Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ STÁT A JEHO FUNKCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ STÁT A JEHO FUNKCE"— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ STÁT A JEHO FUNKCE
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2009

2 VNITŘNÍ FUNKCE BEZPEČNOSTNÍ
zajištění bezpečnosti občanů a jejich majetku i vnitřní zabezpečení fungování státu, jeho orgánů a institucí na státním území

3 VNITŘNÍ FUNKCE PRÁVNÍ zajištění respektování právního řádu ve všech oblastech činnosti dané společnosti, svobod a práv občanů

4 VNITŘNÍ FUNKCE KULTURNÍ
péče o kulturní dědictví, vytváření podmínek pro rozvoj hmotné a duchovní kultury, rozvoj školství, vědy a výchovy

5 VNITŘNÍ FUNKCE SOCIÁLNÍ
zajištění občanů v nemoci, ve stáří a při ztrátě prostředků obživy

6 VNITŘNÍ FUNKCE EKONOMICKÁ
stanovení podmínek pro chod ekonomiky a jejich garance vlastní ekonomická činnost státu

7 VNĚJŠÍ FUNKCE DIPLOMACIE zajištění vztahů s dalšími státy

8 VNĚJŠÍ FUNKCE ZAHRANIČNÍ OBCHOD
regulace, stanovení podmínek a okolností pro zahraniční obchodní vztahy

9 VNĚJŠÍ FUNKCE OBRANA ÚZEMÍ
před případným napadením a udržení mezinárodní bezpečnosti

10 TYPY STÁTU PODLE ZPŮSOBU VLÁDY
AUTOKRACIE z řec. autos - sám, kratos - vláda, tedy samovláda v politickém významu slova forma vlády, ve které je držitelem veškeré moci buď jednotlivec (monokracie), nebo úzká a sociálně uzavřená skupina lidí (aristokracie, plutokracie, oligarchie, technokracie) oporou moci v takovém politickém uspořádání většinou bývají ozbrojené síly a státní správa Najděte vysvětlení pojmů v závorkách.

11 TYPY STÁTU PODLE ZPŮSOBU VLÁDY
ABSOLUTISMUS z lat. absolutus - samostatný, nezávislý forma vlády charakterizovaná ústředním postavením panovníka, hospodářským a politickým centralismem, důležitostí armády a správního aparátu, existencí dvora a státní církve časově je pojem absolutismus používán pro období od poloviny 17. století (někdy konce 16. století) do Francouzské revoluce zpočátku sloužil absolutismus i jako synonymum pro absolutní monarchii +

12 TYPY STÁTU PODLE ZPŮSOBU VLÁDY
DESPOCIE z řec. despotés, pán, panovník je neomezená vláda jednoho člověka DIKTATURA autoritativní (nedemokratická) forma vlády politická moc je neomezeně držena diktátorem nebo politickou skupinou diktatura se od absolutní monarchie odlišuje zejména tím, že pozice diktátora není dědičná +

13 TYPY STÁTU PODLE ZPŮSOBU VLÁDY
TOTALITARISMUS politický systém, jehož vládnoucí skupiny neuznávají žádné meze své pravomoci a snaží se regulovat všechny aspekty veřejného a soukromého života je nedemokratickou formu vlády, typicky nastolovanou masivní ideologickou propagandou a neskrývaným terorem a brutalitou totalita je obecně charakterizována propojením autoritativní vlády a politické ideolgie totalitní stát zcela ovládá a řídí ekonomiku, potlačuje svobodu slova a kritiku režimu totalitní režim zasahuje do všech stránek veřejného i soukromého života, přesněji smazává rozdíl mezi soukromým a veřejným životem a neuznává svobodného jedince ani žádnou hranici své moci +

14 TYPY STÁTU PODLE ZPŮSOBU VLÁDY
DEMOKRACIE řecky δημοκρατíα, vláda lidu, původně z řeckého δημος (demos), lid a κρατειν (kratein), vládnout forma vlády, případně státu, ve které je zdrojem moci lid přímá demokracie - lid vykonává státní moc přímo rozhodnutím, vyslovením své vůle (referendem, přímou iniciativou) zastupitelská demokracie (reprezentativní, nepřímá) - lid vykonává státní moc prostřednictvím lidem volených zástupců a orgánů (parlamentu, přímo voleného prezidenta…) +

