Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy státoprávní teorie. Stát státní aparát = soustava orgánů, které vykonávají státní moc a správu ohraničené území občané ozbrojená moc (policie,vojsko)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy státoprávní teorie. Stát státní aparát = soustava orgánů, které vykonávají státní moc a správu ohraničené území občané ozbrojená moc (policie,vojsko)"— Transkript prezentace:

1 Základy státoprávní teorie

2 Stát státní aparát = soustava orgánů, které vykonávají státní moc a správu ohraničené území občané ozbrojená moc (policie,vojsko) právní subjektivita = způsobilost samostatně vystupovat v právních vztazích STÁT = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území Charakteristiky státu:

3 Tvoření státu 2. druhotné tvoření státu malé samostatné státy se spojují ve větší celky (Itálie, Německo - 19. stol.) nebo se naopak velké státy rozpadají a na jejich území vznikají menší nástupnické státy (např. Rak. -Uher.) oddělení části státu nově vzniklý stát musí mít všechny potřebné náležitosti, aby ho mezinárodně uznávali jako svrchovaný subjekt a navázali sním diplomatické vztahy 1. prvotní tvoření státu kmen (rod) zanechal kočovného způsobu života, usadil se na určitém území, ohraničil jej, střežil některé domněnky hovoří o tom, že nejstarší státy pochází od Boha (pokyn Boha) stát je výsledkem bojů, násilí, boj je přirozený lidské podstatě

4 Podstata státu STÁT = mocenská organizace společnosti, nadřízená občanům rozdíly mezi státy jsou v tom, kdo, jak a v jakém rozsahu vykonává státní moc občanem se člověk stává narozením, je možná změna občanství (např. propuštění ze st. svazku, přijetí do něj) mezi obyvateli daného státu mohou být i cizinci

5 Způsob nabytí občanství ČR:  narozením - jeden z rodičů musí být občanem ČR  osvojením - jeden z osvojitelů musí být občanem ČR  určením otcovství - prokáže-li se, že otcem je občan ČR  nalezením - dítě do 15 let na území ČR  prohlášením - u těch, kteří byli do roku 1993 občany ČSFR a do této doby se nerozhodli, prohlášením se mohou rozhodnout pro občanství ČR  udělením - musí být splněny tyto podmínky: - na území ČR nepřetržitý pobyt 5 let - propuštěn ze státního svazku předchozího občanství - udělením nového občanství pozbude dřívější občanství - v posledních 5 letech nebyl soudně trestán - musí být prokázaná znalost českého jazyka

6 Pozbytí občanství ČR: prohlášením - člověk si sám zažádá o uvolnění ze státního svazku nabytím - jiného státního občanství manželství s cizím státním příslušníkem narozením dítěte rodičům s odlišnou státní příslušností z občanství nám vyplývají závazky a nevýhody, jakou jsou třeba daně, ale nevýhody jsou vyváženy výhodami - sociální zajištění,... Výjimka, kdy člověk může mít 2 občanství:

7 Státní moc: obsah státní moci - do kterých oblastí stát zasahuje: - liberalismus (liberální státy) - stát nezasahuje do života občanů, každý se má starat sám o sebe a o rodinu, nezaručuje vysoké sociální zajištění - komunisticky řízený stát - stát zasahuje do všech činností člověka rozsah státní moci: a) na všechny obyvatele ohraničeného území b) na všechny občany i v zahraničí

8 Formy států: 1. kdo vykonává státní moc (demokracie, diktatura) 2. kdo stojí v čele státu (teokracie, monarchie, republika)

9 Diktatura - opak demokracie - státní moc je soustředěna v rukou jednotlivce nebo určité malé vymezené skupiny ad 1) Demokracie - vláda lidu přímá - občané přímo hlasováním rozhodují o určité záležitosti nepřímá (zastupitelská) - občané volí v pravidelných obdobích své zástupce, kteří vykonávají státní moc za své voliče - umožňuje všem plnoprávným občanům účast na státní moci Junta - státní moc vykonává armáda Frakce - určitá názorová podskupina

10 Monarchie - jeden panovník vládne doživotně vlastním jménem Absolutní - panovník vládne neomezeně (Saudská Arábie) Konstituční - moc panovníka je omezena ústavou (Japonsko) Parlamentní - panovníkova moc je omezena parlamentem (VB) ad 2) Teokracie - „boží vláda“ - stát je považován za výtvor boha - náboženská skupina má veškerou duchovní i světskou moc - osoba stojící v čele státu se pokládá za vykonavatele boží vůle

11 Republika - res publica - věc veřejná - opak monarchie - prezident v čele je volený v pravidelných obdobích - má většinou demokratický charakter-pluralitní demokracie-života státu se může účastnit neomezené množství stran, subjektů prezidentská - prezident může dávat návrhy zákonů, vláda vystupuje jako poradní orgán prezidenta, prezident je nezávislý na parlamentu, ale nemůže parlament rozpustit (USA, Francie) parlamentní - parlament má nejvyšší pozici, prezident i vláda jsou na parlamentu závislí (ČR, Německo)

12 Druhy státu: - rozdělení podle: 1. rozvržení výkonu státní moci (centralizovaný, decentralizovaný) 2. struktury (jednotný-unitární, složený)

