovi založení sanatoria pro osoby s dýchacími obtížemi a navrhla využít jako lečebné prostory právě jeskyni. Pan Harald se ovšem u lahve špiritusu svěřil Ignácovi, že neví jestli je jeskyně jejich nebo patří někomu jinému. Pozemek se totiž nachází v blízkosti dolu Rudý říjen, patřícímu OKD. Jak Harymu poradíte? Hrálo by roli, kdyby stěny byly z žuly?

26 Jeskyně Součást ložiska nerostů, které tvoří její stěny
Pokud jde o ložisko tzv. vyhrazených nerostů, patří jeskyně vlastníku ložiska Jinak, jde-li o ložisko nevyhrazených nerostů, patří vlastníkovi pozemku, pod jehož pozemkem se nachází Nejde o samostatnou věc

27 Vyhrazené nerosty § 3 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon
(1) Vyhrazené nerosty jsou f) kamenná sůl, draselné, borové, bromové a jodové soli,

28 Abbey Road

29 Abbey Road Je uvedená místní komunikace samostatným předmětem právních vztahů nebo jde o součást pozemku? Své tvrzení zdůvodněte? Jde o stavbu?

30 Abbey Road NS 31 Cdo 691/2005 Otázka je to sporná – hodně závisí na rozhodování soudu v konkrétní situaci Na místní komunikace, silnice a dálnice je třeba nahlížet jako na samostatné předměty právních vztahů. V případě, že jsou stavbou ve smyslu obč. práva. Nelze vyloučit, že právní vztahy k pozemku a k místní komunikaci nemusí být totožné. Určité řešení spočívá v posouzení povrchu komiunikace – bude-li vytvořen tak, že jeho odstranění nebude možné bez jeho zničení (event. zhoršení sjízdnosti), lze komunikaci kvalifikovat jako předmět obč. vztahů

31 Vinohrady, vinohrady…

32 Vinohrady, vinohrady… Po smrti vinaře pana Hycla se jeho dědicové sešli u notáře, aby si přečetli poslední vůli. Pan Hycl, protože věděl, že vnukové jsou rozhádání, rozhodl se po vzoru knížete Svatopluka, odkázat každému část svého majetku, tak aby spolu museli komunikovat a zároveň, aby jeden bez druhého nemohli rozhodovat. Jožinovi odkázal pozemek, na kterém leží vinohrad a Laďovi samotný vinohrad. Povedl se panu Hyclovi jeho záměr? Protože byl pan Hycl i vášnivý lesník pěstoval na části pozemku školku borovic. Tu také odkázal v dodatku závěti Laďovi. Mění to nějak situaci?

33 Vinohrady, vinohrady… Trvalé porosty pozemku – stromy a keře jsou součástí pozemku Vlastník pozemku je i vlastníkem trvalých porostů, které na něm vyrostly Pokud jde o sazební materiál – školku – nejde o trvalý porost (kriterium přesazení) nepůjde o součást pozemku NS 29 Odo 207/2002 Jakmile dojde k použití osiv, sadby, hnojiv a chemikálií k zasetí, stávají se druhově určené věci součástí věci

34 Pavlačový Agassi

35 Pavlačový Agassi Na dvoře pavlačového domu v centru Brna vyrostl díky úsilí občanského sdružení Tenis nebo život, o.s., antukový dvorec, včetně empiru, na kterém se odehrály boje třetí B třídy župního přeboru jižní Moravy. Před novou sezónou došlo ke změně majitele pozemku a ten dvorec oplotil a odmítal vpustit hráče o.s. na svůj pozemek. Ti ovšem protestovali, řka, že se jedná o jejich majetek (rozuměj dvorec). Měli pravdu? Je součástí pozemku i empir [čti empajr]?

36 Pavlačový Agassi Tenisové dvorce, ale i jiná hřiště
Jsou součástí pozemku Vznikají vrstvením přírodních stavebních materiálů /antuka/, jejich zpracováním a ztvárněním Obdobně platí pro parkoviště – nelze tedy převést na jiného parkoviště, aniž by se na něj zároveň převáděl pozemek Neplatí pro podzemní garáže jako stavbu

37 Práva a jiné majetkové hodnoty
PRÁVA i POVINNOSTI (např. dluh) Nejčastěji pohledávka – peněžitá i nepeněžitá – např. postoupení, zajištění, zastavení nelze ovšem uschovat, půjčit apod. JINÉ MAJETKOVÉ HODNOTY Obchodní podíl, know-how – technické, výrobní, obchodní aj. hospodářské znalosti a poznatky Např. stane-li se za trvání manželství z prostředků tvořících SJM jeden z manželů majitelem obchodního podílu, pak je tento součástí SJM 22 Cdo 700/2004 PŘIPOUŠTÍ-LI TO JEJICH POVAHA Nelze na jiného převést právo na jméno


Stáhnout ppt "VĚCNÁ PRÁVA 1.."

Podobné prezentace


Reklamy Google