15 TYPY STÁTU PODLE HLAVY STÁTU
MONARCHIE politická moc absolutně nebo nominálně v držení panovníka (monarchy) panovník či panovnice je hlavou státu a vládne obvykle doživotně, přičemž může abdikovat pravomoci panovníka se mohou lišit podle typu monarchie v absolutní monarchii přísluší panovníkovi veškerá politická moc, zatímco v konstituční monarchii je moc panovníka omezena ústavou v parlamentní monarchii je role panovníka omezena parlamentem +

16 TYPY STÁTU PODLE HLAVY STÁTU
OLIGARCHIE řecky Ὀλιγαρχία, Oligarkhía je formou vlády, ve které má politickou moc v rukou pouze hrstka prominentních osob (nejčastěji příslušníků nejbohatší vrstvy s politickým vlivem, či příslušníků armády) +

17 TYPY STÁTU PODLE HLAVY STÁTU
REPUBLIKA z latinského res publica věc veřejná stát, v němž je hlava státu (obvykle prezident) volena, a to buď přímo, nebo nepřímo parlamentem na určité volební období od druhé světové války počet republik převyšuje počet monarchií Zjistěte, ve kterých státech je prezident volen přímo.

18 TYPY STÁTU PODLE HLAVY STÁTU
Podle způsobu vlády (dělba moci) lze rozlišit: prezidentská republika - vláda je oddělena od parlamentu, hlava státu je současně hlavou vlády, prezident je volen přímo poloprezidentská republika - vláda je zodpovědná parlamentu, hlava státu není hlavou vlády, prezident je volen přímo a má obsáhlé pravomoci parlamentní republika - vláda je odpovědna parlamentu (někdy přímo volena parlamentem), hlava státu je volena nepřímo parlamentem a má malé pravomoci +

19 TYPY STÁTU PODLE HLAVY STÁTU
TEOKRACIE z řečtiny theos = bůh, kratein = vládnout znamená formu vlády, která se přímo odvolává na božskou moc a božské právo prostředníkem a vykladačem božské vůle a práva je v teokracii obvykle kněžstvo pokud vládní moc vykonává kněžstvo, je přesnější mluvit o hierokracii, pokud je moderní státní moc pod přímým vlivem (křesťanského) duchovenstva čili kléru, hovoříme o klerikalismu +

20 TYPY STÁTU PODLE JEHO USPOŘÁDÁNÍ
UNITÁRNÍ STÁT existuje jediná soustava nejvyšších státních orgánů, jediná legislativa a exekutiva, jedno státní občanství jedná se tedy o opak federace nižší územní celky unitárních států nemají prvky, které jsou typické pro spolkové země (vlastní ústava, parlament, vláda, hymna apod.) největším unitárním státem je Čína Zjistěte příklady unitárních států ve světě.

21 TYPY STÁTU PODLE JEHO USPOŘÁDÁNÍ
FEDERACE z latinského fœdus, „smlouva“ jde o složený stát, skládející se ze států - členů federace s různým označením (státy, země, republiky, kantony, provincie) státní moc je ve federaci rozložena mezi federální orgány a orgány členských států právním základem federace je ústava je zde dvojí občanství (subjektu federace a federace jako celku) Zjistěte příklady federací ve světě.

22 TYPY STÁTU PODLE JEHO USPOŘÁDÁNÍ
KONFEDERACE sdružení států vzniklé na základě mezinárodní smlouvy konfederace je tvořena samostatnými státy, které jsou samy o sobě subjektem mezinárodního práva nemá úplnou soustavu nejvyšších státních orgánů státy konfederace si ponechají například samostatnou zahraniční politiku nebo vlastní armádu naopak některé věci, jako např. měnu, cla, mohou mít státy spojené do konfederace společné právním základem konfederace je mezinárodní smlouva Zjistěte příklady konfederací ve světě.

23 STÁT A JEHO FUNKCE Použity následující materiály a www stránky:
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály a www stránky: Občan v demokratické společnosti, V. Jirásková: Slon, Praha 1999 Občanská nauka pro SOŠ, V. Dudák a kol.: SPN, Praha 2003


Stáhnout ppt "ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ STÁT A JEHO FUNKCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google