Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1888 – 1955 Americký myslitel, který zasv ě til sv ů j život vzd ě lávání a školení lidí, kte ř í toužili po úsp ě šné karié ř e. DALE CARNEGIE Martin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1888 – 1955 Americký myslitel, který zasv ě til sv ů j život vzd ě lávání a školení lidí, kte ř í toužili po úsp ě šné karié ř e. DALE CARNEGIE Martin."— Transkript prezentace:

1 1888 – 1955 Americký myslitel, který zasv ě til sv ů j život vzd ě lávání a školení lidí, kte ř í toužili po úsp ě šné karié ř e. DALE CARNEGIE Martin Dolenský 2010 / 2011 Jan Fictum Iva Škopová

2 Osnova Životopis P ř ínosy, významná díla Citáty Kurzy Dale Carnegie Training® 2

3 Životopis Dale Breckenridge Carnegie se narodil 24.11. 1888 v Maryville v Missouri. State Teacher‘s College ve Warrensburgu. P rodej pro Armour & Company v Omaze L ektor v populárních kurzech pro dosp ě lé - - Chautauqua poblíž Jamestownu. 3

4 Životopis Studie v New Yorku - American Academy of Dramatic Arts (Dr. Harley v Polly of the Circus). Obchodování a prodej automobil ů zna č ky Packard. Školy YMCA v New Yorku 1912 - Dale Carnegie Course. 4

5 Životopis 1913 - Jak p ř ednášet a ovliv ň ovat lidi p ř i podnikání. Jak úsp ě šn ě mluviti a p ů sobiti na lidi v praktickém život ě ( bestseller ). 1914 - 500$/týden → Carnegie Hall. Carnagey → Carnegie. 5

6 Životopis V ydal n ě kolik dalších bestseller ů, získal pohádkové jm ě ní. K rachu na burze v roce 1929 – po č átek velké hospodá ř ské krize ve Spojených státech I v nep ř íznivé dob ě Dale Carnegie stále u č í ostatní lidi, jak se stát úsp ě šnými. 30.léta - Jak získávat p ř átele a p ů sobit na lidi. 6

7 Životopis Založení instituce - Dale Carnegie Institute for Effective Speaking and Human Relations. N ovinové č lánky, vlastní rozhlasový po ř ad - interview se slavnými osobnostmi tehdejší doby - Clark Gable - Marconi - Mary Pickford. V ýzna č ný lektor a vyhledávaný poradce sv ě tových v ů d č ích osobností. 7

8 Životopis Významné knihy : Jak si p ř estat d ě lat starosti a za č ít žít, Jak se t ě šit ze života a ze své práce, Jak rozvíjet sebev ě domí a ovliv ň ovat lidi ve ř ejnými p ř ednáškami. Záv ě ry práce : nekritizovat, neodsuzovat, nest ě žovat si, vyjad ř ovat opravdové uznání a porozum ě ní a vzbudit u druhých osob dychtivou žádost. 8

9 Životopis J ak se stát oblíbeným ? P ro každou osobu je její jméno tím nejsladším a nejd ů ležit ě jším v jakémkoliv jazyce. Zem ř el 1. 11. 1955 P oh ř ben ve m ě st ě Belton, Missouri. 9

10 Přínosy, významná díla Carnegie svými knihami inspiroval jak oby č ejné lidi, tak i velké myslitele Spole č ná myšlenka: „Díky sebevzd ě lávání a osobnímu rozvoji se m ů žete stát lepším č lov ě kem “. Jak správn ě myslet, jednat a mluvit Jak získávat p ř átele a p ů sobit na lidi Jak prodat více a stát se skute č ným profesionálem Jak se radovat ze života a z práce Jak se zbavit starostí a za č ít žít 10

11 11 Přínosy, významná díla Jak mluvit a p ů sobit na druhé p ř i obchodním jednání Zlatá kniha

12 12 Jak správně myslet, jednat a mluvit Je spíše deníkem, poznámkovým blokem 8 kapitol: komunikace, naslouchání a další dovednosti k broušení k dokonalosti. V kapitole konverzace – prostor i pro drobnosti Komunikaci = královsk á disciplínu

13 13 Jak správně myslet, jednat a mluvit „Existují č ty ř i, a práv ě jen č ty ř i zp ů soby, kterými p ř icházíme do kontaktu s okolním sv ě tem. A jsme oce ň ováni a hodnoceni práv ě podle t ě chto č ty ř kritérií: co ud ě láme, jak vypadáme, co ř íkáme a jak to ř íkáme.“ Nedostatky knihy a odkazy na v ě decké výzkumy, vlastní kurzy – dojem, že č tená ř č te spíše náborovou brožuru než knihu.

14 14 Jak získávat přátele a působit na lidi Jeden ze sv ě tových bestseller ů, její první vydání si koupilo p ř es 15 000 000 lidí. J edná se vlastn ě o p ř íru č ku k tomu jak se stát lepším č lov ě kem V elice č tiv á, vhodná pro každou volnou chvíli. Kniha je vlastn ě soupiskou p ř íb ě h ů, které autor knihy za život posbíral.

15 15 Jak získávat přátele a působit na lidi Procesy jednání s lidmi. Rozší ř ení schopností pro pochopení a konverzaci. Každý č lov ě k je v kontaktu s lidmi  jednání, komunikace, vycházení, porozum ě ní O sm sm ě r ů zlepšení. Základní okruhy jsou shrnuty v kapitolách, kde jsou dány d ů ležité zásady.

