Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formy státu b.wz.cz/st/h/huspo_wz_cz /bartonova_07_zsv.ppt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formy státu b.wz.cz/st/h/huspo_wz_cz /bartonova_07_zsv.ppt."— Transkript prezentace:

1 Formy státu b.wz.cz/st/h/huspo_wz_cz /bartonova_07_zsv.ppt

2 Státy se klasifikují podle různých kritérií  Podle povahy režimu (formy vlády)  Podle způsobu výběru nejvyšších orgánů (typy státu), tedy podle toho, kdo stojí v čele státu  Podle územně správního členění  Podle národnostního uspořádání

3 I. Forma vlády  Forma vlády je způsob organizace státní moci.  Zahrnuje složení nejvyšších orgánů státu a jejich vztahy k nižším orgánům a občanům  Forma vlády rozděluje státy na demokratické a nedemokratické.

4 1. Demokracie  Demokracie – z řeckého demos = lid, kratos = vláda, tj. vláda lidu  Znaky: –všeobecná účast občanů na správě státu –vláda většiny nad menšinou –respekt k právům menšin –respekt k lidským právům a občanským právům

5 Druhy demokracie  Podle způsobu výkonu suverenity lidu rozeznáváme dva typy demokracie, a to demokracii přímou a nepřímou (zastupitelskou)

6 A/ Přímá demokracie  Je založena na přímé účasti občanů na rozhodování o věcech veřejných  V čisté formě existovala pouze v antickém Řecku  Je funkční v menších společenstvích  Soudobými formami přímé demokracie jsou: referendum, plebiscit, iniciativa občanů, odvolání

7 Referendum  Hlasování oprávněných voličů o významné politické otázce, např. o vstupu do mezinárodní organizace, schválení ústavního zákona, …  Možnost referenda je zakotvena v Ústavě ČR.  Zákon o referendu na státní úrovni neexistuje.

8 Referendum  Na celostátní úrovni se konalo pouze referendum o vstupu ČR do EU, které bylo upraveno zvláštním ústavním zákonem  K platnosti referenda je potřeba účasti alespoň 25% oprávněných voličů  Může se provádět na úrovni obcí a krajů.

9 Plebiscit  Přímé hlasování občanů na sporném území  Zejména se týká osamostatnění se od daného státu nebo připojení k jinému státu  Jednorázové rozhodnutí nezakotvené zákonem

10 Iniciativa  Právo občanů iniciovat (podnítit) nebo navrhovat zákony či vyhlášení referenda  Občané musí sepsat petici a sesbírat požadovaný počet podpisů

11 Odvolání reprezentantů  K odvolání člena parlamentu nebo vlády je v daném volebním obvodě nutná petice určitého počtu lidí  Není možné u poslanců  Pokud je potřebný počet podpisů, vypíší se ve volebním obvodě nové volby

12 B/ Nepřímá demokracie  Občan se účastní politického rozhodování zprostředkovaně, delegováním svého podílu moci na své zvolené zástupce  Formou nepřímé demokracie jsou pravidelné volby  V současnosti jsou všechny demokracie nepřímé

13 2. Diktatura  Vládne úzký okruh osob (jedinec, strana, skupina důstojníků)  Vláda bez kontroly občanů  Potlačují opozici (i za použití násilí)  Cenzurují média, uznávají jediný světový názor  Typy: despocie, tyranie  Krajním typem je totalita

14 Kontrolní otázky 1. Co je demokracie? 2. Vysvětlete rozdíl mezi referendem a plebiscitem. 3. Jak se realizuje nepřímá demokracie? 4. Charakterizujte diktaturu. 5. Uveďte typy diktatury.

15 II. Typy státu  Dělení podle způsobu výběru nejvyšších orgánů  Druhy státního zřízení  Dělení podle toho, kdo stojí v čele státu  V současné době rozlišujeme dva typy, a to monarchii a republiku

16 1.Monarchie  Z řeckého monos = jeden, archein = vládnout, tj. vláda jednoho  Zaručuje dědičnou, doživotní vládu jednoho panovníka  Dělení –absolutní monarchie –konstituční –parlamentní –stavovská

17 Absolutní monarchie  Neomezená moc panovníka

18 Konstituční monarchie  Panovník je omezen ústavou a dalšími orgány, zejména parlamentem

19 Parlamentní monarchie  Vláda se zodpovídá parlamentu, panovník má pouze symbolické a reprezentační funkce  Většina dnešních evropských monarchií

20 Stavovská monarchie  Faktickou moc mají stavy – šlechta a duchovenstvo

21 2. Republika  Z latinského res publica = věc veřejná  Typ státu, ve kterém neexistuje dědičný panovnický úřad  Představitelé jsou voleni na určitou dobu pouze na základě ústavy, a to buď přímo, nebo nepřímo (zákonodárným sborem)

22 Druhy republik  Parlamentní republika – vedoucí postavení parlamentu, prezident má reprezentativní funkci, vláda se zodpovídá parlamentu, např. ČR  Prezidentská republika – prezident je volen přímo, vytváří vládu, která je odpovědná jemu, např. USA

23  Semiprezidentská (smíšená, poloprezidetská) republika – vláda se zodpovídá parlamentu, ale jmenuje ji přímo zvolený prezident, který má velké pravomoci, např. Francie  Kancléřská republika – silné postavení předsedy vlády – kancléře, např. Německo

24 Kontrolní otázky 1. Vysvětlete původ slova republika. 2. Čím je omezena moc panovníka v konstituční monarchii? 3. Uveďte druhy republik. 4. Jakou republikou je ČR? Vysvětlete. 5. Vysvětlete, co je semiprezidentská republika.

25 III. Dělení států podle územněsprávního členění

26 1. Unitární (jednotné) státy  Mají jedinou vládu, politický a právní systém  Samostatné celky jsou podřízeny centru  Rozlišujeme centralizované a decentralizované státy  Centralizované – jedno řídící centrum  Decentralizované – značná část státní moci a správy je svěřena

27 samosprávným územním celkům (v ČR – kraje). Účelem decentralizace je přiblížení výkonu státní moci a správy k občanům.

28 2. Složené státy  federace  konfederace

29 Federace  Sdružení států na základě společné ústavy  Jednotlivé státy federace nejsou subjektem mezinárodního práva (nemohou vstupovat do právních vztahů s jinými mezinárodně uznávanými státy)

30 Konfederace  Volné sdružení suverénních států  Spolupracují v určitých oblastech, např. obrana, zahraniční politika, obchod, …  Jednotlivé státy jsou subjektem mezinárodního práva  Obvykle bývají mezistupněm mezi rozpadem federace nebo integrací do federace

31 IV. Dělení států podle národnostního uspořádání  Národní státy (tvoří je jeden národ)  Státy s národnostními menšinami (převládá jeden národ, ale příslušníci jiných národů tvoří významnou odlišnou menšinu, která se podílí na utváření charakteristických rysů života ve státě, např. Slovensko)  Státy dvou a více národů (Belgie)  Občanské státy (původní národnost

32 občanů ustupuje do pozadí, např. USA)

33 Kontrolní úkoly 1. Vysvětlete, co je decentralizovaný stát. 2. Vysvětlete rozdíl mezi federací a konfederací. 3. Co je unitární stát? 4. Co je občanský stát? 5. Určete, jakým státem je ČR (podle všech kritérií dělení států).


Stáhnout ppt "Formy státu b.wz.cz/st/h/huspo_wz_cz /bartonova_07_zsv.ppt."

Podobné prezentace


Reklamy Google