13 Decentralizovaný stát - převážná část státní moci a správy je přenesena na samosprávné územní celky - v centru se řeší pouze záležitosti, které mají celostátní důležitost, působnost (evidence obyvatelstva, obranná politika státu) ad 1) Centralizovaný stát - v totalitních režimech - je řízen z jednoho střediska - územně samosprávné celky mají malé pravomoci

14 Složený stát federace - pevný svazek států-státy vystupují jako jediný subjekt mezinárodního práva konfederace - volný svazek států - každý stát konfederace vystupuje jako samostatný subjekt mezinárodního práva - vytváří se při vzniku nebo rozpadu federace ad 2) Jednotný (unitární) stát - má jedno řídící centrum - organizační struktura státu není složitá

15 Rozdělení státu podle národnostního složení: národní - v státě je jen jediný národ (Dánsko) stát s národnostními menšinami (Slovensko) stát dvou nebo více národů - příslušníci žádného národa nemají převahu a ani o ni neusilují (Švýcarsko, Belgie) občanský stát - stát kde národnost mizí, není směrodatná (USA) Národ -skupina lidí, kteří mají stejný jazyk, osudy, historický původ,národní kulturu, společné zvyky a mravy -příslušnost k národu = národnost nacionalismus-zdůrazňování vlastní národnosti kosmopolitismus-volný vztah k národu

16 Politika politika vnitřní - umění řídit stát (vydávání zákonů) politika vnější - umění udržovat a navazovat pozitivní mezinárodní vztahy (mezinárodní smlouvy) politická kultura - soubor metod, které umožňují soutěž politických stran (metody musí být čestné) politická strana - organizovaná skupina lidí dobrovolně se sdružujících za účelem získání státní moci - umění přesvědčovat, získávat lidi na svou stranu

17 vznik politické strany: 1) žádost 2) stanovy strany 3) petice s 1000 podpisy občanů, kteří souhlasí se vznikem politické strany →ministerstvo vnitra vydá rozhodnutí, datum rozhodnutí je datem založení strany -politická strana musí mít název, který je výrazně odlišný od názvu ostatních politických stran - politická strana musí mít sídlo na území ČR -při zamítnutí žádosti MV, můžeme nechat přezkoumat příslušným soudem Vznik a existence politických stran: -zákon o sdružování v politických stranách, hnutích 424/1991 Sb. -vzniká registrací na ministerstvu vnitra

18 b) pravicové - umožnění podnikání, minimalizuje vliv státu, zdůrazňuje jednotlivce, sociální evoluce-pomalá změna, nezamyšlená, naprostá liberalizace, funkční nezaměstnanost (ti co nechtějí pracovat) - patří sem konzervativní, statkářské (agrární), nacionální, fašistické strany - dnes spíše zaměřené na liberalismus - ODS, ODA středové - křesťanské, demokratické strany levicové - sociální jistoty, směřuje k sociálnímu státu-stát je zodpovědný za lidi, zdůrazňuje kolektiv, revoluce-chtěná změna, rychlá změna, zdůrazňuje ochranářství, snižování nezaměstnanosti -komunistické, socialistické, sociálnědemokratické strany Rozdělení politických stran: a) konzervativní - snaha uchovávat tradice, ochrana stavovských výhod liberální - rovnocennost, pokrokovost, svobody, individualismus

19 Demokratický právní stát: Demokratický stát = účast všech občanů na státní moci – volby Právní stát: 1) zákonnost-všichni ve státě se musí řídit platnými zákony 2) garantování základních lidských práv a svobod 3) právní jistota-možnost předvídat postup státních orgánů k jednotlivci 4) minimální zásah do svobod jednotlivce 5) dělba a kontrola státní moci-horizontální dělba státní moci-zákonodárná, výkonná, soudní - z důvodu zabránit jejího zneužití

20 - výhody: bezplatné školství, lékařská pomoc Sociální stát: základem je myšlenka PŘEROZDĚLOVÁNÍ- ti kteří mají prostředky, mají vyšší daně a prostředky se převádí na sociálně slabé cíle přerozdělování: 1) vyrovnat šance - startovní čára v podnikání pro všechny stejná 2) zajistit všem přijatelný životní standart 3) zajistit podmínky prosperity celé společnosti - negativa: 1) snížená motivace prosperujících 2) finanční náročnost 3) vede k centralizaci 4) vede k byrokratizaci

21 funkce: 1) brání státu zasahovat do sfér, které mu nenáleží 2) občanské instituce jsou zpětnou vazbou pro politiky 3) umožňuje účast občanů na rozhodování a řešení konkrétních problémů 4) posílení vědomí zodpovědnosti občanů Občanská společnost: - prostor mezi soukromými zájmy a zájmy státní moci - je vždy oblastí veřejného zájmu - je nezávislá na státní moci (stát nemůže zasahovat do jejich aktivit, musí dodržovat ústavu)

22 Občanské sdružení: - vzniká registrací na ministerstvu vnitra - touto registrací se stává právnickou osobou - registrace: 1) minimálně tříčlenný výbor 2) minimálně jeden musí mít 18 roků 3) stanovy (cíle, podmínky členství, zásady hospodaření)


Stáhnout ppt "Základy státoprávní teorie. Stát státní aparát = soustava orgánů, které vykonávají státní moc a správu ohraničené území občané ozbrojená moc (policie,vojsko)"

Podobné prezentace


Reklamy Google