16 16 Jak získávat přátele a působit na lidi Kniha je rozd ě lena na 4 základní č ásti. Č ást první: Základní zp ů soby jednání s lidmi. Č ást druhá : Šest zp ů sob ů, jak se stát oblíbeným. Č ást t ř etí: Jak získat druhé na svou stranu Č ást č tvrtá: Jak se stát skute č nou v ů d č í osobností. Nejlepší manažerská kniha 20. století. - č asopis „Business Life „

17 17 Jak prodat více a stát se skutečným profesionálem „Chcete se setkat s č lov ě kem, který úsp ě šn ě uzavírá obchody? „Sales Advantage“. Uvedená metoda Sales Advantage proklamuje, že dokáže reagovat na zm ě ny vyzkoušeným zp ů sobem. P evné vztahy se zákazníky a rozvin utí prodejní kariér y

18 18 Jak se radovat ze života a z práce K ompilac e p ř edešlých prací, orientuje se p ř edevším na trávení aktivního č asu v zam ě stnání a mimo n ě j. P lná inspirativních p ř íb ě h ů lidí, kte ř í svedli boj s nudou, únavou a dosáhli úsp ě šného, perspektivního a napln ě ného života.

19 19 Jak se zbavit starostí a začít žít Trvalé rady, jak ř ešit situace, které vám p ů sobí starosti. Nabídne vám zp ů soby, jak si vyp ě stovat vyrovnaný duševní postoj k životu. Obsah knihy proklamuje, že m ů že zm ě nit váš život k lepšímu a pom ů že se dívat na okolí a jednat s ním pozitivn ě.

20 20 Jak mluvit a působit na druhé při obchodním jednání Kniha, která dokáže nau č it, jak p ř esv ě d č it ostatní o svých názorech, jak úsp ě šn ě zvládnout pohovory, jak mluvit a p ů sobit na druhé p ř i obchodním jednání, jak se efektivn ě vyjad ř ovat a další užite č né dovednosti v č etn ě improvizovaných projev ů.

21 21 Zlatá kniha Zlatá kniha je v postat ě souborem pravidel z knih „Jak získávat p ř átele a p ů sobit na lidi“ a „Jak se zbavit starostí a za č ít žít“ v kapesním provedení.

22 22 Citáty Č lov ě k, který hledá veškeré uznání u ostatních lidí, jim zárove ň sv ěř uje své št ě stí. Jediný zp ů sob, jak si odnést ze sporu to nejlepší, je úpln ě se mu vyhnout. Když se dva m ě síce budete zajímat o druhé, získáte víc p ř átel, než když se po dva roky budete snažit, aby se druzí zajímali o vás. Jestli chcete být nadšený, jednejte nadšen ě. Právo mluvit si musíte zasloužit! Každý m ů že kritizovat, odsuzovat a st ě žovat si, ale být schopný porozum ě t a odpoušt ě t vyžaduje charakter a sebekontrolu.

23 23 Citáty D ě lejte to, z č eho máte strach. A d ě lejte to opakovan ě. To je nejrychlejší a nejjist ě jší zp ů sob, jak strach porazit. Nikdy nedosáhnete opravdového úsp ě chu, pokud nebudete mít rád to, co d ě láte. Namísto strachování se toho, co si o vás lidé pomyslí, v ě nujte č as zkoušení n ěč eho, co lidé ocení. Nejhlubší podstatou lidské p ř irozenosti je pot ř eba být uznáván.

24 24 Dale Carnegie Course Ucelený systém kurz ů Dale Carnegie Training® je vyvíjen již od roku 1912. Více než 2700 speciáln ě vycvi č ených trenér ů trénujících, 25 jazyk ů, 87 zemí sv ě ta Kurzy dle svého popisu slouží k informování, u č ení zásad a jejich správnému uplat ň ování. Jde v podstat ě o to, nau č it se jak maximalizovat své schopnosti v oblasti jednání s lidmi.

25 25 Dale Carnegie Course Vyhodnoceny jako nejú č inn ě jší kurzy. Kurzy Dale Carnegie ® absolvovalo již více než 7 miliónu lidí ( ref. nap ř. General Motors Corp., IBM Corp., Chrysler Corp. ) Bill Gates a Lee Iacocca. Partne ř i v Č R - nap ř. Seznam, Škoda Auto, Moravské vina ř ské závody.

26 26 Dale Carnegie Course Absolvování má následující p ř ínosy: pozitivní myšlení jako zdroj energie, rozvoj komunika č ních dovedností, které jsou základním p ř edpokladem úsp ě chu v život ě i v práci, schopnost motivovat sebe i druhé, ř adu dovedností v oblasti vedení lidí, profesionálního prodeje, prezentování, týmové práce, pé č e o zákazníka.

27 27 Závěr Dale Carnegie byl americký spisovatel a lektor, vynálezce známého kurzu v oboru sebezdokonalování, um ě ní prodeje, spole č enské prestiže a ve ř ejného ř e č n ě ní. Jeho knihy jsou dodnes prodávány po celém sv ě t ě. Asi dv ě nejznám ě jší knihy, kterých se prodalo n ě kolik milion ů kus ů se jmenují: „Jak získávat p ř ítele a p ů sobit na lidi“ a „Jak se zbavit starostí a za č ít žít“.

28 28 Použité zdroje Internetové stránky: http://www.carnegie.cz http://www.seminarky.cz/Dale-Carnegie-7260 http://www.karavana-uspechu.eu http://skoropsycho.bloger.cz http://knihy.abz.cz/obchod/autor-carnegie-dale-carnegie http://www.spisovatele.cz/dale-carnegie http://www.dreamlife.cz http://www.databazeknih.cz/autori/dale-carnegie-457 http://www.robertslovak.cz/dale-carnegie

29 29 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "1888 – 1955 Americký myslitel, který zasv ě til sv ů j život vzd ě lávání a školení lidí, kte ř í toužili po úsp ě šné karié ř e. DALE CARNEGIE Martin."

Podobné prezentace


Reklamy Google